اهداف و چشم انداز

اهدف فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی عبارتند از:

 • تبیین چیستی، چرایی، چگونگی و فلسفة مدیریت دانش سازمانی؛

 • تدوین الگوهای مدیریت دانش هماهنگ با الگوی اسلامی- ایرانی، چشم‌انداز، نقشة جامع علمی کشور و آینده‌نگری‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و بین­‌المللی؛

 • مدیریت تحول و بهبود مدیریت دانش و مدیریت تحول؛

 • نشر و عرضة دستاوردهای علمی پژوهشی بر اساس نیاز و تقاضای سازمان‌های اجرایی کوچک‌، متوسط، بزرگ و شبکه‌ای در حوزة مدیریت دانش و ارزیابی نتایج به‌‌کارگیری آن‌ها؛

 • کمک به تبادل و ارتقاء دانش مدیریت دانش در سطح ملی، منطقه­‌ای و بین المللی.

 • گسترش اندیشه‌ها و نتایج نوآوری‌های علمی و پژوهشی در زمینه­‌های زیر:
 1. مدیریت دانش سازمانی،
 2. راهبردهای مدیریت دانش و راهبردهای دانش،
 3. برنامه ریزی راهبردی مدیریت دانش،
 4. سامانه ها و فناوری های مدیریت دانش،
 5. درس آموخته های مدیریت دانش،
 6. نیازسنجی دانشی،
 7. معماری دانش،
 8. درختواره و نقشه دانش،
 9. توسعه فرهنگ دانشی،
 10. مستندسازی تجربیات،
 11. هوشمندی سازمانی،
 12. تفکر و پژوهش سازمانی،
 13. یادگیری سازمانی،
 14. اندیشه‌ورزی و تفکر جمعی،
 15. مدیریت مراکز دانشی و اندیشکده‌ها.