طراحی الگوی عوامل تأثیرگذار در ایجاد راهبرد مدیریت دانش (نمونه پژوهش: شرکت‌های فناور قطعات خودرو در ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی با اصالت

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 نویسنده مسئول: استادیار، گروه مدیریت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد و مدیریت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

راهبردهای مدیریت دانش به شرکت‌های فناور قطعات خودرو کمک می‏کند تا محصولات و خدمات خود را متناسب سازند و کلیه ارتباطات را با مشتری بر اساس نیازهای شناسایی شده آن، شخصی‌سازی کنند. اهمیت قائل شدن به راهبردهای مدیریت دانش به افزایش دانش و در نهایت سودآوری اقتصادی منجر می‌شود. هدف پژوهش حاضر، دستیابی به طراحی الگوی عوامل تأثیرگذار در ایجاد راهبرد مدیریت دانش در شرکت‌های فناور قطعات خودرو در ایران است. این تحقیق از نظر روش، جزء تحقیقات آمیخته اکتشافی با روش کیفی و کمی می‏باشد. در بخش کیفی تحقیق برای تعیین مؤلفه و شاخص‌های تحقیق از مبانی نظری و مطالعات پیشین بهره گرفته شده است؛ سپس با استفاده از روش ساختاری- تفسیری (ISM) سطح‏بندی ‏عوامل انجام شده است. یافته‏ها حاکی از این است که متغیر توسعه رویه‌ها در سطح نخست و متغیر حمایت از مالکیت معنوی در سطح دوم قرار دارند. همچنین متغیرهای حراست از دانش مشترک و زیرساخت‏های نرم‌افزاری و بهره‌برداری از سیستم دوسوتوانی یادگیرنده در سطح سه قرار دارد. متغیرهای زیرساخت‌های سخت‌افزاری و کشف پایه دانشی مشترک و بهبود مستمر عملکرد سازمانی در سطح چهار هستند. در بخش کمی، با استفاده از روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی خوشه‌ای 217 نفر از مدیران حوزه قطعات خودرو انتخاب و با نرم‌افزار اسمارت پی ال اس و روش تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفته است. نتایج نشان داد که بین مؤلفه‏های ایجاد راهبرد مدیریت دانش در شرکت‌های فناور قطعات خودرو در ایران رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a model of influential factors in creating a knowledge management strategy (research example: automobile parts technology companies in Iran)

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Behainfard 1
  • Saber Khandan Alamdari 2
  • Neda Farah Bakhsh 3
1 PhD student, Department of Management, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran.
2 Corresponding author: Assistant Professor, Department of Management, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Economics and Management, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran.
چکیده [English]

Knowledge management strategies help auto parts technology companies tailor their products and services and personalize all communications with customers based on their identified needs. Giving importance to knowledge management strategies leads to increase in knowledge and ultimately economic profitability. The aim of the current research is to achieve the design of the model of influential factors in creating a knowledge management strategy in the automotive parts technology companies in Iran. In terms of method, this research is a part of mixed exploratory research with qualitative and quantitative methods. In the qualitative part of the research, theoretical foundations and previous studies have been used to determine the components and indicators of the research; Then, using the structural-interpretive method (ISM), the leveling of the factors has been done. The findings indicate that the development of procedures variable is at the first level and the intellectual property protection variable is at the second level. Also, the variables of protection of common knowledge and software infrastructure and exploitation of the two-level system of the learner are at level three. The variables of hardware infrastructure and discovery of common knowledge base and continuous improvement of organizational performance are at the fourth level. In the quantitative part, using random cluster sampling method, 217 people from Iran Khodro parts field managers were selected and with SmartPLS software and Confirmatory factor analysis method has been done. The results showed that there is a significant relationship between the components of creating a knowledge management strategy in automotive parts technology companies in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auto Parts
  • Knowledge Management
  • Strategy
  • Technology Companies

Smiley face

Agostini, L., Nosella, A., Sarala, R., Spender, J. C., & Wegner, D. (2020). Tracing the evolution of the literature on knowledge management in inter-organizational contexts: a bibliometric analysis. Journal of Knowledge Management
Aloini, D., Lazzarotti, V., Pellegrini, L., & Zerbino, P. (2019). Inside-out: the forgotten side of ICT-enabled open innovation. Measuring business excellence.
Asemani, H. (2018). The effect of investigating knowledge management and open innovation on organizational sustainability in knowledge-based companies, Alborz University Master's thesis, Faculty of Humanities. [In Persian]
Badri Azarin, Y., Seyyed Ameri, M. H., Imanpour, A. (2012). Regression analysis of the relationship between knowledge management and human resource performance, Sports Management, 15, 175-190. [In Persian]
Barros, M. V., Ferreira, M. B., do Prado, G. F., Piekarski, C. M., & Picinin, C. T. (2020). The interaction between knowledge management and technology transfer: a current literature review between 2013 and 2018. The Journal of Technology Transfer, pp. 1-22.
Bashokouh Ajirlou, M., & Ghasemi Hamedani, I. (2023). Investigating the effect of knowledge management on the performance and loyalty of employees with the moderating role of innovation (study population: employees of Tabriz Petrochemical Company). Organizational Knowledge Management Quarterly, 5(4), 75-109. [In Persian]
Bernsteiner, R., Strasser, J., Ploder, C., Schlögl, S., & Dilger, T. (2019, July). Knowledge Governance Helps Minimizing the Risks of External Knowledge Transfer. In International Conference on Knowledge Management in Organizations (pp. 379-391). Springer, Cham.
Bhatti, W. Z. Zaheer, A. Rehman, K. (2017). The effect of knowledge management practices on organizational performance: a conceptual study. African journal of business management, 5(7), 2847-2853.
Bican, P. M., Guderian, C. C., & Ringbeck, A. (2017). Managing knowledge in open innovation processes: an intellectual property perspective. Journal of Knowledge Management.
Brown, P., Bocken, N., & Balkenende, R. (2020). How do companies collaborate for circular oriented innovation?. Sustainability, 12(4), 1648.
Cammarano, A., Michelino, F., & Caputo, M. (2019). Open innovation practices for knowledge acquisition and their effects on innovation output. Technology Analysis & Strategic Management, pp. 1-17.
Chang, C. -M., Hsu, M. -H., & Yen, C. -H. (2012). Factors Affecting Knowledge Management Success: The Fit Perspective. Journal Of Knowledge Management, 16(6), 847861.
Chaurasia, S. S., Kaul, N., Yadav, B., & Shukla, D. (2020). Open innovation for sustainability through creating shared value-role of knowledge management system, openness and organizational structure. Journal of Knowledge Management.
Chen, C. -J., & Huang, J. -W. (2018). Strategic Human Resource Practices And Innovation Performance — The Mediating Role Of Knowledge Management Capacity. Journal Of Business Research, 62(1), 104–114.
Chen, J. W., Zhang, J. S., Wang, Z., & Wang, J. K. (2011). Research on product open innovation design based on knowledge. In Advanced Materials Research (Vol. 230, pp. 819-823). Trans Tech Publications.
Chen, Y., & Lin, J. (2017, December). Customer Knowledge Transfer in the Open Innovation of IoT Enterprises. In 2017 International Conference on Economic Development and Education Management (ICEDEM 2017). Atlantis Press.
Choo, C. W. (2018). Information culture and organizational effectiveness, International Journal of Information Management, 33, 775-779.
Dehghani, F. (2017). Examining the effect of customer knowledge on the performance of customer relationship management (CRM) by explaining the mediating role of open innovation (case study: selected food industries of Yazd province). Master's thesis of Yazd University, Humanities and Social Sciences Campus - Faculty of Economics, Management and Accounting. [In Persian]
Demirbag, M., Apaydin, M., & Sahadev, S. (2021). Micro-foundational dimensions of firm internationalisation as determinants of knowledge management strategy: A case for global strategic partnerships. Technological Forecasting and Social Change, 165, p. 120538.
Dezi, L., Santoro, G., Monge, F., & Zhao, Y. (2018). Assessing the impact and antecedents of university scientific research on firms' innovation commercialisation. International Journal of Technology Management, 78(1-2), 88-106.
Drewniak, R., & Karaszewski, R. (2020). Diffusion of knowledge in strategic alliance: empirical evidence. International Entrepreneurship and Management Journal, 16(2), 387-416.
Earl, M. (2001). Knowledge management strategies: Toward a taxonomy. Journal of management information systems, 18(1), 215-233.
Ebrahimi, Y. (2018). The effect of knowledge-based leadership on open innovation according to the mediating role of knowledge management capacity (case study: Kermanshah Education Organization), Master's thesis of Payam Noor University, Tehran Province, Payam Noor Ray Center. [In Persian]
Faccin, K., Wegner, D., & Balestrin, A. (2020). How to orchestrate R&D networks? The role of orchestration subprocesses and collaborative practices over time. Creativity and Innovation Management, 29(1), 161-177.
Farmani, M., Zare, S., Arabi, M., & Mohammadkhani, M. (2019). Conceptualization of knowledge management offices in academic growth centers. Organizational Knowledge Management Quarterly, 3(1), 103-140. [In Persian]
Ferraris, A., Santoro, G., & Dezi, L. (2017). How MNC’s subsidiaries may improve their innovative performance? The role of external sources and knowledge management capabilities. Journal of Knowledge Management.
Grimsdottir, E., & Edvardsson, I. R. (2018). Knowledge management, knowledge creation, and open innovation in Icelandic SMEs. Sage Open, 8(4), 2158244018807320.
Guerrero, M., Herrera, F., & Urbano, D. (2019). Strategic knowledge management within subsidised entrepreneurial university-industry partnerships. Management Decision.
Harlow, H. D. (2018). Developing a knowledge management strategy for data analytics and intellectual capital. Meditari Accountancy Research.
Hosseini, S. S., Tekmedash, Y. N., Karami, A., & Jabarzadeh, Y. (2019). The impact of knowledge management strategy on service innovation performance in private and public hospitals. Iranian journal of management studies, 12(1), 1-24.
Imran, M. K., Bilal, A. R., & Aslam, U. (2017). Knowledge management strategy: an organizational change prospective. Journal of Enterprise Information Management.
Jafarizadeh, A. (2018). Investigating the effect of "dynamic knowledge management" on "value creation of the process of innovation acceleration" with the moderating role of open innovation (case study: startup business accelerators). Master's thesis of Tabran Institute of Higher Education, Department of Management and Human Sciences. [In Persian]
Jasimuddin, S. M., & Naqshbandi, M. M. (2019). Knowledge infrastructure capability, absorptive capacity and inbound open innovation: evidence from SMEs in France. Production Planning & Control, 30(10-12), 893-906.
Jennex, M. E. (2020). Towards understanding and implementing knowledge management strategy. In Current Issues and Trends in Knowledge Management, Discovery, and Transfer (pp. 103-125). IGI Global.
Kozioł, L., Kozioł, W., Wojtowicz, A., & Pyrek, R. (2015). Diagnosis of innovation enterprises–study theoretical and empirical results. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 137-145.
Liao, S. H., Chang, W. J., Hu, D. C. and Yueh, Y. L. (2012). Relationships among organizational culture, knowledge acquisition, organisational learning, and organisational innovation in Taiwan’s banking and insurance industries. International Journal of Human Resource Management, 23(1), 52-70.
Lopes, C. M., Scavarda, A., Hofmeister, L. F., Thomé, A. M. T., & Vaccaro, G. L. R. (2017). An analysis of the interplay between organizational sustainability, knowledge management, and open innovation. Journal of Cleaner Production, 142, 476-488.
Mahmoudi Meimanad, M., & Akbari, M. (2014). Design and development of organizational knowledge management strategy map (scientific article of the Ministry of Science). Scientific journal (Ministry of Science) Strategic Management Studies, 6(24), 211-233. [In Persian]
Maleki, M. (2017). The effect of knowledge management system structure on innovation capacity, open innovation and knowledge management capacity with an approach based on Internet of Things (case study: Aja employees). Master's thesis of Payam Noor University, Tehran Province, Payam Noor Center, West Tehran. [In Persian]
Malhotra, Y. (2002). Knowledge management and new organization forms: A framework for business model innovation. In Intelligent Support Systems: Knowledge Management (pp. 177-199). IGI Global.
Manteghi, M., & Hasanabadi, P. (2015). Requirements for transitioning from closed innovation to open innovation. Technology Growth Quarterly, 12(46). [In Persian]
Martinez-Conesa, I., Soto-Acosta, P., & Carayannis, E. G. (2017). On the path towards open innovation: Assessing the role of knowledge management capability and environmental dynamism in SMEs. Journal of Knowledge Management
Matos ,Rony Dayan Peter Heisig Florinda, (2017), Knowledge management as a factor for the formulation and implementation of organization strategy, Journal of Knowledge Management, 21(2), 12-24
Mohammad, Ahmed A. (2017). Towards a Meta Theory of Accounting for Knowledge Management: Review the Realities to Stage the Critical Thinking of Knowledge Business Model, p. 30.
Nadason, S., Saad, R. A. J., & Ahmi, A. (2017). Knowledge sharing and barriers in organizations: A conceptual paper on knowledge-management strategy. Indian-Pacific Journal of Accounting and Finance, 1(4), 32-41.
Narenji, Fatemeh, Mirkamali, S. M. Mirzade, Mahmood (2020). Investigation of research related to knowledge management system in marine sciences of the Islamic Republic of Iran with a meta-analysis approach, Teaching in Marine Sciences, 7(2), 1-17.
Nejatian, H., Sentosa, I., Piaralal, S. K., & Bohari, A. M. (2011). The influence of customer knowledge on CRM performance of Malaysian ICT companies: a structural equation modeling approach. International Journal of Business and Management, 6(7), 181.
Ngoc Thang, N., & Anh Tuan, P. (2020). Knowledge acquisition, knowledge management strategy and innovation: An empirical study of Vietnamese firms. Cogent Business & Management, 7(1), 1786314.
Nguyen, B. and Mutum, D.S. (2012), “A review of customer relationship management: successes, advances, pitfalls and futures”, Business Processes Management Journal, 18(3), 400-419.
Nguyen, T.H., Sherif, J.S. and Newby, M. (2007), “Strategies for successful CRM implementation”, Information Management & Computer Security, 15(2), 102-115.
Nonaka, I and Takeuchi, H (1995). “The knowledge creating company,New York”: Oxford University Press, p.181.
Nonaka, I., and Konno, N. (1998). The concept of “Ba: building a foundation for knowledge creation. California Management Review, 40(3), 40-55.
Nonaka,I. (1994). “A Dynamic theory of organizational knowledge creation”. Organizational science.: PP 14-37.
Öberg, C., & Alexander, A. T. (2019). The openness of open innovation in ecosystems–Integrating innovation and management literature on knowledge linkages. Journal of Innovation & Knowledge, 4(4), 211-218.
Ode, Egena and Ayavoo, Rajenthyran (2020). The mediating role of knowledge application in the relationship between knowledge management practices and firm innovation, Journal of Innovation & Knowledge, 5, 209–217.
Omotayo, F. O. (2015). Knowledge Management as an important tool in Organisational Management: A Review of Literature. Library Philosophy and Practice, 1(2015), 1-23.
Papa, A., Chierici, R., Ballestra, L. V., Meissner, D., & Orhan, M. A. (2020). Harvesting reflective knowledge exchange for inbound open innovation in complex collaborative networks: an empirical verification in Europe. Journal of Knowledge Management.
Pedersen, K. (2020). What can open innovation be used for and how does it create value? Government Information Quarterly, 37(2), 101459.
Randhawa, K., Josserand, E., Schweitzer, J., & Logue, D. (2017). Knowledge collaboration between organizations and online communities: the role of open innovation intermediaries. Journal of Knowledge Management.
Rezaei, M., Salehnia, M., & Karimi, A. (2018). Investigation of the effect of knowledge management process on customer relationship management in the case study of Besat Hospital in Hamedan. 5th International Conference on Strategic Management, Tehran, Iran. [In Persian]
Rezaian, A., Ahmadvand, A. M., & Tolai, R. (2008). Examining patterns of knowledge management strategy and knowledge strategy in organizations, Police Human Development Monthly, 6(27), 17-28. [In Persian]
Rumanti, A. A., Samadhi, T. M. A. A., Wiratmadja, I. I., & Sunaryo, I. (2017, December). Relationship among knowledge sharing, open innovation and green poduction: A multiple stakeholder's perspective in batik tulis industries. In 2017 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) (pp. 176-180). IEEE.
Salavati, A., & Haq Nazar, F. (2008). Analytical study of background factors affecting the establishment of knowledge management system in the headquarters units of National Iranian Oil Company. Beyond Management, 3(10), 32-45. [In Persian]
Salehi Mehr, S. (2017). Creating a knowledge management system for open innovation and knowledge management capacity in the Internet of Things (case study: home appliance manufacturing companies with a domestic brand). Master's thesis of Sohrvardi Institute of Higher Education. [In Persian]
Sanjit, J., Manoharan, T. R., & Rajesh, R. (2021). An Analytical Study of Knowledge Management Performance in Automobile Manufacturing Industry.
Santoro, G., Vrontis, D., Thrassou, A., & Dezi, L. (2018). The Internet of Things: Building a knowledge management system for open innovation and knowledge management capacity. Technological forecasting and social change, 136, 347-354.
Serino, L., Papa, A., Campanella, F., & Di Gioia, L. (2020). The sourcing for collaborative knowledge translation in distributed R&D processes: a cross-regional study. Management Decision.
Simeone, L., Secundo, G., & Schiuma, G. (2017). Knowledge translation mechanisms in open innovation: the role of design in R&D projects. Journal of Knowledge Management.
Sun, Y., Tüertscher, P., Majchrzak, A., & Malhotra, A. (2020). Pro-socially motivated interaction for knowledge integration in crowd-based open innovation. Journal of Knowledge Management.
Troise, C., Matricano, D., & Sorrentino, M. (2020). Open Innovation Platforms: exploring the importance of knowledge in supporting online initiatives. Knowledge Management Research & Practice, pp. 1-9.
Vahidi, H., & Danesh, Z. (2022). The challenges of implementing knowledge management in Iranian organizations, a finding based on metacombination. Organizational Knowledge Management Quarterly, 5(1), 73-106. [In Persian]
Väyrynen, H., Helander, N., & Vasell, T. (2017). Knowledge management for open innovation: comparing research results between SMEs and large companies. International Journal of Innovation Management, 21(5), 1740004.
Wang, C., Chin, T., & Lin, J. H. (2020). Openness and firm innovation performance: the moderating effect of ambidextrous knowledge search strategy. Journal of Knowledge Management.
Wen-Der, Yu, Ting-Chun, Lin, Shen-Jung Liu, and Pei-Lun, Chang (2013). Is the Knowledge Management System Truly Cost Effective? Case Study of KM-Enabled Engineering Problem Solving, Journal of Construction Engineering and Management, 139(2), 36-54.
Wu, I. L., & Hu, Y. P. (2018). Open innovation based knowledge management implementation: a mediating role of knowledge management design. Journal of Knowledge Management, 22(8), 1736-1756.
Wu, S., Ding, X., Liu, R., & Gao, H. (2019). How does IT capability affect open innovation performance? The mediating effect of absorptive capacity. European Journal of Innovation Management.
Yao, J., Crupi, A., Di Minin, A., & Zhang, X. (2020). Knowledge sharing and technological innovation capabilities of Chinese software SMEs. Journal of Knowledge Management.
Zamahani, M., Amirkhani, A., Daraei, M. R., & Nematollah, M. R. (2018). A framework for converting tacit knowledge into explicit knowledge in industries (case study of Pars automotive industry). Industrial Management Studies, 55, 65-99. [In Persian]