دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1397 
5. ارزیابی میزان زیرساخت‌های مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان

صفحه 147-184

سپیده دادخواه؛ عاصفه عاصمی؛ محمدرضا عابدی؛ فرشته مشهدی