تعامل فرهنگ یادگیری سازمانی با ظرفیت جذب، نوآوری باز و رهبری توانمندساز در شرکت‌های دانش بنیان: تحلیل یک مدل میانجی تعدیل‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی، مدرس موسسه آموزش عالی نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، دانشکده مدیریت، دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر رهبری توانمندساز بر نوآوری باز با در نظر گرفتن فرهنگ یادگیری سازمانی و تعدیل­گری ظرفیت جذب بوده است. تحقیق حاضر از لحاظ روش تحقیق همبستگی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده است. ابزار تحقیق بر اساس پرسش­نامه استاندارد نقش‌بندی و تابش (2018) می­باشد که پس از سنجش روایی (همگرا، واگرا و اکتشافی) و پایایی (آلفای کرونباخ، ترکیبی و دایسترا)، از طریق مشارکت 131 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت­های دانش‌بنیان استان چهارمحال و بختیاری که با روش نمونه­گیری تصادفی و از طریق جدول مورگان، انتخاب شدند، اجرا گردید. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، در دو سطح توصیفی و استنباطی و از طریق نرم­افزارهای «SPSS25» و «WarpPLS7» اجرا شد. یافته­هایی تحقیق نشان داد، بیشترین ضریب مسیر (β=0.79) و ضریب تعیین (R2=0.63) مربوط به مسیر رهبری توانمندساز به فرهنگ یادگیری سازمانی بوده است، همچنین فرهنگ یادگیری سازمانی به‌طور کامل، رابطه بین رهبری توانمندساز و نوآوری باز داخلی (VAF=0.64) و خارجی (VAF=0.69) را میانجی­گری نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The interaction of Open Innovation with Absorptive Capacity, Leadership, and Organizational Learning Culture in Knowledge-Based Companies: Analyzing a moderated mediation model

نویسندگان [English]

  • meysam babaee farsani 1
  • sadegh hasanimoghadam 2
  • farhad farhadi 1
1 PhD of Industrial Management, Institute of Noor-e-Hedayat, Shahre Kord, Iran
2 Ph.D. Student in Systems Management, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose this study was to investigate the effect of empowering leadership on open innovation with regard to organizational learning culture and adjusting adsorptive capacity. This study was an applied method and a Correlation research. The research tool based on the standard questionnaire of Naqshbandi and et al (2019) which was done by the participation of 131 managers and experts of the knowledge-based companies of Chaharmahal and Bakhtiari province after measuring validity (convergent, divergent and exploratory) and reliability (Cronbach's alpha, hybrid and diestra), that were selected by random sampling method and through Morgan table, were implemented. Data analysis was implemented in two descriptive and inferential levels through “SPSS25” and “WarpPLS7 software”. Findings showed that the highest path coefficient (β = 0.79) and the determination coefficient (R2 = 0.63) corresponds to the empowering leadership to organizational learning culture, organizational learning culture has also fully mediated the relationship between empowering leadership and open internal (VAF = 0.64) and external innovation (VAF = 0.69

کلیدواژه‌ها [English]

  • open innovation
  • Absorptive Capacity
  • empowering leadership
  • Organizational Learning Culture
  • knowledge-based companies
  • Methodological triangulation
الهی، شعبان؛ کلانتری، نادیا؛ آذر، عادل و حسن­زاده، محمد. "رابطه میان زیرساخت­های رایج نوآوری، ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه در سطح ملی". نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری، سال چهارم، 4، 1394، 1-30.
بشلیده، کیومرث؛ ارشدی، نسرین؛ سخراوی، رضا. "بررسی رابطة فرهنگ یادگیری سازمانی با توانمندسازی روانشناختی و نوآوری سازمانی، با توجه به نقش میانجیگری یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران"،  مدیریت بر آموزش سازمان­ها، سال پنجم، شماره 1،  1395، 163-188.
داوری، علی و رضازاده، آرش. مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 1392.
دهقانی­پوده، حسین؛ اخوان، پیمان و حسینی­سرخوش سیدمهدی. "افزایش موفقیت توسعه محصول جدید مبتنی بر رویکرد نوآوری باز (مطالعه موردی: در یک سازمان پژوهشی)"، نشریه مدیریت نوآوری، سال دوم، شماره 2، 1392، 45-68.
رضایی­دولت­آباد، حسین؛ بهارستان، امید و محمدی­صدر، محمد. "تحلیل ارتباط فرهنگ یادگیری سازمانی، فرهنگ نوآورانه و ابداع در صنایع غذایی کرمان، مورد مطالعه: شرکت­های زمزم، روغن و پگاه کرمان)"، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره دوم، شماره سوم، 1391، 1-25.
رمضان­پور نرگسی، قاسم؛ داوری، علی؛ افراسیابی، راحله و زرگران یزد، بهاره. "بررسی عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز (مطالعه موردی: مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم)"، فصلنامه مدیریت توسعه فن‌آوری، دوره دوم، 1، 1393، 46-29.
حسنی، عاطفه. شناسایی اثر ظرفیت جذب دانش در پذیرش نوآوری باز در سازمان‌هایی با تجربه نوآوری باز. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، 1390.
خسروپور، حسین؛ فیضی، کمال و طبائیان، سیدکمال. "بررسی و رتبه­بندی عامل­های مؤثر بر سازوکار به‌کارگیری رویکرد نوآوریِ باز در صنعت هوایی ایران". نشریه علمی پژوهشی مدیریتنوآوری، سال دوم، 4، 1393، 26-1.
صابرفرد، علیرضا. "تأثیر رویکرد نوآوری باز بر ظرفیت جذب فن‌آوری در صنایع دفاعی"، فصلنامه سیاست علم و فن‌آوری، دوره 11، شماره 4، 1398، 15-30.
صفدری رنجبر، مصطفی؛ منطقی، منوچهر و توکلی، غلامرضا. "نوآوری باز؛ نگاهی جامع بر مفاهیم، رویکردها، روندها و عوامل کلیدی موفقیت". فصلنامه رشد فن‌آوری، سال دهم، 40، 1393، 17-10.
عرفانیان­خان­زاده، حمید و ترکانلو، زهره (1396). بررسی عوامل نرم مؤثر بر بهره­وری: تاثیر رهبری توانمندساز بر انگیزش پیشرفت و انگیزش الهام بخش و ترغیب ذهنی. فصلنامه مدیریت بهره­وری (فراسوی مدیریت)، دوره دهم، شماره 40، 131-157.
ملایی علی­اصغر، شیرازی بابک، سلطان­زاده، جواد. "یکپارچه­سازی مشتریان در مقدمات نوآوری به کمک رویکرد نوآوری باز: تولید و انتخاب ایده­های نوآورانه محصول". فصلنامه رشد فن‌آوری، سال دوازدهم، 47، 1395، 38-48.
مهرگان، محمدرضا و زالی، محمدرضا. "در جست­وجوی فنون تعیین روایی در پژوهش­های مدیریتی"، فصلنامه فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره 14، 1385، 5-26.
یزدان­شناس، مهدی و ادیب­پور، محمدرضا (1396). تاثیر رهبری توانمندساز بر بهبود عملکرد خدمات هتل ها، نقش میانجی قراردادهای روان‌شناختی و تبادل دانش. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی)، دوره 12، شماره 40، 83-114.
References
Albrecht, S.L. and Andreetta, M. “The influence of empowering leadership, empowerment and engagement on affective commitment and turnover intentions in community health service workers: test of a model”, Leadership in Health Services 24, no. 3, (2011): 228-237.
Aloini D, Martini A. “Exploring the exploratory search for innovation: a structural equation modelling test for practices and performance”. International Journal of Technology Management 61, no. 1, (2013): 23-46.
Arnold, Josh A., Arad, Sharon, Rhoades, Jonathan A., Drasgow, Fritz, 2000. “The empowering leadership questionnaire: the construction and validation of a new scale for measuring leader behaviors”. J. Organ. Behav 21, no. 3, (2000): 249–269.
Bhatnagar, Jyotsna. “Management of innovation: role of psychological empowerment, work engagement and turnover intention in the Indian context”. Int. J. Hum. Resour. Manag 23, no. 5, (2012): 928–951.
Briel, F. and Recker, J. “Lessons from a failed implementation of an online open innovation community in an innovative organization”, MIS Quarterly Executive 16, no. 1, (2017): 35-46.
Burpitt, William J., Bigoness, William J. “Leadership and innovation among teams the impact of empowerment”. Small Group Res 28, no. 3, (1997): 414–423.
Çakar, Nigar Demircan, Ertürk, Alper. “Comparing innovation capability of small and medium-sized enterprises: examining the effects of organizational culture and empowerment”. J. Small Bus. Manag 48, no. 3, (2010):325–359.
Carmeli, A., Schaubroeck, J. and Tishler, A. “How CEO empowering leadership shapes top management team processes: implications for firm performance”, The Leadership Quarterly 22, no. 2, (2011): 399-411.
Carayannis, Elias G. “Absorptive capacity and organizational learning. In: Encyclopedia of the Sciences of Learning”. Springer, (2012): 25–27.
Cheng CC, Shiu EC. “The inconvenient truth of the relationship between open innovation activities and innovation performance”. Manag Decis 53, no. 3, (2015): 625–647.
Chesbrough H, Crowther AK. “Beyond high tech: early adopters of open innovation in other industries”. R&D Management 36, no. 3, (2006): 229-236.
Chesbrough HW. “Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation”, New York, Oxford University Press, (2006):1–34.
Curran, James, Blackburn, Robert. “Small Firms and Local Economic Networks: The Death of the Local Economy?” Paul Chapman Publishing, London (1994).
Dahlander, L. and Gann, D.M. “How open is innovation?”, Research Policy 39, no. 6, (2010): 699-709.
Dahlander L, Gann D. “Appropriability, proximity, routines and innovation: How open is open innovation?”, Paper presented at the Druid Summer Conference, (2007): 34-51.
de Araújo Burcharth, A.L., Knudsen, M.P., Søndergaard, H.A. “Neither invented nor shared here: The impact and management of attitudes for the adoption of open innovation practices”. Technovation 34, no. 3, (2014):149–161.
Greco M, Grimaldi M, Cricelli L. “Open innovation actions and innovation performance”. European Journal of Innovation Management 18, no. 2, (2015): 150 – 171.
Enkel E, Gassmann O, Chesbrough H. “Open R&D and open innovation: exploring the phenomenon”. R&D Management 39, no. 4, (2009): 311-316.
Ettlinger N. “Open innovation and its discontents”, Geoforum 80 (2017): 61–71.
Hassi, A. “Empowering leadership and management innovation in the hospitality industry context: The mediating role of climate for creativity”, International Journal of Contemporary Hospitality Management 31, no. 4, (2019): 1785-1800.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. “A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling”. Journal of the Academy of Marketing Science 43, no. 1, (2015): 115–135.
Huang HC, Lee MCL, Chien HL, Chen T. Overcoming organizational inertia to strengthen business model innovation. Journal of Organizational Change Management 26, no. 6, (2013): 977-1002.
Hung KP, Chou C. “The impact of open innovation on firm performance: themoderating effects of internal R&D and environmental turbulence”. Technovation 33, no. 10, (2013): 368–380.
Jung, D.I., Chow, C. and Wu, A. “The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation: hypotheses and some preliminary findings”, The Leadership Quarterly 14, no. 4, (2003): 525-544.
Jönsson, S., Muhonen, T., Denti, L. and Chen, K. “Social climate and job control as mediators between empowering leadership and learning from a cross-cultural perspective”, International Journal of Cross Cultural Management 15, no. 2, (2015): 135-149.
Kock, N. "WarpPLS User Manual: Version 6.0", Laredo, TX: ScriptWarp Systems, (2019).
Lichtenthaler, U. “Outbound open innovation and its effect on firm performance: examining environmental influences”, R&D Management 39, no. 4, (2009): 317-330.
Makri, M. and Scandura, T.A. “Exploring the effects of creative CEO leadership on innovation in high-technology firms”, The Leadership Quarterly 21, no. 1, (2010): 75-8.
Naqshbandi, M.M. and Tabche, I. “The interplay of leadership, absorptive capacity, and organizational learning culture in open innovation: testing a moderated mediation model”, Technological Forecasting and Social Change 133, (2018): 156-167.
Naqshbandi M. M, Tabche, I, Choudhary, N. "Managing open innovation: The roles of empowering leadership and employee involvement climate", Management Decision 57, no. 3, (2019): 703-723.
Naqshbandi, M.M. “Managerial ties and open innovation: examining the role of absorptive capacity”, Management Decision 54, no. 9, (2016): 2256-2276.
Ogbonna, Emmanuel, Harris, Lloyd C. “Leadership style, organizational culture and performance: empirical evidence from UK companies”. Int. J. Hum. Resour. Manag 11, no. 4, (2000): 766–788.
Oke, Adegoke, Munshi, Natasha, Walumbwa, Fred O. “The influence of leadership on innovation processes and activities”. Organ. Dyn 38, no. 1, (2009):64–72
Paidi O’R ,David S, Ciaran M. 2012. “Open innovation and the quest for a theoretical core”, Journal Decision Systems 21, no. 2, (2011): 101–119.
Rao Jada, U, Mukhopadhyay, S, Titiyal, R. “Empowering leadership and innovative work behavior: a moderated mediation examination”, Journal of Knowledge Management 23, no. 5, (2019): 915-930.
Remneland‐Wikhamn, B. and Wikhamn, W. “Open innovation climate measure: the introduction of a validated scale”, Creativity and Innovation Management 20, no. 4, (2011): 284-295.
Robbins, P. and O’Gorman, C. “Innovating the innovation process: an organizational experiment in global pharma pursuing radical innovation”, R&D Management 45, no. 1, (2015): 76-93.
Slåtten, Terje, Svensson, Göran, Sværi, Sander. “Empowering leadership and the influence of a humorous work climate on service employees' creativity and innovative behaviour in frontline service jobs”. Int. J. Qual. Serv. Sci 3, no. 3, (2011): 267–284.
Sok, P. and O’Cass, A. (2015), “Achieving service quality through service innovation exploration–exploitation: the critical role of employee empowerment and slack resources”, Journal of Services Marketing 29, no. 2, (2015): 137-149.
Spithoven, André, Clarysse, Bart, Knockaert, Mirjam. “Building absorptive capacity to organise inbound open innovation in traditional industries”. Technovation 30, no. 2, (2010): 130–141.
Srivastava, Abhishek, Bartol, Kathryn M., Locke, Edwin A. “Empowering leadership in management teams: effects on knowledge sharing, efficacy, and performance”. Acad. Manag. J 49, no. 6, (2006): 1239–1251.
Saunders, M.N.K., Lewis, P. & Thornhill, A. (2003). Research methods for business students (3rd Ed). Harlow: FT Prentice Hall.
Tirabeni, L., Pisano, P. and Soderquist, K.E. “Transitioning towards employee-driven innovation: lessons from pioneers in the ICT sector”, paper presented at the 10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Geneva, (2015).
Tung, Hui-Ling, Chang, Yu-Hsuan. “Effects of empowering leadership on performance in management team: mediating effects of knowledge sharing and team cohesion”. J. Chin. Hum. Resour. Manag 2, no. 1, (2011): 43–60.
Whelan, E., Parise, S., De Valk, J. and Aalbers, R. “Creating employee networks that deliver open innovation”, MIT Sloan Management Review 53, no. 1, (2011): 37-44.
Wynarczyk P, Piperopoulos P. “Open innovation in small and medium-sized enterprises: An overview”. International Small Business Journal 31, no. 3, (2013): 240–255.
Won Park Y, Amano T, Moon G. “Benchmarking open and cluster innovation: case of Korea. Benchmarking”: An International Journal 19, no. 4, (2012): 517-531.
Xia, T. and Roper, S. “Unpacking open innovation: absorptive capacity, exploratory and exploitative openness, and the growth of entrepreneurial biopharmaceutical firms”, Journal of Small Business Management 54, no. 3, (2016): 931-952.
Xue, Yajiong, Bradley, John, Liang, Huigang. “Team climate, empowering leadership, and knowledge sharing”. J. Knowl. Manag 15, no. 2, (2011): 299–312.
Zhang, X. and Bartol, K.M. (2010), “Linking empowering leadership and employee creativity: the influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement”, Academy of Management Journal, Vol. 53 No. 1, pp. 107-128.