تعامل بین انسان و هوش مصنوعی در مدیریت دانش

سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

چکیده

 امروزه پیشرفت گسترده‌ای در فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان محرک برنامه‌های تغییر و تحول سازمانی در ادبیات مدیریت دانش توسعه یافته است.  پیشرفت‌های اخیر در یادگیری عمیق، ظرفیت الگوریتم‌ها برای شبیه‌سازی قابلیت‌های انسانی را به‌طور چشمگیری بهبود بخشیده است. این رویکرد می‌تواند از سیستم‌های مدیریت دانش سنتی، که از منطق نمادینی استفاده می‌کند و در آن قوانین بیان می‌شود و توسط انسان‌ها به سیستم ارائه می‌شود، فاصله ‌گیرد. ازآنجایی‌که هم هوش مصنوعی و هم مدیریت دانش به طور اجتناب‌ناپذیری با ماهیت دانش و یادگیری مرتبط هستند، پیشرفت‌های اخیر در هوش مصنوعی می‌تواند پایه‌های جدیدی را برای تغییر مدیریت دانش در سازمان‌ها فراهم کند. سازمان‌ها باید نقش‌های بالقوه سیستم‌های هوش مصنوعی جدید را در حمایت از فعالیت‌های مدیریت دانش سازمانی به دلیل ارتباط شهودی فی‌مابین را بررسی نمایند و از مدیریت دانش سنتی مبتنی بر قواعد و مقررات مشخص می‌توان درس‌هایی آموخت. در این زمینه، یادگیری عمیق هوش مصنوعی تجربه زندگی افراد را افزایش داده و بهبود می‌بخشد. حال پرسش اصلی این است که نقش هوش مصنوعی در حمایت از مدیریت دانش چیست؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interaction between humans and artificial intelligence in knowledge management

نویسنده [English]

  • Ruhollah Tavallaei
Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, extensive progress in information and communication technology has been developed as a driver of organizational change and transformation programs in the literature of knowledge management. Recent advances in deep learning have dramatically improved the capacity of algorithms to simulate human capabilities. This approach can move away from traditional knowledge management systems, which use symbolic logic and in which rules are expressed and presented to the system by humans. Since both artificial intelligence and knowledge management are inevitably related to the nature of knowledge and learning, recent advances in artificial intelligence can provide new foundations for changing knowledge management in organizations. Organizations should investigate the potential roles of new artificial intelligence systems in supporting organizational knowledge management activities due to the intuitive communication between them, and lessons can be learned from traditional knowledge management based on specific rules and regulations. In this context, artificial intelligence deep learning enhances and improves people's life experience. Now the main question is what is the role of artificial intelligence in supporting knowledge management?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • artificial intelligence
  • information technology
  • learning
  • human and artificial intelligence
Alavi, M., & Denford, J. S. (2015). Knowledge Management: Process, Practice, and Web 2.0. In Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management. https://doi.org/10.1002/9781119207245.ch6
Brynjolfsson, E., & Mitchell, T. (2017). What can machine learning do? Workforce implications. Science, 358(6370). https://doi.org/10.1126/science.aap8062
Canhoto, A. I., & Clear, F. (2020). Artificial intelligence and machine learning as business tools: A framework for diagnosing value destruction potential. Business Horizons, 63(2). https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.11.003
Davenport, T. (2019, October 10). Managing support knowledge with AI: Talla helps Toast. Forbes. https:// www.forbes.com/sites/tomdavenport/2019/10/10/ managing-support-knowledge-with-ai-talla-helps-toast/ #4d88ade77267
Easterby-Smith, M., & Lyles, M. A. (2011). Handbook of organizational learning and knowledge management. John Wiley & Sons.
Kaplan, A., & Haenlein, M. (2019). Siri, Siri, in my hand: Who’s the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence. In Business Horizons (Vol. 62, Issue 1). https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.08.004
O’Dell, C., & Davenport, T. (2019). Application of AI for knowledge management. CIOReview. https:// knowledgemanagement.cioreview.com/cxoinsight/ application-of-ai-for-knowledge-management-nid-30328- cid-132.html
Prusak, L., & Cranefield, J. (2016). Managing your own knowledge: a personal perspective. In Personal knowledge management (pp. 121–136). Routledge.
Sanzogni, L., Guzman, G., & Busch, P. (2017). Artificial intelligence and knowledge management: questioning the tacit dimension. Prometheus (United Kingdom), 35(1). https://doi.org/10.1080/08109028.2017.1364547