ارائه‌ی مدل ارتقاء عملکرد تجاری شرکت‌های دانش بنیان حوزه‌ی نانو فناوری مبتنی بر شیوه‌های یادگیری فناورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی با اصالت

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

نقش دانش سازمانی در توسعه‌ی اقتصادی کشورها و خلق ارزش افزوده، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مورد توجه محققان حوزه‌ی اقتصادی و سیاست‌مداران توسعه محور، بوده است. در این نگرش، صنایع دانش محور و مبتنی بر فناوری‌های نوین جایگاه ویژه‌ای داشته و رشد شرکت‌های دانش بنیان مبتنی بر این صنایع اهمیت بالایی دارند. یادگیری فناورانه یکی از موضوعات مورد توجه برای توسعه‌ی نوآوری و ارتقاء عملکرد تجاری این شرکت‌ها، می‌باشد. هدف از این تحقیق، ارائه مدلی یکپارچه برای ارتقاء عملکرد تجاری شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه‌ی نانو فناوری بر پایه‌ی شیوه‌های یادگیری فناورانه است. این تحقیق از منظر هدف، کاربردی، از منظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی و از منظر ماهیت داده‌ها، تحقیقی کمی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌‌سازی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزارهای SPSS و SMART PLS استفاده شده است. خروجی حاصل از اجرای مدل در حالت تخمین استاندارد نشان داد که جهت و شدت رابطه‌ی میان همه‌ی متغیرها، قابل قبول بوده و مدل از اعتبار مناسب برخوردار است. یافته‌های این تحقیق وجود ارتباط مثبت و معنادار بین توسعه‌ی شیوه‌های مختلف یادگیری فناورانه و ارتقاء عملکرد تجاری شرکت‌های نانو فناوری را بطور مستقیم و نیز با نقش میانجی نوآوری، تایید نمود. همچنین، شیوه‌ی یادگیری مبتنی بر تجربه نسبت به شیوه‌ی یادگیری مبتنی بر علم تاثیر بیشتری بر نوآوری و عملکرد تجاری این شرکت‌ها داشته و پیشران‌های خارجی نسبت به پیشران‌های داخلی، تاثیر بیشتری بر شیوه‌های یادگیری فناورانه شرکت‌های نانو فناوری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing A Model For Improving The Business Performance Of Nanotechnology Knowledge-Based Companies Based On Technological Learning Modes

نویسندگان [English]

  • Hedayat Samadi Ansari 1
  • Mohammadreza Razavi 2
  • Parivash Jafari 3
1 Doctoral student of Technology Management, Department of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Educational Management Department, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The role of organizational knowledge in the economic development of countries and the creation of added value, especially in developing countries, has been the focus of development-oriented economists and politicians. In this view, knowledge-based industries and new technologies, as well as the growth of knowledge-based companies, are very important. Technological learning is one of the important topics for developing innovation and improving the business performance of these companies. The purpose of this research is to provide an integrated model for improving the business performance of knowledge-based nanotechnology companies based on technological learning modes. In terms of purpose, this research is applied, in terms of data collection method, it is a correlational description and in terms of data type, it is a quantitative research. Structural equation modeling and partial least squares method and SPSS and SMART PLS software were used for data analysis. Using appropriate techniques, the reliability and validity of the structures were measured and confirmed. The results of the model in the standard estimation mode showed that the direction and intensity of the relationship between all the variables were acceptable and the model had appropriate validity. The findings of this research confirmed the existence of a positive and significance relationship between different modes of technological learning, innovation and commercial performance of nanotechnology companies. Also, the experience-based learning mode has a greater impact on the innovation and business performance of these companies than the science-based learning mode, and external drivers have a greater impact on the technological learning modes of nanotechnology companies than internal drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanotechnology
  • Technological learning modes
  • Business Performance
  • Knowledge Based Companies
  • Structural Equation Modeling
  • Partial Least Squares

Smiley face

Afshari Mifrad, M., Adeli Nik, H., & Sheikh Alishahi, M. (2021). Prioritizing Trade Policy Tools for Promoting High-Tech Products Exports: Focusing on Nanotechnology and Biotechnology Firms. Commercial Surveys, 18(105), 1-30. https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767562.1399.18.105.1.4
Ahmadi, M., Naghi zadeh, M., Ghazinoori, S. S., Goudarzi, M., & Pakseresht, S. (2022). Factors affecting the technological learning of companies in research collaboration projects with universities and research centers (Case study: oil, gas and petrochemical industries). Innovation Management Journal, 11(1). https://dorl.net/dor/20.1001.1.23225386.1401.11.1.3.5 [In Persian].
Aithal, P. S., & Aithal, S. (2016). Nanotechnology innovations and commercialization–opportunities, challenges & reasons for delay. International Journal of Engineering and Manufacturing (IJEM), 6(6), 15-25. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/102891/1/MPRA_paper_72337.pdf
Alhusen, H., Bennat, T., Bizer, K., Cantner, U., Horstmann, E., Kalthaus, M., & Töpfer, S. (2021). A new measurement conception for the ‘doing-using-interacting’mode of innovation. Research Policy, 50(4), 104214. https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104214
Apanasovich, N., Alcalde-Heras, H., & Parrilli, M. D. (2017). A new approach to business innovation modes: the ‘Research, Technology and Human Resource Management (RTH) model’in the ICT sector in Belarus. European Planning Studies, 25(11), 1976-2000. https://doi.org/10.1080/09654313.2017.1322040  
Apanasovich, N., Heras, H. A., & Parrilli, M. D. (2016). The impact of business innovation modes on SME innovation performance in post-Soviet transition economies: The case of Belarus. Technovation, 57, 30-40. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2016.05.001
Aparicio, G., Iturralde, T., & Rodríguez, A. V. (2023). Developments in the knowledge-based economy research field: a bibliometric literature review. Management Review Quarterly, 73(1), 317-352. https://doi.org/10.1007/s11301-021-00241-w
Attarpour, M. R., Kazazi, A., Elyasi, M., & BamdadSoofi, J. (2018). A Model for Promoting Technological Learning for Innovation Ambidexterity Development: A Case Study of Iran Steel Industry. Journal of Improvement Management, 12(3), 45-69. https://www.behboodmodiriat.ir/article_81012_88cfd8f097d59f7bb9037d6b9ca7ae9c.pdf?lang=en [In Persian].
Attarpour, M., Elyasi, M., & Mohammadi, A. (2023). Patterns of technological capability development in Iran's steel industry: An analysis based on windows of opportunity for technological learning. Resources Policy, 85, 104040. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104040
Azimi, H., Morshedi, A., & Abbasi, D. (2020). The Role of Organizational Learning and Business Process on Knowledge-Based Performance of Organizations (Case Study: Zanjan Revenue Department and Bojnourd Industry, Mine and Trade Organization). Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 3(2), 167-209. https://dorl.net/dor/20.1001.1.26454262.1399.3.2.5.7
Babaee farsani, M., hasanimoghadam, S., & farhadi, F. (2021). The interaction of Open Innovation with Absorptive Capacity, Leadership, and Organizational Learning Culture in Knowledge-Based Companies: Analyzing a moderated mediation model. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 4(1), 197-228.  https://dorl.net/dor/20.1001.1.26454262.1400.4.13.6.7
Castillón-Barraza, A., González-Angeles, A., Lara-Chavez, F., & Mendoza-Muñoz, I. (2018). Tools to measure the technological capabilities of the aerospace industry. Journal of Industrial Engineering and Management, 11(4), 769-775. https://doi.org/10.3926/jiem.2669
Chaithanapat, P., Punnakitikashem, P., Oo, N. C. K. K., & Rakthin, S. (2022). Relationships among knowledge-oriented leadership, customer knowledge management, innovation quality and firm performance in SMEs. Journal of Innovation & Knowledge, 7(1), 100162. https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100162
Cherif, R., & Hasanov, F. (2019). The return of the policy that shall not be named: Principles of industrial policy. International Monetary Fund. https://doi.org/10.1515/jgd-2019-0034
Christa, U., & Kristiana, T. (2021). Influence of Human Capital, Structural Capital and Relational Capital toward Bank Service Performance and Customer Satisfaction. In Proceedings of the 1st International Conference on Science and Technology in Administration and Management Information, ICSTIAMI 2019, 17-18 July 2019, Jakarta, Indonesia. http://dx.doi.org/10.4108/eai.17-7-2019.2302907
Cuevas-Vargas, H., Cortés-Palacios, H. A., & Lozano-García, J. J. (2022). Impact of capital structure and innovation on firm performance. Direct and indirect effects of capital structure. Procedia computer science, 199, 1082-1089. https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.137
Darvishi, M., & Rahimi, R. (2016). The effect of market orientation on business performance and organizational innovation with the role of mediator (The case of study: companies manufacturing and supplying parts national Iranian south oil company in the khuzestan province). New Marketing Research Journal, 5(4), 139-162. https://nmrj.ui.ac.ir/article_17830.html?lang=en  [In Persian].
Dorjsuren, B. (2019). Changing practices of modes of innovation and interactions. http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8989218
Eraut, M. (2000). Non‐formal learning and tacit knowledge in professional work. British journal of educational psychology, 70(1), 113-136. https://doi.org/10.1348/000709900158001
Esfidani, M. Rezaei, N. Ramezani, S. (2020). The effect of innovation in information technology and knowledge network on the business performance of exporting companies in the food industry. Journal of International Business Management, 4, 23-49.  https://doi.org/10.22034/jiba.2019.9800 [In Persian].
Figueiredo, P. N., & Cohen, M. (2019). Explaining early entry into path-creation technological catch-up in the forestry and pulp industry: Evidence from Brazil. Research Policy, 48(7), 1694-1713. https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.03.017
Figueiredo, P. N., & Piana, J. (2021). Technological learning strategies and technology upgrading intensity in the mining industry: evidence from Brazil. The Journal of Technology Transfer, 46(3), 629-659. https://doi.org/10.1007/s10961-020-09810-9
Figueiredo, P. N., & Piana, J. (2021). Technological learning strategies and technology upgrading intensity in the mining industry: evidence from Brazil. The Journal of Technology Transfer, 46(3), 629-659. https://doi.org/10.1007/s10961-020-09810-9
Figueiredo, P. N., Larsen, H., & Hansen, U. E. (2020). The role of interactive learning in innovation capability building in multinational subsidiaries: A micro-level study of biotechnology in Brazil. Research Policy, 49(6), 103995. https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.103995   
Fitjar, R. D., & Rodríguez-Pose, A. (2013). Firm collaboration and modes of innovation in Norway. Research policy, 42(1), 128-138. https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.05.009
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50. https://doi.org/10.1177/002224378101800104   
Galanakis, K. (2006). Innovation process. Make sense using systems thinking. Technovation, 26(11), 1222-1232. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2005.07.002
Ghazinoori, S., & Nozari, M. (2021). Factors affecting technological learning through collaborations in developing countries: case study from the oil and gas sector. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, 13(3), 191-211. https://doi.org/10.1504/IJTLID.2021.118109
Ghazinoory, S., & Mohajeri, A. (2019). Technological Learning and Its Promotion Policies. Journal of Science and Technology Policy, 12(2), 439-454. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080840.1398.12.2.29.4  [In Persian].
González-Pernía, J. L., Parrilli, M. D., & Peña-Legazkue, I. (2015). STI–DUI learning modes, firm–university collaboration and innovation. The Journal of Technology Transfer, 40(3), 475-492. https://doi.org/10.1007/s10961-014-9352-0
Gupta, H., & Barua, M. K. (2016). Identifying enablers of technological innovation for Indian MSMEs using best–worst multi criteria decision making method. Technological Forecasting and Social Change, 107, 69-79. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.03.028
Hair, J., & Alamer, A. (2022). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) in second language and education research: Guidelines using an applied example. Research Methods in Applied Linguistics, 1(3), 100027. https://doi.org/10.1016/j.rmal.2022.100027
Hajizade, P., & sardari, A. (2018). The Impact of Knowledge Management on Organizational Innovative Performance with Emphasis on Mediating Role of Organizational Learning Case Study: Qaed Basir Petrochemical Products Manufacture Holding. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 1(2), 63-93.  https://dorl.net/dor/20.1001.1.26454262.1397.1.2.3.1
Hamid, N., & Purbawangsa, I. B. A. (2022). Impact of the board of directors on financial performance and company capital: Risk management as an intervening variable. Journal of Co-Operative Organization and Management, 10(2), 100164. https://doi.org/10.1016/j.jcom.2021.100164
Haus-Reve, S., Fitjar, R. D., & Rodríguez-Pose, A. (2019). Does combining different types of collaboration always benefit firms? Collaboration, complementarity and product innovation in Norway. Research Policy, 48(6), 1476-1486. https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.02.008
Hervas-Oliver, J. L., Parrilli, M. D., & Sempere-Ripoll, F. (2021). SME modes of innovation in European catching-up countries: The impact of STI and DUI drivers on technological innovation. Technological Forecasting and Social Change, 173, 121167. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121167
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management journal, 20(2), 195-204. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199902)20:2%3C195::AID-SMJ13%3E3.0.CO;2-7
Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (2017). Conducting field-based, discovery-oriented research: Lessons from our market orientation research experience. AMS Review, 7(1-2), 4-12. https://doi.org/10.1007/s13162-017-0088-5
Jensen, M. B., Johnson, B., Lorenz, E., Lundvall, B. Å., & Lundvall, B. A. (2007). Forms of knowledge and modes of innovation. The learning economy and the economics of hope, 155. https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/31613/626406.pdf#page=172
Khosravipour, B., Nosrati, S., & Yaghoubi, J. (2018). Identifying Barriers to Commercialization of Researches in Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) Using Grounded Theory. Agricultural Extension and Education Research, 11(3), 11-20. https://jaeer.srbiau.ac.ir/article_13173_73699630df266122e79503a087933260.pdf [In Persian].
Ko, S. and Tan, B.S. (2012), “Knowledge transfer, perceived environmental turbulence and innovation in China”, Journal of Chinese Entrepreneurship, Vol. 4 No. 2, pp. 104-116. https://doi.org/10.1108/17561391211242726
Kocoglu, I., Imamoglu, S. Z., Ince, H., & Keskin, H. (2012). Learning, R&D and manufacturing capabilities as determinants of technological learning: enhancing innovation and firm performance. Procedia-social and behavioral sciences, 58, 842-852. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1062
Lee, J. J., & Yoon, H. (2015). A comparative study of technological learning and organizational capability development in complex products systems: Distinctive paths of three latecomers in military aircraft industry. Research policy, 44(7), 1296-1313. https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.03.007
Lin, J. Y. (2011). New structural economics: A framework for rethinking development. The World Bank Research Observer, 26(2), 193-221. https://doi.org/10.1093/wbro/lkr007
Mathew, N., & Paily, G. (2021). STI-DUI innovation modes and firm performance in the Indian capital goods industry: Do small firms differ from large ones?. The Journal of Technology Transfer, 1-24. https://doi.org/10.1007/s10961-021-09862-5
Miri Moghaddam, M., Ghazinoori, S., Tawfighi, J., & Elahi, S. (2014). Technological Learning in The Oil Industry: A Case Study of the Development Phases of South Pars Gas Field. Science and Technology Policy, 7 (2), 17-34. http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2015.12.004 [In Persian].
Morgan, N. A. (2012). Marketing and business performance. Journal of the academy of marketing science, 40(1), 102-119. https://doi.org/10.1007/s11747-011-0279-9
Naeiji, M. J., Alem Najafi, S. M., & Nourani, S. S. (2018). The Impact of Strategic Orientation on SMEs Growth, the Mediator Role of Brand Performance and Market Performance. Journal of Strategic Management Studies, 9(33), 45-74. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286853.1397.9.33.2.1 [In Persian].
Nunes, S., Lopes, R., & Dias, J. (2013). Innovation Modes and Firm's Performance: Evidence from Portugal. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/123875/1/ERSA2013_00252.pdf
Parrilli, M. D., & Radicic, D. (2021). STI and DUI innovation modes in micro-, small-, medium-and large-sized firms: distinctive patterns across Europe and the US. European Planning Studies, 29(2), 346-368. https://doi.org/10.1080/09654313.2020.1754343
Pellegrino, J. M., & McNaughton, R. B. (2017). Beyond learning by experience: The use of alternative learning processes by incrementally and rapidly internationalizing SMEs. International business review, 26(4), 614-627. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.12.003
Prajogo, D. I. (2016). The strategic fit between innovation strategies and business environment in delivering business performance. International journal of production Economics, 171, 241-249. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.07.037
Rahimnia, F., & Sajjad, A. (2015). The impact of Strategic Orientations on the Performance of Khorasan Science and Technology Park`s Companies by Mediating Role of Organizational Innovation. Innovation Management Journal, 4(2), 87-114. https://www.nowavari.ir/article_14827.html?lang=en [In Persian].
Safdari Ranjbar, M., Alizadeh, P., & Elyasi, M. (2020). Analyzing the Legal Capacity for Supporting Technological Learning and Catch-up in Iran: A Comparative Study with Successful International Experiences. Journal of Improvement Management, 14(3), 47-72. https://doi.org/10.22034/jmi.2020.117987 [In Persian].
Shen, Y., & Zhang, X. (2023). Intelligent manufacturing, green technological innovation and environmental pollution. Journal of Innovation & Knowledge, 8(3), 100384. https://doi.org/10.1016/j.jik.2023.100384 
Sinaei, H. A. (2011). Examining the relationship between intellectual capital and company performance. Transformation Management Journal, 3(5), 90-124. https://doi.org/10.22067/pmt.v3i5.10864 [In Persian].
Sohrabi, S., & Mohammadi, M. (2018). Identification and clustering modes of learning and innovation in high technology and medium technology firms. Innovation Management Journal, 7(1), 91-118. https://www.nowavari.ir/article_69190_89c048dea5e60f2c23700a19369246fb.pdf   [In Persian]. 
Thomä, J. (2017). DUI mode learning and barriers to innovation—A case from Germany. Research Policy, 46(7), 1327-1339. https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.06.004
Thomä, J., & Zimmermann, V. (2019). Non-R&D, interactive learning and economic performance: Revisiting innovation in small and medium enterprises. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3449094
Tödtling, F., & Grillitsch, M. (2014). Types of innovation, competencies of firms, and external knowledge sourcing—Findings from selected sectors and regions of Europe. Journal of the Knowledge Economy, 5(2), 330-356. https://doi.org/10.1080/00343404.2011.607805
Varadarajan, R. (2020). Customer information resources advantage, marketing strategy and business performance: A market resources based view. Industrial Marketing Management, 89, 89-97. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.03.003
Viegas, C., Marques, A., & Alves, G. R. (2017, October). 21st Century challenges in engineering and technological learning. In Proceedings of the 5th International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (pp. 1-3). https://doi.org/10.1145/3144826.3145359