ضرورت و کاربردهای ایجاد آزمایشگاه مدیریت دانش در دانشگاه‌ها و صنایع

سخن سردبیر

نویسنده

سردبیر نشریه علمی مدیریت دانش سازمانی و دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران. Email: tavallaee.r@gmail.com

چکیده

آزمایشگاه مدیریت دانش [1]یک مرکز تحقیقاتی است که به مطالعه، توسعه، استانداردسازی و ارزیابی دانش مدیریت دانش می‌پردازد. این آزمایشگاه‌ها می‌توانند در دانشگاه‌ها، شرکت‌ها، یا سایر سازمان‌ها ایجاد شوند. مهم‌ترین ضرورت‌ها و کاربردهای ایجاد آزمایشگاه مدیریت دانش عبارت‌اند از:

پیشرفت در دانش مدیریت دانش: آزمایشگاه‌های مدیریت دانش می‌توانند به پیشرفت در دانش مدیریت دانش کمک کنند. این آزمایشگاه‌ها می‌توانند با به‌کارگیری فناوری‌های نوین خصوصاً هوش مصنوعی و انجام تحقیقات نظری، آزمایشی، توسعه‌ای و کاربردی، به درک بهتر مفاهیم و فرایندهای مدیریت دانش کمک کنند. در این زمینه طراحی و اجرای تحقیقات آزمایشی نقش مهمی در توسعه دانش مدیریت دارد (احمدی و همکاران، 1399).
سنجش و ارزیابی دانش: آزمایشگاه‌های مدیریت دانش می‌توانند با به‌کارگیری فناوری‌های نوین، به شناسایی و ارزیابی وضعیت موجود مدیریت دانش در دانشگاه‌ها و سازمان‌ها بر اساس استانداردهای موجود مدیریت دانش پرداخته و گواهی وضعیت مدیریت دانش اعطا نمایند.
تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش: آزمایشگاه‌های مدیریت دانش می‌توانند با استفاده از دانش مدیریت دانش، محصولات و خدمات جدیدی تولید کنند که فرایند مدیریت دانش را در دانشگاه‌ها و سازمان‌ها حمایت و تسهیل نماید.
انتقال دانش مدیریت دانش: آزمایشگاه‌های مدیریت دانش می‌توانند به انتقال دانش مدیریت دانش کمک کنند. این آزمایشگاه‌ها می‌توانند با برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های عملی حضوری و مجازی، دانش مدیریت دانش را به دانشجویان، کارکنان، و سایر افراد منتقل کنند.
ارائه مشاوره و خدمات مدیریت دانش: آزمایشگاه‌های مدیریت دانش می‌توانند به ارائه مشاوره و خدمات مدیریت دانش به سازمان‌ها کمک کنند. این آزمایشگاه‌ها می‌توانند با شناسایی مشکلات مدیریت دانش در سازمان‌ها، به آنها در حل این مشکلات کمک کنند.

 
[1] Knowledge Management Laboratory

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The necessity and applications of creating a knowledge management laboratory in universities and industries

نویسنده [English]

  • Ruhollah Tavallaei
Editor of the Scientific Journal of Organizational Knowledge Management and Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University, Tehran, Iran. Email: tavallaee.r@gmail.com
چکیده [English]

Knowledge Management Laboratory is a research center that studies develops, standardizes, and evaluates knowledge management knowledge. These laboratories can be established in universities, companies, or other organizations. The most important necessities and applications of creating a knowledge management laboratory are:

Advancement in knowledge management knowledge: Knowledge management laboratories can contribute to the advancement of knowledge management knowledge. These laboratories can help to better understand the concepts and processes of knowledge management by applying new technologies, especially artificial intelligence, and conducting theoretical, experimental, developmental, and applied research. In this context, the design and implementation of experimental research play an important role in the development of management knowledge (Ahmadi et al., 2019).
Measuring and evaluating knowledge: Knowledge management laboratories can identify and evaluate the current state of knowledge management in universities and organizations based on existing standards of knowledge management and grant a certificate of knowledge management status by using new technologies.
Production of knowledge-based products and services: Knowledge management laboratories can use knowledge management knowledge to produce new products and services that support and facilitate the knowledge management process in universities and organizations.
Knowledge management knowledge transfer: Knowledge management laboratories can help to transfer knowledge management knowledge. These laboratories can transfer the knowledge of knowledge management to students, employees, and other people by holding training courses and hands-on and virtual workshops.
Providing advice and knowledge management services: Knowledge management laboratories can help organizations provide advice and knowledge management services. These laboratories can help them solve these problems by identifying knowledge management problems in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • laboratory
  • knowledge management
  • University
  • industry
Ahmadi, M. M., Hendijani, R., & Alikhanzadeh, A. (2020). Experimental Research and its Application in the Development of Knowledge in Management. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 3(2), 5-49.[InPersian]
Koornneef, J., De Vries, M., & Van den Bosch, F. A. J. (2012). Challenges in establishing and managing knowledge management laboratories. Journal of Knowledge Management, 16(2), 243-261.
Van den Bosch, F. A. J., Boonstra, J. J., & Van Wijk, R. (2013). Successful experiences in establishing and managing knowledge management laboratories. Journal of Knowledge Management, 17(6), 1273-1293.
Yaqoubi, M., Zaree, M., & Yousefi, M. (2023). Content analysis of articles published in the field of knowledge management laboratories. Journal of Knowledge Management, 25(1), 77-94.