بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردهای غیرمالی در سازمانهای مالی با نقش تعدیلگر سبک تصمیم گیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام‌حسین (ع)، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران .

چکیده

با عنایت به رویکردهای نوین در عصر اطلاعات بابت جایگاه حیاتی راهبردهای تصمیم­گیری و مدیریت­دانش در سازمان، این مطالعه با تمرکز بر روی مفاهیم فرایندی مدیریت­دانش، نقش آنها را در بهبود عملکرد سازمان با نقش تعدیلگر سبک تصمیم­گیری مورد بحث و بررسی قرار داده است. لذا هدف اصلی این مقاله تعیین تأثیر مدیریت­دانش بر عملکردهای غیرمالی سازمان های مالی و هم­چنین تعیین نقش تعدیلگر سبک تصمیم­گیری در رابطه بین این دو است. هم­چنین این پژوهش به دنبال رفع خلأ نظری و پژوهشی در زمینه ارتباط بین سه متغیر مدیریت­دانش، عملکردهای سازمان و سبک تصمیم­گیری است. این پژوهش بر اساس نوع هدف، جزء تحقیقات کاربردی است و قلمرو مکانی مورد مطالعه، سازمانهای مالی و بانکها انتخاب شد. نمونه آماری پژوهش، شامل 175 نفر از مدیران و کارشناسان شاغل در ادارات مرکزی بانک ملت و پارسیان بودند که در حوزه مدیریت­دانش دارای آشنایی هستند. روش تجریه و تحلیل داده های این تحقیق نیز تحلیل رگرسیون است. نتایج نشان می­دهد، فرایند مدیریت­دانش (خلق، اشتراک و کاربرد دانش) بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد و سبک تصمیم­گیری به عنوان متغیر تعدیلگر می­تواند شدت ارتباط بین این دو مؤلفه را ارتقا دهد.
این پژوهش می تواند مورد استفاده‌ی مدیران سازمان‌ها، پژوهشگران حوزه مدیریت دانش و عملکردهای سازمانی و همچنین علوم روانشناختی و مدیریتی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Knowledge Management on Nonfinancial Functions of Financial Organizations through the Moderating Role of Decision Making Styles

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Tavallaei 1
  • Zeinab Karimi 2
  • Navid Nezafati 3
1 Assistant professor, Department of Information Technology Management, Faculty of Management and Economics, Imam Hussein University, Tehran, Iran.
2 MSc Graduated of Information Technology Management, Management and Accounting Faculty, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran
3 Assistant professor at Department of Information Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Given the new approaches to the information age regarding the critical position of knowledge management and decision making strategies in organizations, this study focuses on the procedural implications of knowledge management, discussing their role in improving organizational performance through the moderating role of decision making styles. This research is mainly intended to assess of the impact of KM on non-financial performances of organizations, and to consider the moderating role of decision making styles in the relationship between the two variables. This research also seeks to address the theoretical and investigative deficiencies in relation to three variables of knowledge management, organizational functions and decision making styles. This is an applied research which covers banks and financial organizations. The statistical population includes managers and experts of the central offices of two banks experienced in knowledge management. The results indicated that knowledge management positively and significantly affected organizational performance and decision making styles. As a moderating variable, it can improve the relationship between the two variables.
This research can be used by managers of organizations, researchers in the field of knowledge management and organizational functions as well as psychological and management sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • psychology
  • non-financial performance
  • financial organizations
  • decision making styles
اللهی، صفورا؛ رستگار، عباس­علی و شفیعی­نیک­آبادی، محسن (1393). بررسی تأثیر توانایی فرایندی مدیریت‌دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی فرایند نوآوری در سازمانها با فناوری پیشرفته. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری. دوره 1. ش 4: 105 ـ 129.

بیدختی، علی­اکبرامین و کیانی­فر، فرنوش (1394). بررسی رابطه مدیریت­دانش با عملکرد سازمانی در شرکتهای بین­المللی شده ایرانی. مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. دوره 5. ش 1: 63 ـ 78.

جامی­پور، مونا و شرکت، محمدحسین (1393). چالش اجرای موفق سامانه­های مدیریت­دانش: بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش مدیریت­دانش در سازمانهای ایرانی با رویکردی آمیخته.‎ نشریه مدیریت فناوری اطلاعات. دوره 7. ش 2: 429 ـ 450.

حاجی­کریمی، عباسعلی؛ منصوریان، تالین (1391). بررسی و تبیین نقش مدیریت­دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی. کاوشهای مدیریت بازرگانی. ش 4 (8): 75 ـ 92.‎

حقیقت­منفرد، جلال؛ حضرتی، علی؛ میرزاده، حجت (1389). تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان، نشریه مدیریت کسب­وکار. دوره 2. ش 6: 87 ـ 11.

رابینز، استیفن­پی (1385). رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه­ها و کاربردها. ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی. دفتر پژوهشهای فرهنگی. ج اول. چ هشتم.

شمس­مورکانی، غلامرضا؛ صادقی، عبدالله (1389). بررسی تأثیر راهبرد مدیریت­دانش بر عملکرد سازمانی. مدیریت و برنامه­ریزی در نظامهای آموزشی. ش 3 (4): 67 ـ 97.

شیخی، نرگس (1390). تبیین نحوه اثرگذاری یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت. پایان­نامه کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت بازرگانی. دانشگاه شهیدبهشتی.

صنوبر، ناصر؛ صبوری­فرد، محمد؛ شعاران، افرا و امینی، جعفر (1395). تأثیر مؤلفه­های رهبری دانش بر بهبود عملکرد سازمانی با بررسی نقش میانجی مدیریت­دانش مشتری. فصلنامه علوم رفتاری. ش 28: 101 ـ 120.

فتحیان، محمد؛ اخوان، پیمان؛ چراغعلی، سمیه (1393). بررسی تأثیر به‌کارگیری مدیریت­دانش بر عملکرد سازمانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن. مهندسی صنایع و مدیریت. ش 12: 139 ـ 147.‎

فیضی، کامران؛ مقدسی، علیرضا (1384). کاربرد سامانه­های پشتیبان تصمیم در تصمیم­گیری مدیران. فصلنامه مطالعات مدیریت. دوره 12، شماره 45: 139 ـ 161.

 

 

References

Abubakar, A.M., Elrehail, H., Alatailat, M.A. and Elçi, A.(2017). Knowledge management, decision-making style and organizational performance. Journal of Innovation & Knowledge.

Allred, C.R., Fawcett, S.F., wallin, C. (2011). the evolving role of a collaboration orientation in mitigating functional and inter- organizational connnnflict. Decis. Sci. J. 42 (1), pp 129-161.

Beckman T. J. (1999). The current state of knowledge management. In: Knowledge Management Handbook.

Chang T. H., Wang T. C. (2009). "Using the fuzzy multi-criteria decision making approach for measuring the possibility of successful knowledge", Management Information Sciences, Vol. 175, p. 355–370.

Cohen, Jason F., and Karen Olsen. (2015). "Knowledge management capabilities and firm performance: A test of universalistic, contingency and complementarity perspectives." Expert Systems with Applications 42, no. 3: 1178-1188.

Dayan, Rony, Peter Heisig, and Florinda Matos. (2017). "Knowledge management as a factor for the formulation and implementation of organization strategy." Journal of Knowledge Management 21, no. 2 (2017): 308-329.

Davenport T. H., Prusak L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know.  Boston: Harvard Business School Press.

Duan, Yanqing, Vincent Koon Ong, Mark Xu, and Brian Mathews. (2012). "Supporting decision making process with “ideal” software agents–What do business executives want?." Expert Systems with Applications 39, no. 5: 5534-5547.

Fulop, Janos, David, Roth, Schweik and Charles. (2006). What is Mean Decision Making In the Content of Eco-Informatics Laboratory of Operations Research and Decision Systems. Computer and Automation Institute, Hungarian Academy of Sci, pp: 1-6.

Garsia, J.C & Moralz, JC. (2014). The transformational – transactional leadership in model leadership & organization. development Journal.vol.22, pp. 383-393.

Holm P. (1995). "The dynamics of institution alisation: Transformation processes in Norwegian fisheries", Administrative Science Quarterly, Vol. 40, pp. 398-422.

Hals S. (2001). Dimensions of knowledge and its management, s.l.: s.n.

Hisig P. (2009). "Harmonisation of knowledge management - comparing 160 KM frameworks around the globe", Journal of Knowledge Management, 13(4), pp. 4-31.

Hammond, John S., Ralph L. Keeney, and Howard Raiffa. (2015). Smart choices: A practical guide to making better decisions. Harvard Business Review Press.

Jones D. (2003). Knowledge management and technical communication: A convergence of ideas and skills, s.l: s.n .

Liang, Ting Peng, Efraim Turban, and Jay E. Aronson. (2005). "Decision Support Systems and Intelligent Systems." Yogyakarta: Penerbit Andi .

Liu, Pang-Lo, Wen-Chin Chen, and Chih-Hung Tsai. (2004). "An empirical study on the correlation between knowledge management capability and competitiveness in Taiwan’s industries." Technovation 24, no. 12: 971-977.

March, James G. (2014). A Primer on Decision Making; New York: Free Press, pp. 2-7.

Nonaka I., Takeuchi H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press.

O’Dell C. (1996). A current review of knowledge management best practice, London, s.n.

Oliveira, Arnaldo. (2007). "A discussion of rational and psychological decision-making theories and models: The search for a cultural-ethical decision-making model" .Electronic journal of business ethics and organization studies 12, no. 2: 12-13.

Rajagopalan, Nandini, Abdul MA Rasheed, and Deepak K. Datta. (1993). "Strategic decision processes: Critical review and future directions." Journal of management 19, no. 2: 349-384.

Sangari, Mohamad Sadegh, Reza Hosnavi, and Mohammad Reza Zahedi. (2015). "The impact of knowledge management processes on supply chain performance: An empirical study." The International Journal of Logistics Management 26, no. 3: 603-626.

Singh, Romila, and Jeffrey H. Greenhaus. (2004). "The relation between career decision-making strategies and person–job fit: A study of job changers." Journal of Vocational Behavior 64, no. 1 198-221.

Stone, Deborah A. (1997). Policy paradox: The art of political decision making. Vol. 13. New York: ww Norton.

Tanriverdi, Hüseyin. (2005). "Information technology relatedness, knowledge management capability, and performance of multibusiness firms." MIS quarterly : 311-334.

Tatum, Ch. Eberlin, R. Kottraba, C & Bradberry, T. (2003). Leadership, Decision Making and Organization justice. Journal of Management Decision.

Tseng, Shu-Mei. (2014). "The impact of knowledge management capabilities and supplier relationship management on corporate performance." International Journal of Production Economics 154: 39-47.

Zack, Michael H. (2007). "The role of decision support systems in an indeterminate world." Decision Support Systems 43, no. 4 (2007): 1664-1674.