همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

محمد مهدی مجتهدی

مدیریت پروژه پژوهشگر مرکز علم و فناوری دانش و پژوهش، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

okmj@ihu.ac.ir
09124141327