طراحی الگوی بومی استخراج دانش خبرگان و تجربیات سازمانی در سطح راهبردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت تحول و تعالی سازمانی، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه سیاستگذاری علم و فناوری، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

چگونگی استخراج و اکتساب دانش از تجارب مدیران و فرماندهان عالی، به‌منظور استفاده‌های مجدد سازمانی، الگوبرداری و آموزش و تربیت نسل آینده مدیران، مسئله اصلی پژوهش حاضر است. لذا هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر و طراحی الگوی بومی استخراج دانش از خبرگان و تجربیات سازمانی در سطح راهبردی است. این پژوهش از نوع توسعه‌ای بوده و از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) جهت تحلیل استفاده شد است. جامعه آماری شامل خبرگان یکی از سازمان‌های راهبردی کشور و اساتید دانشگاهی حوزه مدیریت دانش است و برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. براى تعیین میزان اتفاق­نظر میان اعضاى نمونه و همچنین جهت سنجش میزان هماهنگی بین اعضای پانل، از ضرایب هماهنگی (کندال) استفاده گردید و جهت بررسی قدرت نفوذ و وابستگی از تحلیل میک­مک استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اکتساب دانش شامل 5 بعد دانش، گروه مهندسی دانش، خبره، سازمان و ذینفعان است. نتایج تحلیل ISM نیز مبین این است که مؤلفه‌های سطح دانش و تجربه (عملیاتی و راهبردی)، نوع دانش و تجربه، پیچیدگی دانش، توانمندی و مهارت گروه در استخراج دانش، اختصاص زمان مناسب و کافی، ویژگی شخصیتی، توانمندی در بازگویی و اعتقاد به موضوع و انگیزه در سطح اول، محرمانگی و حمایت مدیریتی در سطح دوم و راهبرد سازمانی، فرهنگ، اسناد بالادستی، انتظارات و الزامات در سطح سوم قرار دارد. با توجه به نتایج پژوهش، مهندسان و مدیران دانش می­توانند با استفاده از رویکرد این پژوهش و اجرای مدل ساختاری تفسیری و توجه به سیر منطقی ارائه‌شده در مدل مفهومی به سهولت و دقت، پروژه­های کاربردی اکتساب دانش را مورد آزمایش قرار دهند.
واژگان کلیدی: اکتساب دانش، تجربه‌نگاری، تجربیات سازمانی، الگوی بومی دانش راهبردی، نیروهای مسلح

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Extracting Individuals' Knowledge and Organizational Experiences at the Strategic Level

نویسندگان [English]

  • Amir Hasirchi 1
  • Ruhollah Tavallaee 2
  • Masoud matini motahar 3
1 Assistant Professor, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Imam Hossein University and Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 PhD Student of System Management, Imam Hossein University , Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this research is to design an indigenous model for extracting knowledge from individuals and organizational experiences at the strategic level of the General Staff of the Armed Forces. Orientation of research is a developmental research and applied research. Based on interviews with experts and implementation of semi-structured interviews, the interpretive structural modeling approach is used for analysis. The statistical population is the organizational experts of the General Staff of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran and the academic elite and experts in the field of knowledge management. Purposeful sampling method was used to select the sample. The results showed that knowledge acquisition includes 5 dimensions of knowledge, knowledge engineering team, expert, organization and stakeholders. Kendall coefficients were used to determine the degree of consensus (validity) among the sample members and also to measure the degree of coordination between panel members. Delphi method was used to obtain appropriate results and consensus on the components affecting the process of turning tacit knowledge into explicit. Confirmatory factor analysis (construct validity) was used to assess the validity of the components affecting the process of converting tacit to explicit knowledge. The results of the analyzes show that the components of knowledge and experience level (operational and strategic), type of knowledge and experience, knowledge complexity, ability and skill of the team in extracting knowledge, allocating appropriate and sufficient time, personality traits, ability to retell and Belief in subject and motivation is in the first level, confidentiality and managerial support are in the second level, and organizational strategy, culture, upstream documents, expectations and requirements are in the third level.
Keywords: knowledge acquisition, empiricism, organizational experiences, indigenous model of strategic knowledge, armed forces

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge acquisition
  • empiricism
  • organizational experiences
  • indigenous model of strategic knowledge
-        ابطحی، سید حسین؛ یاوری بافقی، امیرحسین و یاوری بافقی، بهروز (1392). تحلیل و مستندسازی اکتساب دانش سازمانی (مطالعه موردی: ستاد مبارزه با مواد مخدر)، فصلنامه پژوهش­های انتظام اجتماعی، 5(1): 79-61.
-        اخوان، پیمان و دهقانی، مریم (1396). بررسی تأثیر ویژگی شخصیت افراد بر فرآیند اکتساب دانش خبرگان (مطالعه موردی: خبرگان حوزه صنعت برق). مجله علمی پژوهشی شریف: مهندسی صنایع و مدیریت. انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1396.
-        اخوان، پیمان و شهابی‌پور، علی (1394). توسعه فرایند اکتساب و انتشار دانص ضمنی و مستندسازی تجارب به‌منظور آموزش و توانمندسازی سازمانی. فصلنامه رشد فناوری، سال دوازدهم، شماره 45. صص 45-58.
-        افجه‌ای، زهرا و افجه‌ای، فاطمه (1395). بررسی عوامل مؤثر برای طراحی الگوی سامانه مدیریت دانش در سازمان‌های انتظامی. فصلنامه مدیریت و پژوهش‌های دفاعی. دوره 15. شماره 83. صص 69- 94.
-        افرازه، عباس (1384). مدیریت دانش، مفاهیم، مدل‌ها، اندازه‌گیری و پیاده‌سازی. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
-        تولایی، روح‌الله؛ حقیقی بروجنی، پیام و احمدی، محمدمیلاد (1397). طراحی مدل فرآیندی بومی اکتساب دانش سازمانی خبرگان با استفاده از نگاشت شناختی معنایی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 9(36): 88-63.
-        خدامرادی، سعید؛ سعادتمند، محمد؛ موسوی، سید احمد و ابویی، منیره (1393). ارائه الگوی بومی مستندسازی تجارب در نیروی انتظامی، دانش انتظامی بوشهر، 16(5): 105-89.
-        ضیایی، ثریا و توکلی، ثامنه (1394). مستندسازی تجربیات: تحلیلی بر عوامل رفتاری و فرهنگی مدیران مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 26(4): 154-139.
-        نظافتی، نوید؛ رشیدی، مهسا و تقوی فرد، محمد تقی (1392). مقایسه روش‌های استخراج دانش و ارائه یک متدولوژی ساخت‌یافته به‌منظور مستندسازی دانش، چشم‌انداز مدیریت دولتی، 14: 86-63.
References
-          Akhavan, Peyman and Pezeshkan, Amir (2014). Knowledge management critical failure factors: A multi-case study. Vine(Emerald). No. 44, Issue 1.
-          Al-Saiyd, N. A., Mohammad, A. H., Al-Sayed, I. A., Al-Sammarai, M. F. (2011), Distributed Knowledge Acquisition System for Software Design Problems. European Journal of Scientific Research. Vol.62 No.3, pp. 311-320.
-          Bratianu, C. (2018). Organizational Knowledge Dynamics: Managing Knowledge Creation, Acquisition, Sharing, and Transformation. Hershey: IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-4666-8318-1.ch010
-          Chergui, W., Zidat, S., Marir, F. (2018), An approach to the acquisition of tacit knowledge based on an ontological model. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences. Available online 17 September 2018 on https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2018.09.012
-          Chua, A. & Lam, W. (2005). Why KM projects fail: a multi-case analysis. Journal of Knowledge Management. Vol. 9 No. 3 2005, pp. 6-17.
-          Cooke, J.N. (2005). Knowledge elicitation, Chapter submitted to Handbook of Applied Cognition.
-          Dalkir, K. (2005). Knowledge Management in Theory and Practice. Elsevier Publication.
-          Davenport, T. H., Prusak, L. (1998) Working knowledge: How organizations manage what they know, Harvard Business School Press, Boston.
-          Delugach, Harry S., Etzkorn, Letha H., Carpenter, Sandra and Utley, Dawn (2016). A Knowledge Capture Approach for Directly Acquiring Team Mental Models. Journal of Human Computer Studies, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhcs.2016.07.001
-          Durkin. J. (1994). Expert Systems: Design and Development, 1rd edition, Macmillan Publishing Compan.
-          Dzekashu, William G. and McCollum, Walter R. (2014). A Quality Approach to Tacit Knowledge Capture: Effective Practice to Achieving Operational Excellence. International Journal of Applied Management and Technology. Volume 13, Issue 1, Pages 52–63.
-          Hua, J. (2008), "Study on Knowledge Acquisition Techniques". Second International Symposium on Intelligent Information Technology Application.
-          Jafari, Mostafa, Akhavan, Peyman and Ashraf Mortezaei (2009), A review on knowledge management discipline, Journal of Knowledge Management Practice, Vol. 10, No. 1, pp.1-23.
-          Jafari, Mostafa, Akhavan, Peyman andAkhtari, Maryam (2011), Exploration of Knowledge Acquisition Techniques in Tunnel Industry: The Case Study of Iran Tunnel Association. International Journal of Business and Management. Vol. 6, No. 8. Pp. 245-255.
-          Milton, N. R. (2003). Personal knowledge techniques. PhD thesis, University of Nottingham.
-          Milton, N. R. (2007). Knowledge Acquisition in Practice A Step-by-step Guide. Springer-Verlag London.
-          Mourtzis, D., Doukasa, M (2014). Knowledge capturing and reuse to support manufacturing of customized products: A case study from the mould making industry. 24th CIRP Design Conference. Procedia CIRP, pp.123– 128.
-          Santosus, M. & Surmacz, J. (2004), The ABCS of knowledge management, Knowledge Management Research Center, http://www.cio.com/research/ Knowledge based assets.
-          Smith, P. (1996). "An introduction to knowledge engineering". London: International Thompson Computer Press.
-          Subiksha (2012). Knowledge Models, current Knowledge Acquisition Techniques and Developments. The International Journal of Engineering and Science(IJES). Vol. 1, Issue. 2, pp. 313-317.
-         Yui, Cheng Ming(2003), Socializing Knowledge Management: The Influence of the Opinion Leader.