اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ساسان زارع

مدیریت بازرگانی استادیار، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

zaresasanihu.ac.ir

سردبیر

روح الله تولایی

مدیریت دانش دانشیار، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین(ع) و دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

facultymembers.sbu.ac.ir/tavallaei/
ckmihu.ac.ir
77105823

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه

پیمان اخوان

مدیریت دانش استاد، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

pe.iust.ac.ir/content/49703/
akhavaniust.ac.ir

h-index: 31  

علی اصغر پورعزت

مطالعات اسلامی در مدیریت استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

profile.ut.ac.ir/~pourezzat
pourezzatut.ac.ir

h-index: 8  

سید محمد مقیمی

مدیریت علوم رفتاری استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.prof-moghimi.ir/
moghimiut.ac.ir

h-index: 12  

علی رضائیان

رفتار سازمانی و رهبری استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
چهره ماندگار مدیریت ایران

manage.iauctb.ac.ir/fa/page/2467/
a-rezaeiansbu.ac.ir

h-index: 9  

غلامحسین نیکوکار

مدیریت سیستم استاد، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

ghnikookarchmail.ir

محمدرضا حمیدی زاده

برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت سازمان استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=367001
m-hamidizadehsbu.ac.ir

h-index: 7  

محمدابراهیم سنجقی

مدیریت علوم رفتاری استاد، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

ckmihu.ac.ir

رضا حسنوی

مدیریت دانش استاد، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

hosnavimut.ac.ir

غلامرضا گودرزی

مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) استاد، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

www.isu.ac.ir/content/2708
rgodarziyahoo.com

h-index: 7  

علی محمد احمدوند

مدیریت استراتژیک استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه ایوان کی، ایوانکی، ایران.

www.eyc.ac.ir/ShowProfessor.aspx?mid=9566
a.ahmadvandeyc.ac.ir

h-index: 10  

شعبان الهی

مدیریت فناوری اطلاعات دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

www.modares.ac.ir/mae/elahi
elahimodares.ac.ir

h-index: 9  

آمنه خدیور

مدیریت سیستم ها دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

staff.alzahra.ac.ir/khadivar
a.khadivaralzahra.ac.ir
0000-0003-4620-1409

h-index: 6  

عباس چهاردولی

مدیریت راهبردی دانشیار، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

tvm_abbasyahoo.com

مدیر داخلی

محمد مهدی مجتهدی

مدیریت پروژه پژوهشگر مرکز علم و فناوری دانش و پژوهش، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

okmjihu.ac.ir
09124141327