دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، بهار 1399 
4. مفهوم‌سازی دفاتر مدیریت دانش در مراکز رشد دانشگاهی

صفحه 103-140

مهدی فرمانی؛ ساسان زارع؛ محمد عربی؛ محمدرضا محمدخانی


7. طراحی مدل توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری اصفهان مبتنی بر فرآیند مدیریت دانش

صفحه 207-240

عبدالمجید محمدی؛ اکبر اعتباریان؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی