مدیریت دانش در فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی: وضعیت و موانع موجود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام الهی، فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران.

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف سنجش وضعیت مدیریت دانش و شناسایی موانع موجود بر سر راه اشتراک‌گذاری و مستندسازی دانش در فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی انجام شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته هم‌زمان است. در بخش کیفی پژوهش از رویکرد پدیدارشناسی و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. نمونه آماری در بخش کیفی 10 نفر از فرماندهان و کارکنان فرماندهی انتظامی است که به‌روش نمونه‌گیری گلوله برفی در پژوهش مشارکت داشتند. در بخش کمی پژوهش جامعه آماری شامل کلیه فرماندهان و کارکنان فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی است که نمونه آماری به‌روش طبقه­ای و تصادفی ساده انتخاب و تعداد 320 نفر در پژوهش مشارکت داده شده است. ابزار گردآوری داده­ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختمند است و در بخش کمی از پرسشنامه­های استاندارد فرایندهای مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت دانش استفاده شده است. روایی پرسشنامه­ها از طریق روایی صوری و محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی برای پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش 93/0 و برای عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت دانش 90/0 به‌دست آمد. در بخش کیفی قابلیت اعتماد نتایج از طریق بررسی داده‌ها و ثبت و ضبط جزئیات پژوهش و طولانی کردن فرایند مصاحبه‌ها به‌دست آمده است. در بخش کیفی برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش کدگذاری استقرایی و در بخش کمی برای پاسخ به سؤال­های پژوهش از آزمون تی تک نمونه­ای با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت مدیریت دانش از نظر فرایند (59/2X =)، عوامل مؤثر (73/2X =) بر آن در فرماندهی انتظامی استان با وضعیت مطلوب (5/3 t value =) فاصله دارد. موانع اصلی در رابطه با مدیریت دانش در فرماندهی انتظامی استان شامل اعتماد، ارتباطات، مدیریت سازمان، ساختار و تعهد و نیروی انسانی، فرهنگ و فناوری می­باشد. فرماندهی انتظامی استان با تقویت هیئت­های اندیشه­ورز، مستندسازی تجارب، حذف موانع ساختاری و افزایش اعتماد بین فردی و سازمانی وضعیت مدیریت دانش را در این سازمان بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Management in Police Command of Eastern Azerbaijan Province: The Present Status and the Barriers

نویسندگان [English]

  • Farhad Ahmadi Asl 1
  • Ebrahim Amrani 2
  • Sadegh Maleki Avarsin 3
1 PHD of Educational Administration, Faculty of Education & Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Master of philosophy and Divine theology, East Azarbaijan Police Department, Tabriz, Iran
3 Associate Professor in Education Department, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz.Iran
چکیده [English]

This research is aimed at assessing of knowledge management status and identifying the barriers in the way of sharing and documentation of knowledge in the Police Command of Eastern Azerbaijan rovince. This mixed research follows concurrent nested method. Phenomenological approach is selected for the qualitative phase of the study and descriptive-survey method is employed in the quantitative phase.  The statistical sample of the qualitative phase of the research included 10 commanders and employees of police of Eastern Azerbaijan province selected by snowball sampling method. Data were analyzed using inductive coding of phrases and words from participant interviews. The research population included 320 police employees and commanders in the quantitative phase in the same population having been selected by simple random sampling. The instruments of data collection included a semi structured questionnaire in the qualitative phase, and in the quantitative phase a standardized questionnaire of the processes of knowledge management and the infrastructure affecting knowledge management was employed.  The face validity and content validity of the questionnaires were confirmed.  The reliability coefficient of Cronbach's Alpha for the knowledge management process was 0.93, and for the effective factors was 0.90. The trustworthy of the results was affirmed by reviewing the data and recording the details of the research and prolonging the process. In the qualitative phase, inductive coding method was used for data analysis and in quantitative phase, T-sample testing through SPSS 22 software was used to answer the research questions. The results of the research indicated that the present status of knowledge management was 2.59 in terms of process, 2.73 for effective factors in the Police Command of the province. The t-value distance to the desired situation was 3.5. The main barriers to knowledge management in the Police command included trust, communication, organizational management, structure, commitment of human resource, culture, and technology. The Police Command of the province can improve the status of knowledge management in the organization by strengthening think tanks, documenting experiences, removing structural barriers, and increasing interpersonal and organizational trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Knowledge Management Processes
  • knowledge infrastructure
  • police Command

اردکانی، سعید و کنجکاو منفرد، امیر رضا. (1390). عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی. فصلنامه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 9 (2): 158-138.

ارمغان، نگار. (1393). موانع فرهنگی در تسهیم دانش از منظر مدیریت تغییر. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 2(4)،       85-108.

بختیاری، تقی؛ محمدی مقدم، یوسف و کرمی، مهدی. (1397). بررسی تأثیر دانش ضمنی روسای کلانتری‌ها بر عملکرد آنان، نشریه علمی دانش انتظامی، 78: 190-163.

پیرایش، رضا؛ مطلبی، محمد قادر و آقاجانلو، نرگس. (1398). عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در پیشبرد افزایش خلاقیت سازمانی در بین کارکنان نیروی انتظامی استان زنجان. دانش انتظامی زنجان، 32: 52-31.

جهانشاهی، حسن، حسن‌پور، حسینعلی و احمدی قواقی، مسعود. (1391). رتبه‌بندی عوامل مؤثر در اجرای موفق مدیریت دانش بر اساس روش آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم‌گیری فازی. فصلنامه علمی ترویجی توسعه سازمانی پلیس، 1391(41)، 59-43.

حیدری، مهدیه؛ مقیمی، محمد و خنیفر، حسین. (1392). بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش، مدیریت فرهنگ سازمانی، 22 (2): 242- 234.

خدامرادی، سعید، سعادتمند، محمد، احمد موسوی، سید، ابویی، منیره. (1393). ارائه الگوی بومی مستندسازی تجارب در نیروی انتظامی. فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی بوشهر، (16): 89-105.

خشوعی، مهدیه سادات. (1397). تدوین فرایند یکپارچه مستندسازی تجربه‌های سازمانی: رویکرد مدیریت تجربه. فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه، (3):181-213.

رازینی، روح اله و سینا، میلاد. (1397). ارائه دسته‌بندی جامع از عوامل کلیدی مؤثر در استقرار مدیریت دانش سازمانی. فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 1(1)، 133-168.

رستگار، عباسعلی و جعفری، طه. (1398). تأثیر قابلیت‌های زیرساختی مدیریت دانش و راهبرد کسب وکار بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن متغیر میانجی قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش. فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 2(5)، 173-208.

رکنی جو، سیدمحمد؛ جعفری، سید محمدباقر؛ یزدانی، حمیدرضا و الوانی، سید مهدی. (1396). واکاوی موانع پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاه‌ها. مجله علمی مدیریت فرهنگ سازمانی، 15(2)، 445-464.

زارع پور، جواد، علیاری، شهرام و محمودی، جعفر. (1398). ارائه چارچوب حکمرانی دانش در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص). فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 2(4)، 11-43.

قصری، محمد. (1391). نظام مدیریت دانش در برنامه چهارم توسعه نیروی انتظامی ج.ا.ایران. فصلنامه نظم و امنیت انتظامی: 1(17): 57-27.

لک، بهزاد، رضایی نور، جلال، حسینی رضی، الهام و خسروی، سروش. (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد مدیریت دانش در ناجا، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 4 (3): 30 – 11.

مصطفایی، یحیی. (1392). مدیریت دانش و پلیس دانش‌محور. مطالعاتمدیریتبرآموزشانتظامی،4 (5):20-1.

نظرپوری، امیرهوشنگ، آزادی، محمد حسین، باقرزاده خداشهری، راضیه. (1398). ترسیم نقشه فازی عناصر کیفی ریسک‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش. فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 2(7)، 79-112.

هوشمند، هانیه؛ میرافضل، سمیه و رضایی نور، جلال. (۱۳۹۳). ارائه مدلی برای ارزیابی مدیریت دانش سازمان‌های دانش بنیان مورد کاوی دانشگاه قم، فصلنامه تخصصی رشد فناوری، 10 (38): 77-65.

References

Anwar, J & Hasnu, S & Janjua, S (2013). Knowledge, Wisdom, Leadership and Vision: A Conceptual Framework for Learning Organizations, World Applied Sciences Journal, 28 (1): 56-65, 2013.

Bajaria, H. J. (2000). Knowledge creation and management: Inseparable twins. Total Quality Management, 11(4-6), 562-573.

Temel, S., & Vanhaverbeke, W. (2020). Knowledge Risk Management During Implementation of Open Innovation. In Knowledge Risk Management (pp. 207-227). Springer, Cham.

Bäck, T. (2020). Police officers’ perceptions of professional competence. European Journal of Policing Studies, Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-16743.

Gloet, M., & Samson, D. (2020). Knowledge management and systematic innovation capability. In Disruptive Technology: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 1198-1218). IGI Global.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.

Hourigan, R. M., & Edgar, S. N. (2020). 7.1. The Foundations of Phenomenology: Epistemology, Methodology, and Analysis. Approaches to Qualitative Research: An Oxford Handbook of Qualitative Research in American Music Education, 1, 110.

Bergeron, B. (2003). Essentials of knowledge management (Vol. 28). John Wiley & Sons.

Bhatt, F.D. (2008). Knowledge management in organization: Examining the interaction between technologies, and people. Journal of Knowledge management, (27), 23-37.

Boljanovic, J., Masic, B., & Dobrijevic, G. (2013). Key factors influencing the success of knowledge management. Technics Technologies Education Management, 8(1), 355-366.

Grover, V., & Davenport, T. H. (2001). General perspectives on knowledge management: Fostering a research agenda. Journal of Management Information Systems, 18(1), 5–21.

Gupta, J.N.D & Sharma, S.K. (2004). Creating knowledge Base organizations, Ideagroup publishing, PP.1-15.

Hang, T. (2005). Research on the Flow and Conversion of Tacit Knowledge in Library Knowledge Management and Its Framework of Management [J]. Information Studies: Theory & Application, 1.

Hissig, P. (2000). Knowledge management practice and attitude of IT department: do they practice what they preach? Journal of information & Knowledge Management, 2(1), pp. 777-798.

Ho, C. T. B., Hsu, S. F., & Oh, K. B. (2009). Knowledge sharing: game and reasoned action perspectives. Industrial Management & Data Systems. 109 (9), 1211-1230.

Jashapara, A. (2004). Knowledge management: An integrated approach. Pearson Education.

Ji, L.M., Hung, J., Chen, S.W., Jou C. (2009). Fostering the determinants of knowledge sharing, virtual communities. Computers in Human Behavior, 25(4), 929–939.

Liao, S. H., & Wu, C. C. (2010). System perspective of knowledge management, organizational learning, and organizational innovation. Expert systems with Applications, 37(2), 1096-1103.‏

Lindner, F., & Wald, A. (2011). Success factors of knowledge management in temporary organizations. International Journal of project management, 29(7), 877-888.

Mc Evoy, P. J., Ragab, M. A., & Arisha, A. (2019). The effectiveness of knowledge management in the public sector. Knowledge Management Research & Practice, 17(1), 39-51.‏

Newman, B. D., & Conrad, K. W. (2000). A Framework for Characterizing Knowledge Management Methods, Practices, and Technologies. In PAKM.

Nielsen, A. (2006). Understanding dynamic capabilities through knowledge management. Journal of knowledge management, 10(4), 59-71.

Nonaka, I & Takeuchi, H (1995), "The knowledge creating company, New York": Oxford University Press.

Patil, M. R., & Mulimani, C. F. (2020). Improving Police Efficiency. Our Heritage, 68(1), 813-819.‏

Stankosky, M., Calabrese, F., & Baldanza, C. (1999). Knowledge Management: The Architecture of Enterprise Engineering-4 Pillar Slide. George Washington University, Washington DC.

Williams, E., Norman, J., & Rowe, M. (2019). The police education qualification framework: a professional agenda or building professionals?. Police Practice and Research, 20(3), 259-272.‏

Wiig, K. M. (1999). What future knowledge management users may expect. Journal of knowledge management, 3(2), 155-166.

Wong, K. (2005). Critical success factors for implementing knowledge management in small and medium enterprises. Industrial management & Data systems, 105(3), 261-279.

Wong, K. Y., & Aspinwall, E. (2004). Knowledge management implementation frameworks: a review. Knowledge and Process Management, 11(2), 93-104.

Zaim, H., Muhammed, S., & Tarim, M. (2019). Relationship between knowledge management processes and performance: critical role of knowledge utilization in organizations. Knowledge Management Research & Practice, 17(1), 24-38.‏

Besic, C., Krnjevic-Miskovic, Z., & Djordjevic, D. (2013). The role of knowledge in the development process of competitive ability of domestic companies on the global market. No. 7 Int'l J. Econ. & L., 3, 1.