ارائه الگوی اندیشه ورزی با محوریت دیدگاه‌های مقام معظم رهبری: رویکرد آمیخته (نمونه پژوهش: دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، دانشگاه غیر انتفاعی نور هدایت، شهرکرد، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، دانشکده مدیریت، دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش، ارائه الگوی اندیشه­ورزی با محوریت دیدگاه­های مقام معظم رهبری می­باشد. برای نیل به این هدف، با استفاده از روش ترکیبی اکتشافی، داده­ها در دو مرحله (کیفی و کمّی) جمع­آوری شد. در ابتدا، ضمن مطالعه ادبیات تحقیق، از طریق مصاحبه با 11 نفر از خبرگان که با روش نمونه­گیری نظری انتخاب شدند، مؤلفه­های کلیدی اندیشه­ورزی در قالب 85 مفهوم کلیدی، 15 زیر معیار و 5 معیار شناسایی گردید. در بخش کیفی، با استفاده از روش دلفی، تعداد 20 نفر از پانلیست­ها، پس از چهار راند، در مورد مؤلفه­های اندیشه­ورزی به اتفاق­نظر دست­یافتند و مدل تحقیق ارائه گردید و اعتبار بخش کیفی نیز، از طریق ضریب هماهنگی کندال (k=0.89) مورد تأیید قرار گرفت. بر مبنای یافته­های حاصل از مرحله کیفی، پرسش­نامه بخش کمّی طراحی شد که پس از سنجش روایی ظاهری، محتوا (روش لاوشه) و همچنین روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی)، پایایی آن با روش آلفای کرونباخ، مقدار آن 93/0 برآورد شد و از طریق مشارکت 108 نفر از پژوهشگران دانشگاه جامع امام حسین (ع) که با روش نمونه­گیری تصادفی 84 نفر از آن­ها انتخاب شدند، اجرا گردید. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کمّی، از طریق نرم­افزار «SPSS» و همچنین «Lisrel» اجرا شد. یافته­های پژوهش، ارائه الگوی اندیشه­ورزی می­باشد که شامل معیارهایی از قبیل: راهبرد، مبانی اندیشه­ورزی، دیدگاه اسلام، گفتمان رهبری و پیامدهای اندیشه­ورزی است، که بیشترین امتیاز فریدمن مربوط به مبانی اندیشه­ورزی با مقدار 44.72 و کمترین امتیاز مربوط به راهبرد­ها با امتیاز 40.65 می­باشد؛ بر همین اساس، می­توان به این نتیجه دست یافت، که در صورت توجه سازمان­ها به پارادایم اندیشه­ورزی، می­توان شاهد ظهور سازمان­هایی با ویژگی­های دانش­آفرینی و یادگیرنده بودن باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Though Model Based on the Views of the Supreme Leader: Mixed Method (Case Study: Imam Hossein University)

نویسندگان [English]

  • Meysam Babaee Farsani 1
  • sadegh hasanimoghadam 2
1 PhD Industrial Management , Department of Industrial Management, Faculty of Management, Noor Hedayat Non-Profit University, Shahrekord, Iran.
2 Imam Hossein University
چکیده [English]

The main purpose of this study is to design a thought model based on the Supreme Leader's views. To achieve this goal, data were collected in two qualitative and quantitative phases using mixed explorative method. Initially, having reviewed the literature, the researchers identified the key components of thinking as 85 key concepts, 15 sub-criteria, and 5 criteria through interviews by 11 experts selected by theoretical sampling method.  In the qualitative phase, using Delphi method, 20 panelists reached a consensus on thought components after four rounds, and the research model was designed. The validity of qualitative part was confirmed by Kendall's coefficient (k = 0.89). A quantitative questionnaire was designed based on the findings of the qualitative phase. The face validity, content validity (Lawshe method), as well as construct validity (exploratory and confirmatory factor analysis) were estimated to be as much as 0.93 by Cronbach's alpha by the participation of 108 researchers at Imam Hussein Comprehensive University, 84 of whom were selected by random sampling method. The data analysis was performed in the quantitative phase through SPSS as well as LISREL software. The findings provided a thought model including the strategy of the bases of thinking, the view of Islam, the discourse of the leadership, and the outcome of thinking, of which highest score of Friedman's method was given to thinking (44.72), and the lowest score was given to strategies (40.65). Hence, it can be concluded that if organizations consider thinking paradigm, we may observe the emergence of learning and knowledge creating organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective Thinking Model
  • Supreme Leader's Views
  • Communities of Practice
  • Group decision making
  • mixed method

آقاجانی، احمد؛ عسگری، محمود (1390). نقش­آفرینی اتاق­های فکر در سیاست­گذاری دفاعی ـ امنیتی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم، شمارة سی و دوم، 137-172.

ادیانی، سیدیونس (1385). اتاقی برای فکرسازی و فکرورزی، مجله پگاه، شماره 129، 1-34.

ابراهیم­زاده­دستجردی، رضا (1393). جزوه درس تحلیل آماری، مقطع دکتری مدیریت صنعتی، نیم­سال اول، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.

بابایی­فارسانی، میثم؛ علیدادی­تلخستانی، ابوذر و حاجی ملامیزایی، حمید (1398). اندیشه­ورزی در سازمان­های دانش‌آفرین، انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)، در دست چاپ، تهران.

بابایی­فارسانی، میثم؛ علیدادی­تلخستانی، ابوذر و حاجی ملامیزایی، حمید (زیر چاپ). اندیشه­ورزی در سازمان­های دانش­آفرین، انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران.

بیانات مقام معظم رهبری، قابل دست­یابی در: khamenei.ir www.

جعفرپور محمود؛ بابایی­فارسانی، میثم (1392). مقاله­نویسی علمی، رویکردی کاربردی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

دانایی­فرد، حسن؛ امامی، سید مجتبی (1386). تأملی بر نظریه­پردازی داده­بنیاد: استراتژی­های پژوهش کیفی، فصلنامه اندیشه مدیریت، شماره 2، 69-97.

دفت، ریچارد ال (1388). تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی، چاپ ششم، تهران.

دلاور، علی (1391). روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی. چاپ سی و ششم، تهران: انتشارات نشر ویرایش.

راهداری، علیرضا (1396). اتاق فکر در ده گام، چاپ هفتم، انتشارات نظری، تهران.

راهداری، علیرضا؛ نصر، مصطفی (1396). چالش­های اتاق فکر در ایران، فصلنامه فرآیند مدیریت توسعه، دوره سوم، شماره دوم، پیاپی 100، تابستان، 23-54.

سرتیپ­زاده، لیلا (1390). ابعاد اندیشه­ورزی از دیدگاه قرآن کریم و تعلیم و تربیت، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران.

شاهقلیان، کیوان؛ زرآبادی­پور، مجتبی (1395). ارائه­ مدل ارزیابی عوامل موفقیت انجمن­های خبرگی در شرکت­های دانش­بنیان. مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 26، 53-58.

طبرسا، غلامحسین؛ دهقان، نسرین (1389). اتاق فکر و جایگاه آن در سازمان، فصلنامه تدبیر، شماره بیست و یکم، تیرماه، 58-64.

فقیهی، ابوالحسن و رجب­بیگی، مجتبی (1382). مقایسه تحلیلی رویکردهای نوین مدیریت، فصلنامه دانش مدیریت، شماره شصت و سوم، زمستان، 107-79.

کرسول، جولیت (1394). پویش کیفی و طرح پژوهش، انتخاب از میان پنج رویکرد روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده­بنیاد، قوم نگاری، مطالعه موردی، ترجمه حسن دانایی­فرد، حسن کاظمی، ویرایش دوم، تهران: انتشارات صفار.

کلاین، پل (1393). راهنمای آسان تحلیل عاملی. ترجمه سیدجلال صدر السادات و اصغر مینایی، تهران: انتشارات سمت.

لاجوردی، اشرف (1384). گونه­شناسی نقش کانون­های تفکر در عرصه خط­مشی­های عمومی، پژوهشی بر مبنای روش کیو، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس تهران.

مشایخی، علی­نقی؛ فرهنگی، علی اکبر؛ مومنی، منصور و علی­دوستی، سیروس (1384). بررسی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران: کاربرد روش دلفی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه­نامه مدیریت، پاییز، 191-232.

محب­زادگان، یوسف، پرداختچی، محمدحسن، قهرمانی، محمد، فراست­خواه، مقصود (1392). تدوین الگویی برای بالندگی اعضای هیئت علمی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 70: 1-25.

مهرگان، محمدرضا؛ زالی، محمدرضا (1385). در جست وجوی فنون تعیین روایی در پژوهش­های مدیریتی، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره چهاردهم، پاییز و زمستان، 26-5.

مقیمی­فیروز­آباد، معصومه (1394). طراحی الگوی اخلاق حرفه­ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی- ایرانی، رساله دکتری، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

هومن، حیدرعلی (1394). راهنمای عملی پژوهش کیفی. چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت.

References

Akhavan, P., Marzieh, B. and Mirjafari, M. (2015). Identifying the success factors of Communities of Practice (CoPs): How do they affect on students to create knowledge?, VINE, Vol. 45, No. 2, pp. 198-213

Creswell jw, Plano Clark vl. (2010). Designing and conducting mixed methods research, Second edition, Sage Publication, inc. Day.

Effah Ernest Ameyaw, Yi Hu, Ming Shan, Albert P. C. Chan & Yun Le (2016). Application of Delphi method in construction engineering and management research: A quantitative perspective, Journal of Civil Engineering and Management, 22(8): 991–1000.

Impedovo, M. and Manuti, A. (2016). Boundary objects as connectors between communities of practices in the organizational context", Development and Learning in Organizations, Vol. 30 No. 2, pp. 7-10

Jassbi, A., Jassbi, J., Akhavan, P., Chu, M. and Piri, M. (2015). An empirical investigation for alignment of communities of practice with organization using fuzzy Delphi panel, VINE, Vol. 45, No. 3, pp. 322-343.

Lewin B, Fine J, Young L. (2001). Expository discourse: A genre-based approach to social science research texts. London: Continuum.

Linstone, H. A.; Turoff, M. (1975). The Delphi method: techniques and applications. Addison Wesley, Reading, MA.620 p

Macpherson, A., Kiersch, C. and Antonacopoulou, E. (2019). Can senior management sustain engagement and identification to support learning? Designing communities and defining goals, Journal of Strategy and Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.

Malek Zadeh, G. and Kazemi, M. and Lagzian, M. (2014). Organizational Intelligence: Designing a Hierarchy Model for Iranian State Universities with a Demetal Approach, Transformation Management Research, Vol. 5, No. 10, 94-124.

McGann, James G. & Boucher, S. (2004). Think Tanks in Europe and Us: Converging or Diverging?, Proceedings from Seminar Organised in Paris, December 13. pp. 1-15.

Naeem, K. )2016(. Financial literacy of social sciences university students: a case study of international islamic university islamabad. D. IJAEDU-International E-Journal of Advances in Education, 2)5(, 326-331.

Nikoopour J, Amini Farsani M. (2012). Success in Writing Academic Articles Applied Linguistics. Asre Moaser, Tehran.

Onwuegbuzie AJ, Collins KMT, Leech NL, Dellinger AB, Jiao QG.  (2010). A meta framework for conducting mixed research syntheses for stress and coping researchers and beyond. In G. S. Gates, W. H. Gmelch, & M. Wolverton  (Series Eds.) & K. M. T. Collins, A. J. Onwuegbuzie, & Q. G. Jiao (Vol. Eds.),  Toward a broader understanding of stress and coping: Mixed methods approaches(pp. 169-211). The Research on Stress and Coping in Education Series(Vol. 5). Charlotte, NC:Information Age.

Pohjola, I. and Puusa, A. (2016). Group dynamics and the role of ICT in the life cycle analysis of community of practice-based product development: a case study, Journal of Knowledge Management, Vol. 20, No. 3, pp. 465-483.

Polanyi, M (1966). The logic of tacit inference. Philosophy 41(155): 1–18.

Pyrko, I., Dörfler, V., & Eden, C. (2017). Thinking together: What makes Communities of Practice work? Human Relations, 70(4), 389–409.

Retna, K. (2011). Communities of practice: dynamics and success factors. Human Resource Management International Digest, Vol. 19, No. 4.

Sie A.B., Aho AM., Uden L. (2014). Community of Practice for Knowledge Sharing in Higher Education: Analysing Community of Practice through the Lens of Activity Theory. In: Uden L., Sinclair J., Tao YH., Liberona D. (eds) Learning Technology for Education in Cloud. MOOC and Big Data. LTEC 2014. Communications in Computer and Information Science, vol 446. Springer, Cham

Viera, A.L. (2015). Application of Laserl in Practice, translation of Rasoul Nowroozi Seyyed Hosseini and Hamid Ghasemi and Habib Honary, Hatmi Publications, Tehran. (In Persian)

Wenger, E (2010). Communities of Practice and social learning systems: The career of a concept. In: Blackmore, C (ed.) Social Learning Systems and Communities of Practice. London: Springer Verlag and the Open University, 179–198.

Yaghoubi, N.M. and Dehghani, M. and Moghli, A. and Vazifah, Z. (2017). Balanced alignment and maturity approach in effective knowledge management. Public Administration Research, Ninth Year, No. 33, 61-84. (In Persian)