مدلسازی ساختاری تفسیری مأموریتهای دانشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ها (مورد مطالعه، دانشگاه جامع امام حسین(ع))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشجوی دکترای مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

هدف اصلی تحقیق مدلسازی ساختاری تفسیری مأموریتهای دانشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع امام حسین(ع) است. این مأموریتها شامل مبانی و علوم انسانی اسلامی، آینده­سازی، عمق­بخشی داخلی و عمق­بخشی خارجی، تعالی و پیشرفت سازمانی سپاه، قدرت نرم، قدرت نیمه­سخت، و قدرت سخت است. سپاه‌ پاسداران‌ به‌ منظور مأموریت‌ پاسداری‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ باید برآورد صحیحی‌ از مأموریتهای‌ گوناگون‌ و متفاوت خود داشته‌ و از انعطاف‌ لازم‌ برای پاسخ به این مأموریتها برخوردار باشد. دسته­بندی این مأموریتها در حوزه­های دانشی، پژوهشی و فناوری می­تواند پاسخگوی این دغدغه‌ها باشد. از مدلسازی ساختاری تفسیری به منظور دسته­بندی این مأموریتها استفاده شد. از طریق نظرسنجی از یازده نفر از استادان و مدیران ارشد دانشگاه به مدلسازی و تحلیل قدرت نفوذ و وابستگی بر مبنای تجزیه و تحلیل میک ماک اقدام شد. بر مبنای نتایج یافته­ها، علوم انسانی اسلامی و آینده­سازی در سطح 4، تعالی و پیشرفت سازمانی سپاه در سطح 3، قدرت نرم، قدرت نیمه­سخت و قدرت سخت در سطح 2 و عمق­بخشی داخلی و عمق­بخشی خارجی در سطح 1 قرار دارد. نتایج تحقیق نشان داد که ریشه اصلی مأموریتهای دانشی، پژوهشی و فناوری، علوم انسانی اسلامی و آینده­سازی است. نتایج تحقیق به مدیران ارشد دانشگاه و هم­چنین مدیران عالی سپاه به منظور پی بردن به ریشه اصلی مأموریت دانشی برای گسترش و توسعه آن در بدنه سپاه کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural- Interpretative Modeling of Knowledge, Research, and Technology Missions of Universities (Case Study: Imam Hussein Comprehensive University)

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Tavallaee 1
  • Hasan Khalili 2
  • Ehsan Abolabasi 2
1 Assistant Professor of information technology management at Imam Hussein Comprehensive University
2 PhD in systems management, Imam Hussein Comprehensive University
چکیده [English]

This research is mainly concerned with designing a structural-interpretative model for Research and Technology missions of Imam Hussein Comprehensive University. These missions include the foundations and science of Islamic humanities, future development, internal and external deepening, organizational excellence and progress of university, soft power, semi-hard power, and hard power. University must have an accurate estimation of its various missions with the flexibility to respond to these missions. Classification of these missions into knowledge, research and technology can be a response to these concerns. Interpretative structural modeling was used to categorize these missions. Eleven university professors and managers were interviewed to design the model and analyze the influence power and dependence based on the MicMac analysis. The results indicated that Islamic Humanities and future development were at 4th level, organizational excellence and progress were at the 3rd level, soft power, semi-hard power and hard power were at 2nd level, and internal and external deepening were at level 1. The results also showed that the main origins of knowledge, research and technology missions are Islamic sciences and future development. The results will help the senior managers of the university, as well as the higher commanders of the organization find out the origin of the knowledge missions to develop and expand it in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational excellence and progress
  • internal deepening
  • future development
  • soft power
ابطحی، سیدحسین و صلواتی، عادل(1385)، مدیریت دانش در سازمان، تهران: انتشارات پیوند نو، چاپ اول.
ابن الرضا، سید جواد(1386). درختواره فقه، شیوه ای نوین در ارائه متون فقهی، ره آورد نور20، صص 16-23.
آذر، عادل؛ رجب زاده قطری، علی و اخوان، عطیه(1396)، نگاشت مدل تولید پایدار با رویکرد مدل­سازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال پانزدهم، شماره 64، صص 26-1.
بیانات در دیدار جمعى از پژوهشگران و مسئولان شرکت‏هاى دانش‏بنیان، 08/ 05/ 1391
جلالیوند، عباس(1388)، دﯾﺪه­ﺑﺎﻧﯽ؛ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، روش­ها و ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ، ﻧﺎﺷﺮ: ﻣﺮﮐﺰ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دﻓﺎﻋﯽ ـ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎعی.
حقیقی بروجنی، پیام(1392)، نهادینه­سازی مدیریت دانش، مجله الکترونیکی مطالعات مدیریت دانش، شماره 12.
طرح تحول علمی و تعالی معنوی دانشگاه جامع امام حسین(ع): «دانشگاه سازمانی سپاه در تراز انقلاب اسلامی»، اردیبهشت 1394.
قادری، محسن(1396)، طراحی الگویی برای رصد و ارزیابی راهبردهای کلان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رساله دکترای مدیریت سیستم­ها، دانشگاه جامع امام حسین (ع).
Albright, K. (2004). Environmental Scanning: Radar for Success, The Information Management Journal.
Choi, B., Simon K.P. & Davis J.G. (2008). Effects of knowledge management strategy on organizational performance: A complimentary theory-based approach, Omega, 36, 235-251.
Cordero, C., Delino, R., Jeyaseelan, L., Lansang, MA., Lozano, JM., Kumar, S, et al. (2008). Funding agencies in low- and middle-income countries: support for knowledge translation, Bull World Health Organ, 86(7): 524-4.
Hachicha, W. & Elmsalmi, M. (2014). An integrated approach based-structural modeling for risk prioritization in supply network management, Journal of Risk Research, 17(10), 1301-1324.
Handzic, M., Lagumdzija, A. & Celjo, A. (2008). Auditing knowledge management practices: model and application, Knowledge Management Research & Practice, 6(1), 90–99.
Jasimuddin, Sajjad M., Connell, C. & Klein, Jonathan H. (2014). A decision tree conceptualization of choice of knowledge transfer mechanism: the views of software development specialists in a multinational company, Journal of Knowledge Management, 18(1), 194-215.
Joshi, K.D., Chi, L., Datta, A., & Han, S. (2010). Changing the competitive landscape: Continuous innovation through IT-enabled knowledge capabilities, Information Systems Research, 21(3), 472-495.
Kannan, G. & Noorul, H.A. (2007). Analysis of interactions of criteria and sub-criteria for the selection of supplier in the built-in order supply chain environment, International Journal of Production Research, 45(17), 3831–3852.
Kannan, G. Pokharel, S. & Sasi Kumar, P. (2009). A hybrid approach using ISM and fuzzy Comment [t6]: Author: Please TOPSIS for the selection of reverse logistics provider, Resources, Conservation and confirm the year of publication (whether Recycling, 54(1), 28–36).
Lin, C., Wu, J-C. & Yen, D.C. (2012). Exploring barriers to knowledge flow at different knowledge management maturity stages, Information & Management, 49, 10–23.
Liu, P.L., Wen, C.C. & Tsai, C.H. (2004). An empirical study on the correlation between knowledge management capability and competitiveness in Taiwan’s industries, Technovation, 24(12), 971–977.
Massa, S. & Testa S. (2009). A knowledge management approach to organizational competitive advantage: Evidence from the food sector, European Management Journal, 27, 129-141.
Pandey, V.C. & Garg, S. (2009). Analysis of interaction among the enablers of agility in supply chain, Journal of Advances in Management Research, 6(1), 99-114.
Pee, L.G. & Kankanhalli, A. (2009). A Model of Organisational Knowledge Management Maturity Based on People, Process, and Technology, Journal of Information & Knowledge Management, 8(2), 79–99.
Ramesh, A., Banwet, D.K., Shankar, R. (2010). Modeling the barriers of supply chain collaboration, Journal of Modelling in Management, 5(2), 176–193.
Santesso, N. & Tugwell, P. (2006). Knowledge translation in developing countries, J Contin Educ Health Prof, 26(1): 87-96.
Syed-Ikhsan, S.O.S., & Rowland, F. (2004). Knowledge management in a public organization: a study on the relationship between organizational elements and the performance of knowledge transfer, Journal of knowledge management, 8(2), 95-111.