اعتبارسنجی ایزو 30401 به عنوان مبنایی جدید در پژوهش و ارزش آفرینی مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی با اصالت

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی-منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 نویسنده مسئول: دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

4 استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

ازآنجا‌که استاندارد ایزو 30401 سیستم­های مدیریت دانش- الزامات، هنوز با ابهاماتی روبرو است، اجرای آن توسط سازمان­ها، ناسازگاری­ها و تردیدهایی را به همراه دارد. هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا ایزو 30401 می­­تواند به‌عنوان معیار و چارچوب جدیدی برای ارزش‌آفرینی و پژوهش­های مدیریت دانش و مبنایی برای صدور گواهینامه استفاده گردد؟ این مقاله تحلیلی ـ توصیفی با رویکرد فراترکیب و تحلیل محتوا می­باشد که به تشریح و تجسم ساختار و محتوای ایزو 30401 پرداخته و بندهای آن را به­طور نظام­مند در برابر مؤلفه­ها و محرک­های پژوهش­های شناسایی شده از مطالعات مدیریت دانش اعتبارسنجی می­کند و محک می­زند. برای رسیدن به این هدف پایگاه‌های اطلاعاتی از مقالات حاوی این مؤلفه‌ها و منتشر شده بین سال‌های 2010 تا 2021 شناسایی و دسته‌بندی و در نهایت از بین 271 پژوهش، 57 پژوهش کیفی انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد که ایزو 30401 با موفقیت مجموعه‌­ای گوناگون از مطالعات را در یک استاندارد بین‌­المللی کاربردی تلفیق می‌کند. این پژوهش تبیین می­کند که چگونه استاندارد و گواهینامه ایزو 30401 ممکن است به ایجاد ارزش کمک کند و به ابتکارات مدیریتی ممکن برای تحقق افزایش ارزش اشاره می­نماید؛ دستورالعمل‌هایی را برای عملیاتی شدن بیشتر آن توسط سازمان‌های صدور گواهینامه و پیاده‌سازی توسط مدیران ارائه می‌دهد و اینکه آن‌ها برای افزودن ارزش در هنگام اجرای ایزو 30401 چه کاری باید انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ISO 30401 Validation as a New Basis in Research and Value Creation of the Knowledge Management

نویسندگان [English]

  • Hossein Hashemi 1
  • Seyed Aligholie Rowshan 2
  • Habib allah Salarzehi 3
  • normohamad yaghobi 4
1 PhD student in Public Administration-Human Resources, Department of Public Administration, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Corresponding author: Associate Professor, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran
4 Professor, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Since the ISO 30401 Standard of Knowledge Management Systems is still confronted with ambiguities, its implementation by organizations, incompatibility, and doubts. The purpose of this study is to investigate whether ISO 30401 can be used as a new criterion for value -making and knowledge management research and the basis for certification? This article is an analytical -descriptive approach and content analysis that describes the structure and content of ISO 30401 and systematically uses the components and stimuli of the research identified from identified research of the knowledge management studies validating and testing them. To achieve this, databases were identified and categorized from articles containing these components and published between 2010 and 2021, and finally 57 qualitative researches out of 271 researches were chosen. The findings showed that ISO 30401 successfully combines a variety of studies in an international practical standard. This research explains how ISO 30401 standard and certification may help create value and refer to possible management initiatives to realize value increase; Provides guidelines for further operationalization by certification and implementation organizations by managers and what they should do to add value when implementing ISO 30401.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • Knowledge management system
  • ISO 30401
ابوالمعالی الحسینی، خدیجه (1392). تحلیل کیفی متن: استقرا و قیاس. دوفصلنامه پژوهشی مطالعات معارف اسلامی و علوم تربیتی، سال اول، 102-83.
اخوان، پیمان و باقری، روح الله (1398). مدیریت دانش از ایده تا عمل. تهران: آتی نگر.
تبریزی، منصوره (1393). ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﯿﻔﯽ از ﻣﻨﻈﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻗﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، 46، 136-105.
حسینی، سید مهدی؛ جعفری، مصطفی؛ اخوان، پیمان و دارابیان، فایزه (1400). بررسی تأثیر اشتراک دانش بر جدایی دانشکاران و خطرپذیری‌های سازمانی آن در سازمان‌های دانش‌محور (نمونه پژوهش: یک سازمان دانش‌محور در حوزه فناوری اطلاعات). فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 4(14)، 22-1.
دادخواه، سپیده؛ عاصمی، عاصفه؛ عابدی، محمدرضا و مشهدی، فرشته (1397). ارزیابی میزان زیرساخت­های مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان. فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 1(3)، 184-147.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل (1395). روش­شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار، اشراقی.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1401). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
عابدی جعفری، عابد و امیری، مجتبی (1398). فرا ترکیب، روشی برای سنتز مطالعات کیفی. فصلنامه علمی پژوهشی روش­شناسی علوم انسانی، 25(99)، 87-73.
نعمتی شمس‌آباد، حسنعلی (1393). از مبانی نظری تا نظریه­های مدیریت دانش: بسط مدل مفهومی تأثیرپذیری مدیریت دانش از تئوری دانش. دوفصلنامۀ علمی ـ تخصصی اسلام و مدیریت ۳(5)، ۳۳-۷.
Reference:
Agrawal, A., Mukti, S.K. (2020). Knowledge management & It's origin, success factors, planning, tools, applications, barriers and enablers: A review. International Journal of Knowledge Management, 16(1), 43-82.
Alavi, M. and Leidner, D.E. (2001). Review: knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, Vol. 25, No. 1, 107-136.
Becerra-Fernandez, Irma, Sabherwal, Rajive. (2014). Knowledge management: systems and processes. Armonk, New York.
Bellucci, M., Marzi, G., Orlando, B. and Ciampi, F. (2020). Journal of Intellectual Capital: a review of emerging themes and future trends. Journal of Intellectual Capital, Vol. Ahead-of-print No. Ahead-of-print. 10.1108/JIC-10-2019-0239.
Boonchan, G.Sinthamrongruk, T.Khamaksorn, A. (2022). Knowledge Management in the Royal Thai Army: ISO30401: 2018 Knowledge Management Systems Perspective, 7th International Conference on Digital Arts, Media and Technology, DAMT 2022 and 5th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, 151-156, 10.1109/ECTIDAMTNCON53731.2022.9720353.
Bressler, J., Pawlowsky, P. and Schnauffer, H.-G. (2020). Controling wissensbasierte Wertsch€opfung - ein Ansatz mit ISO 30401. Controlling, Vol. 32 No. 1, 4-11.
Buenechea-Elberdin, M. (2017). Structured literature review about intellectual capital and innovation. Journal of Intellectual Capital, Vol. 18, No. 2, 262-285.
Chandra, T. (2019). Mapping knowledge management system within literatures of creative industry. Journal of Management Information and Decision Sciences, 22(3), 213-222.
Collison, C., Corney, P.J. and Eng, P.L. (2019). The KM Cookbook: Stories and Strategies for Organisations Exploring Knowledge Management Standard ISO30401. Facet Publishing, London.
Corney, P.J. (2018). As KM evolves, so will the ISO standard. Business Information Review, Vol. 35, No. 4, 165-167.
 Herdmann, F. (2020). Handling knowledge risk management supported by ISO standards. in Durst, S. and Henschel, T. (Eds). Part of the Management for Professionals book series (MANAGPROF) Knowledge Risk Management, Springer Nature, Switzerland, 229-251.
 ISO 30401:2018-Knowledge management systems-Requirements, Systèmes de management des connaissances — Exigence, First edition 2018-11.
Jackson, T., Shen, J., Nikolic, S. and Xia, G. (2020). Managerial factors that influence the success of knowledge management systems: a systematic literature review. Knowledge and Process Management, Vol. 27, No. 2, 77-92.
Jennex, Murray E. (2019). Towards Understanding Knowledge Management Strategy. Information Institute conferences, Las Vegas, NV.
González-Prida, V., Guillén, A., Parra, C., Candón, E., Martínez-Galán, P. (2021). An Intangible Asset Management Proposal Based on ISO 55001 and ISO 30401 for Knowledge Management, WCEAM2021, 040, v2 (major). https://www.researchgate.net/publication/352670814, DOI:10.13140/RG.2.2.35854.69448
Kudryavtsev, D. and Sadykova, D. (2019). Towards architecting a knowledge management system: requirements for an ISO compliant framework. in Gordijn, J., Guedria, W. and Proper, H.A. (Eds). The Practice of Enterprise Modeling, Springer International Publishing, Luxembourg, 36-50.
Maramba, G., Smuts, H. (2020). Guidelines for selecting appropriate knowledge management system implementation frameworks. international Journal of Knowledge Management, Volume 16, Issue 4, 81-108.
Maximo,E. Z., Ricardo Pereira, Malvestiti, R, Artur de Souza,J. (2020). ISO 30401: the standardization of knowledge. International Journal of Development Research, 10, 06, 37155-37159.
McIver, D. and Lepisto, D.A. (2017). Effects of knowledge management on unit performance: examining the moderating role of tacitness and learnability. Journal of Knowledge Management, Vol. 21, No. 4, 796-816.
Milton, N.J. and Lambe, P. (2016). The Knowledge Manager’s Handbook: A Step-by-step Guide to Embedding Effective Knowledge Management in Your Organization. Kogan Page, London, Philadelphia.
Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization Science, Vol. 5, No. 1, 14-37.
Pawlowsky, P., Pflugfelder, N.S. and Wagner, M.H. (2021). The ISO 30401 knowledge management systems standard – a new framework for value creation and research?. Journal of Intellectual Capital, Vol. 22, No. 3, 506-527. https://doi.org/10.1108/JIC-07-2020-0256.
Payne, J., Milton, N. and Young, R. (2018). Why and how we wrote the knowledge management standard (BS ISO 30401). available at: https://referisg.wordpress.com/2018/09/17/why-and- how-we-wrote-the-knowledge-management-standard-bs-iso-30401/ (accessed 27 July 2020).
Salda~na, J. (2013). The Coding Manual for Qualitative Researchers. 2nd ed., Sage, Los Angeles.
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. New York: NY: Springer.
Singh, S.K., Gupta, S., Busso, D. and Kamboj, S. (2019). Top management knowledge value, knowledge sharing practices, open innovation and organizational performance. Journal of Business Research, in press, corrected proof.
Tavallaee, R. (2020). The Importance of Knowledge Management for Effective Electronic Learning in the Coronavirus Pandemic. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 3(9), 1-4.
Scovetta, V. (2017). The impact of personal and positional powers on knowledge management systems. International Journal of Knowledge Management, 13(2). 18–34. https://doi.org/10.4018/IJKM.2017040102.
 Sukumaran, S., Simon, C.G.K., Chandran, K. (2018). Development of effective knowledge management systems: Review and open research issues. Proceedings of the European Conference on Knowledge Management, ECKM 2, 829-837.
Wagner, M. (2020). ISO 30401: wissen systematisch nutzen. Wissensmanagement, Vol. 4, 32-34.
Wilson, J.P. and Campbell, L. (2016). Developing a knowledge management policy for ISO 9001: 2015. Journal of Knowledge Management, Vol. 20 No. 4, 829-844. https://doi.org/10.1108/JKM-11-2015-0472.
Zouari, M.B.C., Dakhli, S.B.D. (2018). A multi-faceted analysis of knowledge management systems (Conference Paper). International Conference on ENTERprise Information Systems, Procedia Computer ScienceVolume 138, 646-654.‏