تحلیل ریسک دانش بین سازمانی با رویکرد منطق فازی (نمونه پژوهش: صنعت بیمه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ،دانشگاه الزهرا ،تهران ، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 محقق پسا دکتری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ،دانشگاه الزهرا ،تهران ، ایران

چکیده

اشتراک دانش و ریسک‌های آن در سال‌های اخیر مورد توجه محققان بوده است و با وجود اهمیت موضوع در صنعت بیمه، تاکنون پژوهشی در این زمینه انجام نشده است. با توجه به خلا شناسایی‌شده هدف اصلی، تحلیل و ارزیابی ریسک‌های دانش بین سازمانی در صنعت بیمه است. روش تحقیق از منظر داده توصیفی و از منظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل 30 نفر از مدیران منابع انسانی و ریسک در صنعت بیمه است که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده از خبرگان از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. اندازه‌گیری تأثیر متقابل ریسک‌های دانش بر یکدیگر و همچنین تعیین احتمال و شدت اثر هر یک از ریسک‌ها به‌ترتیب از طریق روش دیمتل فازی و روش فازی به کمک برنامه‌نویسی در نرم‌افزار مطلب صورت گرفت. طبق نتایج، ریسک از دست دادن دانش به‌دلیل اثرگذاری بالا بر دیگر ریسک‌های دانش بین سازمانی و همچنین احتمال وقوع و شدت اثر فراوان و در نتیجه سطح بالای ریسک، از مهم‌ترین ریسک‌های دانش بین سازمانی است و لازم است تا همواره مدنظر شرکت‌های فعال در صنعت بیمه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inter organizational knowledge risk analysis with fuzzy logic approach (case study: insurance industry)

نویسندگان [English]

  • ameneh khadivar 1
  • sara farnia 2
  • fatemeh abassi 3
1 Associate Professor, Faculty of Social Science and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Master of Management, Faculty of Social Science and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Post Doc. of Management, Faculty of Social Science and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Knowledge sharing and its risks have been considered by researchers in recent years, and despite the importance of the issue in the insurance industry, no research has been conducted in this area. Given the identified gap, the main purpose is to analyze and evaluate inter-organizational knowledge risks in the insurance industry. The research method is descriptive from the data perspective and applied from the goal perspective. The statistical population includes 30 human resource and risk managers in the insurance industry who were selected by purposive sampling. A questionnaire was used to collect data from experts. Measuring the interaction of knowledge risks on each other and also determining the probability and severity of the effect of each risk was done through fuzzy dematel method and fuzzy method with the help of programming in Matlab software. According to the results, the risk of knowledge loss due to high impact on other inter-organizational knowledge risks, as well as the probability of occurrence and severity of the effect and therefore the high level of risk, is one of the most important inter-organizational knowledge risks and should be considered by active organizations in insurance industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Control mechanisms risk
  • knowledge transfer risk
  • fuzzy multi criteria decision making
  • knowledge loss risk
  • organizational interactions
بامداد صوفی، جهانیار،  تقوی فرد، محمد تقی، ارجمند قهستانی، امید. (1395). چهارچوبی برای تحلیل ریسک از دست دادن دانش، ناشی از خروج نیرو های دانشی. مطالعات مدیریت، 82، 59-29.
حبیبی، آرش، ایزدیار، صدیقه، سرافرازی، اعظم. (1393). تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (چاپ اول). تهران: انتشارات گیسوم.
حمیدی زاده، محمد رضا. (1390). مدیریت دانش و دانایی: ساختار، فرآیند و ساز و کارها (چاپ دوم). تهران: انتشارات گیسوم.
خیر اندیش، م. افشارنژاد. ( 1383). راهبردهای مدیریت برای دانش شخصی سازمانی. تدبیر، 15، 26-20.
رضائیان، علی، احمدوند، علی محمد، تولّایی، روح الله. (1389). بررسی الگوهای راهبرد مدیریت دانش و راهبرد دانش در سازمان‌ها. دوماهنامه علمی_ترویجی " توسعه انسانی پلیس"، 27، 26-19.
ساروخانی، باقر. (1387). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی: اصول و مبانی (چاپ چهاردهم). تهران: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
نوروزپور، بهمن، مرادی، محمود، رمضانیان، محمد رحیم. (1393). تجزیه و تحلیل ریسک‌های انتقال دانش: ابزاری برای مدیریت راهبردی روابط بین سازمانی. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 20، 190-177.
 
 
References
Al-Shanti, M. A. (2017). The role of transformational leadership on the knowledge management: An applied study on the employees in the Palestinian interior ministry-Gaza strip. The Jordan Journal of Business Administration, 13(3), 435-459.
Battistella C, Toni A. F. De, and Pillon R. (2015). Inter-organisational technology / knowledge transfer : a framework from critical literature review. The Journal of Technology Transfer, 41(3), 1195-1234.
Bellamy, C., Raab, C., and Perri. (2005). Multi-agency working in British social policy: Risk, information sharing and privacy. Information Polity, 10(1–2), 51–63.
Bellamy, C., Raab، and C., Perri. (2005). Multi-agency working in British social policy: Risk، information sharing and privacy. The Journal of Information Polity, 10(1–2)، 51–63.
Bigdeli, A. Z., Kamal, M. M., and de Cesare, S. (2013). Electronic information sharing in local government authorities: Factors influencing the decision-making process. International Journal of Information Management, 33(5), 816–830.
Bratianu, C. (2018). Hannibal ante portas and the knowledge risk framework. In Proceedings of the 13th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Delft University of Technology, Delft, Netherlands, 4-6 July 2018, pp. 25-35.
Cartwright, S., & Schoenberg, R. (2006). Thirty years of mergers and acquisitions research: Recent advances and future opportunities. British Journal of Management, 17, S1–S5.
Chatzoudes, D., Chatzoglou, P., and Vraimaki, E. (2015). The central role of knowledge management in business operations: Developing a new conceptual framework. Business Process Management Journal, 21(5), 1117-1139.
Connelly, C. E., Zweig, D., Webster, J., and Trougakos, J. P. (2012). Knowledge hiding in organizations. Journal of Organizational Behavior, 33, 64–88.
Connelly, C.E., Zweig, D. (2014). How perpetrators and targets construe knowledge hiding in organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24(3), 479–489.
Cummings, J. L., Teng, B. (2003). Transferring R&D knowledge: The key factors affecting knowledge transfer success. Journal of Engineering and Technology Management, 20(1-2), 39–68.
Dekker, H. C. (2003). Value chain analysis in interfirm relationships: a field study. Management Accounting Research, 14(1), 1–23.
Donnelly, R. (2019). Aligning knowledge sharing interventions with the promotion of firm success: The need for SHRM to balance tensions and challenges. Journal of Business Research, 94, 344–352.
Durst S. Zieba M.. (2018). Mapping knowledge risks: towards a better understanding of knowledge management management. Knowledge Management Research & Practice,17(1), 1-13.
Durst, S., Ferenhof, H. A. (2016). Competitive strategies for small and medium enterprises knowledge risk management in turbulent times. In K. North and G. Varvakis (Eds.). Competitive strategies for small and medium enterprises,195–209.
Durst, S., Hinteregger, C., and Zieba, M. (2019). The linkage between knowledge risk management and organizational performance. Journal of Business Research, 105(11), 1–10.
Durst, S., Zieba, M. (2020). Knowledge risks inherent in business sustainability. Journal of Cleaner Production, 251:119670.
Erba, C. P. (2019). Chapter 29 - Risk Assessment. In Environmental and Pollution Science (3rd ed.).
Gallati, R. R. (2003). Risk management and capital adequacy. New York: McGraw-Hill.
Giacobbe, F., Matolcsy, Z., and Wakefield, J., (2016). An investigation of wholly-owned foreign subsidiary control through transaction cost economics theory. Accounting and Finance, 56, 1041–1070.
Gratt, L. B. (1987). Risk Analysis Or Risk Assessment; A Proposal For Consistent Definitions Lawrence B. Gratt IWG Corporation San Diego, CA 92109, 241–249.
Han, J., Teng, X., Tang, X., Cai, X., and Liang, H. (2020). Discovering knowledge combinations in multidimensional collaboration network: A method based on trust link prediction and knowledge similarity. Journal of Knowledge-Based Systems, 195:105701. Doi:10.1016/j.knosys.2020.105701.
Hargadon, A., Sutton, R.I. (2008). Building an innovation factory. Harvard Business Review, 78(3), 157–166.
ISO 31000. International Organisation of Standardisation. (2018). Principles and generic guidelines on risk management. Retrieved 22.11.2018.
Jafari, M., Rezaeenour, J., Mahdavi Mazdeh, M., and Hooshmandi, A. (2011). Development and evaluation of a knowledge risk management model for project-based organizations: A multi-stage study. Journal of Management Decision, 49(3), 309–329.
Karlsson, F., Frostenson, M., Prenkert, F., Kolkowska, E., & Helin, S. (2017). Inter-organisational information sharing in the public sector: A longitudinal case study on the reshaping of success factors. Journal of Government Information Quarterly, 34(4), 567–577.
Khoshsima, Gholamreza, Lucas, Caro, and Mohaghar, A. (2004). Practical Aspects Of Knowledge Management. Berlin: Springer, 425-432.
Langdalen, H., Bjorheim, E., and Bjorheim, H. (2020). A New Framework To Idenitfy And Assess Hidden Assumptions In The Background Knowledge Of A Risk Assessment. Reliability Engineering and System Safety, 200(February), 106909.
Li, Q., Kang, Y. (2019). Knowledge sharing willingness and leakage risk: An evolutional game model. Open Access journal, 11(3), 1-21.
Loebbecke, C., Fenema, P. C. Van, and Powell, P. (2016). Managing inter-organizational knowledge sharing. Journal of Strategic Information Systems, 25(1), 4–14.
Majid, M. and McCaffer, R. (1997).Assessment of Work Performance of Maintenance Contractors in Saudi Arabia. Journal of Management Engineering, 13(5), 44-49.
Marabelli, M., & Newell, S. (2012). Knowledge risks in organizational networks: The practice perspective. Journal of Strategic Information Systems, 21(1), 18–30.
Massingham, P. (2008). Measuring the impact of knowledge loss: More than ripples on a pond?. Journal of Management Learning, 39(5), 541–560.
Monteiro, F., Mol, M., and Birkinshaw, J. (2017). Ready to be open? Explaining the firm level barriers to benefiting from openness to external knowledge. Long Range Planning, 50(2), 282–295.
Mukherjee, D., Lahiri, S., Ash, S.R. and Gaur, A.S. (2018). Search motives, local embeddedness and knowledge outcomes in offshoring. Journal of Business Research, 11(22), 365-375.
Ngah, R., Tai, T. and Bontis, N. (2016), Knowledge management capabilities and organizational performance in roads and transport authority of Dubai: the mediating role of learning organization. Journal of Knowledge and Process Management, 23(3), 184-193.
Nonaka, I. Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company. New York: Oxford University Press.
Nuruzzaman, N., Gaur, A.S. and Sambharya, R. (2018). A micro-foundations approach to studyinginnovation in multinational subsidiaries. Global Strategy Journal, 9(1), 1-25.
Obeidat, A. M., Abualoush, S. H., Irtaimeh, H. J., Khaddam, A. A., & Bataineh, K. A. (2018). The role of organizational culture in enhancing the human capital applied study on the social security corpo-ration. International. Journal of Learning and Intellectual Capital, 15(3), 258-276.
Olson, David L. and Wu, D. D. (2020). Enterprise Risk Management Models. Berlin: Springer.
Oyemomi O. Liu S. Neaga I. Chen H. and Nakpodia F. (2019). How cultural impact on knowledge sharing contributes to organizational performance: Using the fsQCA approach. Journal of Business Research 94(February), 313–319.
Perrot B. E. (2007). A strategic risk approach to knowledge management. Business Horizons, 50(6), 523–533.
PMI. (2017). A guide to project management body of knowledge: PMBoK guide (6th ed.). USA.: Project Management Institute.
Qian, H. (2018). Knowledge-Based Regional Economic Development: A Synthetic Review of Knowledge Spillovers, Entrepreneurship, and Entrepreneurial Ecosystems. Economic Development Quarterly, 32(2), 163–176.
Rouse M. (2020). risk analysis. Search Security (Apr) 1–4. Retrieved from https://searchsecurity.techtarget.com/definition/risk-analysis.
Shahzad, K., Bajwa, S.U., Siddiqi, A.F.I., Ahmid, F. and Raza Sultani, A. (2016). Integrating KnowledgeManagement (KM) strategies and processes to enhance organizational creativity and performance: an empirical investigation. Journal of Modelling in Management, 11(1),154-179.
Staadt, J. (2015). The cultural analysis of soft systems methodology andthe configuration model of organizational culture. Sage Open, 5(2), 1-10. Doi:2158244015589787471177/ 2158244015589787.
Tadelis S. (2007). The innovative organization: Creating value through outsourcing. Californian Management Review, 50(1) 261–277.
TECHNICAL REPORT: ISO/IEC TR 2-13335: Dec (1997): 15, Information technology - Guidelines for the management of IT Security – Part 2: Managing and planning IT Security.
Tsang, E.W.K., Nguyen, D.T. and Erramilli, M.K. (2004). Knowledge acquisition and performance of international joint ventures in the transition economy of Vietnam. Journal of International Marketing, 12(2), 82-103.
Wang Andy and Dyball M. C. (2019). Management controls and their links with fairness and performance in inter-organisational relationships. Account. Finance, 59(3), 1835–1868. Doi:10.1111/acfi.12408
Webster, Merriam. (1980). New Collegiate Dictionary. Springfield.
Yang, H.L., and Wu, T.C.T. (2008). Knowledge Sharing in an Organization. Technological Forecasting and Social Change, 75(8),1128-1156.
Yang, T.-M., and Maxwell, T. A. (2011). Information-sharing in public organizations: A literature review of interpersonal, intra-organizational and inter-organizational success factors. Government Information Quarterly, 28(2), 164–175.
Zhang Q, Li M, Deng Y. (2018). Measure the structure similarity of nodes in complex networks based on relative entropy. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 491(1),749–763.
Zhang, W., & Deng, Y. (2018). Combining conflicting evidence using the DEMATEL method. Soft Computing, 23(2002), 8207-8216. Doi.org/10.1007/s00500-018-3455-8.
Zhou, X., Hu, Y., Deng, Y., Chan, F.T.S. and Ishizaka, A. (2018). A DEMATEL Based completion method for incomplete pairwise comparison matrix in AHP. Annals of Operations Research, 271(February), 1045-1066. Doi: 10.1007/s10479- 018-2769-3.
Zieba M., Durst S. (2018). Knowledge Risks in the Sharing Economy. Knowledge Management and Organizational Learning, 6, 253–270.