آمادگی تغییر و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه، شهرداری تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانش آموخته دوره دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

    در دنیای امروز تغییرات وجه مشترک تمامی عرصه‌های زندگی است و تلاش برای رویارویی صحیح با آن از مهمترین چالشهای فراروی بشر و پدیده­های مربوط به آن به شمار می‌رود. سازمانها برای آنکه به بقای خود ادامه دهند، باید سرعت یادگیریشان بیشتر از درجه تغییرات محیطی باشد و این امر اهمیت یادگیری سازمانی را بیشتر نمایان می‌سازد. هدف این پژوهش بررسی رابطه آمادگی تغییر و یادگیری سازمانی است که بدین منظور از پژوهش توصیفی ـ همبستگی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران بود که از آن میان نمونه‌ای به حجم 265 کارمند برآورد شد. نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه‌ای تعیین شد. یه‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه آمادگی تغییر دونهام و همکاران (شامل 17 گویه) و نیز یادگیری سازمانی کریشنا (شامل سه زیرمقیاس مربوط به واکنش شناختی، واکنش عاطفی و تمایل رفتاری) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آماره‌های توصیفی­ـ همچون میانگین و انحراف استاندارد­ ـ و آماره‌های استنباطی ـ همچون تی­تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده - استفاده شد. نتایج نشان داد بین آمادگی تغییر و یادگیری سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد. در میان مؤلفه‌های آمادگی تغییر، مؤلفه واکنش عاطفی از بیشترین قدرت پیش­بینی برخوردار بود و مؤلفه تمایل رفتاری در رتبه دوم قرار گرفت. هم­چنین نتایج حاکی بود که میان کارکنان زن و مرد معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از نظر آمادگی برای تغییر تفاوت معناداری وجود ندارد. این مقاله علاوه بر تأیید فرضیه‌ها و غنی‌سازی بیشتر ادبیات مربوط به حوزه آمادگی تغییر و یادگیری سازمانی به مدیران شهرداری تهران در تصمیم­سازی و بهبود وضعیت سازمان خود یاری می­رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Change Readiness and Organizational Learning (Case of Study: Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

 • Amir Hossein Mokhtari 1
 • Mohammad Akbari Mahallekolaee 2
 • Rouhollah Bagheri 3
1 Master of educational management, University of Tehran, Tehran. Iran.
2 PhD candidate of information and knowledge science of Shahid Chamran University. Ahvaz, Iran.
3 PhD of systems management, Imam Hussein Comprehensive University, Tehran. Iran.
چکیده [English]

In today's world, changes are common in all fields of life, and trying to deal with it and with its related issues properly has caused vital challenges for man. Organizations need to have higher learning speed than environmental changes in order to survive, and this increases the importance of organizational learning. This research is intended to investigate the relationship between change readiness and organizational learning. This type of research requires descriptive-correlations method. The statistical population of the study consist of all employees of the department for social and cultural affairs of Tehran Municipality, from whom a sample of 265 employees was selected through cluster sampling. Two questionnaires were used to collect data,  Dunham’s change preparedness questionnaire (including 17 items) as well as Krishna’s organizational learning (including three subscales relating to cognitive reaction, emotional response and behavioral intention). To analyze the data, descriptive statistics such as mean and standard deviation and inferential statistics such as one sample test, Pearson correlation coefficient and simple linear regression were used. The results indicated that there is a significant relationship between readiness of change and organizational learning. Emotional response component, among all components of readiness for change, had the highest predictive power, and the component of behavioral tendency ranked second. The results also indicated that there is no significant difference between the male and the female employees of the social and cultural department of Tehran Municipality in terms of readiness for change. In addition to confirming the hypotheses and enriching the literature on organizational readiness and organizational learning, this research helps Tehran Municipality managers in decision making and improving the status of their organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • readiness for change, organizational learning
 • learning organization
 • افجه، سید علی اکبر؛ رضایی ابیانه،  ندا  (1392). رابطه میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکتهای بیمه. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). دوره 22، شماره 70، صفحه 247-231
 • آتش پور، سید حمید.، نادری، محمد علی.، رحیمی نژاد، پیمان (1387). مدیریت سازمان ها با رویکرد روان جامعه شناسی سازمانی. تهران: علم.
 • دیوید، فرد آر (1381). مدیریت استراتژیک. ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
 • شهابی، بهنام (1386). کسب مزیت رقابتی با خلق سازمان یادگیرنده. تدبیر، شماره 184. 26-12.
 • فاستر،‌ جورج مک للاند (1378). جوامع سنتی و تغییرات فنی. ترجمه مهدی ثریا. تهران: کتاب  فرا.
 • هیز، جان (1384). مدیریت تحول استراتژیک درتئوری وعمل. ترجمه اسدالله کردنائیج و صبا سرمدی. تهران: مهربان.
 •  
 • Adair, J. (2002). “Effective strategic leadership”. London. Macmillan. Publishing.
 • Akgu¨n, A. E., Byrne, J. C., Lynn, G. S., Keskin, H. (2007). Organizational unlearning as changes in beliefs & routines in organizations. Journal of Organizational Change Management, 20 (6), 794-812.
 • Alas, R. (2009). The impact of work-related values on the readiness to change in Estonian organizations .Journal of Business Ethics, 86, 113–124.                                                                      
 • Armenakis, A. A., Harris, S. G., & Mossholder, K.W. (1993). Creating readiness for change. Human Relations, 46, 681–703.
 • Backer, T. E. (1995). Assessing & enhancing readiness for change: Implications for technology transfer. In Thomas E. Backer, Susan L. David, & Gerald Saucy (Eds), reviewing the behavioural science knowledge base on technology transfer (pp 21-41). Rockville: National Institute on Drug Abuse.
 • Beatty, R. W., & Ulrich, D. O. (1993). Re-Energizing the Mature Organization. in T. D. Jick (Ed.), Managing Change: Cases & Concepts (pp. 60–74). Irwin, Burr Ridge, IL.
 • Chonko, L. B., Dubinsky, A. J., Jones, E., Roberts, J. A. (2001). Organizational & individual learning in the sales force: An agenda for sales research. Journal of Business Research, 56, 935– 946.
 • Cinite, Inta, Duxbury, Linda E., Higgins, Chris (2009). Measurement of Perceived Organizational Readiness for Change in the Public Sector, British Journal of Management, Vol. 20, pp. 265-277.
 • Dunham, R. B., Grube, J. A., Gardner, D. G., Cummings, L. L., & Pierce, J. L. (1989). The development of an attitude toward change instrument. Paper presented at the Academy of Management Annual Meeting, Washington, DC.
 • Ellstro¨m, P. E. (2001). Integrating learning & work: Conceptual issues & critical conditions. Human Resource Development, 12(4), 421-435.
 • Fulmer, R. M., Gibbs, P., Keys, J. B. (1998). The second generation learning organizations. Organizational Dynamics.  17(6),7-20.
 • Gelaidan, H. M., Al-Swidi, A., & Mabkhot, H. A. (2018). Employee Readiness for Change in Public Higher Education Institutions: Examining the Joint Effect of Leadership Behavior and Emotional Intelligence. International Journal of Public Administration, 41(2), 150-158.
 • Goldstein, J. (1988). A far-from-equlibrum systems approach to resistance to change. Organizational Dynamics, 17 (2), 16-26.
 • Gorelick , C. (2005). “Vioepoint Organizational learning vs the learning organization : a conversation with a practitioner” pace University , Lubin School of Business , New York, USA. The learning organization. Vol . 12No. 4, PP: 383- 388. Emerald Group publishing Limited..
 • Haque, M. M. (2008). A study of the relationship between the learning organization & organizational readiness for change (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses (UMI No. 3311367).
 • Helfrich Christian D., Kohn Marlana J., Stapleton Austin, Allen Claire L., Hammerback Kristen Elizabeth, Chan K. C. Gary, Parrish Amanda T., Ryan Daron E., Weiner Bryan J., Harris Jeffrey R., Hannon Peggy A. (2018). Readiness to Change Over Time: Change Commitment and Change Efficacy in a Workplace Health-Promotion Trial. Frontiers in Public Health. volume 6. DOI=10.3389/fpubh.2018.00110   
 • Holt DT, Helfrich CD, Hall CG, Weiner BJ. (2010),  Are you ready? How health professionals can comprehensively conceptualize readiness for change. J Gen Intern Med 25(1):50–5. doi:10.1007/s11606-009-1112-8
 • Huber, G. P., 1991. Organizational learning: The contributing process & the literatures. Organization Science 2, 88–115.
 • Kloot, L. (1997). Organizational learning & management control systems: Responding to environmental change. Management Accounting Research. 8, 47 – 73
 • Kofman, Fred & Senge, Peter (1993). Communities of Commitment: The Heart of Learning Organizations. Organizational Dynamics, Vol 2.
 • Krishna, V. (2008). Exploring organizational commitment from an organizational perspective: Organizational learning as a determinant of affective commitment in indian software firms (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses (UMI No. 3297162).
 • Marquardt, M. J. (2002). Building the learning organization: Mastering the five elements for corporate learning. Palo Alto, CA: Gdavies-Black Publishing.
 • Miller, Sharmane C (2014). Individual Readiness for Change: The Impact of Organizational Learning Culture and Learning Motivation. PhD dissertation in Organizational Leadership. Regent University.
 • Mrayyan, M. T., Modallal, R., Awamrech, K., Atoum, M., Abdullah, M., Suliman, S. (2007). Readiness of organizations for change, motivation, & conflict-handling intentions: Senior nursing students’ perceptions. Nurse Education in Practice, 8, 120-128.
 • Muhammad Kashif Imran Chaudhry Abdul Rehman Usman Aslam Ahmad Raza Bilal , (2016),"What’s organization knowledge management strategy for successful change implementation?", Journal of Organizational Change Management, Vol. 29 Iss 7 pp. –
 • Rangarajan, D., Chonko, L., Jones, B. E., Roberts, J. A. (2004). Organizational variables, sales force perceptions of readiness for change, learning, & performance among boundary-spanning teams: A conceptual framework & propositions for research. Industrial Marketing Management, 33, 289– 305.
 • Reichers, A. E. (1985). A Review & Re-Conceptualization of Organizational Commitment. Academy of  Management Review, 12, 278–287.
 • Reilly, M & Scot, P. S. (2010). Dynamic capabilities, absorptive capacity and knowledge sharing: a research agenda into explicating the antecedent factors conducive to subsidiary bargaining power. International Business Conference Trinity College Dublin, Ireland, 1-26. Available from: http://arrow.dit.ie/cgi
 • Rosenstiel, L. & Koch, S. (2001). Change in socioeconomic values as a trigger of organisational learning. in M. Dierkes, A. B. Antal, J. Child & I. Nonaka (Eds.), Organisational Learning & Knowledge (pp. 198–220). Oxford: Oxford University Press.
 • Salisbury, M. (2008). iLearning: How to create an innovative learning organization. San Francisco: Pfeiffer.
 • Schein, H.  E. (1993). On dialogue, culture, & organizational learning. Organizational Dynamics, 22. 
 • Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: The art & practice of the learning organization.  New York: Currency Doubleday.
 • Sugarman, B. (2001). A learning-based approach to organizational change: Some results & guidelines. Organizational Dynamics, 30(1), 62–76.
 • Vakola, M., & Nikolaou, I. (2005). Attitudes towards organizational Change: What is the role of employees’ stress & commitment? Employee Relations, 27(2), 160-174.
 • Vakola, M., Tsaousis, T., Nikolaou, I. (2004). The role of emotional intelligence & personality variables on attitudes toward organisational change. Journal of Managerial Psychology, 19(2), 88-110.
 • van Breda-Verduijn, H., & Heijboer, M. (2016). Learning culture, continuous learning, organizational learning anthropologist. Industrial and Commercial Training, 48(3), 123-128.
 • Watkins, K., Marsick, V., Yang, B. (2004). The construct of the learning organization: Dimension, measurement, and validation. Human resource development quarterly, 15 (1), 33-35.
  • Weiner BJ. (2009). A theory of organizational readiness for change. Implement Sci (2009) 4(1):67. doi:10.1186/1748-5908-4-67
  • Madsen, S.R., Gohen, C.R. Miller, D. (2006). Influential factors in individual readiness for change. Journal of Busyness and Management, 12(2), 93-110.