طراحی مدل توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری اصفهان مبتنی بر فرآیند مدیریت دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 مدیر گروه مدیریت، واحد اصفهان،دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری استان اصفهان مبتنی بر فرآیند مدیریت دانش است. جامعه آماری را خبرگان صنعت گردشگری استان اصفهان تشکیل می­دهند که با روش هدفمند وابسته به ملاک انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه از آن‌ها نظرخواهی به عمل آمد و داده­ها با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری و ماتریس اهمیت –عملکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل استخراج‌شده شامل 9 شاخص است که مطابق با فرآیند مدیریت دانش در 4 بُعد ایجاد دانش، حفظ و نگهداری دانش، تبدیل و انتقال دانش و به‌کارگیری دانش و در 5 سطح قرار گرفتند و روابط بین آن‌ها مشخص گردید. نتایج نشان داد در پایین­ترین سطح شاخص­های «طراحی مدل شایستگی­های مشاغل صنعت گردشگری» و «طراحی نظام اطلاعات منابع انسانی» بیشترین تأثیر را بر دیگر شاخص­ها دارند و در واقع مهم‌ترین شاخص­های توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری استان اصفهان محسوب می­شوند و در بالاترین سطح شاخص «تعریف و اعطای جوایز تعالی مدیریت منابع انسانی صنعت گردشگری» قرار گرفت که دارای بیشترین وابستگی بود. همچنین نتایج ماتریس اهمیت عملکرد شاخص­های توسعه منابع انسانی نشان داد که همه 9 شاخص شناسایی‌شده در منطقه کانون توجه یا حیطه ضعف قرار گرفتند که نشان می‌دهد باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Human Resource Development Model for Isfahan Tourism Industry on the Basis of Knowledge Management Process

نویسندگان [English]

  • Abdulmajid mohammadi 1
  • Akbar Etebarian 2
  • Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi 3
1 PhD of Management, Department of Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch, Isfahan, Iran.
2 2- Associate Professor of Management, Department of Management, Isfahan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran Islamic Azad University, Tehran ,Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to design a model for human resource development in the tourism industry of Isfahan province based on the knowledge management process. The statistical population consists of experts in the tourism industry of Isfahan province selected by the purposeful criterion-based method, who were surveyed through a questionnaire. The data were analyzed through interpretive structural modeling and importance-performance matrix. The designed model includes 9 indicators which, according to the knowledge management process, are classified in 4 dimensions including knowledge creation, knowledge retention, knowledge transfer and distribution, and application of knowledge, and were placed in 5 levels and their relationships were identified. The results showed that at the lowest level, the indicators of "designing the model of occupational competencies of tourism industry" and "designing human resource information system" impose the greatest impact on other indicators. In fact, they are the most important indicators of human resource development of tourism industry in Isfahan province. The indicator of “defining and presentation of excellence awards for human resource management of tourism industry" occupied the highest level with the most dependence. Furthermore, the results of the importance-performance matrix of human resource development indicators showed that all 9 identified indicators were in the area of focus or weakness, which indicates that more attention should be paid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Industry
  • human resource development
  • knowledge management
  • Meta-synthesis
  • interpretive structural modeling
  • Importance-Performance Matrix

اکبری، مرتضی، حسینی، سیدمحمود، حجازی، سید یوسف و رضوانفر، سید یوسف. (1392). اعتبارسنجی مؤلفه­های توسعه منابع انسانی: مطالعه اعضای هیئت علمی دانشکده­های کشاورزی. تحقیقاتاقتصادوتوسعهکشاورزیایران، شماره 44 (4)، 644-629.

بازرگان هرندی، عباس. (1387). مقدمه‌ای بر روش­های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری، چاپ اول، تهران: نشر دیدار.

بیگی، وحید و قلی­پور، آرین. (1395). توسعه منابع انسانی با بهره­گیری از طرح توسعه فردی در سازمان­های پروژه­محور. مدیریت دولتی، شماره 8 (1)، 32-15.

جزنی، نسرین، طاهری، نادر و ابیلی، خدایار. (1389). تدوین راهبردهای توسعۀ منابع انسانی با رویکرد توسعۀ دانش کارکنان. مطالعاتمدیریتراهبردی، شماره 2، 29-15.

حسین­پور، داوود و قربانی پاجی، عقیل. (1396). تأثیر راهبردهای توسعه منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی اعتماد متقابل و رضایت شغلی کارکنان در سازمان ورزش و جوانان استان مازندران. پژوهش­هایمدیریتراهبردی، شماره 23 (65)، 45-75.

خانعلی­زاده، رقیه، کردنائیج، اسداله، فانی، علی اصغر و مشبکی اصفهانی، اصغر. (1389). رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس). پژوهشنامه مدیریت تحول، شماره 3، 20-45.

خدائی، زهرا و کانتری­خلیل­آباد، حسین. (1391). توسعه گردشگری با تأکید بر نقش آموزش نیروی انسانی. فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، شماره 4(12)، 47- 59.

خلیل­نژاد، شهرام و مهری، امیر. (1395). نقش مدیریت دانش در توسعه منابع انسانی (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 4 تهران). فصلنامهآموزشوتوسعهمنابعانسانی، شماره 3 (9)، 67-88.

دلگشایی، بهرام، طبیبی، سید جمال­الدین و پهلوان، پریسا. (1386). ارائه الگوی توسعه منابع انسانی در بخش بهداشت و درمان. پژوهش در پزشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی)، شماره 31 (4)، 317-325.

رضاییان، سمینه. (1398). مطالعه و بررسی نقش مدیریت دانش در مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان ثبت احوال شهر تهران)، (پایان­نامه کارشناسی ارشد). رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور – واحد ساوه.

سهرابی، بابک، اعظمی، امیر و یزدانی، حمیدرضا. (1390). آسیب­شناسی پژوهش­های انجام شده در زمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب، نشریه چشم­انداز مدیریت دولتی، 2(6)، 9-24.

سید تقی دیزج، عاطفه، شجاعی، عطیه و موسوی­نژاد، سیده فاطمه. (1395). بررسی نقش گردشگری شهری در رشد و توسعه اقتصادی شهرها، اولین همایش بین‌المللی اقتصاد شهری (با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل)، تهران.

شمس مورکانی، غلامرضا، صفایی موحد، سعید و فاطمی صفت، علی. (1394). آسیب­شناسی فعالیت­های آموزش و بهسازی منابع انسانی بر اساس مدل سه شاخگی (مورد مطالعه: صنایع الکترونیکی فجر). فصلنامهآموزشوتوسعهمنابعانسانی، شماره 2 (7)، 71-100.

شمس­الدینی، علی، درخشان، الهام و کریمی، ببراز. (1395). ارزیابی اثرات توانمندسازی نیروی انسانی در توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد). فصلنامهبرنامه­ریزیمنطقه­ای، شماره 6 (24)، 89-100.

صارم، علی اصغر، دانایی­فرد، حسن، قلی پور، آرین و اصغر فانی، علی. (1396). ماتریس توسعه منابع انسانی فهم دوسویگی عاملیت و ساختار در توسعه منابع انسانی. مدیریت دولتی، دوره 9، شماره 1، 137-168.

ضیائی، محمود. (1383). وضعیت نیروی انسانی و آموزش در بخش گردشگری (با تأکید بر استان تهران). مطالعات گردشگری، شماره 6، 19-37.

محمدی، مصطفی و حبیبی، لیلا. (1395). توسعه منابع انسانی صنعت هتلداری با رویکرد مدیریت استعداد کارکنان. مطالعات هتلداری و میزبانی، شماره 1 (2)، 45-56.

محمودی کوچسرایی، علی اصغر، فراهانی، مهدی و رسته­مقدم، آرش. (1394). آسیب­شناسی نظام  آموزش کارکنان با استفاده از الگوی سه­شاخگی. فصلنامهآموزشوتوسعهمنابعانسانی، شماره 2 (5)، 27-51.

محمودی، علیرضا و نعیمی مجد، محبوبه. (1395). جایگاه آموزش­های گردشگری و هتلداری در نام آموزش عالی ایران (موردمطالعه: دانشجویان شاغل در صنعت گردشگری و هتلداری تهران). مطالعات هتلداری و میزبانی، شماره 1 (2)، 73-57.

مطرانلویی، پریسا. (1394). مروریبروضعیتصنعتگردشگری ونقشبخشخصوصی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، معاونت بررسی­های اقتصادی.

منشگر، مریم و عباسی، اسدالله. (1395)، آسیب‌شناسی و راهکارهای حمایت مدیران از بالندگی و توسعه منابع انسانی. فصلنامهآموزشوتوسعهمنابعانسانی، شماره 3 (8)، 29-56.

نوربخش، مرتضی و اکبرپورسراسکانرود، محمد. (1389). نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی کلان‌شهرها. ویژه­نامه اقتصاد گردشگری، 21-34.

همتی، محمد. (1385). ارزیابی میزان به‌کارگیری مؤلفه‌های مدیریت دانش در دانشکده­های پردیس فنی تهران. ارائه‌شده در اولین اجلاس ملی مدیریت دانش، تهران.

 

References

Argote, L., Mcevily, B., & Reagans, R. (2003). Managing Knowledge in Organizations: An Integrative Framework and Review of Emerging Themes. Management Science, 49(4), 571-582.

Armstrong, M. (2008). Strategic human resource management: a guide to action, Kogan Page Limited.

Armstrong, M. (2010). Armstrong’s essential human resource management practice: a guide to people management, Kogan Page Limited.

Davenport, T. H., De Long, D. W., & Beers, M. C. (1998). Successful knowledge management projects. MIT Sloan Management Review, 2(2), 43-57.

Day, J., Karani, A., Adler, H., & Nicely, A. M. (2013). Corporate Social Responsibility and College Recruiting in the Hospitality Industry, Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 12(1), 71-90

DeCenzo, D.A., & Robbins, S.P. (2005). Fundamentals of Human Resource Management, John Wiley & Sons.

Gibson, P. (2017). Talent Management in the Hospitality and Tourism Context. in Horner. S (eds), Talent Management in Hospitality and Tourism, 17-31.

Ishmael-Robertson, C. A. (2018). What are the key advances in human resource development that tourism in Guyana needs by 2025?, Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 10(5), 605-610.

Johnson, K. R., & Bartlett, K. R. (2013). The role of tourism in national human resource development: A Jamaican perspective, Human Resource Development International, 16 (2), 205-219.

Katunian, A. (2019). Sustainability as a new approach for the human resource development in tourism sector. Public Policy and Administration, 18(4), 405-417.

Lashley, C. (2017). The Concept of Hospitableness. in edited book of Horner. S (2017). Talent Management in Hospitality and Tourism, Goodfellow Publishers Limited, 52-68.

Mohotti, C., Jayawardena, C., & Teare, R. (2013). Responding to the tourism industry training and human resource challenges in Sri Lanka. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 5(5), 456-463.

Naama, A., Haven-Tang, C., & Jones, E. (2008). Human Resource Development Issues for the Hotel Sector in Libya: A Government Perspective. International Journal of Tourism Research, 10, 481-492.

Newman, A. (1999). Knowledge management. American Society for Training and Development.

Pfohl, H.C., Gallus, P., & Thomas, D. (2011). Interpretive Structural Modeling of Supply Chain Risks. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41(9), 839 – 859.

Riege, A. (2005). Three-Dozen Kknowledge Sharing Barriers Managers Must Consider. Journal of Knowledge Management, 1(3), 18-35.

Sandelowski, M., Barroso, J., & Voils, C. I. (2007). Using qualitative metasummary to synthesize qualitative and quantitative descriptive findings. Research in nursing & health, 30(1), 99-111.

Tisdell, C.A. (2013). Analysis, New Applications and Case Studies. Publisher: World Scientific Publishing Co.

Turban, E., & Maclean, E. (2004). Information Technology for management. 3 rd ed, john wiley & Sons Ine.

Warfield, J.W. (1974). Developing Interconnected Matrices in Structural Modeling. IEEE Transcript on Systems Men and Cybernetics, 4(1), 51-81.

Ying, Y., Mursitama, T. N., & Abbas, B. S. (2018). Innovation of human resources development by m-learning to support cross-border tourism event in Natuna, ACM International Conference Proceeding Series, 26 May 2018 (pp. 16-21).