دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 1-170 (شماره پیاپی 1) 
6. آمادگی تغییر و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه، شهرداری تهران)

صفحه 169-187

امیرحسین مختاری؛ محمد اکبری محله کلایی؛ روح اله باقری