بر اساس نویسندگان

آ

 • آزادی، محمد حسین [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
 • آسوده، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ـ استراتژیک، گروه مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

ا

 • ابراهیم زاده دستجردی، رضا [1] استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران
 • ابوالعباسی، احسان [1] دانشجوی دکترای مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 • احمدی، محمدمیلاد [1] دانشجوی دکترای مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران
 • احمدی اصل، فرهاد [1] دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • اخوان، پیمان [1] استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و فناوری نرم، ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • اسلامبولچی، علیرضا [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی همدان، همدان، ایران
 • اسماعیل پور، منصور [1] دانشیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، همدان، ایران
 • اعتباریان، اکبر [1] مدیر گروه مدیریت، واحد اصفهان،دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • اعتمادی، احمدرضا [1] دانشجوی دکترای مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)، تهران، ایران
 • افضلی، افشین [1] استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
 • اقبال، مریم [1] مربی، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران
 • اکبری، حمید [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران.
 • اکبری محله کلایی، محمد [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • امرانی، ابراهیم [1] کارشناسی ارشد فلسفه و کلام الهی، فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران.
 • امیرحسنی، مصطفی [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و فناوری نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.
 • امیرکبیری، علیرضا [1] دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • امین دوست، عاطفه [1] دانشیار گروه صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، ایران
 • انصاری، منوچهر [1] دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • اهنگ، فرحناز [1] دانشجوی دکتری مدیریت‌دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان وبلوچستان، ایران.
 • اورعی یزدانی، بدر الدین [1] دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

ب

پ

 • پورمظاهری، صدیقه [1] کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ت

 • ترابی، اویس [1] نویسنده مسئول: دانشجوی دکترای مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران
 • تولایی، روح الله [1] استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام‌حسین (ع)، تهران، ایران.
 • تولایی، روح الله [1] سردبیر نشریه علمی مدیریت راهبردی دانش سازمانی و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 • تولایی، روح اله [1] استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه جامع امام حسین(ع)

ج

 • جعفری، طه [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • جعفری، محسن [1] کارشناس مسئول کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • جعفری، مصطفی [1] دانشیار، گروه مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، ایران

چ

ح

 • حاجی، جمال [1] کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • حاجی زاده، پیمان [1] دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
 • حاجی قاسمی، محمد [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، شرکت گاز یزد، یزد، ایران.
 • حاضری، هاتف [1] استادیار، گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • حسینی، سید مهدی [1] کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران
 • حسنی مقدم، صادق [1] دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، دانشکده مدیریت، دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران، تهران، ایران
 • حکیمی، ایمان [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی و مدیریت IT، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.
 • حمیدی زاده، محمدرضا [1] استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

خ

 • خادمی زاده، شهناز [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • خدیور، آمنه [1] دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • خسروی، فریدون [1] دانشیار ،گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی, دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران،ایران
 • خلیلی، حسن [1] دانشجوی دکترای مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

د

 • دادخواه، سپیده [1] کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • دانایی، ابوالفضل [1] استادیار، گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

ر

 • رادسرشت، مجتبی [1] پژوهشگر مرکز تحقیقات هواناجا
 • رازینی، روح اله [1] استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق علیه السلام
 • ربیعی مندجین، محمدرضا [1] استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • رجب‌زاده، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • رحیمی، حمید [1] استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • رحمانی، اسماعیل [1] دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • رحیم پور، مژگان [1] کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، دانشگاه غیر انتفاعی نور هدایت، شهرکرد، ایران.
 • رستگار، عباسعلی [1] دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • رشید علی پور، زهرا [1] کارشناس ارشد، گروه مدیریت منابع انسانی، پردیس البرز دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • رئیسی، ابوبکر [1] کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان وبلوچستان، ایران.

ز

 • زارع، ساسان [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.
 • زارع پور، جواد [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام‌حسین (ع)، تهران، ایران
 • زاهدی، محمد رضا [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و فناوری نرم، ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

س

 • سیدجوادین، سیدرضا [1] استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • سرداری، احمد [1] دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
 • سیف اللهی، ناصر [1] دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • سلگی، محمد [1] استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام‌حسین (ع)، تهران، ایران.
 • سینا، میلاد [1] کارشناس‌ارشد معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق علیه السلام

ش

 • شایانی، مرتضی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان وبلوچستان، ایران.
 • شرفی، علی [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شریف زاده، فتاح [1] استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • شفیعی، سلیمان [1] دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و مدرس، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • شکری، ابوذر [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.
 • شهیکی تاش، مهیم [1] استادیار، گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان وبلوچستان، زاهدان، ایران
 • شول، عباس [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان، ایران

ص

 • صادقی، مهرداد [1] استادیار، گروه مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • صادق‌پور، علی‌جان [1] دکترای مدیریت منابع انسانی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم
 • صادقی دروازه، سعید [1] دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی ـ ‌تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • صفاریان، سعید [1] دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدساری، ساری، ایران
 • صفیان، مهدی [1] استادیار دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

ع

 • عابدی، محمدرضا [1] دانشیار گروه مشاوره شغلی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عاصمی، عاصفه [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عبداللهی، حسین [1] دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • عربی، محمد [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران
 • عرب اله فیروزجاه، نادعلی [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی عالی ، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد ساری ، ساری ،ایران
 • علیاری، شهرام [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام‌حسین (ع)، تهران، ایران
 • علیدادی، ابوذر [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان ـ خوراسگان، اصفهان، ایران

غ

 • غفاری، حسن [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان وبلوچستان. ایران.

ف

 • فرج پهلو، عبدالحسین [1] استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • فرمانی، مهدی [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران
 • فرهادیان، علی [1] استادیار گروه مدیریت و کارافرینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • فلاح، وحید [1] استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدساری، ساری، ایران

ق

 • قاسمی نژاد، یاسر [1] استادیار،گروه سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام‌حسین (ع)، تهران، ایران.
 • قاسمی نژاد، یاسر [1] هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • قاضی زاده، سیدضیاالدین [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی, دانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران
 • قاضی زاده، ضیاالدین [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.
 • قدک، فرهاد [1] دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.
 • قربانی، سعید [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و فناوری نرم، ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.
 • قلی‌زاده، مریم [1] دکترای مدیریت منابع انسانی، کارشناس ارشد شرکت بین المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون ـ ایریسا
 • قنبری، سیروس [1] دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

ک

 • کاظم پور، مازیار [1] کارشناس ارشد مدیریت، گروه مدیریت، مرکز شهمیرزاد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهمیرزاد، ایران
 • کریمی، زینب [1] کارشناسی ارشد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • کسرایی، احمدرضا [1] ستادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)، تهران، ایران
 • کشاورزی، علی حسین [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد
 • کشتکار هرانکی، مهران [1] دکترای تخصصی مدیریت راهبردی، عضو گروه مدیریت راهبردی دانش، دانشگاه عالی دفاع ملّی، تهران، ایران
 • کنجکاومنفرد، امیررضا [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

ل

 • لاجوردی، مسعود [1] دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • لاجوردی، میلاد [1] کارشناس ارشد مدیریت، گروه مدیریت، مرکز شهمیرزاد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهمیرزاد، ایران
 • لونی، کریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

م

 • مجیبیان، فاطمه [1] استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه غیاث‌الدین جمشید کاشانی، قزوین، ایران
 • محمدی، زینب [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران‌ اهواز، اهواز، ایران
 • محمدی، عبدالمجید [1] مربی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • محمدی باجگیران، احسان [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد تربت، تربت حیدریه، ایران
 • محمدخانی، محمدرضا [1] کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشکده پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • محمدعلیزاده، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
 • محمودی، جعفر [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
 • مختاری، امیرحسین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
 • مرادی، محمود [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • میر محمد صادقی، سید علیرضا [1] سرپرست گروه صنایع دانشگاه امام حسین(ع)
 • مزروعی نصرابادی، اسماعیل [1] استادیار گروه مدیریت و کارافرینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • مشهدی، فرشته [1] کارشناسی‌ارشد صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران، (مشاور صنعتی)
 • ملکی آوراسین، صادق [1] دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • ملک پور، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

ن

 • ناخدا، مریم [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نصرالله زاده، مهدی [1] پژوهشگر مرکز علم و فناوری دانش و پژوهش دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران
 • نظافتی، نوید [1] استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران .
 • نظرپوری، امیرهوشنگ [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
 • نیکوکار، غلامحسین [1] دانشیار دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

ی

 • یعقوبی، نورمحمد [1] استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • یوسفی گرجی، نبی اله [1] دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی همدان، همدان، ایران