بررسی تأثیر مدیریت دانش و گرایش کارآفرینانه بر انتقال فناوری میان صنعت و دانشگاه (نمونه پژوهش: شرکت زامیاد و دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار، دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص)، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران .

3 دانش‌آموخته دکتری تخصصی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران،ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر انتقال فناوری با در نظر گرفتن متغیر میانجی گرایش کارآفرینانه است. این پژوهش تحقیقی کاربردی، با رویکرد کمی و از نوع توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری از دو بخش صنعت و دانشگاه تشکیل شده است که شرکت زامیاد و دانشگاه تهران به‌عنوان موردمطالعه انتخاب شدند. بدین ترتیب بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و با کمک فرمول کوکران، کارشناسان مطلع شرکت زامیاد که تعداد آن‌ها 180 نفر بود نمونه‌گیری شده و در نهایت تعداد 123 نفر در بخش صنعت و 111 نفر از دانشکده‌های دانشگاه تهران تعیین گردید. داده‌ها به کمک پرسشنامه استاندارد نیومن و همکاران (مدیریت دانش)، والتر و همکاران (گرایش کارآفرینانه) و راجرز و همکاران (انتقال فناوری) گردآوری شدند. روایی صوری پرسشنامه از طریق اظهارنظر خبرگان دانشگاهی تائید گردید. برای محاسبه پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ به کار برده شد (خلق دانش: 741/0، نگهداری از دانش: 738/0، تبدیل دانش: 726/0، به‌کارگیری دانش:781/0 ، گرایش کارآفرینانه: 853/0و انتقال فناوری:866/0) و بالاتر بودن تمامی ضرایب از 0.7 نشان‌دهنده آن است که ابزار اندازه‌گیری استفاده‌شده پایایی قابل قبولی دارد. برای بررسی همه‌جانبه مدل مفهومی ارائه‌شده از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم‌افزار LISREL برای سنجش برازش مدل‌های اندازه‌گیری مربوط به سازه‌های تحقیق به کار برده شده است؛ همچنین آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از SPSS نیز برای آزمودن روابط و تأثیر متغیرها به کار گرفته شده است. در نهایت نرم‌افزار AMOS جهت آزمودن فرضیه‌های اصلی تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری میان مدیریت دانش و انتقال فناوری وجود داشته و همچنین مدیریت دانش از طریق تأثیر بر گرایش کارآفرینانه نیز بر انتقال فناوری تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین سازمان‌ها می‌توانند با تکمیل چرخه مدیریت دانش و تلاش در جهت ارتقا و نهادینه‌سازی گرایش کارآفرینانه، انتقال فناوری ایجاد شده در دانشگاه‌ها را به شکل مناسب‌تری به انجام رسانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of knowledge management and entrepreneurial orientation on technology transfer between industry and university (Case Study: : Zamyad Company and University of Tehran)

نویسندگان [English]

  • HOSSEIN FATHABADI 1
  • Armin khalghi 2
  • amer dehghan najmabadi 3
  • nilorar sajeghe 3
1 Corresponding Author:Assistant Professor, Khatam Al-Anbia University of Air Defense, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 PhD student, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of the current research is to investigate the effect of knowledge management on technology transfer by considering the mediating variable of entrepreneurial orientation. This research is an applied research with a quantitative approach and a descriptive-survey type. The statistical population consists of two sectors, industry and university, and Zamiad Company and University of Tehran were selected as subjects of study. In this way, based on stratified random sampling method and with the help of Cochran's formula, 180 informed experts of Zamiad company were sampled, and finally 123 people were in the industry department and 111 people were determined from the faculties of Tehran University. Data were collected using the standard questionnaire of Newman et al. (knowledge management), Walter et al. (entrepreneurial orientation) and Rogers et al. (technology transfer). The face validity of the questionnaire was confirmed through the comments of academic experts.To calculate the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was used (knowledge creation: 0.741, knowledge maintenance: 0.738, knowledge conversion: 0.726, knowledge application: 0.781, entrepreneurial orientation: 0.853 and technology transfer: 0.866) and all coefficients were higher than 0.7 indicates that the used measurement tool has acceptable reliability. The structural equation model has been used to comprehensively examine the presented conceptual model. Confirmatory factor analysis using LISREL software has been used to assess the fit of the measurement models related to the research constructs; Also, Pearson's correlation test and regression using SPSS have been used to test the relationships and influence of variables. Finally, AMOS software was used to test the main hypotheses of the research. The results of the research indicate that there is a positive and significant relationship between knowledge management and technology transfer, and knowledge management also affects technology transfer through its influence on entrepreneurial orientation; Therefore, organizations can transfer the technology created in universities in a more appropriate way by completing the knowledge management cycle and trying to promote and institutionalize the entrepreneurial tendency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Knowledge Management
  • Entrepreneurial Orientation
  • Technology Transfer
جعفری، م.، و اخوان، پ.، و رفیعی، ع. (1395). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و انتقال اثربخش فناوری (مطالعه موردی: مراکز دانش بنیان و صنایع تولیدی استان اصفهان). نوآوری و ارزش آفرینی, 5(9 ), 113-122.
جعفری، مصطفی، اخوان، پیمان، رفیعی، عباس (1393). تأثیر مدیریت دانش درانتقال فناوری با میانجی‌گری توانمندی تکنولوژیک وتوانمندی دانشی. پژوهش های مدیریت عمومی, 7(23), 69-88.
حسنقلی پور، حکیمه؛ قلی پور، آرین؛ محمدی قاضی محله، مهدی؛ روشندل اربطانی، طاهر (1389). الزامات، ضرورت ها و مکانیزم های تجاری سازی دانش در دانشکده های مدیریت دیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. مجله­ی مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 6 ، صص 41 تا 60.
شاه آبادی، ابوالفضل؛ سجادی، حسن (1390). منابع انتقال فناوری و رشد اقتصادی درایران. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 59 ، پاییز 1390 ، صفحات 52 تا 33
کرد ناییج، اسدالله ؛ زالی، محمد رضا ؛ رضوی، سید مصطفی ؛ اکبری، حسن. ( 1388)، کارآفرینی سازمانی: مفاهیم و الگوها
کلانتری، خلیل (1388) مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی – اقتصادی (با برنامه Lisrel و Simplis) انتشارات فرهنگ صبا، چاپ اول.
کلاین، پل ( ١٣٨٠ ). راهنمائی آسان تحلیل عاملی، ترجمه سیدجلاال صدرالسادات و اصغر مینائی، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
مومنی، منصور؛ فعال قیومی، علی (1389) تحلیل های آماری با استفاده از Spss، چاپ اول-1389.
ندیرخانلو سمیرا (1387)، تدوین الگوی انتقال تجاری دانش و الزامات کارآفرینی دانشگاهی (براساس مقایسه روش های پنج دانشگاه معتبر جهان) پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسسی ارشد، دانشگاه تهران.
هومن، حیدرعلی (1389)، مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، نشر سمت، چاپ: سوم
یدالله صادقی مرزناکی، مهرداد حسینی شکیب، عباس خمسه، تقی ترابی  (1400)، ارائه الگوی نوآورانه توانایی های انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران. پژوهش های مدیریت عمومی 53. 199-226.
Algieri,  b., Aquino, A., Succurro, M. (2011) “Technology transfer offices and academic spin-off
Algieri, B., Aquino, A., & Succurro, M. (2013). Technology transfer offices and academic spin-off creation: the case of Italy. The Journal of Technology Transfer, 38(4), 382-400.
Antoncic, B. (2007), “Intrapreneurship: a comparative structural equation modeling study”, Industry Management & Data Systems, Vol. 107 No. 3, pp. 309-25.
Archibugi D. (2003) “The globalization of technology”, Technological Forecasting and Social Change, Vol.70, No.9.
Arenas, J. J., & González, D. (2018). Technology transfer models and elements in the university-industry collaboration. Administrative sciences, 8(2), 19.
Barros, M. V., Ferreira, M. B., do Prado, G. F., Piekarski, C. M., & Picinin, C. T. (2020). The interaction between knowledge management and technology transfer: a current literature review between 2013 and 2018. The Journal of Technology Transfer, 45(5), 1585-1606.
Barros, M.V., Ferreira, M.B., do Prado, G.F. et al. The interaction between knowledge management and technology transfer: a current literature review between 2013 and 2018. J Technol Transf 45, 1585–1606 (2020).
Belitski, M., Aginskaja, A., & Marozau, R. (2019). Commercializing university research in transition economies: Technology transfer offices or direct industrial funding?. Research policy, 48(3), 601-615.
Bolisani, E., and Bratianu, C. (2018). The elusive definition of knowledge, in: Emergent Knowledge Strategies: Strategic Thinking in Knowledge Management. Springer International Publishing, Cham,1–22.
Bozeman, B. (2000). “Technology Transfer and Public Policy: A Review of Research and Theory,” Research Policy, 29: 627-655.
Cesaroni, F., & Piccaluga, A. (2016). The activities of university knowledge transfer offices: Towards the third mission in Italy. The Journal of Technology Transfer, 41(4), 753-777.
Chang, s; Lin, R; Chang, F; Chen; R. (2007)."Achieving manufacturing flexibility through entrepreneurial orientation", Industrial Management & Data Systems Vol. 107 No. 7.
Chen, J.C.H., Parker, L.J. and Lin, B. (2006), “Technopreneurship in native American businesses: current issues and future with a case study”, International Journal of Management and Enterprise Development, Vol. 3 Nos 1/2, p. 7084.
Cooper, R.G. (1990). Stage-gate systems: A new tool for managing new products. Bus.Horizons 33(3) 44–54.
Davenport, T. H., (1997) “Secrets of Successful Knowledge Management”, Quantum Era Enterprises, AustinTexas, http://www.webcom.com/quantera/Secrets.html
Davenport,&  Prusak ,l. (1998),"working knowledge: how organization manage what they know", boston,ma: Harvard business school press,p.5.
Davidsson, P. (2016). Entrepreneurship as a research domain. In Researching Entrepreneurship (pp. 21-40). Springer, Cham.
Dess, G. G., Lumpkin, G. T., & McGee, J. E. (1999).Linking Corporate Entrepreneurship to Strategy, Structure, and Process: Suggested Research Directions. Entrepreneurship Theory and Practice, 24(1), 85-102.
Dess, G.G. and Lumpkin, G.T. (2005), “The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship”, Academy of Management Executive, Vol. 19 No. 1, pp. 147-156.
Etzkowitz, H., & Zhou, C. (2017). The triple helix: University–industry–government innovation and entrepreneurship. Routledge.
Etzkowitz, Henry (2003). ‘Innovation in innovation. The Triple Helix of university industry- government relations’, Social Science Information Sur les Sciences Sociales 42(3), 293–337.
Fahey, L. and Prusak, L. ‘The Eleven Deadliest Sins of Knowledge Management’, (2001), California Management Review.
Feng, H., Chen, C.S., Wang C.H., Chiang, H.C. (2012), “The role of intellectual capital and university technology transfer offices in university-based technology transfer”, The Service Industries Journal, 32:6, 899-917
Georghiou, L. and D. Roessner, (2000), ‘Evaluating Technology Programmes: Tools and Methods’, Research Policy 29(4-5)
Gottschalk, P. (2007), "Sharing Knowledge in law Firms", Journal of Innovation and Learning, 4(3), 255-73.
Guan, J. (2006). “TT and “innovation performance”; Technological Forecasting and Social Change, Vol.73, No.6,.
Gurteen, D., (1999) “Creating A Knowledge Sharing Culture”, Knowledge Management Magazine, Vol. 2, No.5
Harmon, B., Ardishvili, A., Cardozo, R., Elder, T., Leuthold, J., Parshall, J., Raghian, M., Smith, D., (1997). Mapping the university technology transfer process. J. Bus. Venturing 12, 423–434.
Holt, D & Bartczak, S & Trent,M, " (2007) The development of an instrument to measure readiness for knowledge management", 37 th International Conference on System Sciences, Hawaii, IEEE Publications.
Huarng, K.H., Tur, A.M., and Moreno, F.C. (2018). Innovation, knowledge, judgment, and decision-making as virtuous cycles. Journal of Business Research, 88, 278-281.
Jafari, M. , Fesharaki, M.N., & Akhavan,A.(2007) "establishing an integrated knowledge ,management system in iran aerospace industries organization", journal of knowledge management ,vol 11,no 1,pp 127-42.
Jambulingam, T., Kathuria, R. and Doucette, W.R. (2005), “Entrepreneurial orientation as a basis for classification within a service industry: the case of retail pharmacy industry”, Journal of Operations Management, Vol. 23, pp. 23-42.
Jonker M.; (2006 ). “Technological efforts, technological capabilities, and economic performance”; Technovation, Vol.26, No.1,.
Joo, J& Lee,S,M . (2009) "Adoption of the Semantic Web for overcoming technical limitations of knowledge management systems", Journal of Expert Systems with Applications, 36 , 7318–7327.
Joreskog, K. & Sorbom, D. (1996). Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language. Chicago, IL: Scientific Software International, Inc.
Kumar, U., et al. (2007) State Sponsored Large Scale Technology Transfer Projects in a Developing Country Context. Journal of Technology Transfer, 32, (6): 629-644.
Latif, K. F., Afzal, O., Saqib, A., Sahibzada, U. F., & Alam, W. (2020). Direct and configurational paths of knowledge-oriented leadership, entrepreneurial orientation, and knowledge management processes to project success. Journal of Intellectual Capital.
Li YH, Huang JW, Tsai MT (2009). Entrepreneurial orientation and firm performance: the role of knowledge creation process. Ind. Mark. Manag., 38: 440-449.
Li, Chia-Ying (2012), “The influence of entrepreneurial orientation on technology commercialization: The moderating roles of technological turbulence and integration”, African Journal of Business Management Vol. 6(1), pp. 370-387.
Lumpkin, G.T. and Dess, G.G. (1996), “Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance”, Academy of Management Review, Vol. 21 No. 1, pp. 135-72.
Malik K. (2002) “Aiding the technology manager”;Journal of  Technovation, Vol.22, No.7.
Mendoza, X. P. L., & Sanchez, D. S. M. (2018). A systematic literature review on technology transfer from university to industry. International Journal of Business and Systems Research, 12(2), 197-225.
Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management Science, 29, 770-791.
Moll, J. K. Q. (2019). Personalization and codification at NASA: a case of an evolving knowledge management strategy (Doctoral dissertation, Stellenbosch: Stellenbosch University).
Morris, Michael H; Coombes, Susan; MinetSchindehutte; Allen, Jeffrey. (2007)." Antecedents and Outcomes of Entrepreneurial and Market Orientations in a Non-profit Context: Theoretical and Emprical Insights",  Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol.13,No. 4,pp:12-38.
Naldi, L., Nordqvist, M., Sjoberg, K. and Wiklund, J. (2007), “Entrepreneurial orientation, risk pp. 997-1017.
Newman, B.B. & Conrad, K.W. (2000) “A Framework for Characterizing Knowledge Management Methods, Practice, and Technologies, in: Proceedings of the Practical Aspects of Knowledge Management” (PAKM 2000), The Knowledge Management Forum, Basel, Switzerland, 2000, pp. 16-33.
Nonaka T, Ikujiro P. (1997) The knowledge creating: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Harvard business review.1997; 3:20-4.
Piñeiro-Chousa, J., López-Cabarcos, M. Á., Romero-Castro, N. M., & Pérez-Pico, A. M. (2020). Innovation, entrepreneurship and knowledge in the business scientific field: Mapping the research front. Journal of Business Research, 115, 475-485.
Pyo,S.(2005),Knowledge map for tourist destinations-needs and implications,Tourism Management, Vol. 26,pp: 583-594.
Ray, S (2012), Technology Transfer And Technology Policy In A Developing Country, The Journal of Developing AreasVol. 46, No. 2, pp. 371-396
Rehman,M & Mahmood,A & Sugathan,S ,Amin,A, (2010) "Implementation Of Knowledge Management In Small and Medium Enterprises", Journal of Knowledge Management Practice, Vol. 11, No. 1.
Ritala, P., Henttonen, K., Salojärvi, H., Sainio, L. M., & Saarenketo, S. (2013). Gone fishing for knowledge? The effect of strategic orientations on the scope of open knowledge search. Baltic Journal of Management.
Robinson, Jeffrey; Blockson, Laquita; Robinson, Sammie. (2007)." Exploring Stratification and Entrepreneurship: African American Women Entrepreneurs Redefine Success in Growth Ventures", The annals of the American Academy of Political and Social Science, 613:131.
Rogers, E., Yin, J. and Hoffmann, J. (2000), “Assessing the Effectiveness of Technology Transfer Offices at US Research Universities”, The Journal of the Association of University Technology Managers, vol. 12.
Sanchez,  R. ( 2005), Knowledge Management and Organizational Learning, The technology and HRM conference on the dual interaction between technology and human resource. p:19-21.
Scuotto, V., Beatrice, O., Valentina, C., Nicotra, M., Di Gioia, L., & Briamonte, M. F. (2020). Uncovering the micro-foundations of knowledge sharing in open innovation partnerships: An intention-based perspective of technology transfer. Technological forecasting and social change, 152, 119906.
Scuotto, V., Del Giudice, M., Garcia-Perez, A., Orlando, B., & Ciampi, F. (2020). A spill over effect of entrepreneurial orientation on technological innovativeness: an outlook of universities and research based spin offs. The Journal of Technology Transfer, 45(6), 1634-1654.
Shane, S., (2003). Academic Entrepreneurship: University Spinoffs and Wealth Creation. Edward Elgar, Cheltenham.
Siegel D.S. & Waldman D.A. & Atwater L.E & Link A.N. (2003), “commercial knowledge transfer from universities to firms: improving the effectiveness of university-industry collaboration”, gournal of High technology management research, vol. 14
Spilling, O.R., (2004) “Commercialization of knowledge–conceptual framework”; 13th Nordic Conference on Small Business (NCSB) Research.
Stemberkova R, Maresova P, David OO, Adeoye F. Knowledge management model for effective technology transfer at universities. Industry and Higher Education. 2021;35(6):638-649.
Stock G. (2001). “Organizational and strategic predictors of manufacturing technology implementation success”;Technovation,
Subramaniam, M., Youndt, M. A. (2005), "The Influence of Intellectual Capital on the Types of Innovative Capabilities", Acad Manage J: 48(3), 450-63.
Vaccaro, A., Parente, R., Veloso, F.M. (2010), "Knowledge Management Tools, Inter-organizational Relationships, Innovation and Firm Performance", Technological Forecasting & Social Change, 32, 34-20.
Wales, W. J., Covin, J. G., & Monsen, E. (2020). Entrepreneurial orientation: The necessity of a multilevel conceptualization. Strategic Entrepreneurship Journal, 14(4), 639-660.
Walter, A., Auer, M., & Ritter, T. (2006). The impact of network capabilities and entrepreneurial orientation on university spin-off performance. Journal of Business Venturing, 21, 541-567
Wen, Yuan, & Feng, (2009). "An effectiveness measurement model for knowledge management",Department of Logistics Management, National Kaohsiung Marine University.
Wijaya, P. Y., & Suasih, N. N. R. (2020). The effect of knowledge management on competitive advantage and business performance: A study of silver craft SMEs. Entrepreneurial Business and Economics Review, 8(4), 105-121.
Wiklund J, Shepherd D (2003). Knowledge-based resources entrepreneurial orientation and the performance of small and medium-sized businesses. Strat. Manage. J., 24: 1307-1314.
Yang,jie, (2010) "The knowledge management strategy and its effect on firm performance: A contingency analysis " School of Business Administration, University of Houston-Victoria.
Zaim, H., Muhammed, S., & Tarim, M. (2019). Relationship between knowledge management processes and performance: critical role of knowledge utilization in organizations. Knowledge Management Research & Practice, 17(1), 24-38.
Zhou, L. (2007). The effects of entrepreneurial proclivity and foreign market knowledge on early internationalization. Journal of World Business, 42, 281–293.