کلیدواژه‌ها = یادگیری سازمانی
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر رهبری کوانتومی بر یادگیری سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش (نمونه پژوهش: معلمان و مدیران مقطع متوسط اول ناحیه یک شهر زاهدان)

دوره 2، شماره 5، تابستان 1398، صفحه 119-146

حسن غفاری؛ مرتضی شایانی؛ فرحناز اهنگ؛ ابوبکر رئیسی؛ مهیم شهیکی تاش


3. تحلیل رابطه کانونی تسهیم دانش با یادگیری سازمانی (نمونه پژوهش: مدارس ناحیه دو شهر همدان)

دوره 2، شماره 4، بهار 1398، صفحه 45-74

سیروس قنبری؛ افشین افضلی؛ اسماعیل رحمانی


5. آمادگی تغییر و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه، شهرداری تهران)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 169-187

امیرحسین مختاری؛ محمد اکبری محله کلایی؛ روح اله باقری


شماره‌های پیشین نشریه