پیوندهای مفید

دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام


دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)


نشریه علمی-پژوهشی «مدیریت اسلامی»


نشریه علمی-پژوهشی «پژوهش های مدیریت منابع انسانی»


نشریه علمی «پژوهش‌های پیشرفت: سیستم‌ها و راهبردها»


نشریه علمی «پژوهش های راهبردی مالی و بودجه»