بررسی تأثیر مدیریت دانش بر چابکی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی‌گری نوآوری سازمانی (نمونه پژوهش: سازمان های پروژه محور دفاعی)

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

چابکی سازمان های پروژه محور دفاعی در انجام پروژه های تحقیقاتی نوآورانه، به منظور افزایش سطح بازدارندگی دفاعی در مقابل تهدیدات ناشی از تولید محصولات نظامی متنوع در دنیا، ضروری می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بکارگیری مدیریت دانش برچابکی سازمانی با نقش میانجی‌گری نوآوری در سازمان‌های پروژه محور دفاعی تدوین گردیده است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش آن توصیفی از نوع همبستگی است که به شیوه پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش را 73 واحد پژوهشی دفاعی تشکیل دادند که تلاش گردید که داده ها از کل جامعه آماری، جمع آوری و مورد تحلیل قرار گیرد. پرسشنامه های لاوسون، جیمنز، و وانگ و شریفی به ترتیب جهت اندازه گیری متغیر های مدیریت دانش، نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی بکار گرفته شدند. جهت بررسی روایی پرسشنامه های پژوهش، نظر پنچ نفر از خبرگان اخذ و پس از انجام اصلاحات لازم، روایی صوری و محتوایی آن توسط آنها تایید گردید. همچنین ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده به اندازه 894/0، پایایی پرسشنامه پژوهش را تایید نمود. برای تایید مدل مفهومی پژوهش و فرضیات تحقیق، از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart-pls، استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که بکارگیری مدیریت دانش، بر چابکی سازمان‌های پروژه محور دفاعی با ضریب 498/0، تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری داشته و همچنین می‌تواند از طریق نوآوری سازمانی، با اثری غیرمستقیم و با ضریب363/0، چابکی سازمانی را بهبود بخشد. بنابراین سازمان‌های پروژه محور دفاعی می‌بایست بر پیاده‌سازی موثر مدیریت دانش تمرکز بیشتری نمایند تا از طریق تقویت نوآوری و ارتقاء سطح چابکی سازمانی بتوانند به تغییرات سریع محیط دفاعی پاسخی مناسب داده و سطح مناسبی از بازدارندگی دفاعی را ایجاد نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of knowledge management on organizational agility with emphasis on the mediating role of organizational innovation(Case of study: defense project-oriented organizations)

نویسندگان [English]

  • akbar rahimi 1
  • hossein aliverdizadeh 2
  • samira mahmoudabadi 3
1 Corresponding author: Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malik Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
2 Master of Business Administration, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malik Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 Master's student in Business Management, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malik Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The agility of defense project-oriented organizations in carrying out innovative research projects is necessary in order to increase the level of defense deterrence against the threats caused by various military products in the world. Therefore, the current research was developed with the aim of investigating the effect of using knowledge management on organizational agility with the role of mediating innovation in defense project oriented organizations. This research is of applied type and its method is descriptive correlation type which was done by survey method. The statistical population of the study was made up of 73 defense research units, and an effort was made to collect and analyze data from the entire statistical population. Lawson, Jimenez, and Wang and Sharifi questionnaires were used to measure the variables of knowledge management, organizational innovation, and organizational agility, respectively. In order to check the validity of the research questionnaires, the opinion of 5 experts was obtained and after making the necessary corrections, its formal and content validity was confirmed by them. Also, Cronbach's alpha coefficient calculated as 0.894 confirmed the reliability of the research questionnaires. Structural equation modeling technique and Smart-pls software have been used to confirm the research conceptual model and research hypotheses. The findings of this research showed that the application of knowledge management has a positive and significant effect on the agility of defense project-oriented organizations with a coefficient of 0.498 and also through organizational innovation with an indirect effect and with a coefficient of 0.363, it can improve organizational agility. Therefore, defense project-oriented organizations should focus more on the effective implementation of knowledge management, so that by strengthening innovation and improving the level of organizational agility, they can respond to the rapid changes in the defense environment and create a suitable level of defense deterrence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Organizational agility
  • Organizational Innovation
  • defense project oriented organizations

Smiley face

Abbas, J., Qingyu Z., Iftikhar H., Sabahat A., and Muhammad A., (2020). “Sustainable innovation in small medium enterprises: The impact of knowledge management on organizational innovation through a mediation analysis by using SEM approach”, Sustainability quaterly, Vol.12, No. 6. https://doi.org/10.3390/su12062407.
Aghaei, M., Aghaei, R., (2013). “Presenting a conceptual model of organizational agility”, Journal of technology growth,  Vol. 10, No. 39, P.P. 37-59, [In Persian].
Aghaei, M., Haghani, M.H., Naderi Ziarati, R., Tulabi, M., (2015). “The effect of implementing knowledge management on supply chain agility”, Smart Business Management Studies, No. 18, P.P. 49-74, [In Persian].
Akkaya, B., and Tabak, A. (2020). “The link between organizational agility and leadership: a research in science parks”, Academy of Strategic Management Journal. N0.20. P.P. 1-17.
Becker, F., (2001). “Organisational agility and the knowledge infrastructure”, Journal of Corporate Real Estate, Vol. 3 No.1, P.P. 73-99.
Bouncken R, B., Roig-Tierno N., Kraus S., (2019), “Knowledge and innovation-based business models for future growth: digitalized business models and portfolio considerations”, Rev Manag Sci. https://doi: org/10.1007/s11846-019-00366-z (in press).
Brand, M., Tiberius, V., Bican, P, M., Brem, A., (2019),. “Agility as an innovation driver: towards an agile front end of innovation framework”. Review of Managerial Science, No. 15, P.P. 157–187.  https://doi.org/10.1007/s11846-019-00373-0.
Chong, S.C., Choi, Y.S. (2005). “Critical Factor in the Successful Implementation of Knowledge Management”, Journal of Knowledge Management Practice, Vol. 5 No. 4, P.P. 358-367.
Dove, R., (1999). “Knowledge Management, Response Ability, and the Agile Enterprise. Paradigm Shift International”, USA. Available at: www.parshift.com
Dupont, L., (2019). “Agile innovation: Creating value in uncertain environments”, Journal of Innovation Economics and Management, Vol.1 No.4, P.P. 1-25.
European Commission, the Measurement of Scientific and Technological Activity: Oslo Manual, OECD (2005)
Gardeazabal, A., Lunt, T., Jahn, M., Verhulst, N., Hellin, J., and Govaerts, B., (2021). “Knowledge management for innovation in agri-food systems: a conceptual framework”, Knowledge Management Research and Practice, DOI: 10.1080/14778238.2021.1884010.
Gil-Gomez, H., Guerola-Navarro, V., Oltra-Badenes, R., and Lozano-Quilis, J. A. (2020). “Customer relationship management: Digital transformation and sustainable business model innovation”., Economic Research-Ekonomska Istraˇzivanja,Vol. 3 No. 2, P.P. 1–18.
Gyemang, M and Emeagwali, O., (2020). “The roles of dynamic capabilities, innovation, organizational agility and knowledge management on competitive performance in telecommunication industry”, Management Science Letters, Vol. 10 No. 4, P.P. 1533-1542.
 Hatami Nasab, H., and Zanjichi, M., (2010). “The infrastructural and process role of knowledge management in the path of making the country's textile industry agile”, Industrial Management Perspective, Vol.1 No. 1, P.P. 135-131, [In Persian].
Hock-Doepgen, M., Clauss, T., Kraus, S., Cheng, C. (2021). “Knowledge management capabilities and organizational risk-taking for business model innovation in SMEs”. Journal of Business Research, Vol. 13, P.P. 683-697. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.12.001.
Hosseinikhah, A., (2008),. Translator, Main authors: Gilbert Proust, Stephen Robb, Kay Roemhardt., “Knowledge Management”, Tehran, Yestron Publishing House, [In Persian].
Ismael, H., and Al-assa’ad, N. (2020). “The impact of organizational intelligence on organizational agility: An Empirical Study in Syrian Private Banks”, International journal of research in business and social sciences, Vol. 10 No. 2, p.p.465-483.
Jiménez‐Jimenez, D., Sanz Valle, R., and Hernandez‐Espallardo, M., (2008). “Fostering innovation: the role of market orientation and organizational learning”, European Journal of innovation management, Vol. 11 No.3, P.P. 389-412.‏
Jung, D. D., Wu, A., and Chow, C. W., (2008). “Towards understanding the direct and indirect effects of CEOs' transformational leadership on firm innovation”, The leadership quarterly,  Vol.19 No. 5, P.P. 582-594.‏
Limaj, E., and Bernroider, E. W., (2019). “The roles of absorptive capacity and cultural balance for exploratory and exploitative innovation in SMEs”, Journal of Business Research, Vol. 9 No.4, P.P. 137-153.‏
Linda, R, M., Thabrani, G., and Firman, F., (2020). “The Role of Human Capital and Knowledge Management in Innovation”., Proceedings of the 8th International Conference on Entrepreneurship and Business Management (ICEBM 2020) UNTAR.
Migdadi, M.M., (2020). “Knowledge management processes, innovation capability and organizational performance”, International Journal of Productivity and Performance Management, https://doi.org/10.1108/IJPPM-04-2020-0154.
Naeji, M.J., Qorchi Beigi, I., Ghorbani Farab, M.T., and Seyed Ali Janlu, M.H., (2023). “Investigating the moderating role of strategic knowledge management in relation to intellectual capital dimensions and innovative performance (research sample: dairy companies)”, Organizational Knowledge Management Quarterly, Vol. 5 No. 4, P.P. 145-171, [In Persian].
Nafei, W. A., (2016). “Organizational agility: The key to organizational success”, International Journal of Business and Management, Vol.11 No. 5, p.p.296-309.‏
Narayanan, S., Nadarajah, D., Sambasivan, M., and Ho, A, J., (2020). “Antecedents and outcomes of the knowledge management process (KMP) in Malaysian SMEs”, Journal of Small Business and Entrepreneurship, DOI: 10.1080/08276331.2020.1818540
Nejatian M, Zarei M.H., Nejati M, Zanjirchi S.M., (2018). A hybrid approach to achieve organizational agility: an empirical study of a food company”, Benchmark Int J Vol. 25 No. 1 P.P. 201–234.
Ode, E., and Ayavoo, R., (2020). “The mediating role of knowledge application in the relationship between knowledge management practices and firm innovation”, Journal of Innovation and Knowledge, https://doi.org/10.1016/j.jik.2019.08.002.
Ogiela, L., (2015). “Advanced techniques for knowledge management and access to strategic information”, International Journal of Information Management, Vol. 35No. 2, P.P. 154-159
Oktari, S, R., Munadi, K., Idroes, R., and Sofyan H., (2020). “Knowledge management practices in disaster management: Systematic review”, International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol. 51, https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101881.
Peng, J., Quan, J., Zhang, G., and Dubinsky, A. J., (2016). “Mediation effect of business process and supply chain management capabilities on the impact of IT on firm performance: Evidence from Chinese firms”, International journal of information management, Vol. 36 No.1, p.p.80-96.‏
Peppard, J. and Ward, J., (2016). “The Strategic Management Information System: Building a Digital Strategy. 4th Edition, London, Wiley.
Rafi, N., Ahmed, A., Shafique, I. and Kalyar, M.N., (2021). “Knowledge management capabilities and organizational agility as liaisons of business performance”, South Asian Journal of Business Studies, https://doi.org/10.1108/SAJBS-05-2020-0145.
Razzaq, S., Shujahat, M., Hussain, S., Nawaz, F., Wang, M., Ali, M. and Tehseen, S., (2019). “Knowledge management, organizational commitment and knowledge-worker performance: The neglected role of knowledge management in the public sector”, Business Process Management Journal, Vol. 25 No. 5, P.P. . 923-947.
Reyhani Shokatabad, F., Hossein Qolizadeh, R., and Khorakiyan, A.,. (2022). “Investigating the status of knowledge sharing and its relationship with innovative work behavior of employees (research sample: a manufacturing company)”, Organizational Knowledge Management Quarterly, Vol. 4 No. 4, P.P. 67-11, [In Persian].
Rezaei, G., (2015). “Investigating the impact of knowledge management on organizational performance considering the mediating role of organizational agility”.Journal of Development and Transformation Management, vol.2 No.3 P.P. 93-104, [In Persian].
Rossidis, I., and Belias, D., (2020). “Combining Strategic Management with Knowledge Management: Trends and International Perspectives”, International Review of Management and Marketing, Vol. 10 No.2 P.P. 39-45.
Sadeghi, M., and Kalantari, R, M., (2021). “The Relationship between Knowledge Management and Organizational Intelligence and Organizational Agility among High School Principals”, Journal of Education Experiences, Vol. 4 No. 1, P.P. 101-118.
Sadeghian, R., Yaqoubi, N.M., Azazi, M.I., (2012), “Investigating the relationship between purposeful organizational forgetting and organizational agility”, Public management research, Vol. 5, NO.17, P.P. 65-91, [In Persian].
Shahbazi, A., Nourbakhsh, I., (2014). “The infrastructural role and process of knowledge management in the path of industry agility with an emphasis on Basij's scholarly strata”, strategic studies of Basij, Vol.18, No. 66, P.P. 32-51, [In Persian].
Shaimi, Sh., and Arshu, Y., (2008). “The Role of Human Resource Management System in Organizational Entrepreneurship”, Human Resource Management Research, Vol.1 No.1, P.P. 22-47, [In Persian].
Szulanski, G., (1996). “Exploring internal stickiness: Impediments to the transfer of best practice within the firm”, Strategic management journal, Vol. 17 No.2, P.P. 27-43.‏
Tavalaei, R., Haghigi Borojni, P., and Khalili, H., (2021). “Investigating the impact of knowledge management on the strategic and operational performance of organizations through the use of the organizational excellence model 2020”, Organizational Knowledge Management Quarterly, Vol. 4 No. 3, P.P. 141-174, [In Persian].
Tepic, M., Trienekens, J. H., Hoste, R., and Omta, S. W. F., (2012). “The influence of networking and absorptive capacity on the innovativeness of farmers in the Dutch pork sector”, International Food and Agribusiness Management Review, Vol. 15 No.4, P.P. 1-34.‏
Vahidi, H, and Danesh, Z., (2022). “The challenges of implementing knowledge management in Iranian organizations, a finding based on metacombination”, Organizational Knowledge Management Quarterly, Vol. 5 No. 1, P.P. 73-106, [In Persian].
Vaio, D, A., Palladino, R., Pezzi, A., and Kalisz, D., (2021). “The role of digital innovation in knowledge management systems: A systematic literature review”, Journal of Business Research, Vol. 123, No. 3, P.P. 220-231.
Walter, AT., (2021). “Organizational agility: ill-defined and somewhat confusing? a systematic literature review and conceptualization”, Management Review Quarterly, Vol.71, No.2, P.P.343–391.
Wang, F., Chen, K., (2020). “Do product imitation and innovation require different patterns of organizational innovation? Evidence from Chinese firms”, Journal of Business Research, Vol. 10 No.1, P.P. 60-74.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., and Van Oppen, C., (2009). “Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration”, MIS quarterly, Vol. 8 No.3, P.P. 177-195.‏
Wilensky, H. L., (2015). “Organizational intelligence: Knowledge and policy in government and industry”, Quid Pro Books.
Zahedi, M.R., and Naghdi, S., (2021). “The effect of knowledge management processes on organizational innovation through intellectual capital development in Iranian industrial organizations”, Journal of Science and Technology Policy Management, Vol. 12 No. 1, P.P. 86-105. https://doi.org/10.1108/JSTPM-11-2019-0113.
Zand Hesami, H., and Tari Yandronkla, A., (2015). “Extraction of basic components in the establishment of knowledge management in the police force of Greater Tehran”, Resource management in the police force, No. 5, P.P. 19-42, [In Persian].