اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی عبارتند از:

 • تبیین چیستی، چرایی، چگونگی و فلسفة مدیریت دانش سازمانی؛
 • تدوین الگوهای مدیریت دانش هماهنگ با الگوی اسلامی- ایرانی، چشم‌انداز، نقشة جامع علمی کشور و آینده‌نگری‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و بین­‌المللی؛
 • مدیریت تحول و بهبود مدیریت دانش و مدیریت تحول؛
 • نشر و عرضة دستاوردهای علمی پژوهشی بر اساس نیاز و تقاضای سازمان‌های اجرایی کوچک‌، متوسط، بزرگ و شبکه‌ای در حوزة مدیریت دانش و ارزیابی نتایج به‌‌کارگیری آن‌ها؛
 • کمک به تبادل و ارتقاء دانش مدیریت دانش در سطح ملی، منطقه­‌ای و بین المللی؛
 • گسترش اندیشه‌ها و نتایج نوآوری‌های علمی و پژوهشی در زمینه­‌های زیر:
 • مدیریت دانش سازمانی؛
 • راهبردهای مدیریت دانش و راهبردهای دانش؛
 • برنامه ریزی راهبردی مدیریت دانش؛
 • سامانه ها و فناوری های مدیریت دانش؛
 • درس آموخته های مدیریت دانش؛
 • نیازسنجی دانشی؛
 • معماری دانش؛
 • درختواره و نقشه دانش؛
 • توسعه فرهنگ دانشی؛
 • مستندسازی تجربیات؛
 • هوشمندی سازمانی؛
 • تفکر و پژوهش سازمانی؛
 • یادگیری سازمانی؛
 • اندیشه‌ورزی و تفکر جمعی؛
 • مدیریت مراکز دانشی و اندیشکده‌ها.