هنجاریابی پرسشنامه مدیریت دانش سبز در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دکترای تخصصی گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

چکیده

ترجمه، انطباق و هنجاریابی ابزارهای استاندارد، فرصت سودمندی برای آزمون کاربرد پذیری ابزارها در جوامع دیگر فراهم می آورد و یک گام اساسی در اثبات آن آزمون این مسئله است که آیا الگوی مشکلات همایندی که به وسیله ابزار در یک جامعه شناسایی شده، با الگوهای شناسایی شده توسط آن ابزار در جوامع دیگر برازش دارد. لذا هدف از انجام این پژوهش هنجاریابی پرسشنامه مدیریت دانش سبز در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (320=N) تشکیل دادند که از بین آنها تعداد 273 پرسشنامه به شکل نمونه‌گیری در دسترس جمع آوری شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه مدیریت دانش سبز ساخته سیمینگ و همکاران (2022) که مشتمل بر 26 سؤال بود استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ، ضریب امگا مک‌دونالد، ضریب تتا، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزارهای آماری SPSS، lisrel و Stata استفاده شد. نتایج نشان داد پایایی پرسشنامه (983/0=θ، 971/0=Ω، 958/0=α) می‌باشد. در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و سطح معناداری، تمامی سؤالات رابطه معناداری با مؤلفه ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. شاخـص های نسبت X2 به df برابر با 58/2 و (RMSEA) که برابر با 075/0 بود، بنابراین مدل از برازش لازم برخوردار است. همچنین شاخص‌های 95/0=NFI، 95/0=CFI، 91/0=GFI، 90/0=AGFI و 96/0=IFI برازش مدل را تأیید کردند. در خصوص روابط مؤلفه ها با مفهوم مدیریت دانش سبز نتایج نشان داد که مؤلفه‌های ایجاد دانش، کسب دانش، ذخیره دانش، اشتراک دانش و کاربرد دانش توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم مورد نظر باشند و لذا تأثیر معنادار بر دانش محیط زیستی کارشناسان دارند. در نتیجه روایی درونی و بیرونی مدل "مدیریت دانش سبز" مورد تأیید قرار گرفته و می توان از این ابزار برای جمع آوری داده های مورد نیاز از سوی پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Standardization of the green knowledge management questionnaire among the experts of the Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ramin Iraji Noghondar 1
  • MohamadKazem VaezMosavi 2
1 Corresponding author: PhD, Department of Sports Management, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Social Sciences, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The translation, adaptation and normalization of standard tools provide a useful opportunity to test the applicability of tools in other societies, and a basic step in proving that test is whether the pattern of concurrent problems identified by the tool in a society matches the identification patterns. made by that tool is suitable in other societies. Therefore, the aim of this research is to standardize the green knowledge management questionnaire among the experts of the Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran. The statistical population of this research was formed by the experts of the Ministry of Sports and Youth (N=320), from whom 273 questionnaires were collected in the form of available sampling. In order to collect data, the green knowledge management questionnaire made by Siming et al. (2022) was used, which consisted of 26 questions. In order to analyze the data, descriptive indices and statistical tests of Cronbach's alpha coefficient, McDonald's omega coefficient, theta coefficient, exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were used in SPSS, Lisrel and Stata statistical software. The results showed the reliability of the questionnaire (α=0.958, Ω=0.971, θ=0.983). Regarding construct validity and based on the amount of relationships and significance level, all the questions had a significant relationship with the components and were able to be a good predictor for their factor. The ratios of X2 to df are equal to 2.58 and (RMSEA) which is equal to 0.075, so the model has the necessary fit. Also, the indices of NFI=0.95, CFI=0.95, GFI=0.91, AGFI=0.90 and IFI=0.96 confirmed the fit of the model. Regarding the relationships of the components with the concept of green knowledge management, the results showed that the components of knowledge creation, knowledge acquisition, knowledge storage, knowledge sharing and knowledge application were able to be good predictors for the desired concept and therefore have a significant impact on experts' environmental knowledge. As a result, the internal and external validity of the "green knowledge management" model has been confirmed and this tool can be used to collect the required data by researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • questionnaire
  • management
  • green knowledge
  • expert
Aamir, A., Jan, S. U., Qadus, A., Nassani, A. A., & Haffar, M. (2021). Impact of knowledge sharing on sustainable performance: Mediating role of employee’s ambidexterity. Sustainability, 13(12788). doi:10.3390/su132212788 Article 12788.
Abbas, J. (2020a). Impact of total quality management on corporate sustainability through the mediating effect of knowledge management. Journal of Cleaner Production, 244, 118806. doi:10.1016/j.jclepro.2019.118806.
Abbas, J. (2020b). HEISQUAL: A modern approach to measure service quality in higher education institutions. Studies in Educational Evaluation, 67, 100933. doi:10.1016/j.stueduc.2020.100933.
Abbas, J., & Dogan, E. (2022). The impacts of organizational green culture and corporate social responsibility on employees’ responsible behaviour towards the society. Environmental Science and Pollution Research. doi:10.1007/s11356-022-20072-w.
Abbas, J., & Sa_gsan, M. (2019). Impact of knowledge management practices on green innovation and corporate sustainable development: A structural analysis. Journal of Cleaner Production, 229, 611–620. doi:10.1016/j.jclepro.2019.05.024.
Aboelmaged, M., & Hashem, G. (2019). Absorptive capacity and green innovation adoption in SMEs: The mediating effects of sustainable organisational capabilities. Journal of Cleaner Production, 220, 853–863.
Bernal, P., Carree, M., & Lokshin, B. (2022). Knowledge spillovers, R&D partnerships and innovation performance. Technovation, 115, 102456. doi:10.1016/j.technovation.2022.102456.
Candrianto,  C., Aimon, H., & Sentosa, S.U. (2023). The role of knowledge, awareness and environmental attitudes in green product management. Global Journal of Environmental Science and Management, 36, 123-134.
Carmen Ximénez., Alberto Maydeu-Olivares., Dexin Shi., & Javier Revuelta. (2022). Assessing Cutoff Values of SEM Fit Indices: Advantages of the Unbiased SRMR Index and Its Cutoff Criterion Based on Communality. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal. 368-380.
Chaithanapat, P., Punnakitikashem, P., Khin Khin Oo, N. C., & Rakthin, S. (2022). Relationships among knowledge-oriented leadership, customer knowledge management, innovation quality and firm performance in SMEs. Journal of Innovation & Knowledge, 7,(1) 100162. doi:10.1016/j.jik.2022.100162.
Chamba-Rueda, L. M., D_avila, G. A., & Pardo-Cueva, M. (2021). Quality management, knowledge creation, and innovation performance: Insights from Ecuador. Latin American Business Review, 0(0), 1 28. doi:10.1080/10978526.2021.1997144.
Cooper, C., Frey, B., Long, H., & Day, C. A. (2023). Confirmatory Factor Analysis of the ‘Return to Duty Readiness Questionnaire. Healthcare, 11, 41. https://doi.org/10.3390/healthcare11010041
Darroch, J. (2003). Developing a measure of knowledge management behaviors and practices. Journal of Knowledge Management, 7(5), 41–54.
Fu, Q., Abdul Rahman, A. A., Jiang, H., Abbas, J., & Comite, U. (2022). Sustainable supply chain and business performance: The impact of strategy, network design, information systems, and organizational structure. Sustainability, 14(3), 1080. doi:10.3390/su14031080.
Garnier-Villarreal, M., & Jorgensen, T. D. (2020). Adapting fit indices for Bayesian structural equation modeling: Comparison to maximum likelihood. Psychological Methods, 25(1), 46–70.
Hair, J. F., Henseler, J., Dijkstra, T. K., & Sarstedt, M. (2014). Common beliefs and reality about partial least squares: Comments on Rönkkö and Evermann. Organizational Research Methods, . Journal of the Academy of Marketing Science, 17(2), 182–209.
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., & Thiele, K. O. (2017). Mirror, mirror on the wall: A comparative evaluation of composite-based structural equation modeling methods. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(5), 616–632.
Hayes, A.F., & Coutts, J.J. (2020). Use omega rather than Cronbach’s alpha for estimating reliability. But  Communication Methods and Measures,14(1):1–24.  
Julious, S.A. (2010). Sample Size for Clinical Trials. Chapman & Hall/CRC. Boca Raton, FL. 42.
Kumar, S., & Barua, M. K. (2022). A modeling framework of green practices to explore their interrelations as a conduit to policy. Journal of Cleaner Production, 335, 130301. doi:10.1016/j.jclepro.2021.130301.
Kumari, K., Ali, S. B., Khan, N. N. K., & Abbas, J. (2021). Examining the role of motivation and reward in employees’ job performance through mediating effect of job satisfaction: An empirical evidence. International Journal of Organizational Leadership, 10(4), 401–420.
Lai, M. H. C. (2021). Composite reliability of multilevel data: It’s about observed scores and construct meanings. Psychological Methods, 26(1), 90–102.
Lajara, B.Marco., Úbeda-GarcíaM. P., Zaragoza, Sáez., Manresa-Marhuenda, E. (2023). The impact of international experience on firm economic performance. The double mediating effect of green knowledge acquisition & eco-innovation. Journal of Business Research, 157, 113-118.
Lehmann, C., Delbard, O., & Lange, S. (2022). Green growth, a-growth or degrowth? Investigating the attitudes of environmental protection specialists at the German Environment Agency. Journal of Cleaner Production, 336, 130306. doi:10.1016/j.jclepro.2021.130306.
Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2016). Applied multivariate research: Design and interpretation. Sage publication. Thousand Oaks. London. New Dehi.
Pi~neiro-Chousa, J., L_opez-Cabarcos, M._A., Romero-Castro, N. M., & P_erez-Pico, A. M. (2020). Innovation, entrepreneurship and knowledge in the business scientific field: Mapping the research front. Journal of Business Research, 115, 475–485. doi:10.1016/j.jbusres.2019.11.045.
Ravinder, E. B., & Saraswathi, A.B. (2020). Literature Review Of Cronbachalphacoefficient (Α) And Mcdonald's Omega Coefficient (Ω). European Journal of Molecular & Clinical Medicine.7(6), 2943-2949.
Shahzad, M., Ying, Q., Ur Rehman, S., Zafar, A., Ding, X., & Abbas, J. (2020). Impact of knowledge absorptive capacity on corporate sustainability with mediating role of CSR: Analysis from the Asian context. Journal of Environmental Planning and Management, 63(2), 148–174. doi:10.1080/09640568.2019.1575799.
Shehzad, Muhammad Usman., Jianhua, Zhang., Khawaja, FawadLatif., Khalid, Jamil., Abdul Hakeem, Waseel. (2023). Do green entrepreneurial orientation and green knowledge management matter in the pursuit of ambidextrous green innovation: A moderated mediation model. Journal of Cleaner Production, 388, 135-139.
Siming, Y., Jawad, A., Susana, A.O., & Jacob, C. (2022). Green knowledge management: Scale development and validation. Journal of Innovation & Knowledge, 7(4), 100-244. doi.org/10.1016/j.jik.2022.100244
Song, M., Yang, M. X., Zeng, K. J., & Feng, W. (2020). Green knowledge sharing, stakeholder pressure, absorptive capacity, and green innovation: Evidence from Chinese manufacturing firms. Business Strategy and the Environment, 29(3), 1517–1531.doi:10.1002/bse.2450.
Wang, C. L., Ahmed, P. K., & Rafiq, M. (2008). Knowledge management orientation: Construct development and empirical validation. European Journal of Information Systems, 17(3), 219–235. doi:10.1057/ejis.2008.12.
Wang, J., Xue, Y., Sun, X., & Yang, J. (2020). Green learning orientation, green knowledge acquisition and ambidextrous green innovation. Journal of Cleaner Production, 250, 119475. doi:10.1016/j.jclepro.2019.119475.
William, Y. M., Barbara, B. M., & Sean, P. M. (2016). Corrigendum to initial development and validity evidence for the processes of change in psychological skills training quesrionnare. Psychology of sport and exercise, 27, 253.
Yenny, Dwi Suharyani., & Mafizatun, Nurhayati. (2023). Green knowledge management to improve green competence with green motivation as intervening variable. Journal Ekonom, 12(1), 717-724.
Zbuchea, A., P^ınzaru, F., Busu, M., Stan, S.-. O., & B^arg_aoanu, A. (2019). Sustainable knowledge management and its impact on the performances of biotechnology organizations. Sustainability, 11(2), 359. doi:10.3390/su11020359.