بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری در اجرای موفقیت آمیز کسب‌وکارهای الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی با اصالت

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران

2 مربی، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد تربت، تربت حیدریه، ایران

چکیده

منظور از مدیریت دانش، شناسایی و حفظ تمام سرمایه‌های اجتماعی و فکری به ­منظور دستیابی به اهداف کسب‌وکار است. سازمان به­منظور ایجاد و حفظ دانش مربوط به کسب‌وکار به زیرساخت های مدیریت دانش مناسب نیازمند است تا روابط با مشتریان را به کمک آن بهبود بخشیده و با شرکای کسب‌وکار همکاری مؤثری داشته باشد. این پژوهش در پی ارائه الگویی به ­منظور بررسی تأثیر قابلیت های سازمانی بر اجرای موفقیت‌آمیز کسب‌وکار الکترونیکی است. با بررسی ادبیات و مبانی نظری الگوی مفهومی پژوهش طراحی شد. براساس الگوی قابلیت های سازمانی نظیر مدیریت دانش (شامل ابعاد اکتساب دانش، تسهیم دانش و به­ کارگیری دانش)، فرایندهای نوآوری (شامل ابعاد سازگاری، پیچیدگی درونی و یادگیری) و هم­چنین مؤلفه یادگیری سازمانی (شامل ابعاد فراهم بودن یا در دسترس بودن آموزش، تخصص فنی و سطح دانش) به ­عنوان پیشایندهای اجرای موفقیت­ آمیز کسب­ وکارهای الکترونیکی در نظر گرفته شد. پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس چگونگی گردآوری داده ­های مورد نیاز، توصیفی از نوع پژوهش های همبستگی است. جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد (مدیریت کل، بازاریابی و فروش و فناوری اطلاعات) صد شرکت‌ برتر ایران بود. حجم جامعه آماری 400 نفر بود. به منظور بررسی روابط بین اجزای الگو، داده‌های مورد استفاده در پژوهش از 194 نفر از مدیران صد شرکت برتر در ایران جمع‌آوری شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن با استفاده از روایی هم‎گرا و واگرا مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل ها با استفاده از آزمون معادلات ساختاری در نرم­ افزار وارپ پی ال اس انجام شد.  نتایج نشان می‌دهد مهمترین عامل بین عوامل مورد بحث در این پژوهش توجه مدیران در اجرای موفقیت‌آمیز کسب‌وکارهای الکترونیک به­ ترتیب ویژگی های نوآوری و پس از آن مدیریت دانش و در نهایت یادگیری است. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می‏شود تا مدیران به فرایندهای نوآوری (سازگاری، پیچیدگی درونی و یادگیری) در شرکت های خود توجه کنند و هم­چنین به­منظور پیاده‎سازی فرایند مدیریت دانش (اکتساب، تسهیم و به ­کارگیری دانش) تلاش لازم بشود.  از بین ابعاد یادگیری مؤلفه در دسترس ­بودن آموزش و تخصص فنی مورد تأیید قرار نگرفت و تنها مؤلفه سطح دانش مورد تأیید قرار گرفت. از این‎رو مدیران باید در ایجاد آموزش برای شرکت های خود تلاش لازم را انجام دهند. در بخش پیشنهادات به مدیران صد شرکت برتر پیشنهاد می‎شود تا حداکثر تلاش را در جهت ایجاد بستر نوآوری در سازمان، رفع موانع نوآوری و هم‎افزایی در نوآوری بین بخشی و کلی داشته باشند. از دیگر سو در بخش مدیریت دانش از مکانیزم های انگیزشی برای تسهیم دانش استفاده شود و با طراحی مناسب سیستماتیک فرایند اکتساب دانش را بهبود دهند و تلاش کنند تا دانش کاربردی در سازمان مورد استفاده قرار گیرد. در زمینه آموزش باید بسترهای لازم برای ایجاد تخصص در سازمان فراهم شود و آموزش برای همگان در دسترس باشد تا بر این اساس سطح دانش سازمانی شرکت ها توسعه یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Appraisal of the Effects of Knowledge Management, Organizational Learning, and Innovation Capabilities on Successful E-Business Implementation

نویسندگان [English]

  • Hossein Balouchi 1
  • Maryam Eghbal 2
  • Ehsan Mohammadi Bajgiran 3
1 Assistant professor, Department of Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Khayyam University, Mashhad, Iran
2 Faculty member, Department of Accounting, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Khayyam University, Mashhad, Iran
3 PhD candidate of marketing, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University- Torbat Branch, Torbat, Iran
چکیده [English]

KM is aimed at identifying and preserving all social and intellectual capitals to achieve business goals. Organizations need to develop knowledge management infrastructure to improve their relationships with customers and to have better cooperation with business partners to create and maintain business knowledge. This research is aimed at providing a model for assessing the impact of organizational capabilities on successful electronic business. Having reviewed the literature and theoretical foundations, the researchers designed a conceptual model of the research. On the Basis of organizational capabilities model, composed of knowledge management (including knowledge acquisition aspects, knowledge sharing and knowledge utilization), innovation processes (including adaptation dimensions, intrinsic complexity and learning), as well as the organizational learning component (including dimensions of availability of teaching, technical expertise and level of knowledge) were considered as the precursors to the successful implementation of e-business. This is an applied research which follows descriptive correlational method for data collection. The statistical population of this study includes senior executives (general managers, and marketing, sales and information technology officers) of 100 Iran's top companies. The statistical population contains 400 high ranking managers. In order to identify the relationships between the components of the model, the data were collected from 194 information system managers of the selected companies. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha and composite reliability, and its validity was confirmed by convergent and divergent validity techniques. The analysis was conducted through Structural Equation Testing and Warp PLS Software. The results indicated that the most important factors discussed in this study contained managers' attention to successful implementation of e-business of innovation characteristics, knowledge management and learning respectively. Based on the results of this study, the researchers suggest that managers pay attention to the innovation processes (adaptation, intrinsic complexity and learning) in their companies, and make effort to implement the knowledge management process (knowledge acquisition, sharing and application). From the components of learning, availability of education and technical expertise were not confirmed, and only the component of knowledge level was validated. Therefore, managers are supposed to try to pave the way for learning in their companies. We recommend that the top 100 executives make their best to create an innovation platform in the organizations, remove barriers against them, and increase inter-sectional and general synchronization. On the other hand, motivational mechanisms for knowledge sharing should be employed in the knowledge management sector and should be designed systematically to improve the knowledge acquisition process. They must try to apply applied knowledge in organizations. Also, the required background for developing expertise in the organization should be provided in the field of education, and training must be available comprehensively to upgrade organizational knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational capabilities
  • knowledge management capabilities
  • organizational learning
  • e-business
  • innovation
آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول؛ قنواتی، مهدی (1391)، مدلسازی مسیری ـ ساختاری در مدیریت: کاربرد نرم افزار Smart PLS ، تهران: نگاه دانش.
خالوئی، علی؛ پورعزت، علی اصغر؛ شامی زنجانی، مهدی (1393)، بررسی نقش مدیریت دانش در تدوین استراتژی کسب‌وکار الکترونیک، مدیریت فناوری اطلاعات. 6 (3): 375 ـ 394.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش (۱۳۹۲) مدل سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
رفیعی، مجتبی؛ بلوچی، حسین؛  نعمت اللهی، مجید؛ متقی، سمیرا (1394)، الگویابیِ ساختاری تأثیر دانش بر عملکرد و نوآوری با تعدیل‌گریِ ساختار سازمانی، مدیریت سازمانهای دولتی. 4 (1): 137 ـ 156.
شفیعی نیک آبادی،  محسن؛ جلیلی بوالحسنی، اعظم؛ خاتمی فیروزآبادی، سیدعلی (1388)، نقش نوآوری سازمانی در پیاده­سازی کسب­وکار الکترونیک در شرکتهای مادر در صنعت خودرو، رشد فناوری. 6 (21):  9 ـ 15.
محمدی، ایوب (1395)، تبیین مؤلفه‌های اصلی مدل‌های کسب‌و‌کار الکترونیکی براساس رویکرد سیستمی، مدیریت فناوری اطلاعات، 8 (1): 195 ـ 214.
Alain Yee-Loong Chong Keng-Boon Ooi Binshan Lin Shu Yi Tang, (2009). Influence of interorganizational relationships on SMEs' e-business adoption", Internet Research. 19 (3): 313 – 331.
Alidousti, S. (2010). Factors Impacting on Development of IT and E-Commerce in SMEs, Information Processing and Management. 25 (3): 529-548.
Ash, C.G. and Burn, J.M. (2003). A strategic framework for the management of ERP enabled e-business change, European Journal of Operational Research. 146 (2):  374-87.
Bordonaba-Juste, V. Lucia-Palacios, L. and Polo-Redondo, Y. (2012a). The influence of organizational factors on e-business use: analysis of firm size, Marketing Intelligence and Planning. 30 (2): 212-229.
Bordonaba-Juste, V. Lucia-Palacios, L. and Polo-Redondo, Y. (2012b). Antecedents and consequences of e-business adoption for European retailers”, Internet Research. 22 (5): 532-550.
Chih-Ping Lee Gwo-Guang Lee Hsiu-Fen Lin, (2007). The role of organizational capabilities in successful e-business implementation", Business Process Management Journal. 13 (5): 677 – 693.
Chircu, A.M. and Kauffman, R.J. (2000).Limits to value in electronic commerce-related IT investments”, Journal of Management of Information Systems.. 17 (2): 59-80.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillside, NJ: L. Erlbaum Associates.
 Damodaran, L. and Olpher, W. (2000). Barriers and facilitators to the use of knowledge management systems”, Behaviour and Information Technology. 19 (6): 405-13.
Dimitrios Maditinos Dimitrios Chatzoudes Lazaros Sarigiannidis, (2014) Factors affecting e-business successful implementation, International Journal of Commerce and Management.. 24 (4): 300 – 320
Donnelly, Rory. (2019). Aligning knowledge sharing interventions with the promotion of firm success: The need for SHRM to balance tensions and challenges. Journal of Business Research. 94: 344-352.
Etemad, H. (2004). E-commerce: the emergence of a field and its knowledge network, International Journal of Technology Management. 28 (7): 776-800.
Harris, R.J. (2008). Improving tacit knowledge transfer within SMEs through e-collaboration, Journal of European Industrial Training. 33(3): 215-231.
Hsiu-Fen Lin Gwo-Guang Lee, (2005). Impact of organizational learning and knowledge management factors on e-business adoption", Management Decision. 43 (2): 171 – 188.
Hsiu-Fen Lin, (2008). Empirically testing innovation characteristics and organizational learning capabilities in e-business implementation success, Internet Research. 18 (1): 60 – 78.
Jones, M.C. and Price, R.L. (2004). Organizational knowledge sharing in ERP implementation:lessons from industry, Journal of Organizational and End User Computing. 16 (1): 21-40.
Kamasak, Rifat. Yavuz, Meltem. Karagulle, Ozgur. & Agca Tamer. (2016). Importance of Strategic Flexibility on the Knowledge and Innovation  Relationship: An Emerging Market Study.  Procedia - Social and Behavioral Sciences 229: 126 – 132
Kendall, J.D. Tung, L.L. Chau, K.H. Ng, C.H.D. and Tan, S.M. (2001). Receptivity of Singapore’s SMEs to electronic commerce adoption, Journal of Strategic Information Systems, 10 (3): 223-42.
Kianto, Aino. Vanhala, Mika. Heilmann, Pia. (2018). The impact of knowledge management on job satisfaction", Journal of Knowledge Management, 20 (4): 621-636, https://doi.org/10.1108/JKM-10-2015-0398
Kim, H.M. and Ramkaran, R. (2004). Best practices in e-business process management: extending a re-engineering framework, Business Process Management Journal. 10(1): 27-43.
Lai, J.Y. Kan, C.W. and Ulhas, K.R. (2012). Impacts of employee participation and trust on e-business readiness, benefits, and satisfaction, Information Systems and e-Business Management. 11 (2):. 265-285.
Lai, Yung-Lung. Hsu, Maw-Shin. Lin, Feng-Jyh. Chen, Yi-Min. Lin, Yi-Hsin. (2014). The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance. Journal of Business Research. 67: 734-739.
Lederer, A.L. Mirchandami, D.A. and Sims, K. (2001). The search for strategic advantage from the world wide web”, International Journal of Electronic Commerce. 5(4): 117-33.
Lee, J.N. (2001). The impact of knowledge sharing, organizational capability and partnership quality on IS outsourcing success”, Information and Management. 38 (5): 323-35.
Lee, Jung-Chieh. Shiue, Yih-Chearng. & Chen, Chung-Yang. (2016). Examining the impacts of organizational culture and top management support of knowledge sharing on the success of software process improvement. Computers in Human Behavior. 54: 462-474.
Lei, P.W., Wu, Q. (2008). Introduction to Structural Equation Modeling: Issues and Practical Considerations, Educational Measurement: Issues and Practice, vol. 26 No. 3 pp. 33-43.
Lin, H.F. and Lee, G.G. (2005). Impact of organizational learning and knowledge management factors on e-business adoption”, Management Decision. 43 (2):. 171-88.
Liu, P.L. Chen, W.C. and Tsai, C.H. (2004). An empirical study on the correlation between knowledge management capability and competitiveness in Taiwan’s industries, Technovation. 24 (12): 971-7.
Mabey,C., & Zhao, S. (2017). Managingfive paradoxes of knowledge exchange in networked organizations: New priorities for HRM.Human Resource Management Journal . 27(1): 39–57
Malone, T.W. Yates, J. and Benjamin, R.I. (1987). Electronic markets and electronic hierarchies”, Communications of the ACM. 30 (6):. 484-97.
Melville, N. Kraemer, K. and Gurbaxani, V. (2004). Information technology and organizational performance: an integrative model of IT business value, MIS Quarterly. 28 (2):  283-322.
Mikalef, P., & Pateli, A. (2017). Information technology-enabled dynamic capabilities and their indirect effect on competitive performance: Findings from PLS-SEM and fsQCA. Journal of Business Research, 70: 1–16.
Moodley, S. (2003). The challenge of e-business for South African apparel sector, Technovation. 23(7):  557-70.
Nisara, Tahir M. Prabhakarb, Guru. Strakovaa, Lubica. (2019). Social media information benefits, knowledge management and smart organizations. Journal of Business Research. 94: 264-272.
Rajapathirana, R.P. Jayani. & Hui, Y. (2018). Relationship between innovation capability, innovation type, and firm performance. Journal of Innovation & Knowledge. 3: 44–55.
Raman, P. Wittmann, C.M. and Rauseo, N.A. (2006). The role of organizational capabilities in successful CRM implementation”, The Journal of Personal Selling and Sales Management.. 26 (1): 39-54.
Ravichandran, T. and Lertwongsatien, C. (2005). Effect of information systems resources and capabilities on firm performance: a resource-based perspective”, Journal of Management Information Systems. 21 (4): 237-76.
Ravichandran, T. and Lertwongsatien, C. (2005). Effect of information systems resources and capabilities on firm performance: a resource-based perspective, Journal of Management Information Systems. 21 (4): 237-76.
Rogers, E. (1995), Diffusion of Innovation, Free Press, New York, NY.
Saini, A. and Johnson, J.L. (2005). Organizational capabilities in e-commerce: an empirical investigation of e-brokerage service providers”, Journal of Academy of Marketing Science. 33 (3): 360-75
Sok, Phyra, Ocass, Aron, Momy. Sok, Keo. (2013). Acgiveving superior Sme performance: Overarchinch role of marketing, Innovation and learning capabilities, Australian Marketing Journal, 21: 161-167.
Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelinc, Y. M. and Lauro, C. (2005). PLS path modeling, Computational Statistics & Data Analysis, 48, 159 – 205.
Veliyath, R. and Fitzgerald, E. (2000). Firm capabilities, business strategies, customer preference, and hypercompetitive areas: the sustainability of competitive advantages with implications for firm competitiveness, Competitiveness Review. 10 (1): 56-82.
Wahab, A. (2018). Role of Information Technology Capabilities on Product Innovation Performance: Mediating Role of Corporate Entrepreneurship. NICE Research Journal. 94-121.
Wang, S. and Cheung, W. (2004), “E-business adoption by travel agencies: prime candidates for mobile e-business”, International Journal of Electronic Commerce, Vol. 8 No. 3, pp. 43-63.
Xie, F.T. and Johnston, W.J. (2004). Strategic alliances: incorporation the impact of e-business technological innovations”, Journal of Business and Industrial Management. 19(3): 208-22.
Yam, R.C.M. Guan, J.C. Pun, K.F. and Tang, E.P.Y. (2004). An audit of technological innovation capabilities in Chinese firms: some empirical findings in Beijing, China”, Research Policy. 33 (8): 1123-40.
Zhao, J. Huang, W.V. and Zhu, Z. (2008). An empirical study of e-business implementation process in China”, IEEE Transactions on Engineering Management. 55 (1): 134-147.
Zhu, K. (2004). The complementarily of information technology infrastructure and e-commerce capability: a resource-based assessment of their business value, Journal of Management Information Systems. 21 (1): 167-202.
Zhu, K. and Kraemer, K.L. (2002). E-commerce metrics for net-enhanced organizations: assessing the value of e-commerce to firm performance in the manufacturing sector, Information Systems Research. 13 (3): 275-95.
Zhu, K. and Kraemer, K.L. (2005). Post-adoption variations in usage and value of e-business by organizations: cross-country evidence from the retail industry, Information Systems Research. 16 (1): 61-84.
Zhu, K. Kraemer, K.L. Xu, S. and Dedrick, J. (2004). Information technology payoff in e-business environment: an international perspective on value creation of e-business in the financial services industry, Journal of Management Information Systems, Vol. 21 No. 1, pp. 17-54.