ارائه الگوی مدیریت دانش اقناعی مشتریان با روش TISM فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی با اصالت

نویسندگان

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

چکیده

یکی از دغدغه‌های اصلی بازاریابان، تردید یا عدم اطمینان مصرف‌کنندگان از اطلاعـاتی اسـت کـه در تبلیغـات ارائه می‌شود. این شک و تردید و عدم اطمینان از دانش اقناعی مشتریان سرچشمه می‌گیرد که به معنای دانش و آگاهی مصرف‌کنندگان نسبت به تلاش‌ها و اهداف بازاریابی و فرآیند اقناع‌سازی بازاریابان است. بنابراین مدیریت دانش اقناعی مشتریان با ایجاد ذهنیت و نگرش مثبت مصرف-کنندگان، باعث برطرف شدن شک و تردید مشتریان شده و نگرانی آن‌ها در ارتباط با عدم اطمینان و ابهامات تبلیغات محصول را برطرف می‌سازد. لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدیریت دانش اقناعی مشتریان با روش TISM فازی انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان هستند که متشکل از مدیران بازاریابی شرکت‌های تولیدکننده محصولات سبز و اساتید دانشگاه می‌باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و براساس اصل کفایت نظری 30نفر از آن‌ها به عنوان نمونه پژوهش درنظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن‌ها با استفاده از روش محتوایی و روایی نظری و پایایی درون‌کدگذار و میان‌کدگذار تایید شد. در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری با نرم افزار اتلس-تی استفاده شد. همچنین برای تحلیل کمی از روش TISM فازی بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش مشتمل بر ارائه الگوی مدیریت دانش اقناعی مشتریان در چهار محور زمینه‌سازهای مدیریت دانش اقناعی مشتریان، ابعاد مدیریت دانش اقناعی مشتریان، روش‌های مدیریت دانش اقناعی مشتریان و پیامدهای آن می‌باشد. براین اساس نتایج پژوهش بیانگر آن است که مدیریت دانش اقناعی مشتریان موجب ایجاد پاسخ‌های رفتاری مثبت و تبدیل مشتریان به مبلغان برند، مقابله با پدیده دگرگزینی و ایجاد وفاداری مشتریان، ایجاد ارزیابی مثبت از برند و محصولات آن و کاهش شک و تردید و پارانویای مشتریان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting the model of customer persuasive knowledge management with the fuzzy TISM method

نویسندگان [English]

  • Saeed Mir
  • Arash Nezami
Department of Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

One of the main concerns of marketers is consumers' doubt or lack of confidence in the information provided in advertisements. This doubt and uncertainty originates from customers' persuasive knowledge, which means consumers' knowledge and awareness of marketing efforts and goals and marketers' persuasion process. Therefore, the management of persuasive knowledge of customers by creating a positive mentality and attitude of consumers, has caused the doubts of customers to be resolved and their concerns related to the uncertainty and ambiguities of product advertisements are resolved. Therefore, the management of persuasive knowledge of customers by creating a positive mindset and attitude of consumers, removes the doubts of customers and solves their concerns related to the uncertainty and ambiguities of product advertisements. Therefore, the current research was conducted with the aim of designing a persuasive knowledge management model of customers using the fuzzy TISM method. This research is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of nature and method. The statistical population of this research is the experts who consist of marketing managers of companies producing green products and university professors, 30 of them were considered as the research sample using the purposeful sampling method and based on the principle of theoretical adequacy. The data collection tool is an interview in the qualitative part and a questionnaire in the quantitative part, the validity and reliability of which were confirmed using the content method and theoretical validity and inter-coder and inter-coder reliability. In this research, content analysis and coding with Atlas-T software were used to analyze the data in the qualitative part. Also, the fuzzy TISM method has been used for quantitative analysis. The results of the research include presenting the model of customer persuasive knowledge management in the four axes of the foundations of customer persuasive knowledge management, the dimensions of customer persuasive knowledge management, the methods of managing customer persuasive knowledge and its consequences. Therefore, the results of the research indicate that the management of persuasive knowledge of customers creates positive behavioral responses and turns customers into brand ambassadors, confronts the phenomenon of substitution and creates customer loyalty and creating a positive evaluation of the brand and its products and reducing the doubts and paranoia of customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persuasive knowledge
  • customer persuasive knowledge management
  • green products
  • fuzzy TISM

Smiley face

Abolhasani Targhi, F., & Hataminasab, S. H. (2022). The Effect of Persuasive Knowledge on the Attitude and Lifestyle of Organic Products Consumers; The Mediating Role of Skepticism about Advertising. Journal of Business Management, 14(1), 175-196. [In Persian]
Akhavan, M., & KhajeAli, E. (2021). The Multilevel Analysis of the Impact of Social Media on Customer Knowledge Management. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 4(2), 31-65. [In Persian]
Alaarj, S., Abidin-Mohamed, Z., & Bustamam, U. S. B. A. (2016). Mediating role of trust on the effects of knowledge management capabilities on organizational performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235, 729-738.
Alhosseini Almodarresi, S. M., Tabataba'iNasab, S. M., Bagheri Garabollagh, H., & Mohammadi, F. (2019). Does citizenship behavior have a role in changing attitude toward green products? International Journal of Management Science and Engineering Management, 14(4), 284-292.
Amiri Aghdaie, S. F., Torki, L., & Naderi, M. (2022). Analysis the Relationship between Customer Satisfaction, Loyalty and Word-of-Mouth Intentions with Regard to the Moderating Role of Switching Costs of Bank (Case Study: The Bank of Maskan in Ahwaz(. Consumer Behavior Studies Journal, 8(4), 233-250. [In Persian]
Boerman, S. C., Willemsen, L. M., & Van Der Aa, E. P. (2017). “This post is sponsored” effects of sponsorship disclosure on persuasion knowledge and electronic word of mouth in the context of Facebook. Journal of Interactive Marketing, 38(1), 82-92.
Boush, D.M., Freistad, M., & Rose, G.M. (1994). Adolescent skepticism toward TV advertising and knowledge of advertiser tactics. Consumer Research, 21(1), 165-175.
Buell, Ryan W. and Michael I. Norton (2011), “The Labor Illusion: How Operational Transparency Increases Perceived Value,” Management Science, 57 (9), 1564-1579.
Campbell, M.C. and Kirmani, A. (2008), “I know what you’re doing and why you’re doing it: the use of the persuasion knowledge model in consumer research”, in Haugtvedt, C.P., Herr, P. and Kardes, F.R. (Eds), The Handbook of Consumer Psychology, Lawrence Erlbaum Associates, New York, NY, pp. 549-573.
Chauhan, C., Akram, M., & Singh, A. (2019). Knowledge Management, Sustainable Business Performance and Empowering Leadership: A Firm[1]Level Approach. International Journal of Knowledge Management ,15(2):20-35.
Chen, Z. F., & Cheng, Y. (2020). Consumer response to fake news about brands on social media: the effects of self-efficacy, media trust, and persuasion knowledge on brand trust. Journal of Product & Brand Management, 29(2), 188-198.
Cheung, Millissa F.Y. and To, W.M. (2021). Effect of customer involvement on co- creation of services: A moderated mediation model. Journal of Retailing and Consumer Services, 63, 102660.
Dahlén, M. (2005). The medium as a contextual cue: Effects of creative media choice. Journal of advertising, 34(3), 89-98.
Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. Harvard Business Press.
Friestad, M. and Wright, P. (1994) “The persuasion knowledge model: how people cope with persuasion attempts”, Journal of Consumer Research, 21(1), pp. 1-31.
Friestad, M., & Wright, P. (2005). The next generation: Research for twenty-first-century public policy on children and advertising. Journal of Public Policy & Marketing, 24(2), 183-185.
Ghayour Baghbani, S. M., Rojuie, M., Khoshandam, A., & Pourang, A. (2020). The Impact of Positive and Negative Emotions on Attitude toward Mobile-Based Advertising with the Mediating Role of Emotion (Case Study: Telegram Users in Mashhad). Consumer Behavior Studies Journal, 7(2), 216-234. [In Persian]
Hagh Shenas, M. (2015). Audience Persuasion: Acceptance of Media Content Based on Individual Differences. Media Management, 3(12), 67-74. [In Persian]
Hoseini, M. H., & Norouzi Ajirloo, R. (2020). Impact of the Theory of Consumption Values on Green Purchasing Behavior with Emphasis on Mediator Role of Environmental Concern (Case study: Consumers of green products in Tehran). Journal of Environmental Science and Technology, 22(2), 127-140. [In Persian]
Isaac, M. S., & Grayson, K. (2017). Beyond skepticism: Can accessing persuasion knowledge bolster credibility? Journal of Consumer Research, 43(6), 895-912.
Jayawardena, N. S., Thaichon, P., Quach, S., Razzaq, A., & Behl, A. (2023). The persuasion effects of virtual reality (VR) and augmented reality (AR) video advertisements: A conceptual review. Journal of Business Research, 160, 113739.
Konjkav Monfared, A. R., Malekpour, L., & Haji Ghasemi, M. (2019). The Role of Dynamic Capabilities and Customer Knowledge in Affecting Knowledge Management Capabilities on Performance (Case Study: The Gas Company of Yazd). Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 2(2), 83-118. [In Persian]
Kozup, J., & Hogarth, J.M. (2008). Financial Literacy, Public Policy, and Consumers’ Self Protection—More Questions, Fewer Answers. Journal of Consumer Affairs, 42 (2): 127–136.
Lee, M., & Faber, R. (2007). Effects of product placement in on-line games on Brand memory: A perspective of the limited-capacity model of attention. Journal of Advertising, 36(4), 75–90.
Lee, J. (2013). The effects of persuasion knowledge on consumers' responses to green advertising: Focusing on skepticism as mediator, Master's Thesis, University of Tennessee.
Lönnqvist, A. (2017). Embedded knowledge management: towards improved managerial relevance. Knowledge Management Research & Practice, 15(2), 184-191.
Madhoushi, M., Saghari, &F., Madhoushi. Z. (2010).Survey of Customer Knowledge Management Impact on Customer Relationship Management International Journal of Business and Social Science. 2 (20), 215–226.
Maleki Minbashrazgah, M., & Varmaghani, M. (2020). Identifying the Antecedents and Consequence of Green Skepticism (Case Study: Consumers of Almas Sabz Khazar Company). Commercial Strategies, 17(15), 205-227. [In Persian]
Mazarei, S., Askarifar, K., & Nikbakht, A. (2021). Investigating the Moderating Effects of Consumers’ Product Involvement and Knowledge in the Relationship between Product Scarcity Content and Online Impulse Buying Intention. New Marketing Research Journal, 11(3), 110-93. [In Persian]
Momeni, M., & Mousavi, S. N. (2020). Investigating the effect of customer knowledge management on innovation capacity considering the mediation of knowledge absorptive capacity. Transformation Management Journal, 12(1), 145-168. [In Persian]
Mosafer Bahri, M., Chirani, E., Delafrooz, N., & Shabgoo Monsef, M. (2022). Designing a model of customers' knowledge co-creation in the insurance industry. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 5(2), 111-141. [In Persian]
Moosmayer, D. C. and Fuljahn, A. (2013) “Corporate motive and fit in cause related marketing”, Journal of Product and Brand Management, 22(3), pp. 200-207.
Mousavi, S. . N. (2022). Identifying and prioritizing the antecedents and consequences of the greenwashing phenomenon: a mixed approach. Journal of Business Administration Researches, doi: 10.22034/jbar.2022.18527.4178
Murphy, M. C., & Dweck, C. S. (2016). Mindsets shape consumer behavior. Journal of Consumer Psychology, 26(1), 127-136.
Ngamvichaikit, A., & Beise-Zee, R. (2014). Customer preference for decision authority in credence services: The moderating effects of source credibility and persuasion knowledge. Managing Service Quality24(3), 274-299.
Noor, S., Guo, Y., Shah, S. H. H., Nawaz, M. S., & Butt, A. S. (2020). Bibliometric analysis of social media as a platform for knowledge management. International Journal of Knowledge Management (IJKM), 16(3), 33-51.
Paek, H. J., & Hove, T. (2018). How the media effects schema and the persuasion ethics schema affect audience responses to antismoking campaign messages. Health communication, 33(5), 526-536.
Pirayesh, R. & Abdollahi, S. (2019). Investigating the effect of consumers' knowledge and attitude towards green brands on the intention to buy green products, Research in Humanities Islamic, 18(2), 44-55. [In Persian]
Ramazanian, M., Moradi, M., & Soltani, F. (2015). Analysis of cultural barriers to interoperability in the automotive supply chain using interpretative structural modeling approach. Organizational Culture Management, 13(2), 369-391. [In persian]
Russell, Cristel Antonia (2002), “Investigating the Effectiveness of Product Placements in Television Shows: The Role of Modality and Plot Connection Congruence on Brand Memory and Attitude,” Journal of Consumer Research, 29 (3), 306- 318.
Rozendaal, E., Lapierre, M. A., Van Reijmersdal, E. A., & Buijzen, M. (2011). Reconsidering advertising literacy as a defense against advertising effects. Media Psychology, 14(4), 333–354.
Rule, B. G., Bisanz, G. L., & Kohn, M. (1985). Anatomy of a persuasion schema: Targets, goals, and strategies. Journal of Personality and Social Psychology, 48(5), 1127.
Ryu, S. & Park, Y. (2020). How consumers cope with location-based advertising (LBA) and personal information disclosure: The mediating role of persuasion knowledge, perceived benefits and harms, and attitudes toward LBA, Computers in Human Behavior, 112: 1-9.
Salamzadeh, A., Tajpour, M., Hosseini, E., & Brahmi, M. S. (2023). Human capital and the performance of Iranian Digital Startups: The moderating role of knowledge sharing behaviour. International Journal of Public Sector Performance Management, 12(1-2), 171-186.
Sahoo, S., Kumar, A., & Upadhyay, A. (2023). How do green knowledge management and green technology innovation impact corporate environmental performance? Understanding the role of green knowledge acquisition. Business Strategy and the Environment, 32(1), 551-569.
Shafee, S., Khademi, R., & Hariri, A. (2021). The Customer Knowledge Management and Its Impact on Service Quality and Customer Satisfaction (A Periodical Study in the Mellat Bank of Kermanshah Province). Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 4(2), 187-219. [In Persian]
Sharifee, S. M., & Salim, H. (2020). Persuasive Communication Based on Multi Dimensional Cognition of Audience. Journal of Interdisciplinary Studies in Communication and Media, 3(7), 67-92. [In Persian]
Srivastava, A. K., & Sushil, (2014). Modeling drivers of adapt for effective strategy execution. The learning Organization, 21(6), 369–391.
Sushil, (2012b). Interpreting the interpretive structural model. Global Journal of Flexible Systems Management, 13(2), 87–106.
Taylor, D.C. & Nelson, B. (2012). Measuring the influence of persuasion marketing on young wine consumers. Food Products Marketing, 18(1), 19-33.
Von Hippel, E. (2022). Lead user: A source of novel product concepts, Management Science, 20 (2 ):222 – 222.
Xu, A. J., & Wyer Jr, R. S. (2010). Puffery in advertisements: The effects of media context, communication norms, and consumer knowledge. Journal of Consumer Research, 37(2), 329-343.
Zendehboudi, Kh. & Zendehboudi, F. (2013). Studying the role of students' media literacy in their influence of commercial advertisements. Media Studies8(1), 177-188. [In Persian]