کلیدواژه‌ها = فراترکیب
ارائه مدل مفهومی ابعاد و مؤلفه‌های حکمرانی دانش سازمانی بر اساس رویکرد سیستمی

دوره 6، شماره 4، دی 1402، صفحه 79-112

یاسر فیض اللهی؛ علیرضا نوروزی؛ مهران کشتکار هرانکی


الگو سازی بعد دانشی در نظام نوآوری با رویکرد فراترکیب و دیماتل خاکستری

دوره 6، شماره 2، تیر 1402، صفحه 183-241

محمدحسن کامفیروزی؛ یاسر قاسمی نژاد؛ علی طاهری؛ محسن میری؛ حسین بازرگانی


استخراج الگوی بازدارنده ها و تسهیل‌گرهای اشتراک دانش با استفاده از روش فراترکیب

دوره 5، شماره 3، مهر 1401، صفحه 111-150

محمدحسین شادمان فر؛ محمدحسین علیپور؛ فواد مکوندی


طراحی مدل توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری اصفهان مبتنی بر فرآیند مدیریت دانش

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 207-240

عبدالمجید محمدی؛ اکبر اعتباریان؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی