الگوی مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری حوزه انرژی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی با اصالت

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران ،ایران

چکیده

با توجه به پراکندگی و تغییرات در بازیگران خط مشی گذاری کلان حوزه انرژی کشور و تاثیر دانش تخصصی و تجربه آنان در کیفیت خطمشی گذاری، عدم استقرار سیستمهای منسجم مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری این حوزه، دولت و سازمانهای مربوط را مجبور خواهد کرد بخش عمده ای از هزینه های آزمون و خطاها و تجربیات قبلی را مجدداً برای خط مشیهای بعدی نیز تقبل نمایند. از این رو پژوهش حاضر با رویکردی استقرایی و با بهره گیری از روش کیفی تحلیل مضمون و استفاده از نرم افزار MAXQDA به دنبال تدوین الگویی برای مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری انرژی کشور است. بدین منظور پس از بررسی مبانی نظری و تحلیل اسناد و قوانین مربوط، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 19 نفر از خبرگان موضوع مصاحبه گردیده و بر اساس آنها ضمن شناسایی 99 مضمون پایه؛ 32 مضمون سازماندهنده و 7 مضمون فراگیر، و بررسی و تایید اعتبار نتایج و همچنین قابلیت اعتماد پژوهش با محاسبه درصد توافق مشاهده شده میان کدگذاریهای مختلف، ابعاد و عوامل موثر بر مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری حوزه انرژی شامل شبکه کنشگران، شبکه خط مشی، زیرساخت دانشی، اکتساب دانش، نگهداری دانش، تسهیم دانش، و به کارگیری دانش استخراج و ارتباط میان آنها در قالب الگویی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Knowledge Management Pattern in Energy Field Policymaking Network

نویسندگان [English]

  • Darab Ahmadvand 1
  • Vajhollah Ghorbanizadeh 2
  • Seyed Mehdi Alvani 3
  • Davood Hosseinpour 4
1 Corresponding author: Ph.D. Candidate, Department of public administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Lack of establishment of coherent systems of knowledge management in energy policy making network, considering the dispersion and changes in the policy actors of this field and the effect of their specialized knowledge and experience on the quality of policy making, It will force the government and related organizations to undertake a chief part of the costs of the trial and error and previous experiences for the following policies again. Therefore, this research with an inductive approach and using the qualitative method of thematic analysis and using the MAXQDA software seeks to develop a pattern for knowledge management in the country's energy policy making network. For this purpose, after examining the theoretical foundations and analyzing the relevant documents and laws, number of 19 people of experts was interviewed using the purposeful sampling method. Based on them, 99 basic themes; 32 organizing themes and 7 global themes have been identified. The validity of the results has been examined and the reliability of the research has been confirmed by calculating the percentage of agreement observed between different codings. Finally, the concepts; dimensions and factors affecting on knowledge management in the policy making network of the energy field including the network of Activists, policy network, knowledge infrastructure, knowledge acquisition, knowledge retention, knowledge sharing, and knowledge application, and their relationship with each other has been extracted and the final pattern of this research has been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge Management
  • Policy Network
  • Network of Activists
  • Knowledge Infrastructure
  • Energy Field
الوانی، سید مهدی و شریف­زاده، فتاح. (1394). فرایند خط‌مشی گذاری عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
بووارد، تونی و لوفلر، الکه. (1393). مدیریت دولتی و حکمرانی (ترجمه سید مهدی الوانی، علیرضا شیروانی و علیرضا ذاکر اصفهانی). تهران: انتشارات نگین ایران.
حسینی، سید حسین؛ اسحاق‌پور، شهداد؛ آقایی، سیدامیر. (1395). ارزیابی علل ناکامی مربوط به تدوین سیاست­های جامع انرژی در کشور. مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی: دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن.
دنهارت، رابرت‌بی. (1397). نظریه­های سازمان دولتی (ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی­فرد). تهران: انتشارات صفار.
سازمان بهره­وری آسیایی. (1393). مدیریت دانش برای بخش عمومی (ترجمه علی­حسین کشاورزی). تهران: انتشارات موسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ‌زاده، محمد.(1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده­های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، (2)5، 198-151.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (1379). تهران: انتشارات بلاغت.
کاملی، محمدجواد و الوانی، سید مهدی. (1389). شبکه­ها و خط‌مشی گذاری عمومی (الزام سازمان­های عصر اطلاعات). تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.
مک­نب، دیوید. (1397). مدیریت دانش در بخش دولتی: راهنمای نوآوری در دولت (ترجمه نورمحمد یعقوبی و مهدی کاظمی و مرتضی جمالی پاقلعه). زاهدان: انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان.
نورث، کلاوس و کومتا، گیتا. (1395). مدیریت دانش: ارزش‌آفرینی از راه یادگیری سازمانی (ترجمه وجه­الله قربانی­زاده، فرزانه اصلی‌بیگی، زهرا کوثر). تهران: انتشارات بازتاب.
هلس اپل، کلاید. (1392). مرجع کامل مدیریت دانش (ترجمه سید جلال موسوی و ابوذر گرائلی ملک خیلی و سید احمد حسینی مونس). تهران: نشر پارسیا.
هیل، مایکل و هیوپ، پیتر. (1397). اجرای خط‌مشی عمومی: حکمرانی در نظریه و عمل (به انضمام مبحث ارزیابی خط‌مشی عمومی) (ترجمه و تلخیص جواد معدنی و نیما خدایی). تهران: نشر آذرین مهر.