کاربست تکنیک خوشه‌بندی در واکاوی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی با اصالت

نویسندگان

استادیار، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

10.22034/jkm.2024.235791.1697

چکیده

هدف پژوهش حاضر کاربست تکنیک خوشه‌بندی به منظور واکاوی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه گلستان بوده است، لذا این پژوهش کاربردی بوده، از حیث هدف توصیفی-پیمایشی است. در این پژوهش محققان نگاهی کل‌نگر و سیستمی به مقوله مدیریت دانش داشته و پیاده‎سازی مدیریت دانش را منوط به برخورداری یا نیاز یک گروه خاص ندانسته‌اند. اعضای نمونه‌ی آماری، 281 نفر از مدیران، اعضای هیات علمی و یاوران علمی دانشگاه گلستان بودند که از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه‌ مدیریت عمومی نیومن و کنراد که پایایی و روایی آن به ترتیب با استفاده از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی تایید شده بود مورد سنجش قرار گرفتند. در گام اول بر حسب ابعاد چهارگانه چرخه مدیریت دانش وضع موجود مدیریت دانش در دانشگاه گلستان در سه سطح مدیران، اعضای هیات علمی و یاوران علمی با استفاده از تحلیل خوشه‌ای غیر سلسله مراتبی و نرم‌افزار رپیدماینر مورد تحلیل قرار گرفت و تعداد خوشه‌های بهینه بر حسب شاخص دیویس-بولدین به دست آمد، در گام دوم اعضای نمونه آماری قرار گرفته در هر خوشه بر اساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد در هر دو خوشه وضعیت چهار بعد مدیریت دانش در سطح اطمینان 95/0 در پایین‌تر از عدد 3 قرار داشته و تحلیل ویژگی‌های جمعیت‌شناختی خوشه‌ها با آزمون کای دو در سطح اطمینان 95/0 نشان داد که نتایج به دست آمده با قالب‌های ذهنی از پیش شکل گرفته تفاوت معناداری دارد. نتایج پژوهش بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه گلستان تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of clustering technique in analyzing the situation of knowledge management in Golestan University

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Siahsarani Kojuri
  • Mahmood Reza Cheraghali
Assistant Professor of Management, Department of Management and Economics, Faculty of Humanities and Social Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

The aim of the current research was to apply the clustering technique in order to analyze the state of knowledge management in Golestan University, so this research is applied, in terms of descriptive-survey purpose. In this research, the researchers have taken a holistic and systemic view of the knowledge management category and did not consider the implementation of knowledge management in the university to be dependent on the availability or need of a specific group. The members of the statistical sample were 281 administrators, faculty members, and scientific assistants of Golestan University, who were selected through stratified sampling and they were measured through Newman and Conrad's general management questionnaire, whose reliability and validity were confirmed using Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis, respectively. In the first step, according to the four dimensions of the knowledge management cycle, the current state of knowledge management in Golestan University was analyzed at three levels of managers, faculty members and scientific assistants using non-hierarchical cluster analysis and Rapidminer software, and the number of optimal clusters according to the index Davis-Bouldin was obtained. In the second step, the members of the statistical sample placed in each cluster were analyzed based on their demographic characteristics. The results showed that in both clusters, the status of the four dimensions of knowledge management at the confidence level of 0.95 was lower than the number 3, and the analysis of the demographic characteristics of the clusters with the chi-square test at the confidence level of 0.95 showed that the results obtained with mental templates Preformed has a significant difference. The research results emphasize the implementation of knowledge management in Golestan University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Golestan University
  • Clustering
  • Current situation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403
  • تاریخ دریافت: 05 آذر 1402
  • تاریخ بازنگری: 27 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 21 فروردین 1403