داوران

فهرست اعضای کمیته داوران نشریه مدیریت دانش سازمانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

1

دکتر علی رضائیان

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2

دکتر رضا حسنوی

استاد، گروه مدیریت، دانشکده فناوری نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3

دکتر علی محمد احمدوند

استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

4

دکتر آمنه خدیور

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

5

دکتر عباس چهاردولی

دانشیار، گروه مدیریت راهبردی دانش، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

6

دکتر غلامرضا گودرزی

دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

7

دکتر مجید رمضان

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده فناوری نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

8

دکتر نوید نظافتی

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

9

دکتر سجاد شکوهیار

استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10

دکتر روح اله تولایی

دانشیار، گروه سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

11

دکتر مهدی مهتدی

استادیار، گروه تحول و تعالی، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

12

دکتر یاسر قاسمی نژاد

استادیار، گروه سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

13

دکتر حمید حاجی ملامیرزایی

استادیار، گروه سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

14

دکتر خلیل نوروزی

استادیار، گروه سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

15

دکتر سید عبداله صالح نژاد

استادیار، گروه مدیریت دانش، پژوهشکده هوش مصنوعی و مهندسی دانش، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

16

دکتر حسین بلوچی

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران

17

دکتر کیانخواه

دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

18

دکتر حمیدجعفری

دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

19

دکتر زین الدینی

دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

20

دکتر پیمان حاجی زاده

دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

21

دکتر میثم بابایی فارسانی

دکتری تخصصی مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

22

رضا توکلی راد

دکتری تخصصی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

23

امیر اعظمی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

24

دکتر اویس ترابی گلسفید

استادیار، دکتری تخصصی مدیریت سیستم، گروه تحول و تعالی، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

25

محمدمیلاد احمدی

دکتری تخصصی مدیریت سیستم، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

26

پیام حقیقی بروجنی

دکتری مدیریت سیستم ها، دانشگاه تهران، تهران، ایران

27

دکتر مهرداد محمدزاده علمداری

دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

28

دکتر روح اله باقری

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

29

دکتر وجه اله قربانی زاده

 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

30

دکتر مسلم باقری

 دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

31

دکتر اعظم صنعت جو

 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

32

دکتر مریم ناخدا

 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

33

دکتر محمد قاسمی

دانشیار، گروه مدیریت دولتی،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران