طراحی مدل ارزیابی عملکرد شرکت ارتباطات سیار ایران با رویکرد سازمان دانش‌محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران پردیس کیش، کیش، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اوّل) به‌عنوان یک سازمان دانش‌محور با توجّه به ماهیت صنعت خدمات ارتباطی در کشور، پویایی و تغییر بالایی را در حوزه فعالیت خود پیش روی دارد. برای کنترل و انطباق با این تغییرات، این شرکت نیازمند مدلی نوین برای ارزیابی عملکرد خود است. بر همین اساس مقاله حاضر، پژوهشی کیفی در خصوص ارزیابی عملکرد شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اوّل) با رویکرد سازمان دانش‌محور و با عبور از مدل‌های ارزیابی عملکرد موجود با نگاه سنتی و کوتاه‌مدت است تا چالش‌های این حوزه را با مدلی جامع و مانع، شفاف و ساده پوشش دهد، به‌گونه‌ای که واقع‌گرایانه باشد و با حوزه‌های حساس و کلیدی عملکرد این شرکت به‌عنوان یک سازمان دانش‌محور نیز مرتبط باشد. در ابتدا به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، پس از بررسی ادبیات و پیشینه تحقیقات انجام شده، چارچوب و پروتکل مصاحبه نیمه ساختاریافته تهیه و تدوین و در ادامه از میان کارشناسان و خبرگان علمی و اجرایی فعال در حوزه خدمات ارتباطی با روش نمونه‌گیری هدفمند "گلوله برفی"، مشارکت‌کنندگان انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل تم استقرایی شش مرحله‌ای کلارک و براون کدگذاری گردید. تحلیل داده‌ها در فرایند کدگذاری با کمک نرم‌افزار MAXQDA منجر به ظهور 104 کد باز، 27 تم فرعی و 7 تم اصلی شامل مؤلفه‌های مدیریت و نیروی انسانی، سازمانی، فرایندی، بازار و فضای رقابتی، فنی و اجرایی فضای کسب و کار، بسترسازی مبتنی‌بر دانش و نتایج در سه حوزه سازمانی، مشتریان و رگولاتوری شد. با توجه به ویژگی‌های خاص سازمان‌های فعال در صنعت خدمات ارتباطی و تأکید آن‌ها بر دانش و فناوری اطلاعات به‌منظور رسیدن به کمال سازمانی، نتایج این پژوهش می­تواند توسط سایر شرکت‌های دانش‌محور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Performance Evaluation Model for Mobile Telecommunication Company of Iran with a Knowledge-Based Organization Approach

نویسندگان [English]

  • Hedie Homaypour 1
  • Abbas Monvarian 2
  • Rahmatollah Gholipour 2
1 Ph.D. Candidate in Public Administration, Department of Management, Faculty of Management & Economic, University of Tehran, Kish Campus, Kish, Iran
2 Prof., Department of Management, Faculty of Management & Economic, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Mobile Telecommunication Company of Iran(Hamrah e Aval) due to the nature of the communication services industry in the country, has high dynamism and change in its field of activity. To control and adapt to these changes, the company needs a new model to evaluate its performance. Accordingly,The present Study is a qualitative research on performance appraisal with the approach of knowledge-based organization and by passing the existing performance appraisal models with a traditional and short-term perspective to cover the challenges of this field with a comprehensive, transparent and simple model, so that it is realistic and related to the sensitive and key areas of the company's performance as a knowledge-based organization. First, in order to collect data, after reviewing the literature and research background, the framework and protocol of semi-structured interviews were prepared and compiled, and then among scientific and executive experts active in the field of communication services by purposeful sampling method "Snowball", participants were selected. Data analysis was coded by Clark and Brown six-step inductive theme analysis. Data analysis in the coding process by MAXQDA software led to the emergence of 104open source, 31sub-themes and 7 main themes including management and human resource components, organizational, process, market and competitive environment, technical and executive business environment, knowledge-based platform and The results were in three areas: organizational, customer and regulatory. Due to the special characteristics of organizations active in the communication services industry and their emphasis on knowledge and information technology in order to achieve organizational perfection, the results of this study can be used by other knowledge-based companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance evaluation
  • Knowledge-Based Organization
  • Mobile Telecommunication Company of Iran (Hamrah e Aval)
  • theme analysis
اصغری، حرمت؛ دانش فرد، کرم اله؛ میرسپاسی، ناصر (1397).  تحلیل عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان مورد مطالعه: شرکت‌های موجود در پارک‌های علم و فناوری تهران، فصلنامه مدیریت بهره‌وری، دوره 12، 2(45) تابستان، 1397، صفحه 30-7.
باقری، مسلم ؛ پولادی، حسن؛  کیانی، مهرداد (1394). شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های مؤثر در ارزیابی عملکرد دانش گران شرکت‌های دانش‌بنیان ، مطالعه موردی: یک شرکت (ICT)، ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺳﺎل ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎره 4، صص 36-1
حسینی، سید مهدی؛ جعفری، مصطفی؛ اخوان، پیمان (1398). بررسی امکان ریسک آفرینی فرایند اشتراک دانش در سازمان‌های دانش‌محور (نمونه پژوهش: یک سازمان دانش‌محور در حوزه فناوری اطلاعات). فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، (7) 2، صفحات 39-1.
 رضوی، سید مصطفی؛ شهریاری، سلطانعلی؛ احمدپور داریانی، محمود (1394). ارزیابی عملکرد نوآورانۀ شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای-رویکرد تئوری بازی، فصلنامه مدیریت صنعتی، مقاله 4، دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 742-721.
سیلاوی، عیسی، سرداری،احمد، رشیدی کیا، یوسف (1396).  مطالعه موردی ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، سال هشتم، ویژه نامه 1396.
شرفی، علی؛ نوروزی، علیرضا؛ اسمعیلی گیوی، محمدرضا؛ حیدری دهوئی، جلیل (1399). ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب، فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، (9)3، صفحات 96-51.
شمسی، مهناز؛ نورمحمدی، حمزه علی (1397). ارائه مدلی برای سنجش و ارزیابی عملکرد علم و فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری مطالعات ایران )ایرانداک(، دوره ۳۴، شماره ۲ ، صص 534-517.
صمدی میارکلائی، حسین؛   فضلی،  سیدسجاد؛  صمدی میارکلایی، حمزه  (1397). ارزیابی عملکرد یک سازمان نظامی بر اساس مدل سرآمدی سازمانی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، دوره 14، شماره 44، تابستان 1397، صفحه 140-117.
فتحیان، محمد؛ مهریار، مهدی؛ غلامیان، محمدرضا (1394). ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد ارتباطات سبز، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 7، شماره 4. زمستان 1394.
ﻓﻘﯿﻬﯽ، ﻣﻬﺪی؛ ﻋﻠﯿﺰاده، ﭘﺮﯾﺴﺎ؛ ﻗﺎﺳﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ (1397).  اﻟﺰاﻣﺎت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن: ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﺮان و اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 86، ﺑﻬﺎر 1397، ﺻﻔﺤﺎت 152 – 99.
نیکوکار، غلامحسین؛ مهدوی مزده، محمد؛  موسوی،  سید جلال؛ علیدادی تلخستانی، یاسر (1393). ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی سال ششم تابستان 1393 شماره 2 (پیاپی 16).
 
References
Amirahmadi, H., & Saff, G. (1993). Science parks: a critical assessment. Journal of Planning Literature, 8(2), 107-123.
Asghari, H., Daneshfard, K., Mirsepasi, N. (2018). Performance Analysis of Knowledge-Based Firms: The Case of Tehran Science and Technology Park Firms. The Journal of Productivity Management, 12(2(45)), 7-30. (in Persian).
Awoleye, O. M., Ilori, O. M., & Oyebisi, T. O. (2020). Sources of innovation capability and performance of ICT agglomerated MSMEs in Nigeria. International Journal of Innovation Management, 24(04), 2050032.
Bagheri, M., Poladi, H., Kiani, M. (2015). . Journal of Management Improvement, 9(1), -. (in Persian).
Bourne, M., & Neely, A. (2000). Performance measurement system interventions: the impact of parent company initiatives on success and failure. In Proceedings of the 2nd International Conference on Performance Measurement, England, Cambridge (pp. 64-71).
Chamoni, P., Gluchowski, P., & Hahne, M. (2006). Business Information Warehouse: Perspektiven betrieblicher Informationsversorgung und Entscheidungsunterstützung auf der Basis von SAP-Systemen. Springer-Verlag.
Dezi, L., Ferraris, A., Papa, A., & Vrontis, D. (2019). The role of external embeddedness and knowledge management as antecedents of ambidexterity and performances in Italian SMEs. IEEE Transactions on Engineering Management.
Dogaru, L. (2020). The Main Goals of the Fourth Industrial Revolution. Renewable Energy Perspectives. Procedia Manufacturing, 46, 397-401.
Fathian, M., null, N., Amjadi, E. (2017). The Study of effective factors in the knowledge transfer process by Iranian graduates in developed countries. Journal of Technology Development Management, 5(3), 9-32. doi: 10.22104/jtdm.2018.2212.1764. (in Persian).
Ferraris, A., Giachino, C., Ciampi, F., & Couturier, J. (2019). R&D internationalization in medium-sized firms: The moderating role of knowledge management in enhancing innovation performances. Journal of Business Research.
Ghasemi, M., Faghihi, M., Alizadeh, P. (2018). Requirements to Achieve a Knowledge-Based Economy at Macro Level: Analysis of Legal Framework in Iran and Some Policy Recommendations. Economics Research, 18(68), 99-152. doi: 10.22054/joer.2018.8689. (in Persian).
Haseeb, M., Hussain, H. I., Ślusarczyk, B., & Jermsittiparsert, K. (2019). Industry 4.0: A solution towards technology challenges of sustainable business performance. Social Sciences, 8(5), 154.
Hermann, M., Pentek, T., & Otto, B. (2015). Design principles for Industrie 4.0 scenarios: a literature review. Technische Universität Dortmund, Dortmund.
Hoseini, S., Jafari, M., Akhavan, P. (2020). Feasibility Survey the Risk-Taking Due to the Knowledge Sharing Process for the Knowledge-Based Organization (Case Study: An Organization in Field of Information Technology). Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 2(7), 1-39. (in Persian).
Imran, M. (2018). Influence of industry 4.0 on the production and service sectors in Pakistan: Evidence from textile and logistics industries. Social Sciences, 7(12), 246.
Kirankabeş, M. C., & Erkul, A. (2019). Regional knowledge production in Central and East European countries: R&D factor productivity and changes in performances. Eastern Journal of European Studies, 10(1).
Kumar, A., Singh, R. K., & Modgil, S. (2020). Exploring the relationship between ICT, SCM practices and organizational performance in agri-food supply chain. Benchmarking: An International Journal.
Mashayekh, J., Tabatabaeian, S., Amiri, M., Shokrieh, M. (2020). Modeling Factors Affecting Innovation Performance of the Firms in the Advanced Materials Sector in Iran: A Quantitative Approach Based on Structural Equations. Journal of Technology Development Management, 8(1), 9-46. doi: 10.22104/jtdm.2020.3717.2290. (in Persian).
Nikokar, Gh., Mahdavi Mazdeh, M., Mousavi, Seyed Jalal., Alidadi Talkhestani, Y. (2014). Designing a Native Model for Knowledge Employees Performance Appraisal. Journal of Research in Human Resources Management, 6(2), 39-55. (in Persian)..
Nosratabadi, H. E., Pourdarab, S., & Abbasian, M. (2011). Evaluation of science and technology parks by using fuzzy expert system. Journal of Mathematics and Computer Science, 2(4), 594-606.
Posada, J., Toro, C., Barandiaran, I., Oyarzun, D., Stricker, D., de Amicis, R. & Vallarino, I. (2015). Visual computing as a key enabling technology for industrie 4.0 and industrial internet. IEEE computer graphics and applications, 35(2), 26-40.
Razavi, S., Shahriari, S., Ahmadpor Dariani, M. (2015). Evaluation of Innovative Performance of Knowledge based Company by Network Data Envelopment Analysis-Game Theory Approach. Industrial Management Journal, 7(4), 721-742. doi: 10.22059/imj.2015.57423. (in Persian).
samadi, H., Fazli, S., samadi, H. (2018). European Foundation for Quality Management (EFQM)-based Performance Appraisal within an Army Organization. Military Science and Tactics, 14(44), 117-140. . (in Persian).
Schwab, K. (2017). The fourth industrial revolution. Currency.
Shamsi M, Nourmohammadi H. An Analytical Study of Evaluative Indicators and Models of Science and Technology in order to Offer a Model for Measuring and Evaluating the Performance of Science and Technology Knowledge-based Companies in Iran. .... 2019; 34 (2) :517-534. (in Persian).
Sharafi, A., Noruzi, A., Esmaeili Givi, M., Heidary Dahooie, J. (2020). Presenting the Conceptual model of the Social Knowledge Management using Meta Synthesis Method. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 3(9), 51-96. (in Persian).
silavi, E., sardari, A., rashidi kia, U. (2017). Case study on performance evaluation based on a balanced scorecard approach. Public Policy In Administration, 8(1396), 65-82. (in Persian).
Soltani, M., Taban, M., & Safari, A. (2014). Localization of European Foundation for Quality Management (EFQM) In Military Research Organizations. Organizational Resources Management Researchs, 4(1), 143-119.
Soni, N., Sharma, E. K., Singh, N., & Kapoor, A. (2020). Artificial Intelligence in Business: From Research and Innovation to Market Deployment. Procedia Computer Science, 167, 2200-2210.
Sun, C. C. (2011). Evaluating and benchmarking productive performances of six industries in Taiwan Hsin Chu Industrial Science Park. Expert Systems with Applications, 38(3), 2195-2205.
Tocan, M. C. (2012). Knowledge Based Strategies for Knowledge Based Organizations. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 2(6), 167-177..
Unger, H., Börner, F., & Müller, E. (2017). Context related information provision in Industry 4.0 environments. Procedia Manufacturing, 11, 796-805.
van Ree, H. J. (2002). The added value of office accommodation to organisational performance. Work study.
Wang, Z., & Wang, N. (2012). Knowledge sharing, innovation and firm performance. Expert systems with applications, 39(10), 8899-8908.
Waschneck, B., Altenmüller, T., Bauernhansl, T., & Kyek, A. (2016, October). Production Scheduling in Complex Job Shops from an Industry 4.0 Perspective: A Review and Challenges in the Semiconductor Industry. In SAMI@ iKNOW (pp. 1-12).
Zheng, S., He, C., Hsu, S. C., Sarkis, J., & Chen, J. H. (2020). Corporate environmental performance prediction in China: An empirical study of energy service companies. Journal of Cleaner Production, 121395.