دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 15، اسفند 1400 (شماره پیاپی 15، فصلنامه زمستان) 
بررسی نقش ناهمگونی شبکه بر قابلیت‌های شبکه‌ای و عملکرد دانشی شرکت‌ها در شبکه‌های زیست دارویی کشور

صفحه 1-37

عاطیه صفردوست؛ سید سروش قاضی نوری؛ منوچهر منطقی؛ محمد نقی زاده؛ جهانیار بامداد صوفی


طراحی الگوی تعاملی یادگیرنده _ یاددهنده

صفحه 39-65

اکبر محمدی کیا؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمد عطایی؛ محمود دورودیان


شماره‌های پیشین نشریه

شماره پیاپی 15، فصلنامه زمستان
شماره پیاپی 14، فصلنامه پاییز
شماره پیاپی 13، فصلنامه تابستان
شماره پیاپی 12، فصلنامه بهار