داوران

فهرست اعضای کمیته داوران نشریه مدیریت دانش سازمانی

بهار 1402

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

وابستگی سازمانی

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌لمللی

1

حسین

صابری

کامپیوتر

استادیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

 

2

روح اله

تولایی

مدیریت دانش

دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

publons

3

پیمان

اخوان

مدیریت دانش

استاد، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه صنعتی، قم، ایران

publons

4

رضا

حسنوی

مدیریت دانش

استاد، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

 

5

سید محمد

مقیمی

مدیریت علوم رفتاری

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

publons

6

علی

رضائیان

رفتار سازمانی و رهبری

استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

publons

7

علی اصغر

پورعزت

مطالعات اسلامی در مدیریت

استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

publons

8

محمدرضا

حسنی آهنگر

هوش مصنوعی

استاد، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

publons

9

علی

فرهی

رفتار سازمانی

استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

 

10

علی محمد

احمدوند

مدیریت راهبردی

استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه ایوان کی، ایوانکی، ایران.

 

11

غلامحسین

نیکوکار

مدیریت سیستم‌ها

استاد، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

 

12

غلامرضا

گودرزی

مدیریت صنعتی

استاد، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

 

13

آمنه

خدیور

مدیریت سیستم‌ها

دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

publons

14

مریم

ناخدا

علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

publons

15

اعظم

صنعت جو

علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

publons

16

مسلم

باقری

مدیریت دولتی

دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 

17

وجه اله

قربانی زاده

مدیریت سیستم‌ها

دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

publons

18

عباس

چهاردولی

مدیریت

دانشیار، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

 

19

مجید

رمضان

مدیریت

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده فناوری نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

 

20

نوید

نظافتی

مدیریت

استادیار،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

 

21

سجاد

شکوهیار

مدیریت

استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

publons

22

مهدی

مهتدی

مدیریت

استادیار،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

publons

23

یاسر

قاسمی نژاد

مدیریت

استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

publons

24

حمید حاجی

ملامیرزایی

مدیریت

استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

 

25

خلیل

نوروزی

سیاست گذاری علم و فناوری

استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

 

26

سید عبداله

صالح نژاد

مدیریت فناوری اطلاعات

استادیار، پژوهشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

 

27

حسین

بلوچی

مدیریت

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران

 

28

احسان

کیانخواه

مدیریت فناوری اطلاعات

دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

29

حمید

جعفری

مدیریت فناوری اطلاعات

دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

30

محمدرضا

زین الدینی

مدیریت فناوری اطلاعات

دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

31

پیمان

حاجی زاده

مدیریت تولید و عملیات

دکتری مدیریت تولید و عملیات،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

32

میثم

بابایی فارسانی

مدیریت صنعتی

دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

Publons

33

رضا

توکلی راد

مدیریت

دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

34

امیر

اعظمی

مدیریت دولتی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

35

اویس

ترابی گلسفید

مدیریت سیستم‌ها

استادیار، دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

 

36

محمدحسین

شادمان‌فر

مدیریت دولتی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

Publons

37

محمدمیلاد

احمدی

مدیریت سیستم‌ها

دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

 

38

پیام

حقیقی بروجنی

مدیریت سیستم‌ها

دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه تهران، تهران، ایران

publons

39

مهرداد

محمدزاده علمداری

مدیریت فناوری اطلاعات

دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

publons

40

روح اله

باقری

مدیریت

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

publons

41

محمد

قاسمی

مدیریت دولتی

دانشیار، گروه مدیریت دولتی،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

publons

42

فواد

مکوندی

مدیریت دولتی

گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

publons

43

عبدالحسین

فرج پهلو

علم اطلاعات و دانش شناسی

استاد، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

publons

44

عیسی

نیازی

مدیریت

استادیار، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان،ایران.

publons