الگویابی تعالی مدیریت دانش راهبردی (مورد مطالعه، شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت منابع انسانی، کارشناس ارشد شرکت بین المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون ـ ایریسا

2 استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

3 دکترای مدیریت منابع انسانی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم

چکیده

این پژوهش با هدف الگویابی تعالی مدیریت دانش راهبردی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام شد. پژوهشگر به منظور دستیابی به این هدف از روش کیفی و کمّی بهره برده است؛ لذا پژوهش از نظر نوع روش، پژوهشی آمیخته است.  این تحقیق بر اساس چگونگی گردآوری و ماهیت داده‌ها، تحقیق اکتشافی ـ توصیفی (پس رویدادی)است. هم­چنین این پژوهش از نظر هدف توسعه ای ـ کاربردی است. در روش کیفی با استفاده از فن دلفی فازی و در ده مرحله به طراحی الگوی سرآمدی مدیریت دانش راهبردی می‏پردازد. جامعه آماری روش کیفی، 30 تن از خبرگان دانشگاهی و صنعت و جامعه آماری روش کمی را 521 نفر از کارکنان دانشی (صاحبان فرایند، گروه مدیریت دانش، آسان کنندگان دانش، گروه راهبری) شرکت فولاد مبارکه تشکیل می‌دهند که به کمک فرمول کوکران 221 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. اعتبار داده‌های روش کیفی با استفاده از روش اعتباریابی نیومن تأیید، و پایایی و روایی روش کمی نیز به ترتیب با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی محاسبه، و تایید شد. در بخش کیفی تحلیل داده‌ها با استفاده از فن دلفی فازی و در بخش کمی داده‏های جمع‏آوری شده به کمک نرم‏افزارهای SPSS و LISREL مورد سنجش قرار گرفت. در نهایت، الگوی سرآمدی مدیریت دانش راهبردی (SKMEM ) در سه مؤلفه (راهبرد، فرایند، نتایج)، 13 معیار و 80 زیرمعیار و با امتیاز 6170 به عنوان الگویی پیشنهادی به منظور سرآمدی شرکت فولاد مبارکه اصفهان ارائه شده است تا بدین وسیله سازمان‏ بتواند ضمن تحلیل وضعیت دانشی خود به ارائه طرحها و اقدامات بهبود اقدام، و مسیر سرآمدی را طی کند. هم‌چنین، نتایج تحلیل کمی نشان داد که شرکت فولاد مبارکه 4478 امتیاز را از الگوی سرآمدی مدیریت دانش راهبردی کسب نموده است که این نتیجه شکاف 1692 امتیازی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Knowledge Management Excellence Modeling (Case Study: Mobarakeh Steel Company of Esfahan)

نویسندگان [English]

 • Maryam Gholizadeh 1
 • Mohammad reza Hamidizadeh 2
 • Alijan Sadeghpour 3
1 PhD of human resource management, senior expert, Irisan International Organization for Systems Engineering and Automation
2 professor of business administration at Shahid Beheshti University
3 PhD of human resources management, chief executive officer of Water and Wastewater Company of Qom
چکیده [English]

This research is conducted for introducing excellence model for strategic knowledge management in Mobarakeh Steel Company of Isfahan. In order to achieve this goal, the researchers employed a qualitative and quantitative method. Hence, the research is a compound one in terms of the methodology. In terms of data collection, this is an exploratory-descriptive (post-event) research. This applied research follows developmental goal. In the qualitative phase, it employs a Fuzzy-Delphi technique and designs an excellence model for strategic knowledge management in ten phases. The statistical population of the qualitative phase contained 30 academic and industry experts, and the statistical population of the quantitative method covered 521 knowledge workers (process owners, knowledge management team, knowledge facilitators, and strategic group) of Mobarakeh Steel Company. According to Cochran formula, 221 participants were selected as the sample. The validity of the qualitative data method was verified by Newman's validation method, and the reliability and validity of the quantitative method were affirmed by Cronbach's alpha coefficient and confirmatory factor analysis respectively. Data analysis was performed by Fuzzy-Delphi technique in the qualitative section. In the quantitative phase, the data were analyzed by SPSS and LISREL software. Finally, the strategic knowledge management excellence modeling (SKMEM) was presented with three components of strategy, process, and result, 13 criteria, and 80 sub-criteria. Having a score of 6177, it was suggested as a model for upgrading Mobarakeh Steel Company in Isfahan. Employing this model, the company can analyze the state of knowledge by presenting plans and actions to improve itself, and go on the path to excellence. The results of quantitative analysis also showed that Mobarakeh Steel Company obtained 4478 points from the strategic knowledge management excellence model, which indicates a gap of 1692 points.

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategic knowledge management
 • strategic knowledge
 • organizational knowledge management process
 • excellence patterns
 • آبتین، عبدالعزیز. یاراحمدی‏زهی، محمدحسین. و توماج، یحیی(1390)، بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی کسب و کارهای کوچک و متوسط. ماهنامه کار و جامعه، 14، صص 1-15.
 • آقایی ، عبدالله. کدخدازاده ،فرزانه(1386) ، ارائه یک مدل تلفیقی – با رویکرد مدیریت دانش.
 • حمیدی‌زاده، محمدرضا(1392)، برنامه‌ریزی استراتژیک و بلندمدت، چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت.
 • خلج، حمید. و طرفدارمقدم، پریسا(1391). بررسی نقش جایزه ملی بهره‏وری و تعالی سازمانی در گسترش فرهنگ رقابت‏پذیری جهانی در بنگاه‏های کشور. مجله تدبیر، ش 250، صص 64- 67.
 • رحمان سرشت، ح. (1379)، مدیریت دانش. تهران :ساپکو.
 • میرکمالی، سیدمحمد. حمیدی‌زاده، محمدرضا و نارنجی‌ثانی، فاطمه، عوامل مرتبط با دانش‌آفرینی در دانشگاه‌ها: پژوهش کیفی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 21، شماره 3، صص 137-121، 1393.
 • هُلاکوپور، مریم(1394)، بررسی و ارائه الگوی سرآمدی مدیریت دانش استراتژیک براساس مدل تلفیقی MAKE و تعالی آموزش و توسعه(TDEM) با استفاده از تئوری داده‌بنیاد در شرکت گاز استان خوزستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده مدیریت.
 • Akbari, P., Eslampanah, M., Baharestan,O., & Mohammadi, S. (2012). The study ofrelationship between organizational structure and strategic knowledge management inIslamic Azad University, Kermanshah Branch. Management. Science Letters 2 (2012)1921–1930.
 • Batt ,G. (2001).Knowledge management in organization: examining the interaction between technologies and people, Journal of knowledge management.Vol.5. No .1. PP 68- 75.
 • Davenport T. & Grover V. (2011) .Knowledge management. Journal of Management Information Systems, 18(1), pp:18-26.
 • Davenport, T.H & Prusak, L.(1998). "Working knowledge: How organization manage what they know", president & Harvard college, pp.126-147.
 • Drew. (1999). Building Knowledge management into Strategy: Making sense of a new perspective.
 • Farzin, M., Safarikahreh, M., Heshan, M., & Khalouei, A. (2014). A survey ofCritical Success Factors for Strategic Knowledge Management implementation:applications for Service Sector . Procedia - Social and Behavioral Sciences 109 (2014 ) 595 – 599.
 • Kim. (2003). Knowledge Strategy planning: Methodology and Case, Expert system with application.
 • Lendzion, J. P. (2015). Human Resources Management in the System of Organizational Knowledge Management. Procedia Manufacturing, 3, 674-680.
 • Lopez-Nicol.s, C., & Merono-Cerd.n. (2011). Strategic knowledge management,innovation and performance. International Journal of Information Management 31(2011) 502–509.
 • Nicolescu, Ovidiu, (2007), "Knowledge cycle and strategic knowledge within company", Academy of Economic Studies Buncharest.
 • Petrova, G. I., Smokotin, V. M., Kornienko, A. A., Ershova, I. A., & Kachalov, N. A. (2015). Knowledge management as a strategy for the administration of education in the research university. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 166, 451-455.
 • Shaw, E. (2004). Marketing in the Social Enterprise Context: Is it Entrepreneurial. Qualitative Market Research: An International Journal, 7(3), 194-285.
 • Uçaktürk, A., & Villard, M. (2013). The effects of management information and ERP systems on strategic knowledge management and decision-making. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 1035-1043.
 • Zack, M. H. (2002). Developing a knowledge strategy: Epilogue. In. Bontis& CW Choo (Eds.), the strategic management of intellectual capital and organizational knowledge: A collection of readings.