ارائه مدل ممیزی دانش برای استارتاپ های ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی با اصالت

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

تحولات نوین اقتصادی منجر به تغییر بنیادین فضای کسب و کار در بعد میزان رقابت بنگاه های نوظهور و نیل آن به سوی ناپایداری و شکست شده است. به همین علت و در پاسخ به این محیط ناپایدار، کسب و کار های نوآفرین بر اساس ایده های دانش محور توسعه یافته و با کشف یک مدل کاری تکرار شونده و مقیاس پذیر به دنبال پوشش شکاف های موجود در بازار هستند. به واسطه همین ماهیت دانش محور، این شرکت ها بطور آگاهانه یا ناآگاهانه بخشی از فرایند های مدیرت دانش را اجرا می کنند و در اولین گام لازم است که بتوانند سرمایه دانشی مجموعه خود را شناسایی و سازماندهی کنند. به همین منظور، این مطالعه با هدف کشف مدلی برای ممیزی دانش در شرکت های نوآفرین ایرانی انجام گردید. این مطالعه به لحاظ هدف توسعه ای، رویکرد آن اکتشافی، فلسفه آن تفسیرگرایی و استراتژی مورد استفاده آن تحلیل محتوای کیفی بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق را خبرگان حوزه مدیریت دانش و فعالین شرکت های نوآفرین ایرانی تشکیل دادند. این افراد بر شرایط کاری این شرکت ها اشراف داشته و در طی مصاحبه نیمه ساختار یافته نظرات خود پیرامون موضوع پژوهش را بیان نمودند. سپس فرآیند مصاحبه آغاز و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند و در نهایت پس از انجام 10 مصاحبه داده ها به اشباع رسید. پس از انجام مصاحبه، نتایج پیاده سازی شده و با استفاده از روش تحلیل محتوای توصیفی با استفاده از نرم افزارmaxqda مورد تحلیل قرار گرفت. پس از انجام تحلیل محتوا، 41 بعد مختلف استخراج شد و پس از بررسی با مبانی نظری، نام های مناسب برای ابعاد استخراج شده، انتخاب گردید. پس از آن پژوهشگر با تکیه بر دانسته های پیشین و الگوگیری از فرایند های اصلی ممیزی دانش موجود در مدل های مشابه، اقدام به دسته بندی ابعاد مستخرج در 9 فرایند اصلی ممیزی دانش نموده و با ایجاد یک ترتیب منطقی از آن ها، مدل فرایندی ممیزی دانش برای شرکت های نوآفرین ایرانی را ابداع نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a knowledge audit model for Iranian startups

نویسندگان [English]

  • ghasem eslami 1
  • Mohammad Mehraeen 2
  • Mohammad Fadaei Khorasgani 3
1 Assistant Professor Department of Management Faculty of Economics and Administrative sciences Ferdowsi University Of Mashhad (FUM)
2 Professor, Department of Management Education, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The recent economic developments have led to fundamental changes in the business landscape, especially in terms of the level of competition for emerging enterprises, pushing them towards instability and failure. In response to this unstable environment, entrepreneurial businesses have evolved based on knowledge-centric ideas, seeking to address market gaps through the discovery of a replicable and scalable business model. Due to the knowledge-centric nature of these businesses, they consciously or unconsciously implement aspects of knowledge management processes, necessitating the identification and organization of their knowledge capital as a crucial first step. In this context, this study aims to explore a model for knowledge differentiation in Iranian entrepreneurial companies. The study adopts a developmental objective, an exploratory approach, interpretivism philosophy, and utilizes qualitative content analysis as its analytical strategy. The study population consists of experts in the field of knowledge management and active individuals in Iranian entrepreneurial companies. These individuals, familiar with the working conditions of these companies, expressed their opinions on the research topic through semi-structured interviews. The interview process began and continued until theoretical saturation was achieved. Participants were purposefully selected using the targeted sampling method, and after conducting 10 interviews, data saturation was reached. Following the interviews, the results were implemented, and descriptive content analysis using the maxqda software was employed. After content analysis, 41 different dimensions were extracted. Upon theoretical examination, appropriate names for the extracted dimensions were selected. The researcher, relying on prior knowledge and modeling processes from similar models, categorized the dimensions into 9 main processes of knowledge differentiation. By creating a logical sequence, the researcher innovatively devised a knowledge differentiation process model for Iranian entrepreneurial companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge audit
  • Knowledge management
  • Process model
  • startup
Ahmed, D., Salloum, S. A., & Shaalan, K. (2021). Knowledge Management in Startups and SMEs: A Systematic Review. Recent Advances in Technology Acceptance Models and Theories, 389-409.
Ayinde, L., Orekoya, I. O., Adepeju, Q. A., & Shomoye, A. M. (2021). Knowledge audit as an important tool in organizational management: A review of literature. Business Information Review, 38(2), 89-102.
Azadbakht, E, Khani, N. (2016). The role of customer knowledge management in creating a competitive advantage in small and medium-sized organizations. Strategic Management Research, 23(66), 167-196. [ in persion]
Bahraini,Z, Rashidi,A, Jamshidi,M & Hosseinpour,M. (2023). Modeling the development of knowledge absorption capacity in startup accelerators with a structural-interpretive approach. Organizational Knowledge Management Quarterly. [ in persion]
Bender, S., & Fish, A. (2000). The transfer of knowledge and the retention of expertise: the continuing need for global assignments. Journal of knowledge management.
Dalmarco, G., Maehler, A. E., Trevisan, M., & Schiavini, J. M. (2017). The use of knowledge management practices by Brazilian startup companies. RAI Revista de Administração e Inovação, 14(3), 226-234.
da Silva, L. S. C. V., Kaczam, F., de Barros Dantas, A., & Janguia, J. M. (2021). Startups: A systematic review of literature and future research directions. Ciencias da Administraçao, 23(60), 118-133.
Drus, S. M., & Shariff, S. S. (2011). Analysis of knowledge audit models via life cycle approach. vol, 16, 176-180.
Fakurthaghieh, A., Rajabi, M. (2015). examining the importance of knowledge audit in knowledge management, international business conference: opportunities and challenges. [ in persion]
Griffith, E. (2014). Why startups fail, according to their founders. Fortune Magazine, September, 25.
Homaipoor, H., Monavarian, A., Gholipoor, R.(2021). Designing the performance evaluation model of Iran Mobile Communications Company with the approach of knowledge-based organization 12(4), 155-195. [ in persion]
Kashirskaya, L. V., Sitnov, A. A., Davlatzoda, D. А., & Vorozheykina, T. M. (2020). Knowledge audit as a key tool for business research in the information society. Entrepreneurship and sustainability issues, 7(3), 2299-2319.
Mahmoudi, H., Mehrabi, N., Ilbeigi, N. (2022). Identification of knowledge audit components from the perspective of experts; A Delphi study. Library and Information, 25(4), 161-187. [ in persion]
Moghimi, S.M., Khanifar, H., and Qadri, A. (2007). Examining the entrepreneurial skills of managers and organizational effectiveness in small and medium businesses (SMEs). Management Science, 20(79), 93-110. [ in persion]
Mohammadzadeh Roshti, Z., Qiyazi, M., and Tahmasabi Limoni, P. (2019). Explaining the knowledge management components of startups in the field of information science and epistemology. Library and information, 23(3 (serial 91)), 118-91. [ in persion]
Navidi, F., Mansourian, Y., Hassanzadeh, M. (2017). Knowledge audit in project-oriented organizations: towards a conceptual model. Library and Information Research Journal, 8(1), 75-97. [ in persion]
Nazari, F., Taghavi, S. S., Valizadeh, E., Soleymani, M., Farahani, D. S., & Bagheri, R. (2022). An Investigation on the Impact of Business Intelligence over the Performance of Startup Companies according to Innovation and Knowledge Management as Mediators. Mathematical Problems in Engineering, 2022. [ in persion]
Oliva, F. L., & Kotabe, M. (2019). Barriers, practices, methods and knowledge management tools in startups. Journal of knowledge management.
Seo, S. Y., Kim, S. D., & Lee, M. S. (2018). The effects of knowledge assets on the performances of startup firms: moderating effects of promotion focus. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 5(4), 187-199.
Serrat, O. (2017). Knowledge solutions: Tools, methods, and approaches to drive organizational performance (p. 1140).
Sharafi,A.,Nakhoda,M. (2019). Analyzing local and global knowledge audit trends in Clarivit Analytics citation database. Organizational Knowledge Management Quarterly, 2(6), 11-46.‎ [ in persion]
Shapiro, G. (2022). An uncertain economy threatens startups–but caution and pessimism have no place in the tech industry.
Shukor, N. S. A., Rahman, A. A., & Iahad, N. A. (2013). A Review on Knowledge Audit Process. PACIS, 256.
Sohrabi, R., Asghari sarem, A., Ezati araste, F.(2020). Presenting the codification model of the tacit knowledge of human resources and identifying the obstacles to its implementation in the General Administration of Economic Affairs and Finance of Hamedan 2(3), 137-166. [ in persion]
Tan, J. (2021). SMEs——Don’t Forget Knowledge Management. Linkedin. http://www.linkedin.com/pulse/smesdont-forget-knowledge-management-jing-tan
Tari, G., Parholam, H. (2019). Structural model of factors affecting the survival and growth of startups in Iran. Research Journal of Executive Management, 12(23), 315-341. [ in persion]