بکارگیری نظریه طراحی سازوکار برای پیاده سازی پیامد مطلوب مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی با اصالت

نویسندگان

دکتری ،موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی،تهران ،ایران.

چکیده

دانش سرمایه فکری اصلی هر سازمان است. به اشترک‌گذاری و بکارگیری دانشی که در ذهن و قابلیت‌های افراد نهفته است، یکی از مهمتریـــــن استراتژی‌های رشد همه جانبه سازمان‌ها در عصر حاضر می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با بکارگیری نظریه طراحی سازوکار در مدیریت دانش، به دنبال ایجاد و به اشتراک‌گذاری دانش ضمنی و تخصص نهفته تک تک افراد جهت سازگاری سازمان با محیط تعامل پر از رقابت و انعطاف‌پذیری در مقابل تغییرات محیطی می‌باشد. هدف مطلوب سازمان، بهره گیری از فرصت‌های پیش آمده در محیط پویا برای حفظ مزیت رقابتی با استفاده از مدیریت اثر بخشِ منابع دانش می‌باشد. برای تسهیل فرآیندهای کاری سازمان، طراحی، تضمین و استقرار سازوکارهای منسجم به منظور ایجاد انگیزه‌های درونیِ کافی برای تضمین همسویی کامل بین بهینه یابی‌های فردیِ کارکنان و هدف مطلوب سازمان، ضروری می‌باشد. در این پژوهش، نظارت درست به منظور اطمینان از صحت انجام وظایف محوله مجری طرح، در سازمان‌های تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفته است. از روش کتابخانه‌ای، مطالعه قوانین و مقررات موجود در سازمان‌های تحقیقاتی و ادبیات موضوع، داده‌ها گردآوری شده و از طریق تکنیک‌های نظریه طراحی سازوکار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج بررسی حاضر نشان می‌دهد که ناظران طرح اطلاعات، دانش، توانمندی‌های‌ خود را بدون اینکه انگیزه‌های مناسبی داشته باشند، به اشتراک نمی‌گذارند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که نظریه طراحی سازوکار می‌تواند با ایجاد انگیزه‌های درونیِ کافی در ناظر طرح برای به اشتراک‌گذاری دانش ضمنی، می‌تواند اثربخشی مدیریت دانش در نظارت بر اجرای درست مراحل پژوهش را تضمین نماید. پژوهش حاضر می‌تواند در افزایش آگاهی مدیران سازمان‌های تحقیقاتی به منظور نظارت درست بر طرح‌های تحقیقاتی و دستیابی به اهداف سازمان موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Applying mechanism design theory to implement the desired outcome of knowledge management in research organizations

نویسندگان [English]

  • Omidali Parsa
  • Gholamreza Askari
  • Ebrahim Pazoukinejad
P.H.D،Institute for Management and Planning Studies،Tehran, Iran.
چکیده [English]

Knowledge is the main intellectual capital of any organization. Sharing and using the knowledge that lies in the minds and capabilities of people is one of the most important strategies for the all-round growth of organizations in today's era. This research is practical in terms of purpose and by applying mechanism design theory in knowledge management, it seeks to create and share tacit knowledge and latent expertise of each individual to adapt the organization to the interaction environment full of competition and flexibility in the face of environmental changes. The desired goal of the organization is to take advantage of the opportunities that arise in the dynamic environment to maintain the competitive advantage by using the effective management of knowledge resources. To facilitate the work processes of the organization, it is necessary to design, ensure and establish consistent mechanisms in order to create sufficient internal motivations to ensure full alignment between the individual optimizations of employees and the desired goal of the organization. In this research, proper to monitoring has been investigated in research organizations in order to ensure the correct performance of the tasks assigned to the project manager. From library method, study of rules and regulations in research organizations and subject literature, data has been collected and analyzed through mechanism design theory techniques. The results of this study show that people do not share their information, knowledge, and abilities without having proper incentives. The findings of this research show that the theory of mechanism design can guarantee the effectiveness of knowledge management in monitoring the correct implementation of research stages by creating sufficient internal motivations in the supervisor of the project to share tacit knowledge. The present research can be effective in increasing the awareness of managers of research organizations in order to properly monitor research projects and achieve the goals of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanism design theory
  • Knowledge management
  • Interaction environment
  • Complete and incomplete information
  • monitoring

Smiley face

Arabshahi, M., Kabiri, A., & Behboodi, O. (2022). The Impact of Top Managers’ Knowledge Value on Knowledge Sharing Practices on Open Innovation and Organizational Performance. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 5(1), 165-191. [In Persian]
Aumann, R.J. (1974). Subjectivity and correlation in randomized strategies. Journal of Mathematical Economics, 1(1), 67–96.
Awad, Elias M. (2007). Knowledge management. Bengaluru: Pearson Education India.
Badea, G., & Popescu, E. (2022). A dynamic review allocation approach for peer assessment in technology enhanced learning. Education and Information Technologies27(9), 13131-13162.
Bergemann, D., & Välimäki, J. (2019). Dynamic mechanism design: An introduction. Journal of Economic Literature57(2), 235-74.
Bounfour, A. (2003). The Management of Intangibles, the Organisation’s Most Valuable Assets. London: Roudlege.
Chen, Y., Richter, J.I., & Patel, P.C. (2021). Decentralized governance of digital platforms. Journal of Management47(5), 1305-1337.
Dalkir, K. (2011). Knowledge management in theory and practice. Cambridge, MIT Press.
Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What the Know. Boston: Harvard Business School Press.
Delaram, J., Houshamand, M., Ashtiani, F., & Fatahi Valilai, O. (2022). Development of public cloud manufacturing markets: a mechanism design approach. International Journal of Systems Science: Operations & Logistics, 1-27. doi.org/10.1080/23302674.2022.2079751.
Gibbard, A. (1973). Manipulation of voting schemes. Econometrica 41(4), 587-601.
Groves, T., & Ledyard, J.O. (1987). Incentive Compatibility Since 1972. In T. Groves, R. Radner, & S. Reiter (Eds.), Information, Incentives, and Economics Mechanisms: Essays in Honor of Leonid Hurwicz (NED-New edition, pp. 48–112). University of Minnesota Press.
Harsanyi, J.C. (1968), Games with incomplete information played by “Bayesian” players part II. Bayesian equilibrium points. Management Science 14(5), 320-334.
He, Q., Cui, G., Zhang, X., Chen, F., Deng, S., Jin, H., & Yang, Y. (2019). A game-theoretical approach for user allocation in edge computing environment. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems31(3), 515-529.
Hurwicz, L. (1972). On informationally decentralized systems Decision and organization. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
Hurwicz, L., & Stanley R. (2006). Designing economic mechanisms.  Cambridge: Cambridge University Press.
Lach, S., Neeman, Z., & Schankerman, M. (2021). Government financing of R&D: A mechanism design approach. American Economic Journal: Microeconomics13(3), 238-72.
Lopomo, G., Rigotti, L., & Shannon, C. (2021). Uncertainty in mechanism design. arXiv preprint arXiv:2108.12633.
Maskin, Eric S. (2008). Mechanism design: How to implement social goals. American Economic Review 98(3), 567-76.
Milgrom, P., & Milgrom, P.R. (2004). Putting auction theory to work. Cambridge University Press.
Myerson, R.B. (2008). Perspectives on mechanism design in economic theory. American Economic Review 98(3), 586-603.
Narahari, Y. (2014), Game theory and mechanism design. Singapore: World Scientific,
Nash, J.F. (1950). Equilibrium points in n-person games.  Proceedings of the national academy of sciences 36(1), 48-49.
Neumann, J.V., & Morgenstern, O. (1944). Theory of Games and Economic Behavior. Princeton: Princeton University Press.
Papadimitriou, C., Pierrakos, G., Psomas, A., & Rubinstein, A. (2022). On the complexity of dynamic mechanism design. Games and Economic Behavior 134(3), 399-427.
Phade, S. R., & Anantharam, V. (2021). Mechanism Design for Cumulative Prospect Theoretic Agents: A General Framework and the Revelation Principle. arXiv preprint arXiv:2101.08722.
Razini, R., & Sina, M. (2018). Providing a Comprehensive Classification of Key Effective Factors in Establishing Organizational Knowledge Management. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 1(1), 133-168. [In Persian]
Sh, M., Toshtemirova, S., Ahmadjonov, B., & Koshanova, N. (2020). Structure and Mechanisms of Action of the Educational Cluster. International Journal of Psychological Rehabilitation24(07), 8104-8111.
Solgi, M., & Ghasemi, Y. (2019). Identification of the Constraints and Obstacles to the Creation and Sharing of Knowledge. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 2(4), 103-129. [In Persian]
Thekinen, J., & Panchal, J. H. (2017). Resource allocation in cloud-based design and manufacturing: A mechanism design approach. Journal of Manufacturing Systems43(2), 327-338.
Turban, Leidner, et al. (2010). Information Technology for Management, Transforming Organizations in the Digital Economy.  New York: John Wiley & Sons.
Vickrey, W. (1961). Counter speculation, auctions, and competitive sealed tenders. The Journal of finance 16(1), 8-37
Wang, W., Hoang, D. T., Hu, P., Xiong, Z., Niyato, D., Wang, P., & Kim, D. I. (2019). A survey on consensus mechanisms and mining strategy management in blockchain networks IEEE Access. 7, 22328-22370.
Yu, J., Chaomurilige, C., & Yang, M. S. (2018). On convergence and parameter selection of the EM and DA-EM algorithms for Gaussian mixtures. Pattern Recognition, 77(1), 188-203.
Zeng, R., Zeng, C., Wang, X., Li, B., & Chu, X. (2021). A comprehensive survey of incentive mechanism for federated learning. ArXiv preprint arXiv: 2106.15406.
Zhan, Y., Zhang, J., Hong, Z., Wu, L., Li, P., & Guo, S. (2022). A survey of incentive mechanism design for federated learning. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing. 10(2), 1035-1044.
Zhu, M. (2014). College admissions in China: A mechanism design perspective. China Economic Review30(4), 618-631.