استخراج الگوی بازدارنده ها و تسهیل‌گرهای اشتراک دانش با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی با اصالت

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده پیامبراعظم(ص)، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

چکیده

حفظ مزیت رقابتی در شرایط عدم قطعیت در محیط حفظ و ارتقاء از جمله اساسی ترین دغدغه ها در سازمان های بخش دولتی و غیر دولتی است که عواملی همچون ترکیب جمعیتی نیروی کار، تأکید بیشتر رهبران سازمانی بر مسائل سرمایه انسانی، بحران مشارکت کارکنان، چالش انطباق سازمان ها با تغییرات محیط و ... در بوجود آمدن این دغدغه در رهبران سازمانی مؤثر بوده و ایشان را ملزم به اتکا به شیوه های مدیریت دانش سازمانی برای برای موفقیت در محیط کار و حفظ و مدیریت کارکنان دانشی کرده است. در این راستا مقالات متعددی ناظر به بیان روش های اجرای مدیریت دانش در سازمان ها و موانع و مشکلات یا تسهیل کننده های موجود در این مسیر با دغدغه حل این مساله تدوین شده است در این راستا بررسی این مقالات و تحلیل آنها به منظور تدوین و تبیین الگویی از موانع و تسهیل کننده های اشتراک دانش سازمانی، از نیازهای اولویت دار سازمان های بخش دولتی و غیر دولتی بوده و که پژوهش حاضر در مقام ارائه این الگو بر آمده است. متناسب با سوال اصلی در این پژوهش، از روش فراترکیب سندلوسکی و باروسو برای استخراج الگوی بازدارنده ها و تسهیل گرهای اشتراک دانش استفاده شده است و از آنجا که تجزیه و تحلیل و گزارش نهایی یافته های مطالعات انتخاب شده ، باید تصویر جامعی را ارائه دهد، فراترکیب مطالعات مدنظر قرار گرفته است؛ در نتیجه با جستجوی فراگیر منابع از طریق وبگاه های بین المللی، 263 منبع انتخاب گردید که در پالایش اولیه براساس ملاک های ورود و خروج، 65 منبع مرتبط برگزیده شد. در ادامه یافته های مطالعات مبتنی بر تحلیل داده ها و کدگذاری باز، 65 کد استخراج شد که پس از تحلیل و جمع بندی نهایی، نتایج در قالب، 43 زیرمفهوم، 10 مفهوم و 2 مقوله بدست آمد. پایش کیفیت از طریق جامعیت تعداد منابع، استفاده از منابع معتبر بین المللی، شناسه گذاری در بازه های زمانی متفاوت، استفاده از پژوهشگران شناسه گذار، ارائه تفصیلی یافته ها و تأیید خبرگان مدیریت دانش سازمانی احراز گردید. یافته ها نشان داد که بازدارنده ها و تسهیل گرهای اشتراک دانش شامل عوامل فردی(14 کد)، فنی(9 کد)، سازمانی(11 کد)، فرهنگی(6 کد) و جغرافیایی (3کد) است. در نتیجه عوامل شناسایی شده در طراحی الگوی قابل بهره برداری برای تقویت اشتراک گذاری دانش در سازمان های مذکور مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Extracting the pattern of inhibitors and facilitators of knowledge sharing using metacombination method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossain Shadmanfar 1
  • mohammad hosein alipoor 2
  • Foad Makvandi 3
1 Corresponding Author: Ph.D. Candidate, Imam Hussein Comprehensive University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Imam Hussein Comprehensive University, Tehran, Iran.
3 Department of Public Administration, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran.
چکیده [English]

Maintaining a competitive advantage in conditions of uncertainty in the environment of preservation and promotion is one of the most basic concerns in public and non-governmental sector organizations, which factors such as the demographic composition of the workforce, organizational leaders' greater emphasis on human capital issues, the crisis of employee participation, the challenge of adapting organizations to changes in the environment And.. it has been effective in the emergence of this concern in organizational leaders and has required them to rely on organizational knowledge management methods for success in the work environment and maintaining and managing knowledge workers. Based on this, developing a model of obstacles and facilitators of organizational knowledge sharing has become one of the priority needs of public and non-governmental sector organizations, and the current research has emerged as a way to present this model.In this research, Sandelowski and Barroso's meta-combination method has been used to extract the pattern of inhibitors and facilitators of knowledge sharing, and since the analysis and final report of the findings of the selected studies can provide a comprehensive picture, the meta-combination of studies has been considered; As a result, 263 sources were selected through a comprehensive search of sources through international websites, and 65 relevant sources were selected based on the entry and exit criteria. Following the findings of the studies based on data analysis and open coding, 65 codes were extracted, and after the final analysis and summary, the results were obtained in the form of 43 sub-concepts, 10 concepts and 2 categories. Quality monitoring was achieved through the comprehensiveness of the number of sources, the use of international reliable sources, identification in different time frames, the use of identifying researchers, detailed presentation of findings, and the approval of organizational knowledge management experts. The findings showed that the barriers and facilitators of knowledge sharing include individual (14 codes), technical (9 codes), organizational (11 codes), cultural (6 codes) and geographical (3 codes) factors. As a result, the identified factors were used in the design of an exploitable model to strengthen knowledge sharing in the mentioned organizations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • knowledge transfer
  • meta-integration
  • knowledge management
  • human resources
اخوان، پیمان و دهقانی، مریم (1396). بررسی تأثیر ویژگی شخصیت افراد بر فرآینداکتساب دانش خبرگان (مطالعه موردی: خبرگان حوزه صنعت برق). مجله علمی پژوهشی شریف: مهندسی صنایع و مدیریت. 33(2)، 52-43.
ارمغان، نگار (1393). موانع فرهنگی در تسهیم دانش از منظر مدیریت تغییر، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 2(4)، 108-85.
افجه، سیدعلی اکبر؛ انتظاری، اردشیر؛ مرتجی، نجمه سادات (1394). الگوی رفتار اشتراک دانش در شبکه اجتماعی، فصلنامه علوم اجتماعی، 22(77)، 125-90.
انتظاری، علی؛ امیری، مقصود؛ مرتجی، نجمه سادات (1395). ارائه الگوی رفتار اشتراک دانش متخصصان ایرانی در فضای مجازی، مطالعات رسانه‌های نوین، 2(5)، 206-168.
بابائی ، محمدمهدی؛ میرکمالی، سید محمد؛ لطفی، علی (1397). رابطه بین اشتراک دانش و گرایش به نوآوری سازمانی در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، مطالعات دانش شناسی، 14(4)، 96-81.
بازیاری، رویا؛ خسروی پور (1399). بررسی موانع فراروی کاربست نظام مدیریت دانش، مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 24(5)، 32-25.
پهلوانی، معصومه ؛ پیرایش، رضا ؛ علی پور، وحیده؛ باشکوه، محمد (1389). بررسی و اولویت بندی عوامل فرهنگی موثر در به اشتراک گذاری دانش در مراکز تحقیق و توسعه پتروشیمی،2(5)، 36-19.
خاتمیان‌فر، پریسا (1388). مروری تحلیلی بر عوامل بازدارنده و موانع اشتراک دانش در سازمان‌ها، نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، دوره 1(2)، 20-1.
سعدآبادی، علی اصغر؛ باوفا صفت، فاطمه؛ کیارش، فرتاش (1400). بررسی تأثیر هم‌سویی انگیزشی و اشتراک اطلاعات بر عملکرد عملیاتی زنجیرۀ تأمین: نقش میانجی‌گری ظرفیت جذب (‌شرکت‌های کوچک و متوسط). نشریه علمی مدیریت تولید و عملیات،12(3)، 134-119.
سلگی، محمد؛ قاسمی نژاد، یاسر (1398). شناسایی محدودیتها و موانع ایجاد و اشتراک دانش، نشریه مدیریت دانش سازمانی، 4(2)، صص128-103.
سیدی، سید محمد رضا؛ دانایی فرد، حسن؛ گنجعلی، اسداله؛ خائف الهی، احمدعلی (1398). طراحی الگوی شایستگی های مدیران عالی دولت با روش فراترکیب، مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، 9(33)، 79-54.
شیرانی، فرهاد؛ هدائی، هانیه (1396). فراتحلیل عوامل مؤثر بر به اشتراک‌گذاری دانش صریح در بافت‌ دانشگاهی، نشریه علمی مدیریت اطلاعات،2(2)، 120-99.
علامه، سید محسن؛ شائمی برزکی، علی؛ سیدصدری، الناز (1391). شناسایی موانع تسهیم دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان(مطالعه پدیدار شناسی)، پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 2(3)، 141-117.
کمالی، یحیی (1396). روش‌شناسی فراترکیب و کاربرد آن در سیاستگذاری عمومی، فصلنامه سیاست، 47(3)، 736-721.
مانیان، امیر؛ میرا، سیدابوالقاسم(1390). بررسی شاخص‌های مؤثر بر تسهیم دانش در میان دانشجویان دوره‌های آموزش الکترونیکی (مطالعه موردی: مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 27(1)، 65-47.
محجوب، زهرا و دوستار، محمد و مرادی، محمود،1392،موانع بکارگیری مدیریت دانش در سازمانها،ششمین کنفرانس مدیریت دانش،تهران، https://civilica.com/doc/551838.
نافعی، رشید؛ رضوی، علی اصغر؛ طهماسبی لیمونی؛ صفیه (1401). شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار بر رفتار اشتراک‌گذاری دانش در محیط ابری: مورد مطالعه دانشگاه های آزاد اسلامی کشور، فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی،12(4)، 111-93.
نظری فرخی، ابراهیم؛ نظری فرخی، حسین (1400). بررسی موانع به اشتراک گذاری دانش در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نشریه علوم و فنون نظامی، 17(55)، 77-51.
Ahokangas, P., Haapanen, L., Golgeci, I., Arslan, A., Khan, Z., & Kontkanen, M. (2022). Knowledge sharing dynamics in international subcontracting arrangements: The case of Finnish high-tech SMEs. Journal of International Management, 28(1), 100888.
Ajmal, M., Helo, P., & Kekäle, T. (2010). Critical factors for knowledge management in project business. Journal of knowledge management.‏
Al Attar, F., & Shaalan, K. (2016). Enablers and barriers of knowledge spiral: A case study. In Proceedings of the The 11th International Knowledge Management in Organizations Conference on The changing face of Knowledge Management Impacting Society (pp. 1-8).‏
Alaarj, S., Abidin-Mohamed, Z., & Bustamam, U. S. B. A. (2016). Mediating role of trust on the effects of knowledge management capabilities on organizational performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235, 729-738.‏
Alam, A. U., Khan, S. U., & Ali, I. (2012). Knowledge sharing management risks in outsourcing from various continents perspective: a systematic literature review. International Journal of Digital Content Technology and its Applications, 6(21), 27.‏
Alam, A. U., Khan, S. U., & Ali, I. (2012). Knowledge sharing management risks in outsourcing from various continents perspective: a systematic literature review. International Journal of Digital Content Technology and its Applications, 6(21), 27.‏
Ali, N., Beecham, S., & Mistrík, I. (2010, August). Architectural knowledge management in global software development: a review. In 2010 5th IEEE International Conference on Global Software Engineering (pp. 347-352). IEEE.‏
Ambos, T. C., & Ambos, B. (2009). The impact of distance on knowledge transfer effectiveness in multinational corporations. Journal of International Management, 15(1), 1-14.‏
Amin, A., Basri, S., Hassan, M. F., & Rehman, M. (2011). Software engineering occupational stress and knowledge sharing in the context of global software development. In 2011 National Postgraduate Conference (pp. 1-4). IEEE.‏
Aranda, G. N., Vizcaíno, A., & Piattini, M. (2010). A framework to improve communication during the requirements elicitation process in GSD projects. Requirements engineering, 15(4), 397-417.‏
Archer-Brown, C., & Kietzmann, J. (2018). Strategic knowledge management and enterprise social media. Journal of knowledge management.
Archer-Brown, C., & Kietzmann, J. (2018). Strategic knowledge management and enterprise social media. Journal of knowledge management.‏
Argote, L., McEvily, B., & Reagans, R. (2003). Managing knowledge in organizations: An integrative framework and review of emerging themes. Management science, 49(4), 571-582.‏
Balaji, P. (2011). managing global software projects through knowledge sharing-A case study project with reference to co-located and globally distributed software teams. International Journal of scientific & engineering researvh, 2(8).‏
Barbuto, J. E., & Gottfredson, R. (2016). Human capital, the millennial’s reign, and the need for servant leadership. Journal of Leadership Studies, l0(2), 59-63.
Bari, M. W., Ghaffar, M., & Ahmad, B. (2020). Knowledge-hiding behaviors and employees’ silence: mediating role of psychological contract breach. Journal of Knowledge Management.‏
Becheikh, N., Ziam, S., Idrissi, O., Castonguay, Y., & Landry, R. (2010). How to improve knowledge transfer strategies and practices in education? Answers from a systematic literature review. Research in higher education journal, 7, 1.‏
Betz, S., Oberweis, A., & Stephan, R. (2014). Knowledge transfer in offshore outsourcing software development projects: An analysis of the challenges and solutions from German clients. Expert Systems, 31(3), 282-297.‏
Bhatt, G. D. (2001). Knowledge management in organizations: examining the interaction between technologies, techniques, and people. Journal of knowledge management.‏
Boden, A., Avram, G., Bannon, L., & Wulf, V. (2012). Knowledge sharing practices and the impact of cultural factors: reflections on two case studies of offshoring in SME. Journal of software: Evolution and Process, 24(2), 139-152.‏
Boden, A., Avram, G., Bannon, L., & Wulf, V. (2012). Knowledge sharing practices and the impact of cultural factors: reflections on two case studies of offshoring in SME. Journal of software: Evolution and Process, 24(2), 139-152.‏
Chang, Y. Y., Gong, Y., & Peng, M. W. (2012). Expatriate knowledge transfer, subsidiary absorptive capacity, and subsidiary performance. Academy of Management journal, 55(4), 927-948.‏
Chen, X., Zhou, Y., Probert, D., & Su, J. (2017). Managing knowledge sharing in distributed innovation from the perspective of developers: empirical study of open source software projects in China. Technology Analysis & Strategic Management, 29(1), 1-22.‏
Chuang, C. H., Jackson, S. E., & Jiang, Y. (2016). Can knowledge-intensive teamwork be managed? Examining the roles of HRM systems, leadership, and tacit knowledge. Journal of management, 42(2), 524-554.‏
Cummings, J. N. (2004). Work groups, structural diversity, and knowledge sharing in a global organization. Management science, 50(3), 352-364.‏
Cummings, J. N. (2004). Work groups, structural diversity, and knowledge sharing in a global organization. Management science, 50(3), 352-364.‏
Dal Mas, F., Renaudin, M., Garlatti, A., & Massaro, M. (2018). Towards a social Knowledge Management in a knowledgeintensive public organization. In Proceedings of the 15th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management And Organisational Learning ICICKM 2018 (pp. 40-48).‏
Duan, J., Xie, K., Hawk, N. A., Yu, S., & Wang, M. (2019). Exploring a Personal Social Knowledge Network (PSKN) to aid the observation of connectivist interaction for high‐and low‐performing learners in connectivist massive open online courses. British Journal of Educational Technology, 50(1), 199-217.
Fischer, C., & Döring, M. (2021). Thank you for sharing! How knowledge sharing and information availability affect public employees’ job satisfaction. International Journal of Public Sector Management.
Fuentes-Fernández, R., & Migeon, F. (2018). Monitoring learning activities using social knowledge. In Proceedings of the 10th International Conference on Education Technology and Computers (pp. 240-244).
García, J., Amescua, A., Sánchez, M. I., & Bermón, L. (2011). Design guidelines for software processes knowledge repository development. Information and Software Technology, 53(8), 834-850.‏
Ghobadi, S. (2015). What drives knowledge sharing in software development teams: A literature review and classification framework. Information & Management, 52(1), 82-97.‏
Ghobadi, S., & Mathiassen, L. (2016). Perceived barriers to effective knowledge sharing in agile software teams. Information systems journal, 26(2), 95-125.‏
Glynn, L. (2006). A critical appraisal tool for library and information research. Library Hi Tech.‏
Gurursamy, S., & Balaji, P. (2013). Managing global software projects through knowledge sharing-A Study with Reference to Co-located and Globally-Distributed Software Teams. Independent Business Review, 6(2), 68.‏
Hansen, M. T. (1999). The search-transfer problem: The role of weak ties in sharing knowledge across organization subunits. Administrative science quarterly, 44(1), 82-111.‏
Holste, J. S., & Fields, D. (2010). Trust and tacit knowledge sharing and use. Journal of knowledge management.‏
Intezari, A., Taskin, N., & Pauleen, D. J. (2017). Looking beyond knowledge sharing: an integrative approach to knowledge management culture. Journal of Knowledge Management.‏
Iskoujina, Z., & Roberts, J. (2015). Knowledge sharing in open source software communities: motivations and management. Journal of Knowledge Management.‏
Jørgensen, R., Edwards, K., Scarso, E., & Ipsen, C. (2020). Improving public sector knowledge sharing through communities of practice. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems.‏
Khan, A. A., Keung, J., Niazi, M., Hussain, S., & Ahmad, A. (2017). Systematic literature review and empirical investigation of barriers to process improvement in global software development: Client–vendor perspective. Information and Software Technology, 87, 180-205.‏
Kluge, J., Stein, W., & Licht, T. (2001). Knowledge unplugged: The McKinsey global survey of knowledge management. Springer.‏
Kosonen, M. (2009). Knowledge sharing in virtual communities–a review of the empirical research. International Journal of Web Based Communities, 5(2), 144-163.
Kroll, J., Mäkiö, J., & Assaad, M. (2016). Challenges and practices for effective knowledge transfer in globally distributed teams. In Proc. Int. Joint Conf. Knowl. Discovery, Knowl. Eng. Knowl. Manage (pp. 156-164).‏
Kukko, M. (2013). Knowledge sharing barriers in organic growth: A case study from a software company. The Journal of High Technology Management Research, 24(1), 18-29.‏
Lee, C. K., & Al-Hawamdeh, S. (2002). Factors impacting knowledge sharing. Journal of Information & Knowledge Management, 1(01), 49-56.‏
Lee, H., & Choi, B. (2003). Knowledge management enablers, processes, and organizational performance: An integrative view and empirical examination. Journal of management information systems, 20(1), 179-228.‏
Li, J., & Qin, J. (2022). Effect of teachers’ knowledge sharing behavior on students’ entrepreneurial motivation in social media environment. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 17(2), 143-157.
Lin, C. Y., & Huang, C. K. (2020). Understanding the antecedents of knowledge sharing behaviour and its relationship to team effectiveness and individual learning. Australasian Journal of Educational Technology, 36(2), 89-104.‏
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. sage.‏
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. sage.‏
Ma, W. W., & Chan, A. (2014). Knowledge sharing and social media: Altruism, perceived online attachment motivation, and perceived online relationship commitment. Computers in human behavior, 39, 51-58.‏
Mann, A., & Harter, J. (2016). The worldwide employee engagement crisis.
http://news.gallup.com/businessjournal/188033/worldwide-employeeengagementcrisis.aspx
Mathrani, A., & Parsons, D. (2012). Managing meta‐learning in offshore software development environments. Journal of Management Development.‏
McLaughlin, P., & Dietz, T. (2008). Structure, agency and environment: Toward an integrated perspective on vulnerability. Global environmental change, 18(1), 99-111.‏
Moe, N. B., Fægri, T. E., Cruzes, D. S., & Faugstad, J. E. (2016). Enabling knowledge sharing in agile virtual teams. In 2016 IEEE 11th International Conference on Global Software Engineering (ICGSE) (pp. 29-33). IEEE.‏
Nguyen, T. H., Umemoto, K., & Dam, H. C. (2014). The Knowledge‐Bridging Process in Software Offshoring from Japan to Vietnam. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 64(1), 1-29.‏
Nguyen, T. H., Umemoto, K., & Dam, H. C. (2014). The Knowledge‐Bridging Process in Software Offshoring from Japan to Vietnam. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 64(1), 1-29.‏
Nisar, T. M., Prabhakar, G., & Strakova, L. (2019). Social media information benefits, knowledge management and smart organizations. Journal of Business Research, 94, 264-272.
Noll, J., Beecham, S., & Richardson, I. (2011). Global software development and collaboration: barriers and solutions. ACM inroads, 1(3), 66-78.‏
Oliva, F. L., Semensato, B. I., Prioste, D. B., Winandy, E. J. L., Bution, J. L., Couto, M. H. G., ... & Massaini, S. A. (2018). Innovation in the main Brazilian business sectors: characteristics, types and comparison of innovation. Journal of Knowledge Management.‏
Oliveira, M., Curado, C., Balle, A. R., & Kianto, A. (2020). Knowledge sharing, intellectual capital and organizational results in SMES: are they related?. Journal of Intellectual Capital.
Oyemomi, O., Liu, S., Neaga, I., & Alkhuraiji, A. (2016). How knowledge sharing and business process contribute to organizational performance: Using the fsQCA approach. Journal of Business Research, 69(11), 5222-5227.‏
Pandey, J., Gupta, M., Behl, A., Pereira, V., Budhwar, P., Varma, A., ... & Kukreja, P. (2021). Technology-enabled knowledge management for community healthcare workers: The effects of knowledge sharing and knowledge hiding. Journal of Business Research, 135, 787-799.‏
Paulin, D., & Suneson, K. (2012). Knowledge Transfer, Knowledge Sharing and Knowledge Barriers-Three Blurry Terms in KM. Electronic Journal of Knowledge Management. 10 (1). pp. 81-91.
Phuong, T. T., & Le Ha, N. T. (2022). KNOWLEDGE MANAGEMENT, EMPLOYEE SATISFACTION, EMPLOYEES LOYALTY AND JOB PERFORMANCE: A PROPOSED STUDY. International Journal of Information, Business and Management, 14(1), 1-16.‏
Razmerita, L., Kirchner, K., & Nielsen, P. (2016). What factors influence knowledge sharing in organizations? A social dilemma perspective of social media communication. Journal of knowledge Management.
Razzak, M. A., & Ahmed, R. (2014). Knowledge sharing in distributed agile projects: Techniques, strategies and challenges. In 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (pp. 1431-1440). IEEE.‏
Renaudin, M., Dal Mas, F., Garlatti, A., Massaro, M., & Remeniy, D. (2018). Knowledge Management and cultural change in a knowledgeintensive public organization. The case of Swissmedic. 4th Knowledge Management and Intellectual Capital Excellence Awards.‏
Riege, A. (2007). Actions to overcome knowledge transfer barriers in MNCs. Journal of knowledge management.‏
Saeed, I., Khan, J., Zada, M., Zada, S., Vega-Muñoz, A., & Contreras-Barraza, N. (2022). Linking Ethical Leadership to Followers' Knowledge Sharing: Mediating Role of Psychological Ownership and Moderating Role of Professional Commitment. Frontiers in Psychology, 13, 841590-841590.
Salimi, G., Heidari, E., Mehrvarz, M., & Safavi, A. A. (2022). Impact of online social capital on academic performance: exploring the mediating role of online knowledge sharing. Education and Information Technologies, 1-22.
Sandelowski, M. and Barros, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. Springer publishing company Inc.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2003). Toward a metasynthesis of qualitative findings on motherhood in HIV‐positive women. Research in nursing & health, 26(2), 153-170.‏
Sankowska, A. (2013). Relationships between organizational trust, knowledge transfer, knowledge creation, and firm's innovativeness. The Learning Organization.‏
Sarala, R. M., & Vaara, E. (2010). Cultural differences, convergence, and crossvergence as explanations of knowledge transfer in international acquisitions. Journal of International Business Studies, 41(8), 1365-1390.‏
Sharratt, M., & Usoro, A. (2003). Understanding Knowledge‑Sharing in Online Communities of Practice. Electronic Journal of Knowledge Management, 1(2), pp18-27.‏
Sheng, M. L., Chang, S. Y., Teo, T., & Lin, Y. F. (2013). Knowledge barriers, knowledge transfer, and innovation competitive advantage in healthcare settings. Management Decision, 51(3), 461-478.‏
Singh, S. K., & El-Kassar, A. N. (2019). Role of big data analytics in developing sustainable capabilities. Journal of cleaner production, 213, 1264-1273.
Singh, T. S., & Verma, T. N. (2019). An assessment study of using Turel Kongreng (river mussels) as a source of heterogeneous catalyst for biofuel production. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 20, 101185.‏
Šmite, D., Moe, N. B., Šāblis, A., & Wohlin, C. (2017). Software teams and their knowledge networks in large-scale software development. Information and Software Technology, 86, 71-86.‏
Song, L., Ma, Z., & Huang, J. (2022). Exploring the Relationship Between Learning Goal Orientation and Knowledge-Sharing Among Information Communication Technology Consultants: The Role of Incentive Schemes. Frontiers in psychology, 13, 798668-798668.‏
Sousa, M. J., & Rocha, Á. (2019). Strategic knowledge management in the digital age. Journal of Business Research, 94(1), 223-226.
Souza, C. R. D. (2012). Fostering inter-team knowledge sharing effectiveness in agile software development. Inst. Math. Statist., Univ. São Paulo, São Paulo, Brazil, Tech. Rep. RT-MAC-2012-02.‏
Steffen, M. O., Oliveira, M., & Balle, A. R. (2017). Knowledge sharing among companies in a science and technology park. Business Information Review, 34(2), 101-108.‏
Subasinghage, M. N., Sedera, D., & Murphy, G. (2012). Multi-level knowledge transfer in software development outsourcing projects: The agency theory view. In Proceedings of the 33rd Annual International Conference on Information Systems (pp. 1-11). Association for Information Systems/AIS Electronic Library (AISeL).‏
Swan, J., Newell, S., & Robertson, M. (2000). Limits of IT-driven knowledge management initiatives for interactive innovation processes: towards a community-based approach. In Proceedings of the 33rd Annual Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 11-pp). IEEE.‏
Ulziit, B., Warraich, Z. A., Gencel, C., & Petersen, K. (2015). A conceptual framework of challenges and solutions for managing global software maintenance. Journal of Software: Evolution and Process, 27(10), 763-792.‏
Van Den Hooff, B., Schouten, A. P., & Simonovski, S. (2012). What one feels and what one knows: the influence of emotions on attitudes and intentions towards knowledge sharing. Journal of knowledge management.‏
Venkatesh, V., Davis, F. D., & Zhu, Y. (2022). A cultural contingency model of knowledge sharing and job performance. Journal of Business Research, 140, 202-219.‏
Wang, K. L., Chiang, C., & Tung, C. M. (2012). Integrating human resource management and knowledge management: From the viewpoint of core employees and organizational performance. International Journal of Organizational Innovation, 5(1), 109-137.
Wang, S., Noe, R. A., & Wang, Z. M. (2014). Motivating knowledge sharing in knowledge management systems: A quasi–field experiment. Journal of Management, 40(4), 978-1009.‏
Wang, Z., Wang, N., Cao, J., & Ye, X. (2016). The impact of intellectual capital – knowledge management strategy fit on firm performance. Management Decision, 54(8), 1861-1885.
Wasko, M. M., & Faraj, S. (2000). “It is what one does”: why people participate and help others in electronic communities of practice. The journal of strategic information systems, 9(2-3), 155-173.‏
Wendling, M., Oliveira, M., & Maçada, A. C. G. (2013). Knowledge sharing barriers in global teams. Journal of Systems and Information Technology.‏
Wickramasinghe, V., & Widyaratne, R. (2012). Effects of interpersonal trust, team leader support, rewards, and knowledge sharing mechanisms on knowledge sharing in project teams. Vine.‏
Wong, K. Y., & Aspinwall, E. (2004). Characterizing knowledge management in the small business environment. Journal of Knowledge management.‏
Wu, W. L., & Lee, Y. C. (2020). Do work engagement and transformational leadership facilitate knowledge sharing? A perspective of conservation of resources theory. International journal of environmental research and public health, 17(7), 2615.‏
Yang, C. L., Yuan, C. W., & Wang, H. C. (2019). When knowledge network is social network: Understanding collaborative knowledge transfer in workplace. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 3(CSCW), 1-23.‏
Yaseen, M., Baseer, S., & Sherin, S. (2015, December). Critical challenges for requirement implementation in context of global software development: A systematic literature review. In 2015 International Conference on Open Source Systems & Technologies (ICOSST) (pp. 120-125). IEEE.‏
Zahedi, M., Shahin, M., & Babar, M. A. (2016). A systematic review of knowledge sharing challenges and practices in global software development. International Journal of Information Management, 36(6), 995-1019.‏
Zhang, Q., & Du, R. (2011). Impacts of cultural difference on knowledge sharing, relationship quality and performance in IT-based service outsourcing. In 2011 2nd International Conference on Artificial Intelligence, Management Science and Electronic Commerce (AIMSEC) (pp. 6271-6274). IEEE.‏
Zhang, X., De Pablos, P. O., & Xu, Q. (2014). Culture effects on the knowledge sharing in multi-national virtual classes: A mixed method. Computers in Human Behavior, 31, 491-498.‏
Zimmer, L. (2006). Qualitative meta‐synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of advanced nursing, 53(3), 311-318.‏
Zykov, S. V. (2015). Human-related factors in knowledge transfer: A case study. In Agent and multi-agent systems: Technologies and applications (pp. 263-274). Springer, Cham.‏