نویسنده = حبیب الله سالارزهی
اعتبارسنجی ایزو 30401 به عنوان مبنایی جدید در پژوهش و ارزش آفرینی مدیریت دانش

دوره 5، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-42

حسین هاشمی؛ سید علیقلی روشن؛ حبیب الله سالارزهی؛ نورمحمد یعقوبی