کلیدواژه‌ها = محیط تعامل
بکارگیری نظریه طراحی سازوکار برای پیاده سازی پیامد مطلوب مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 107-140

امیدعلی پارسا؛ غلامرضا عسکری؛ ابراهیم پازکی نژاد