شناسایی و تحلیل پیشایندها و پسایندهای استقرار برنامه مدیریت دانش منابع انسانی براساس سیستم همسوسازی منابع انسانی (نمونه پژوهش: سازمان‌های دولتی استان لرستان)

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

تحولات سریع فناوری، جریان سیال دانش و تغییرات روزافزون، از جمله مشخصه های بارز محیطی به شمار می روند که سازمان های کنونی با آن ها مواجه اند. پیچیدگی‌های ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت، هزاره جدید را جولانگاه تاخت‌وتاز سازمان‌هایی خواهد کرد که قابلیت‌های متحیرکننده‌ دانش را به خدمت درآورده و با استفاده از آن در ماراتن نفس‌گیر رقابت جهانی، موفق‌تر عمل نمایند. ابزاری که این سازمان‌ها در جهت توفیق و نیل به اهداف خود در دست دارند، سیستم مدیریت دانش است. لذا پژوهش حاضر با شناسایی پیشایندها و پسایندهای استقرار برنامه مدیریت دانش منابع انسانی براساس سیستم آنبوردینگ منابع‌انسانی انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان هستند که از میان آن ها 25 نفر به عنوان اعضای نمونه با روش نمونه گلوله برفی و بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی پژوهش، مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه است. روایی و پایایی مصاحبه پژوهش با استفاده از روش روایی محتوایی و روایی نظری و پایایی درون کدگذار میان کدگذار تایید شد. همچنین روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش با روایی محتوایی و بازآزمون سنجیده شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از رویکرد تحلیل محتوا و روش کدگذاری با بهره گیری از نرم افزار اتلس‌تی و در بخش کمی از روش نقشه شناخت فازی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که مهمترین عوامل پیشایندی، مقابله با پدیده اینرسی دانش، پیاده سازی آنلاین برنامه‌های آموزشی مورد نیاز سازمان، سهولت در دسترسی به اطلاعات و داده های مورد نیاز کارکنان و مقابله با پدیده احتکار دانش سازمانی هستند. همچنین مهمترین پسایندهای استقرار سیستم مدیریت دانش منابع انسانی بر اساس سیستم آنبوردینگ همگامی با سیالیت دانش و تغییرات روزافزون فناوری، افزایش سواد اطلاعاتی و سواد فناوری کارکنان، تشریک تجربیات میان افراد باتجربه و تازه ورود به سازمان و کاهش هزینه های آموزشی و جامعه پذیری سازمانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and analyzing the antecedents and consequences of the establishment of the human resources knowledge management program based on the human resources onboarding system

نویسنده [English]

  • Ali Shariatnejad
Department of Management, Faculty of Management, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

Rapid technological development, the fluid flow of knowledge, and ever-increasing change are among the obvious features of the environment facing today's organizations. The complexity of the information age will make the new millennium a breeding ground for organizations that harness the amazing capabilities of knowledge and use it to be more successful in the breathtaking marathon of global competition. The tool that these organizations have in their hands to achieve their goals is the knowledge management system. Therefore, the current research was carried out by identifying the antecedents and consequences of the establishment of the human resources knowledge management program based on the human resources onboarding system. This research is applied in terms of purpose and survey in terms of data collection method. The statistical population of the research is the experts, among whom 25 people were selected as sample members using the snowball sampling method based on the principle of theoretical saturation. The data collection tool in the qualitative part of the research is an interview and in the quantitative part is a questionnaire. The validity and reliability of the research interview were confirmed using content validity and theoretical validity and intra-coder inter-coder reliability. Also, the validity and reliability of the research questionnaire were measured by content and retest validity. To analyze the data in the qualitative part, the content analysis approach and the coding method were used using Atlas. ti software, and in the quantitative part, the FCM method was used. The findings of the research show that the most important predisposing factors are dealing with the phenomenon of knowledge inertia, online implementation of training programs required by the organization, ease of access to information and data needed by employees, and dealing with the hoarding of organizational knowledge. Also, the most important consequences of the establishment of the knowledge management system of human resources based on the onboarding system are synchronization with the fluidity of knowledge and the ever-increasing changes in technology, increasing the information literacy and technology literacy of employees, sharing experiences between experienced people and newcomers to the organization and reducing educational costs and organizational socialization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • knowledge management
  • human resources onboarding system

Smiley face

Alyammahi, A, Faiz, M, Abudaqa, A, (2022), THE EFFECT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL LEARNING ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE, international journal of Accounting and Finance, 7(1): 63-73.
Bashokouh, M., & Ghasemi hamedani, I. (2022). Investigation the effect of knowledge management on the performance and loyalty of employees with the moderating role of innovation (case study: employees of Tabriz Petrochemical Company). Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 5(4), 75-109. [In Persian]
Bradt, G., & Vonnegut, M. (2009). Onboarding: How to get your new employees up to speed in half the time. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Bauer, T. N. (2010). Onboarding new employees: Maximizing success. SHRM Foundation’s Effective Practice Guideline Series, 7.
Brito, L., Silva, N., Castro, A., Nodari, C & Silva, A (2019). Knowledge management for the sustainable development of the semi-arid region in Northeastern Brazil, Agribusiness, 1-7.
Chibuzor, A., Jovita, O & Onyemachi, U (2019). Knowledge Management and Organizational Innovation, Strategic Journal of Business and Social Science, 2(2), 1-20.
Favoretto, C., & Carvalho, M. M. D. (2021). An analysis of the relationship between knowledge management and project performance: literature review and conceptual framework. Gestão & Produção, 28.‏
Girard, J., & Girard, J. (2015). Defining knowledge management: Toward an applied compendium. Online Journal of Applied Knowledge Management, 3(1).‏
Imhanzenobe, J., Adejumo, O., & Ikpesu, O. (2021). A review of knowledge management and its application in the contemporary business environment. African Journal of Business Management, 15(10), 274-282.‏ 
Jemal, S., & Zewdie, S. (2021). Role of knowledge management on organizational performance, case of Jimma University in Ethiopia. Journal of International Business and Management, 4(5), 1-18.‏
Jeske, D., & Olson, D. (2021). Onboarding new hires: recognising mutual learning opportunities. Journal of Work-Applied Management, 14(1), 63-76.
Kianto, A., Vanhala, M., & Heilmann, P. (2016). The impact of knowledge management on job satisfaction. Journal of Knowledge Management, 20(4), 621–6 Garcia, M. (2015). How to measure knowledge management: dimensions and model. VINE, 45(1), 107–125. 36.
Kianfar, Farhad and Mousavi, Seyed Faraj (2021). The role of digital innovation in knowledge management systems. Journal of New research approaches in management and accounting, 5(17), 158-186. [In Persian]
Klein, H. J., Polin, B. & Leigh Sutton, K. 2015. Specific Onboarding Practices for the Socialization of New Employees. International Journal of Selection and Assessment, 23, 263-283.
Moomivand, H., Nouri, J., Eskandari, A., & Akhavan, P. (2021). Investigating the relationship between knowledge management and creativity and innovation in a military organization. Quarterly journal of Industrial Technology Development, 19(45), 49-60. [In Persian]
Ochoa-Jiménez, S., Leyva-Osuna, B. A., Jacobo-Hernández, C. A., & García-García, A. R. (2021). Knowledge management in relation to innovation and its effect on the sustainability of Mexican tourism companies. Sustainability, 13(24), 13790.‏
Rajabpour, Ebrahim and Soheili Nik, Mahnoush (2021). The effect of knowledge management on the organization's performance: Emphasis on the mediating role of strategic human resource management (case study: Oil Industry Research Institute). Quality & Standard Management Journal, 11(2), 32-60. [In Persian]
Rahimi, H., & lotfi, H. (2022). Investigating the mediating role of knowledge management in the effect of social capital and absorption capacity on the performance of financial companies. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 5(4), 111-144. [In Persian]
Razini, R., & Sina, M. (2018). Providing a Comprehensive Classification of Key Effective Factors in Establishing Organizational Knowledge Management. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 1(1), 133-168. [In Persian]
Rehman, S. U., Bresciani, S., Ashfaq, K., & Alam, G. M. (2022). Intellectual capital, knowledge management and competitive advantage: a resource orchestration perspective. Journal of Knowledge Management, 26(7), 1705-1731.
Rahimi, A., Aliverdizadeh, H., & Mahmoudabadi, S. (2023). Investigating the effect of knowledge management on organizational agility with emphasis on the mediating role of organizational innovation(Case of study: defense project-oriented organizations). Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 6(2), 21-52. [In Persian]
Ribeiro, J., Soares, M., Abranches, P & Ziviani, F (2018). The Articulation Between Innovation and Competences Anchored by Knowledge Management Aiming Sustainable Competitive Advantage, Brazilian Journal of Information Science, 52-63.
Rodeghero, P., Zimmermann, T., Houck, B. and Ford, D. (2021), “Please turn your cameras on: remote onboarding of software developers during a pandemic”, The Proceedings of the 2021 IEEE/ ACM 43rd International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice (ICSE-SEIP), IEEE, pp. 41-50.
Sauks Hau, Y. & Kang, M. (2014). Extending lead user theory to users ’ innovation relat knowledge sharing in the online user community: The mediating roles of social capital and perceived behavioral control Yong. International Journal of Information Management, 36, 520–530.
Syed, A., Gul, N., Khan, H. H., Danish, M., Ul Haq, S. M., Sarwar, B., ... & Ahmed, W. (2021). The impact of knowledge management processes on knowledge sharing attitude: The role of subjective norms. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(1), 1017-1030.
Taghvaee yazdi, M. (2021). The relationship between knowledge management and organizational excellence and organizational innovation in school principals, 1(1), [In Persian]
Tajpour, M.; Hosseini, E.; Mohammadi, M.; Bahman-Zangi, B.(2022). The Effect of Knowledge Management on the Sustainability of Technology-Driven Businesses in Emerging Markets: The Mediating Role of Social Media. Sustainability, 14(1): 141-160.
Yeleneva Julia Y., Alexander A. Kharin, Konstantin S. Yelenev, Vladimir N.
Andreev, Elena V. Kruchkova (2020). Corporate knowledge management in experimental study on learning to solve equations, Journal of Educational Psychology, 99(3), 561-574.
Yadav, S., Meena, N., Dalal, R., & Saindane, C. (2020). Increasing employee engagement in new recruits in COVID times: an analysis of the onboarding process. Jawaharlal Nehru University, 1-14.