نقش تفکر انتقادی در فرایند مدیریت دانش

سخن سردبیر

نویسنده

سردبیر نشریه علمی مدیریت دانش سازمانی و دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران. Email: tavallaee.r@gmail.com

چکیده

مدیریت دانش[1] و تفکر انتقادی[2] دو پدیده گسترده و مهم برای سازمان‌ها و جامعه معاصر هستند و به‌خوبی مفاهیم مرتبط با آنها در ادبیات نظری علم مدیریت دانش و تفکر انتقادی بحث شده است. بااین‌حال، پیوندهای مفهومی موجود بین مدیریت دانش و تفکر انتقادی کمتر مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته و نقش تفکر انتقادی در فرایند مدیریت دانش به‌خوبی تبیین نشده است. هدف از این نوشتار، پر کردن این شکاف نظری و ارائه ارتباطات مفهومی بین مدیریت دانش و تفکر انتقادی است.
تجزیه‌وتحلیل مفاهیم تفکر انتقادی و مدیریت دانش امکان شناسایی پیوندها را در سه بعد فراهم می‌کند.

ارتباط[3] (روابط فردی، گروهی و سازمانی در فرایند)؛
فرایند[4] (نحوه دستیابی به اهداف)؛
هدف[5] (سمت و جهت فرایند).

 
[1] Knowledge Management
[2] Critical Thinking
[3] Relationship
[4] Process
[5] Purpose

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of critical thinking in the knowledge management process

نویسنده [English]

  • Ruhollah Tavallaei
Editor of the Scientific Journal of Organizational Knowledge Management and Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University, Tehran, Iran. Email: tavallaee.r@gmail.com
چکیده [English]

Knowledge management and critical thinking are two broad and important phenomena for organizations and contemporary society, and the concepts related to them have been well discussed in the theoretical literature of knowledge management and critical thinking. However, the existing conceptual links between knowledge management and critical thinking have been less analyzed and the role of critical thinking in the knowledge management process has not been well explained. The purpose of this article is to fill this theoretical gap and provide conceptual connections between knowledge management and critical thinking.
Analyzing the concepts of critical thinking and knowledge management provides the possibility of identifying links in three dimensions.
1) communication (individual, group and organizational relationships in the process);
2) process (how to achieve goals);
3) Goal (the direction of the process).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • critical thinking
  • critical review
Brookfield, S. D. (2005). The power of critical theory for adult learning and teaching. The Adult Learner, 85(1), 43–48.
Elicor, P. P. E. (2017). Critical Thinking and Community of Inquiry within Professional Organizations in the Developing World. Journal of Human Values, 23(1). https://doi.org/10.1177/0971685816673479
Kuhn, D. (2005). Education for thinking. Harvard University Press.
WHO, C. O. F. (2020). World health organization. Responding to Community Spread of COVID-19. Reference WHO/COVID-19/Community_Transmission