داوران

داوران نشریه در سال 1399 (تاکنون)

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

1

دکتر علی رضائیان

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2

دکتر رضا حسنوی

استاد، گروه مدیریت، دانشکده فناوری نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3

دکتر علی محمد احمدوند

استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

4

دکتر آمنه خدیور

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

5

دکتر عباس چهاردولی

دانشیار، گروه مدیریت راهبردی دانش، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

6

دکتر غلامرضا گودرزی

دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

7

دکتر روح اله تولایی

استادیار، گروه سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

8

دکتر مهدی مهتدی

استادیار، گروه تحول و تعالی، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

9

دکتر یاسر قاسمی نژاد

استادیار، گروه سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

10

دکتر حسین بلوچی

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران

11

دکتر کیانخواه

دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

12

دکتر حمیدجعفری

دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

13

دکتر زین الدینی

دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

14

دکتر پیمان حاجی زاده

دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

15

دکتر میثم بابایی فارسانی

دکتری تخصصی مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

16

پیام حقیقی بروجنی

دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها، دانشگاه تهران، تهران، ایران

17

رضا توکلی راد

دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

18

امیر اعظمی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

19

اویس ترابی گلسفید

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت سیستم، گروه تحول و تعالی، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

20

محمدمیلاد احمدی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت سیستم، گروه تحول و تعالی، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

 

داوران نشریه در سال 1398

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

1

دکتر علی رضائیان

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2

دکتر رضا حسنوی

استاد، گروه مدیریت، دانشکده فناوری نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3

دکتر علی محمد احمدوند

استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

4

دکتر آمنه خدیور

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

5

دکتر عباس چهاردولی

دانشیار، گروه مدیریت راهبردی دانش، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

6

دکتر غلامرضا گودرزی

دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

7

دکتر مجید رمضان

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده فناوری نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

8

دکتر نوید نظافتی

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

9

دکتر سجاد شکوهیار

استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10

دکتر روح اله تولایی

استادیار، گروه سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

11

دکتر مهدی مهتدی

استادیار، گروه تحول و تعالی، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

12

دکتر یاسر قاسمی نژاد

استادیار، گروه سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

13

دکتر حمید حاجی ملامیرزایی

استادیار، گروه سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

14

دکتر حسین بلوچی

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران

15

دکتر کیانخواه

دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

16

دکتر حمیدجعفری

دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

17

دکتر زین الدینی

دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

18

دکتر پیمان حاجی زاده

دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

19

دکتر میثم بابایی فارسانی

دکتری تخصصی مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

20

رضا توکلی راد

دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

21

امیر اعظمی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

22

اویس ترابی گلسفید

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت سیستم، گروه تحول و تعالی، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

23

محمدمیلاد احمدی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت سیستم، گروه تحول و تعالی، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

24

پیام حقیقی بروجنی

دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

 

داوران نشریه در سال 1397

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

1

دکتر علی رضائیان

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2

دکتر رضا حسنوی

استاد، گروه مدیریت، دانشکده فناوری نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3

دکتر علی محمد احمدوند

استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

4

دکتر محمدرضا حمیدی زاده

استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

5

دکتر محمدرضا حسنی آهنگر

دانشیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

6

دکتر عباس چهاردولی

دانشیار، گروه مدیریت راهبردی دانش، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

7

دکتر غلامرضا گودرزی

دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

8

دکتر روح اله تولایی

استادیار، گروه سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

9

دکتر مهدی مهتدی

استادیار، گروه تحول و تعالی، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

10

دکتر یاسر قاسمی نژاد

استادیار، گروه سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

11

دکتر حمید حاجی ملامیرزایی

استادیار، گروه سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

12

دکتر روح اله باقری

دکتری تخصصی مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

13

دکتر پیمان حاجی زاده

دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

14

دکتر میثم بابایی فارسانی

دکتری تخصصی مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

15

امیر اعظمی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

16

اویس ترابی گلسفید

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت سیستم، گروه تحول و تعالی، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

17

محمدمیلاد احمدی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت سیستم، گروه تحول و تعالی، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران