بررسی تأثیر مدیریت دانش در عملکرد و وفاداری کارکنان با نقش تعدیل‌گری نوآوری (نمونه پژوهش:کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز)

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدیریت دانش و تسهیم دانش بر عملکرد و وفاداری کارکنان با نقش تعدیل‌گری نوآوری در شرکت پتروشیمی تبریز پرداخته می‌شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز، تحت مالکیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بوده که دارای 941 کارمند رسمی می‌باشد؛ که از این تعداد، حدود 160 نفر به عنوان نمونه براساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس به گویه‌های پرسشنامه پاسخ دادند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته برگرفته از مطالعات محققان بوده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوری با استفاده از نظر خبرگان و روایی محتوای آن با شاخص روایی محتوای نسبی با تکیه بر نظرات 10 نفر از خبرگان آگاه به موضوع پژوهش و پایایی یا اعتبار آن نیز با کمک آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مورد تأیید قرار گرفته است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss و روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس. تجزیه و تحلیل شدند. بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که مدیریت دانش با ضریب 206/20 بر عملکرد کارکنان و با ضریب 807/19 بر وفاداری کارکنان تأثیر معناداری دارد؛ علاوه بر این نوآوری به عنوان تعدیل‌گر توانسته با ضریب 936/3 رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان و با ضریب 468/2 رابطه بین مدیریت دانش و وفاداری کرکنان را تعدیل نماید. بنابراین نتایج نشان دادند که مدیریت دانش نقش عمده‌ای در عملکرد و وفاداری کارکنان داشته و نوآوری نیز قادر است این رابطه را تعدیل کند. فلذا در این راستا پیشنهاد می‌گردد مدیران با مدیریت دانش و تسهیل اشتراک آن و بکارگیری روش‌های نوآورانه در سازمان زمینه را جهت افزایش وفاداری کارکنان مهیا ساخته و به بهبود عملکرد سازمان کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of knowledge management on the performance and loyalty of employees with the moderating role of innovation (case study: employees of Tabriz Petrochemical Company)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bashokouh 1
  • Iman Ghasemi hamedani 2
1 Corresponding author: Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran.
2 PhD Student in Marketing, Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The present study examines the impact of knowledge management and knowledge sharing on the performance and loyalty of employees with the moderating role of innovation in Tabriz Petrochemical Company. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature. The statistical population of the present research consists of employees of Tabriz Petrochemical Company, under the ownership of National Iranian Petrochemical Industries Company, which has 941 official employees; Out of this number, about 160 people responded to the questionnaire items as a sample based on Cochran's formula and using the available sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire taken from researchers' studies. In order to measure the validity of the questionnaire from face validity using experts' opinions and its content validity with relative content validity index, relying on the opinions of 10 experts who are knowledgeable about the research topic and its reliability or validity with the help of Cronbach's alpha coefficient test and composite reliability. is placed Data were analyzed using spss software and partial least squares method and Smart PLS software. were analyzed. Examining the results of this research showed that knowledge management has a significant effect on employee performance with a coefficient of 20.206 and on employee loyalty with a coefficient of 19.807; In addition to this, innovation as a moderator has been able to moderate the relationship between knowledge management and employee performance with a coefficient of 3.936 and with a coefficient of 2.468 the relationship between knowledge management and employee loyalty. Therefore, the results showed that knowledge management has a major role in the performance and loyalty of employees and innovation is able to moderate this relationship. Therefore, in this regard, it is suggested that managers prepare the ground for increasing the loyalty of employees and help improve the performance of the organization by managing knowledge and facilitating its sharing and using innovative methods in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance
  • knowledge management
  • innovation
  • employee loyalty
فارسانی، میثم؛ فتح‌اللهی، سهیلا و مرادی، مینا. (1401). تحلیل رابطه رهبری دانش‌محور، رفتار مدیریت دانش و عملکرد نوآوری (نمونه پژوهش: شرکت‌های کوچک و متوسط استان چهارمحال بختیاری). نشریه علمی مدیریت دانش سازمانی، 5(16)، 163-135.
تقی پور، حسینعلی. (1400). ارائه مدل مناسب سرمایه انسانی با توجه به مؤلفه‌های مدیریت دانش در بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه امام خمینی نوشهر. فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی، 8(25)، 54-42.
سیف‌اللهی، ناصر و ابراهیمی خراجو، وحیده. (1401). واکاوی نقش تعدیل‌گری مدیریت دانش در رابطه سرمایه‌های فکری و مزیت رقابتی برند: با تمرکز بر نقش میانجی ارزش برند (نمونه پژوهش: هتل‌های اردبیل). نشریه علمی مدیریت دانش سازمانی، 4(15)، 182-151.
عرب شاهی، معصومه؛ کبیری، عامله و بهبودی، امید. (1401). تأثیر ارزش دانش مدیران عالی بر شیوه‌های اشتراک دانش، نوآوری باز و عملکرد سازمان. نشریه علمی مدیریت دانش سازمانی، 5(16)، 191-165.
محمودی، علیرضا؛ زارعی، عاطفه و فامیل روحانی، سید علی‌اکبر. (1400). بررسی تأثیر سرمایه‌های فکری بر نوآوری، با میانجی‌گری مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی ایران. مجله علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 7(3)، 60-17.
نورانی، محسن؛ شعبان‌نژاد، رضا و اکبری مقدم، بیت‌الله. (1400). تبیین پیش‌آیندهای وفاداری کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران با استفاده از الگوسازی فازی (اجرا در آموزش‌وپرورش استان قزوین). دوفصلنامه آینده‌پژوهی ایران، 6(11): 197-167.
نشریه علمی مدیریت دانش سازمانی، 5(16): 106-73.
نوروزی، حسین؛ رشنوادی، یعقوب؛ نصرت پناه، رسول و بیگی، شاهرخ. (1400). بررسی تأثیر مدیریت دانش، نوآوری مدیریت و قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌های صادراتی. مجله مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، 4(4)، 88-69.
نوع‌پسند اصیل، سید محمد؛ رمضان‌پور، اسماعیل؛ عطاری اصل. (1395). تأثیر قابلیت بازاریابی، نوآوری و یادگیری بر عملکرد سازمان (مطالعه موردی: پتروشیمی تبریز). مدیریت بهره‌وری، 9(36)، 124-95.
وحیدی، حسین و دانش، زهرا. (1401). چالش‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های ایرانی، یافته‌ای مبتنی بر فراترکیب.
 
Abdel Fattah, F.A.M., Dahleez, K.A., Mohamed, A.H.H.M., Okour, M.K. and Al Alawi, A.M.M. (2022). Public health awareness: knowledge, attitude and behaviors of the public on health risks during COVID-19 pandemic in sultanate of Oman. Global Knowledge, Memory and Communication, Vol. 71 Nos 1/2, pp. 27-51.
Alajmi, B., & Alhaji, T. (2018). Mapping the field of knowledge management: Bibliometric and content analysis of Journal of Information & Knowledge Management for the period from 2002–2016. Journal of Information & Knowledge Management, 17(03), 1850027.
Ali, F. H., Ali, M., Malik, S. Z., Hamza, M. A., & Ali, H. F. (2020). Managers’ open innovation and business performance in SMEs: a moderated mediation model of job crafting and gender. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 6(3), 6-89.‏
Al-Delawi, A. S., & Ramo, W. M. (2020). The impact of accounting information system on performance management. Polish Journal of Management Studies, 21(2), 36-48.
Alex S. Nitisemito. (1991). Manajemen Personalia (Manajemen Sumber Daya Manusia). Ghalia Indonesia, Jakarta.
Aligholi, M., & Asefikia, M. (2015). The Relationship between knowledge Sharing and innovation and their impact on market development. Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology, 3(2), 1-9.
Armstrong, M. (2014). A Handbook of Human Resources Management Practice (13th ed.). Kogan Page Ltd.
Ardana, I. K., Mujiati., N. W., & Mudiartha, I. W. (2012). Manajemen sumber daya manusia. Graha Ilmu.
Ary Ginanjar, A. (2001). Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual–ESQ. Penerbit Arga.
Bejinaru, R. (2019). Opportunities of harnessing organizational knowledge. Eco Forum Journal, 8(2), 227-234.
Chaudhary, A., Islam, T., Ali, H.F. and Jamil, S. (2021). Can paternalistic leaders enhance knowledge sharing? The roles of organizational commitment and Islamic work ethics. Global Knowledge, Memory and Communication, 72(1/2), 98-118.
Chen, H. (2007). Knowledge management systems: a text mining perspective. Tucson: Knowledge Computing Corporation.
Chen, M. Y., & Chen, A. P. (2006). Knowledge management performance evaluation: a decade review from 1995 to 2004. Journal of Information Science, 32(1), 17-38.
Dessler, G. (2006). Expanding into China? What foreign employers should know about human resource management in China today. SAM Advanced Management Journal, 71(4), 11.
Cooper, C. (2018). Managing tourism knowledge: A review. Tourism Review, 73(4), 507-520.
Chuang, C. H., Jackson, S. E., & Jiang, Y. (2016). Can knowledge-intensive teamwork be managed? Examining the roles of HRM systems, leadership, and tacit knowledge. Journal of management, 42(2), 524-554.‏
Demching, B. (2020). A Holistic Conceptual Model of Organizational Knowledge Management Maturity. University of finance and Economics. Ulaanbaatar. Mongolia,
Dhir, S., Dutta, T., & Ghosh, P. (2020). Linking employee loyalty with job satisfaction using PLS–SEM modelling. Personnel Review, 49(8), 1695-1711.
Donatus Chukwuemeka, O., Chinenye Ehikem,O. (2022). A GLOBAL BUSINESS APPROACH TO ORGANIZATIONAL INNOVATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT. Achievers Journal of Social and Management Sciences, Vol 1,No 1.
Drucker, & Peter.F. (1979). Manajemen: Tugas, Tanggung Jawab dan Praktek. PT Gramedia.
Farida, S. I., & Fauzi, M. M. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Sarimelati Kencana Pizza Hut Delivery Cabang Ciputat. Journal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 1(2), 63-73.
Honyenuga, B. Q., Tuninga, R. S., & Ghijsen, P. W. T. (2019). Management innovation and organisational performance: the mediating role of high performance organisation framework. International Journal of Business and Globalisation, 22(3), 295-315.
Goleman, D. (1997). Emotional Intelligence. PT Gramedia Pustaka Utama.
Gomes, F. C. (1995). Manajemen Sumber Daya Manusia. Andi Offset.
Gustina, A., Indartono, S., Darmawati, A., & Cahyaningrum, A. O. (2022). Intrinsic and Extrinsic Motivation in Knowledge Sharing. Management Analysis Journal, 11(2), 182-188.
Harsuko, R. (2011). Mendongkrak Motivasi dan Kinerja: Pendekatan Pemberdayaan SDM. UB Press.
Hasibuan, Z. A., & Santoso, H. B. (2005). The use of e-learning towards new learning paradigm: Case study student centered e-learning environment at Faculty of Computer Science-University of Indonesia. In Fifth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT’05), 1026-1030.
Hamouche, S. (2021). Human resource management and the COVID-19 crisis: Implications, challenges, opportunities, and future organizational directions. Journal of Management & Organization, 1, 1-16.‏
Herniwati, J., Suhartati, L., & Safira, E. T. K. (2021). Pengaruh Kepuasan Kerja dan Loyalitas Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Journal Humanities, Management and Science Proceeding 2021, 1(2), 600-607.
Islam, T., Zahra, I., Rehman, S.U. and Jamil, S. (2022). How knowledge sharing encourages innovative work behavior through occupational self-efficacy? The moderating role of entrepreneurial leadership. Global Knowledge, Memory and Communication, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/GKMC-02-2022-0041
Kartiko, A., & Sirojuddin, A. (2020). Effect of Work Environment and Motivation on Employee Performance at PT. Karya Mandiri Gresik. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 3(1), 85-95.
Kessel, M., Kratzer, J., & Schultz, C. (2012). Psychological Safety, Knowledge Sharing,And Creative Performance In Healthcare Teams. Creativity And Innovation Management, 21(2), 147-157.
Khoualdi, K., & Saleh, O. (2015). The Impact of Knowledge Management on Job satisfaction: a study on Saudi public universities. SSOAR Journal, 5, 1-13.
Klaudia, L., Prayekti, P., & Herawati, J. (2021). Pengaruh Lingkungan Kerja, Kompensasi, Dan Motivasi Intrinsik Terhadap Loyalitas Karyawan. Journal Riset Manajemen Dan Bisnis, 15(2), 121.
Matos da Silva, F. & et al. (2016). Innovation development process in small and medium technology-based companies. Innovation and mangemeant review, 13(3), 176-189.
Migdadi, M.M. (2020). Knowledge management processes, innovation capability and organizational performance. International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 71, No. 1, pp. 182-210.
Mirza, D. F., Lumbantobing, T. S., Menzez, H. P., & Giawa, Y. (2021). Pengaruh motivasi, kepuasan, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Indonesia Comnets Plus Medan. Jurnal Paradigma Ekonomika, 16(1), 51–64.
Mohammed A. Karem, Manaf B. Raewf, Thabit H. Thabit, Rana M. Shakir. (2022). The Factors that Influence Knowledge Sharing in Educational Institutions: An Empirical Study Using PLS-SEM Approach. Cihan University-Erbil Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. VI, No. 1, pp. 69-74.
Mubin, N., Setyaningrum, R. P., & Rezeki, F. (2022). Revealing the role of job involvement and employee loyalty as mediation variables: The effect of servant leadership on employee performance in plastic packaging company for bottled drinking water in the industrial area of Bekasi regency. International Journal of Business Ecosystem & Strategy (2687-2293), (3), 23-36.
Nakash, M., & Bouhnik, D. (2020). Knowledge management is not dead. It has changed its appearance. And it will continue to change. Knowledge and Process Management, 28, 29-39.
Nurjaya, N. (2021). Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship, 3(2), 96-101.
Ode, E., & Ayavoo, R. (2020). The mediating role of knowledge application in the relationship between knowledge management practices and firm innovation. Journal of Innovation & Knowledge, 5(3), 210-218.
Panahi, S., Watson, J., & Partridge, H. (2012). Social Media and Tacit Knowledge Sharing: Developing a Conceptual Model. World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET), 1095–1102.
Pelealu, Deasy Rinayanti. (2022). The Effect of Knowledge Management System and Knowledge Sharing on Employee Performance and Loyalty.Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol. 5. No. 1 January, 371-389.
Pertiwi, N. M. A. M., Mendra, I. W., & Harwathy, T. I. S. (2021). Pengaruh Motivasi, Stres Kerja dan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Enseval Putera Megatranding Cabang Denpasar. Jurnal EMAS, 2, 135-149.
Poerwadarminta. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. In Depdiknas, Cetakan Kedua. Balai.
Pustaka.Poerwopoespito. (2004). Komitmen Dalam Sumber Daya Manusia. Management Student.
Raisi, H., Baggio, R., Barratt-Pugh, L., & Willson, G. (2020). A network perspective of knowledge transfer in tourism. Annals of Tourism Research, 80, 102817.
Sabherwal, R., & Becerra-Fernandez, I. (2013). Business intelligence: Practices, technologies, and management. John Wiley & Sons.
Sahas, A., Falah, N., & Prasetya, A. (2017). Pengaruh Knowledge Management Terhadap Kinerja Karyawan Dan Kinerja Perusahaan (Studi pada Karyawan PT Sеmеn Indonеsia Pеrsеro Tbk). Brawijaya University.
Simamora, H. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia (2nd ed.). STIE YKPN.
Sinambela, L. P. (2012). Kinerja Pegawai. Graha Ilmu. 11.
Soegandhi, A. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: PT Buku Seru.
Steers, R.., & Porter, L. (2003). Motivation and Work Behavior. Acadaemic Press.
Torabi, M. H. R., Kyani, A., & Falakinia, H. (2016). An investigation of the impact of knowledge management on human resource performance in management of Keshavarzi bank branches in Tehran. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 230, 471-481.
Wening, N., & Harsono, M. (2016). Relationship between Knowledge Sharing to Individual Performance. International Journal of Research in Business Management, 4(1), 67-78.
Zufri Kholis Pulungan, & Rindi Andika. (2022). Effect of Compensation, Work Environment, and Teamwork on Employee Loyalty of PT Agung Berkat Bintatar Abadi. SIASAT, 7(2), 99-112.