تأثیر رهبری کوانتومی بر یادگیری سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش (نمونه پژوهش: معلمان و مدیران مقطع متوسط اول ناحیه یک شهر زاهدان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان وبلوچستان. ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان وبلوچستان، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت‌دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان وبلوچستان، ایران.

4 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان وبلوچستان، ایران.

5 استادیار، گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان وبلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

توجه به یادگیری سازمانی و عوامل مؤثر بر آن در تمام سازمانها امری ضروری است. این پژوهش، که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی ـ همبستگی است به بررسی تأثیر رهبری کوانتومی بر یادگیری سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش در میان تمام معلمان و مدیران مقطع متوسط اول ناحیه یک شهر زاهدان پرداخته است. از میان جامعه آماری 202 نفر مطابق جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش سه متغیر پژوهش از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. پایایی پرسشنامه­ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و روایی آنها نیز با کمک روایی­همگرا و واگرا تعیین شد. داده­های پژوهش با کمک نرم­افزار Smart PLS تحلیل شد و نتایج نشان داد، رهبری کوانتمی بر یادگیری سازمانی به طور مستقیم و غیرمستقیم  به ترتیب 443/0 و 529/0 تأثیرگذار است. تسهیم دانش بر یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معنی­داری به میزان 170/0 دارد و تأثیر رهبری کوانتمی بر تسهیم دانش به میزان 504/0 است. با توجه به یافته­های پژوهش توجه به رهبری کوانتمی و تسهیم دانش به‌عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر یادگیری سازمانی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Quantum Leadership on Organizational Learning through the Mediating Role of Knowledge Sharing (Case study: Teachers and Principals at High schools in the Educational Office, District 1, of Zahedan)

نویسندگان [English]

  • Hassan Ghaffari 1
  • Morteza Shayani 2
  • Farahnaz Ahang 3
  • Aboobakr Raeasee 4
  • Mohim Sheyhaki tash 5
1 PhD candidate of public administration, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baloochestan, Iran.
2 Student of master of public administration, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baloochestan, Iran.
3 PhD candidate of public administration, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baloochestan, Iran.
4 Master of entrepreneurship management, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baloochestan University, Iran.
5 assistant professor of development economics, the Department of Entrepreneurship, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baloochestan, Iran.
چکیده [English]

It is essentially important for all organizations to consider organizational learning and the factors influencing it.  This applied research follows a descriptive-correlation method. It assesses the effects of quantum leadership on organizational learning through the mediating role of knowledge sharing among all teachers and principals of high schools of Zahedan. 202 persons were selected from the statistical population according to Morgan table. A standardized questionnaire was employed to assess three variables of the study. The reliability of the questionnaire was affirmed by Cronbach's alpha and its validity was confirmed by convergent and divergent validity. The research data were analyzed through Smart PLS software. The results demonstrated that quantum leadership directly and indirectly influenced organizational learning by 0.443 and 0.552 respectively. Knowledge sharing had a positive and significant effect on organizational learning as much as 0. 170, and the effect of quantum leadership on knowledge sharing was 0.504. According to the findings, consideration of quantum leadership and knowledge sharing as effective variables on organizational learning are essentially important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantum leadership
  • organizational learning
  • Knowledge Sharing
  • fut-urological education

اسکندری، اصغر؛ قنبری، سیروس (1397). ارتباط رهبری فضیلت‌گرا با یادگیری سازمانی: تبیین نقش واسطه‌ای استقلال شغلی معلمان. دو فصلنامه علمی ـ ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام. ش 6 (11): 51 ـ 30.

آشنا، مصطفی؛ عسگری، ناصر؛ مرادی­صالح، علیرضا؛ غفوری، داوود (1392). نقش فرهنگ سازمانی در تسهیل اقدامات مدیریت­دانش. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت­فناوری­اطلاعات. ش 5 (4): 1 ـ 22.

افجه‌ای، سیدعلی‌اکبر؛ حمزه‌پور، مهدی (1394). رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان. اندیشه مدیریت­راهبردی. ش 8 (2): 204 ـ 161.

امیری، غلام­علی (1384). یادگیری سازمانی و مدیریت­دانش. فصلنامهعلوموفنون. ش 2 (4): 6 ـ 23.

بخت، محمد؛ بذرافشان‌مقدم، مجتبی؛ حسین‌قلی‌زاده، رضوان (1392). بررسی رابطه بین انتقال دانش و عملکرد گروه‌های آموزشی دوره دوم متوسطه نظری. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات آموزشی و آزمایشگاهی. ش 2 (6).

تورانی، حیدر؛ صادقی، زینب؛ نامدارحاجی‌آقا، سیدمهدی (1397). تأثیر یادگیری سازمانی بر مدیریت جانشین‌پروری با نقش میانجی تعهد سازمانی. مدیریت­منابع در نیروی انتظامی. ش (23): 80 ـ 57.

توکلی، عبدالله؛ محمدی، علی­رضا؛ خدایی، ارشیا (1396). رهبری کوانتومی: چرایی، چیستی و چگونگی. ش 6 (1): 32 ـ 56.

حسینی، سیدسعید؛ علیزاده­جورکویه، ابراهیم (1397). بررسی رابطه رهبری تحولگرا و فرایند توسعه محصول جدید با توجه به نقش میانجی یادگیری سازمانی و فرهنگ نوآوری. مجله علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری. ش 2 (7).

حیدری، مرضیه؛ سیادت، سیدعلی؛ هویدا، رضا؛ شاهین، آرش (1392). بررسیروابطچندگانهمیانیادگیری سازمانی.توانمندسازهایتعالی سازمانیوقابلیتهایچابکیسازمانیازدیدگاهاعضایهیأتعلمی دانشگاه­هایدولتیشهراصفهان. پایان­نامه دکتری رشته مدیریت­آموزشی. دانشگاه اصفهان.

خلخالی، علی (1395). تبیین وضعیت یادگیری سازمانی مدارس بر مبنای ابعاد سبک رهبری تحولی مدیران. دو فصلنامه مدیریت­مدرسه. ش 4 (1): 45 ـ 27.

درگاهی، حسین؛ مهرانی، فریبرز؛ پرتوی­شایان، زینب (1396). ارزیابی رهبری مدیران آزمایشگاه‌های بالینی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران در سال ۱۳۹۴: رویکرد رهبری کوانتومی. مجله علمی دانشگاه علوم­پزشکی قزوین. ش 21 (4): 55 ـ 46.

دهقان‌سفیدکوه، مرتضی؛ شعبانی، احمد؛ رجایی‌پور، سعید (1396). بررسی رابطه تسهیم­دانش با خودکارامدی در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک­اشتر. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع­رسانی. ش 7 (2): 291 ـ 273.

رجب‌پور، ابراهیم؛ شاکری، سعید (1395). بررسی رابطه بین سبک رهبری کریمانه و یادگیری سازمانی با تأکید بر فراموشی سازمانی هدفمند. دو فصلنامه علمی تخصصی اسلام و مدیریت. ش 5 (9 ـ 8): 73 ـ 51.

رحیمی، حمید؛ اطهری، زینب؛ افلاکیان، ندا (1394). سرمایه فکری و فرایندهای مدیریت­دانش در سازمان کوانتومی بررسی موردی دانشگاه کاشان. فصلنامه علمی­ـ­پژوهشی و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. ش 11 (4): 119 ـ 199.

سلیمی، محمدحسین؛ رجایی‌پور، سعید؛ سیادت، سیدعلی؛ بیدرام، حمید (1395). رابطه بین مهارتهای مدیریت کوانتومی و توان چابکی سازمانی از طریق نقش میانجی هوش سازمانی در دانشگاههای دولتی منتخب اصفهان. پژوهشهای مدیریت­عمومی. ش 9 (33): 138 ـ 113.

سینایی، حسنعلی؛ فریسات، حمیده؛ نداف، مهدی (1397). بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم­دانش و تأثیر آن بر عملکرد فرد در صنعت مالی و بانکداری. پژوهشنامه علمی­ـ­پژوهشی مدیریت­اجرایی. ش 9 (18).

شریفی، اصغر؛ اسلامیه، فاطمه (1387). بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و به کارگیری فناوریهای ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. رهیافتینودرمدیری­آموزشی. س اول. ش 2: 1 ـ 22.

کشاورزی، علی­حسین؛ صفری، سعید؛ حمیدی‌راد، جواد (1394). بررسی تأثیر تسهیم­دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی. چشم­انداز مدیریت­دولتی. ش 22: 103 ـ 128.

کریمی، هادی؛ بابکی‌راد، اعظم؛ مسعودی‌فر، الهه (۱۳۹۵). بررسی تأثیر ابعاد مهارتهای کوانتومی مدیران بر یادگیری سازمانی کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری هوش عاطفی ایشان (مطالعه موردی: شرکت گاز استان خراسان رضوی) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، دانشگاه علوم­پزشکی مشهد.

کیانی، محمدمهدی؛ بهرامی، محمدامین؛ فلاح­زاده، حسین؛ منتظرالفرج، راضیه؛ محمدزاده، مرتضی (1394). بررسی سطح هوش سازمانی، یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم­پزشکی یزد. دوماهنامهعلمیپژوهشی دانشکدهبهداشتیزد. ش 15 (5): 95 ـ 108.

محمدی­مقدم، یوسف؛ ولی­عصر، جواد؛ عابدی، معصومه (1395). بررسی تأثیر تسهیم­دانش بر یادگیری سازمانی با تأکید بر فناوری و تعامل اجتماعی. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. ش 7 (28): 147 ـ 171.

 

References

Akbari, N., Ghaffari, A. (2017). Verifying relationship of knowledge management initiatives and the empowerment of human resources. Journal of Knowledge Management, 21(5), 1120-1141.

Al-Qatawneh, N. A. W., Al-Tarawneh, S. J., Al-Qatawneh, N. A. W., & Al-Adaileh, R. M. (2019). The Impact of Knowledge Management Processes on Operational Performance as Mediated by IT Agility. International Review of Management and Marketing, 9(1), 36-43.

Azadegan, A., Srinivasan, R., Blome, C., Tajeddini, K. (2019). Learning from near-miss events: An organizational learning perspective on supply chain disruption response. International Journal of Production Economics.

Azmee, N. N., Kassim, N. A., Abdullah, C. Z. H., & Campus, P. P. (2017). Dimensions of Knowledge Management Maturity: Top Management Support and Leadership, People, and Information Technology. Dimensions, 7(2), 1-7.

Bodicherla, S., Pamulapati, D. (2019). Knowledge Management Maturity Model for Agile Software Development.

Bootz, J.-P., Monti, R., Durance, P., Pacini, V., Chapuy, P. (2019). The links between French school of foresight and organizational learning: An assessment of developments in the last ten years. Technological Forecasting and Social Change, 140, 92-104.

Cardoso, L., Meireles, A., Ferreira Peralta, C. (2012). Knowledge management and its critical factors in social economy organizations. Journal of Knowledge Management, 16(2), 267-284.

Elrehail, H., Emeagwali, O. L., Alsaad, A., Alzghoul, A. (2018). The impact of transformational and authentic leadership on innovation in higher education: the contingent role of knowledge sharing. Telematics and Informatics, 35(1), 55-67.

Fornell, C., Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. In: SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA.

García-Morales, V. J., Jiménez-Barrionuevo, M. M., Gutiérrez-Gutiérrez, L. (2012). Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation. Journal of Business Research, 65(7), 1040-1050.

Guillory, M. D., Bettis-Outland, H., Borders, A. L., Bilal, M. (2019). The Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Learning.

Haris, I., Afdaliah., Budiman, A.,  Haris, K. (2016). Exploring Quantum Perspective in School Leadership: A Review of Effective Principal Leadership in the Changing Nature of School Management. International Journal of Social Sciences & Educational Studies, 38.

Holsapple, C. W., Joshi, K. D. (2004). A formal knowledge management ontology: Conduct, activities, resources, and influences. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 55(7), 593-612.

Hulland, J. J. S. m. j. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. 20(2), 195-204.

Khalid, A., Ahmed, M. (2015). Impact of knowledge sharing on organizational learning: Moderating effect of organizational leadership. Asian Journal of Management Research, 5(3).

Kremer, H., Villamor, I., Aguinis, H. (2019). Innovation leadership: Best-practice recommendations for promoting employee creativity, voice, and knowledge sharing. Business Horizons, 62(1), 65-74. doi:10.1016/j.bushor.2018.08.010

Lara, F. J., Salas-Vallina, A. (2017). Managerial competencies, innovation and engagement in SMEs: The mediating role of organisational learning. Journal of Business Research, 79, 152-160.

Lin, R. S.-J., Hsiao, J.-K. (2014). The relationships between transformational leadership, knowledge sharing, trust and organizational citizenship behavior. International Journal of Innovation, Management and Technology, 5(3), 171.

Mallery, P., George, D. J. A., Bacon, Boston,. (2003). SPSS for Windows step by step: a simple guide and reference.

Manab, N., Aziz, N. (2019). Integrating knowledge management in sustainability risk management practices for company survival. Management Science Letters, 9(4), 585-594.

Mir, A., Bazgir, M. (2018). The role of organizational learning and knowledge sharing on intellectual capital development in islamic Azad university of Khorramabad. Revista Gestão & Tecnologia, 18(3), 7-22.

Montes, F. J. L., Moreno, A. R., & Morales, V. G. (2005). Influence of support leadership and teamwork cohesion on organizational learning, innovation and performance: an empirical examination. Technovation, 25(10), 1159-1172.

Neefe, D. O. (2001). Comparing levels of organizational learning maturity of colleges and universities participating in traditional and non-traditional (Academic quality improvement project) accreditation processes.

Noruzy, A., Dalfard, V. M., Azhdari, B., Nazari-Shirkouhi, S., Rezazadeh, A. (2013). Relations between transformational leadership, organizational learning, knowledge management, organizational innovation, and organizational performance: an empirical investigation of manufacturing firms. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 64(5-8), 1073-1085.

Oh, S.-Y. (2019). Effects of organizational learning on performance: the moderating roles of trust in leaders and organizational justice. Journal of Knowledge Management, 23(2), 313-331.

Oyemomi, O., Liu, S., Neaga, I., Chen, H., Nakpodia, F. (2019). How cultural impact on knowledge sharing contributes to organizational performance: Using the fsQCA approach. Journal of Business Research, 94, 313-319. doi:10.1016/j.jbusres.2018.02.027

Papatya, G., Dulupçu, M. (2008). Thinking quantum leadership for true transformation: the talisman of “not to know” at the threshold of new leadership. In: I. International JointSymposium on Business Administration.(1-3 Haziran).

Santoro, G., Vrontis, D., Thrassou, A., Dezi, L. (2017). The internet of things: building a knowledge management system for open innovation and knowledge management capacity. Technological Forecasting and Social Change.

Shelton, C. K., Darling, J. R. (2001). The quantum skills model in management: a new paradigm to enhance effective leadership. Leadership & Organization Development Journal, 22(6), 264-273.

Shelton, C. K., Darling, J. R. (2003). From Theory to practice: using new Scince to concept to create Learning Organization. Journal of learning organization, 22(3) : 22-41.

Singh, S. K., Gupta, S., Busso, D., Kamboj, S. (2019). Top management knowledge value, knowledge sharing practices, open innovation and organizational performance. Journal of Business Research.

Zagoršek, H., Dimovski, V., Škerlavaj, M. (2009). Transactional and transformational leadership impacts on organizational learning. Journal for East European Management Studies, 144-165.