شناسایی و اولویت بندی پیشایندهای عدم اشتراک گذاری دانش در بین کارکنان شرکت مجتمع صنعتی رفسنجان

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، قشم، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی پیشایندهای عدم اشتراک گذاری دانش در بین کارکنان شرکت مجتمع صنعتی رفسنجان بوده است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهش‌ کاربردی و بر اساس ماهیت و روش یک پژوهش توصیفی- پیمایشی می باشد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای عوامل شناسایی شده و در ادامه با استفاده از پرسشنامه به تائید و اولویت‌گذاری پرداخته شده است. خبرگان تحقیق حاضر 13 نفر بودند که به صورت غیراحتمالی انتخاب شدند و شامل مدیران و کارکنان ارشد شرکت مجتمع صنعتی رفسنجان بوده‌اند. با استفاده از نرم افزارهای SPSS 23 و Expert Choice به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شد و از نرم افزار روش فرآیند سلسله مراتبی برای اولویت‌بندی عوامل استفاده شد. یافته های حاصل از داده های تحقیق نشان داد که پیشایندهای عدم اشتراک گذاری دانش عبارتند از: موانع فناورانه که دارای چهار زیرمولفه است و عدم وجود سامانه‌ها مهمترین زیرمولفه موثر بر عدم اشتراک گذاری دانش است. موانع سازمانی از جمله عوامل موثر دیگر است که دارای یازده زیرمولفه است و زیرمولفه عدم وجود مسئله یابی و حل مسئله موثرترین عامل بر عدم اشتراک دانش است. موانع مدیریتی نیز از جمله موانع عدم اشتراک دانش است که شامل شش زیرمولفه است و عدم حمایت از به اشتراک گذاری دانش جزو مهمترین عوامل موثر بر آن است. موانع فردی نیز از جمله موانع عدم اشتراک گذاری دانش است که شامل یازده زیرمولفه است و بی اعتمادی مهمترین زیرمولفه موثر بر عدم به اشتراک گذاری دانش شناسایی شده است. با توجه به نتایج می توان گفت که موانع فناورانه و نبود زیرساخت‌ها و فناوری ها مورد نیاز از جمله مهمترین عوامل موثر بر عدم اشتراک گذاری دانش است در حالی که عوامل فردی کمترین تاثیر را داشته یعنی کارکنان در عدم به اشتراک‌گذاری دانش کمترین تاثیر را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the antecedents of lack of knowledge sharing among the employees of Rafsanjan Industrial Complex

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Davali 1
  • Ali Karimifard 2
1 Corresponding author, Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2 Senior Expert in Information Technology Management, Faculty of Management, Payam Noor University, Qeshm, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research was to identify and prioritize the antecedents of lack of knowledge sharing among the employees of Rafsanjan Industrial Complex. This research is an applied research based on the nature and method of a descriptive-survey research. In this research, the factors were first identified using library studies, and then confirmed and prioritized using a questionnaire. The experts of the present research were 13 people who were randomly selected and included managers and senior employees of Rafsanjan Industrial Complex. Data was analyzed using SPSS 23 and Expert Choice software, and hierarchical process software was used to prioritize factors. The findings from the research data showed that the antecedents of not sharing knowledge are: Technological barriers, which have four sub-components, and the absence of systems are the most important sub-components affecting the lack of knowledge sharing. Organizational barriers are among other effective factors that have eleven sub-components, and the sub-component of lack of problem-finding and problem-solving is the most effective factor on lack of knowledge sharing. Management obstacles are also among the obstacles of not sharing knowledge, which includes six sub-components, and the lack of support for sharing knowledge is one of the most important factors affecting it. Individual obstacles are also among the obstacles of not sharing knowledge, which includes eleven sub-components, and mistrust is the most important sub-component affecting the lack of knowledge sharing. According to the results, it can be said that technological barriers and the lack of required infrastructure and technologies are among the most important factors affecting the lack of knowledge sharing, while individual factors have the least impact, that is, employees have the least impact on the lack of knowledge sharing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • knowledge Management
  • knowledge sharing
  • Rafsanjan Industrial Complex

Smiley face

Aged, Muhammad; Rahimi, Saleh; Zare, Amin. (2018). Investigating barriers to knowledge sharing and strategies to promote it among librarians of public libraries in Kermanshah province. Library and Information Science Studies, 11, 27-44. [In Presian]
Agriculture, Ali Hossein and Yektaei, Mohammadreza. (2011). Removing obstacles to knowledge sharing in the organization based on Islamic teachings, Management in Islamic University, 1(2), 374-347. [In Presian]
Akbari, A; Noushin Fard, F; Hariri, N. (2017). Identifying and prioritizing barriers to knowledge flow in academic libraries based on the knowledge management maturity model of the American Productivity and Quality Center. Library and Information Research Journal, 8(2),129-146.(In Persian).
Akbari, Asgar. (2017). Identification and ranking of obstacles to the flow of knowledge in Islamic Azad University libraries, Science Science 11(43), 1-12.‎ [In Presian]
Akbari, Asgar; Noushin Fard, Fatemeh; Hariri, Najla. (2017). Identifying and prioritizing barriers to knowledge flow in academic libraries based on the knowledge management maturity model of the American Productivity and Quality Center. Library and Information Research Journal, 8(2), 129-146. [In Presian]
Alavi, M & Leidner, D (2021) Review: Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues, MS Quarterly, 25 (1), 107-32.
Alwani, Seyyed Mehdi. (2016). General Management, Nei Publishing House, 31st edition, Tehran. [In Presian]
Arefnejad, M and Moosavi, S.M.(2023). preparing a fuzzy cognitive map of factors affecting knowledge hoarding in the organization, Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 5(4), 47-74.(In Persian).
Azar, Adel; Rajabzadeh, Ali. (2011). MADM approach applied decision making. Tehran: Negha Danesh. P. 100. [In Presian]
Bakhtiari, Vajiya. (2016). Prioritization of the effective factors on knowledge sharing in the organization from the perspective of religious teachings in Rafsanjan tax affairs department, Thesis for receiving master's degree, Islamic Azad University, Rafsanjan branch. [In Presian]
Bakri, A. S., Khaderi, S. S., & Abd Shukor, A. S. (2022). A Cross-case Analysis on the Barriers to Knowledge Sharing Practices in Construction Joint Ventures. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1067, No. 1, p. 012068). IOP Publishing.
Bari, M. W., Ghaffar, M., & Ahmad, B. (2020). Knowledge-hiding behaviors and employees’ silence: mediating role of psychological contract breach. Journal of Knowledge Management.
Bartol, K. M., & Srivastava, A. (2002). Encouraging knowledge sharing: The role of organizational reward systems. Journal of leadership & organizational studies, 9(1), 64
Bavik, Y. L., Tang, P. M., Shao, R., & Lam, L. W. (2018). Ethical leadership and employee knowledge sharing: Exploring dual-mediation paths. The Leadership Quarterly, 29(2), 322-332.
Bolisani, E. and Bratianu, C. ( 2018). Emergent knowledge strategies: Strategic thinking in knowledge management (pp. 1-22). Cham: Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-60656_1
Davenport, T (2017) Ten principles of knowledge management and four case studies, Knowledge and Process Management, 4 (3),187-208.
Don't bother me, Farshad. (1400). Behavioral factors affecting knowledge sharing: a systematic review of a decade of research in two Persian databases. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 4(13), 129-185. [In Presian]
Edwards, D., Cheng, M., Wong, I. A., Zhang, J., & Wu, Q. (2017). Ambassadors of knowledge sharing. International Journal of Contemporary Hospitality Management.
Ellis, K (2011) Dare to share, Training, February, pp. 74-80.
Haji Azizi, Nadia; Asmati, Muhaddith Dekht; Moradi, Shima. (2018). Organizational forgetfulness: a new approach in knowledge management, Scientific Research Quarterly of Information Science and Technology, 25(2), 330-317. [In Presian]
Hansen, M & Nohria, N & Tierney, T (2019) What's your strategy for managing knowledge, Harvard Business Review, 77 (2). ,106-16.
Hosseinzadeh, P, and Abdoollahi, M. (2014). Knowledge Sharing in the Web2. Ketab Mehr Journal, (17-18), 80-97.(In Persian).
Ives, W & Torrey, B & Gordon, C (2020) Knowledge sharing is a human behavior, in Morey, D. et al. (Eds), Knowledge Management, MIT Press, Cambridge, MA.
Kamali pour, N; Shojaei, S; Samiei, R; Azma, F.(2018). Investigating factors affecting knowledge hiding with emphasis on exclusion. Public Administration Perspective Journal, 10(2), 216-237.(In Persian).
Kamalipour, Naser; Shojaei, Samara; Samii, Rooh Elah; Azma, Fereydoun. (2018). Investigating factors affecting knowledge concealment with emphasis on exclusion. Public administration perspective, 10(2), 216-237.‎ [In Presian]
Keshavarzi, A.H,and Yektaei, M.R (2012). Eliminating the Barriers to Sharing Knowledge in Organization Based on Islamic Teachings, Management in Islamic University, 1(2), 374-347.(In Persian).
Khairi, Farnaz; Karimi, Fariba; Nadi, Mohammad Ali. (1400). Examining the barriers of knowledge sharing among the country's teachers, Jundishapour Education Development Quarterly, special issue, 215-204. [In Presian]
Lartey, P. Y., Shi, J., Santosh, R. J., Afriyie, S. O., Gumah, I. A., Husein, M., & Bah, F. B. M. (2022). Importance of Organizational Tacit Knowledge: Barriers to Knowledge Sharing. In Recent Advances in Knowledge Management. IntechOpen.
Liebowitz, J., & Beckman, T. (2020). Knowledge organizations: What every manager should know. CRC press. https://doi.org/10.4324/9781003076001
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage.
Ma, W. W., & Chan, A. (2014). Knowledge sharing and social media: Altruism, perceived online attachment motivation, and perceived online relationship commitment. Computers in human behavior, 39, 51-58.
Manourian, Abbas; Fazli, Fatima; Mesbahi, Jamshid. (2013). Identifying and ranking the promoting and inhibiting factors of knowledge sharing in a government organization. Development Management Process, 27(9), 25-46. [In Presian]
Mirzaei, Reza and Nazari, Fariba. (2019). Identification and ranking of barriers to knowledge sharing (Case of study: Southern Oil-rich Regions National Telecommunications Company). Research Quarterly of Human Resource Management in Oil Industry, 11(43), 265-294. [In Presian]
Monavariyan, A; Fazli, F; Mesbahi, J.(2013). Identifying and ranking the promoting and inhibiting factors of knowledge sharing in a government organization. Development Management Process journal, 27(9), 25-46
Motavaliyan, S.A; Zakeri, A; Rastegar, S.(2012). A look at the state of knowledge management in top companies, Tadbir Monthly, 242, pp. 33-37.(In Persian).
Nazari Farrokhi, E Nazari Farrokhi, H .(2021). Investigating barriers to knowledge sharing in the armed forces of the Islamic Republic of Iran. Military Sciences and Techniques journal, 17(55), 51-77.(In Persian).
Nazari Farrokhi, Ibrahim; Nazari Farrokhi, Hossein. (1400). Investigating obstacles to knowledge sharing in the armed forces of the Islamic Republic of Iran. Military Sciences and Techniques, 17(55)., 51-77. [In Presian]
Nonaka, I & Takeuchi, H (2015) The Knowledge–Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation?, New York, Oxford University press.
Parhamnia, F. (2020). Behavioral factors affecting knowledge sharing: a systematic review of a decade of research in two Persian databases. , 4(13), 129-185.(In Persian).
Parhamnia, F. (2020). Behavioral factors affecting knowledge sharing: a systematic review of a decade of research in two Persian databases. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 4(13), 129-185.(In Persian).
Probst, K (2020) Managing Knowledge, John Wiley & Sons, Chichester.
Ratougi, R (2017) The Interdependency between Strategic Management and Strategic Knowledge Management, Journal of knowledge Management, Vol. 8.
Rezaei, Forouzan & Khalilzadeh, MohamOrganizational Knowledge Managementmad & Soleimani, Paria (2021) Factors Affecting Knowledge Management and Its Effect on Organizational Performance: Mediating the Role of Human Capital, Advances in Human-Computer Interaction, Volume 2021, Article ID 8857572.
Riege, A (2015) Three-dozen knowledge-sharing barriers managers must consider, Journal of Knowledge Management, 1.9, 3, 18-35.
Salkhordeh, M; Rahimi, S; Zarea, A. (2018). Investigating barriers to knowledge sharing and strategies to promote it among librarians of public libraries in Kermanshah province. Library and Information Science Studies, 11, 27-44.(In Persian).
Sandelowski, M. and Barros, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. Springer publishing company Inc.
Selgi, M; Ghaseminejad, Y.(2018). Identifying the limitations and barriers to creating and sharing knowledge. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 4(2), 128-103.(In Persian).
Shadmanfar, M.H; Alipour, M.H and Makvandi, F.(2022). extracting the pattern of inhibitors and facilitators of knowledge sharing using meta-combination method, Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 5(3), 111-152. (In Persian).
Sharma, B. P., & Singh, M. D. (2013). Modeling individual/group knowledge sharing barriers in Indian engineering industry–an integrated ISM, AHP and similarity coefficient approach. International Journal of Management Science and Engineering Management, 8(3), 179-198.
Skrayim, D (2019) The 3Cs of knowledge sharing: Culture, co-opetition and commitment, 719–822, Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Sohrabi, Atefe; Yazdakhasi, Ali; Sadeghi Arani, Zahra. (1400). Meta-analysis of organizational factors affecting organizational knowledge sharing, Information Management Sciences and Techniques, 7(3), 277-322. [In Presian]
Sołek-Borowska, C., & Eisenbardt, M. (2019). Barriers to knowledge sharing for prosumers and global team employees. e-mentor, 3 (80), 58-66.
Sverlinger, D (2020) An empirical investigation of the micro structure of knowledge acquisition and transfer through learning by doing", Operations Research, Vol. 44 No. 1, pp. 77-86.
Szulanski, G (2018) Exploring internal stickiness: Impediments to the transfer of best practice within the firm, Strategic Management Journal, 17, 27-43.
Trustees, Seyed Alireza; Zakari, Amir; Righteous, Samira. (2011). A look at the state of knowledge management in top companies, Tadbir Monthly, 242, 37-33. [In Presian]
Venkatesh, V., Davis, F. D., & Zhu, Y. (2022). A cultural contingency model of knowledge sharing and job performance. Journal of Business Research, 140, 202-219.
Veyaqoeen, C & Reta, D (2016) Organizational culture effectiveness: can American Theory be applied in Asia? Organization Science, 14 (6), 686-706.
Żywiołek, J., Rosak-Szyrocka, J., & Jereb, B. (2021). Barriers to knowledge sharing in the field of information security. Management Systems in Production Engineering.