دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 24، فروردین 1403 (شماره پیاپی24، فصلنامه بهار) 
ارائه مدل ممیزی دانش برای استارتاپ های ایرانی

صفحه 81-128

قاسم اسلامی؛ محمد مهرآئین؛ محمد فدائی خوراسگانی