دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، زمستان 1398 
4. ترسیم نقشه فازی عناصر کیفی ریسک‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش

صفحه 79-112

امیرهوشنگ نظرپوری؛ محمد حسین آزادی؛ راضیه باقرزاده خداشهری