اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسین صابری

کامپیوتر استادیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

hsaberiihu.ac.ir
021-77105776

سردبیر

روح الله تولایی

مدیریت دانش دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

facultymembers.sbu.ac.ir/tavallaei/
ckmihu.ac.ir
021-77105823
0000-0002-3551-3469

h-index: 5  

اعضای هیات تحریریه

پیمان اخوان

مدیریت دانش استاد، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه صنعتی، قم، ایران

pe.iust.ac.ir/content/49703/
akhavaniust.ac.ir
025-2536641601
0000-0001-6256-3288

h-index: 37  

رضا حسنوی

مدیریت دانش استاد، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

civilica.com/p/185021/
hosnavimut.ac.ir
021-22945141
0000-0003-3673-6039

سید محمد مقیمی

مدیریت علوم رفتاری استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.prof-moghimi.ir/
moghimiut.ac.ir
021-61111

h-index: 17  

علی رضائیان

رفتار سازمانی و رهبری استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چهره ماندگار مدیریت ایران

manage.iauctb.ac.ir/fa/page/2467/
a-rezaeiansbu.ac.ir
0000-0002-0563-389x

h-index: 15  

علی اصغر پورعزت

مطالعات اسلامی در مدیریت استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~pourezzat
pourezzatut.ac.ir
021-88220537
0000-0002-1875-3479

h-index: 14  

محمدرضا حسنی آهنگر

هوش مصنوعی استاد، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

civilica.com/p/185409/
mrhasaniihu.ac.ir
021-77105776
0000-0002-5815-5983

h-index: 9  

علی فرهی

رفتار سازمانی استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

civilica.com/p/184747/
hrm_ihuyahoo.com
021-77105645
0000-0001-5891-150X

h-index: 8  

علی محمد احمدوند

مدیریت راهبردی استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه ایوان کی، ایوانکی، ایران

eyc.ac.ir/ShowProfessor.aspx?mid=9566
a.ahmadvandeyc.ac.ir
023-31432
0000-0003-2141-554X

h-index: 13  

غلامحسین نیکوکار

مدیریت سیستم استاد، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

civilica.com/p/202791/
ghnikookarchmail.ir
021-77105823
0000-0002-9008-2788

h-index: 5  

غلامرضا گودرزی

مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) استاد، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

www.isu.ac.ir/content/2708
rgodarziyahoo.com
021-88064001
0000-0002-1908-9549

h-index: 2  

وجه اله قربانی زاده

مدیریت سیستم ها استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

civilica.com/p/197382/
vghorbanizadehgmail.com
021-48392838
0000-0001-7621-7597

h-index: 10  

آمنه خدیور

مدیریت سیستم ها دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/khadivar
a.khadivaralzahra.ac.ir
021-88058491
0000-0003-4620-1409

h-index: 13  

مریم ناخدا

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~mnakhoda
mnakhodaut.ac.ir
021-61117716
0000-0002-6558-7880

h-index: 6  

اعظم صنعت جو

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

sanatjoo-a.profcms.um.ac.ir
sanatjoogmail.com
051-38803645-3880587
0000-0002-6288-314X

h-index: 8  

مسلم باقری

مدیریت دولتی دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ensani.ir/fa/article/author/142179
bagherimoslemshirazu.ac.ir
071-36286420
0000-0002-7821-8937

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر طلال عتریسی

جامعه‌شناسی استاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه المعارف، بیروت، لبنان

b2n.ir/x32199
atrissi_talalhotmail.com
009611820930

دکتر حسین رحال

جامعه شناسی دانش و فرهنگ استاد، مؤسسه علوم اجتماعی،دانشگاه بیروت، بیروت، لبنان

crss-ul.com/post.php?id=339&cid=141
drhusseinrahalgmail.com
0096103218710

دکتر نهله عیسی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده اطلاعات، دانشگاه دمشق، سوریه

noga00911gmail.com

جانشین سردبیر

محمدحسین شادمان فر

مدیریت دانش پژوهشگر، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

civilica.com/p/403485/
shadmanfar.mhihu.ac.ir
09033334604
0000-0003-1302-5998

مدیر داخلی

روح‌اله اسداله‌پور کریمی

رایانه پژوهشگر دانشکده و پژوهشکده رایانه، شبکه و ارتباطات، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

hesamkarimi92yahoo.com
09197033452

مشاور

محمد مهدی مجتهدی

مدیریت پروژه پژوهشگر، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

m.mojtahediihu.ac.ir
09124141327
0000-0003-4285-8876

اعضای هیات تحریریه پیشین

شعبان الهی

مدیریت فناوری اطلاعات دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/mae/elahi
elahimodares.ac.ir

h-index: 10  

عباس چهاردولی

مدیریت راهبردی دانشیار، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

civilica.com/p/185411/
tvm_abbasyahoo.com