مقایسه تطبیقی همایش های ملی و بین‌المللی مدیریت دانش برای سیاستگذاری علمی همایش های کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشیار دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

چکیده

با مقایسۀ کلی همایشهای ملی و بین‌المللی در زمینۀ مدیریت دانش، می‌توان دریافت، همایشهای ملی در سطح کشور ایران، برخی از حوزه‌های جدید علم مدیریت دانش را پوشش نداده و با آن فاصله دارد؛ لذا هدف اصلی پژوهش، ابتدا بررسی و فراتحلیل همایشهای ملی و بین‌المللی مدیریت دانش در حوزه‌های مختلف و در گام بعد، مقایسه تطبیقی همایشهای ملی و بین‌المللی به منظور شناسایی شکاف دانشی در این حوزه است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش با استفاده از روش فراتحلیل کیفی، ابتدا همایشهای ملی ایران در زمینه  محورهای همایش و سال برگزاری مورد فراتحلیل قرار گرفت. در مرحلۀ بعد، 18 همایش‌ معتبر بین‌المللی در سال 2018 میلادی از لحاظ محورهای همایش، کشور برگزار کننده و نیز ماه برگزاری مورد فراتحلیل قرار گرفت. در نهایت بین این دو دسته از همایشها مقایسه­ تطبیقی صورت گرفت و پیشنهادهای کاربردی در این زمینه ارائه شد. با مقایسه موضوعات و محورهای همایشهای ملی مدیریت دانش در ایران با همایشهای بین‌المللی در این حوزه، مشاهده شد مباحثی چون هوشمندی سازمان و استفاده از هوش مصنوعی در سامانه‌های پشتیبانی از تصمیم، شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی، انجمنهای خبرگی مجازی و حریم خصوصی اطلاعات کمرنگ بوده است. در واقع، محور برگزاری همایشهای ملی مدیریت دانش از برخی بخشهای نرم مدیریت دانش غافل بوده و نیازمند آن است که این محورها در برنامه‌ریزی همایشهای‌ آینده، مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of National and International Conferences on Knowledge Management for Scientific Policymaking of the Country’s Conferences

نویسندگان [English]

 • Yaser Ghasemi Nezhad 1
 • Gholam hossein Nikukar 2
1 PhD of Systems Management, Imam Hossein University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A general comparison of the national and international conferences on knowledge management indicates that national conferences have not been able to cover parts of modern fields of knowledge management. Hence, this research is intended to have a meta-analysis of the national and international knowledge management conferences in different areas first, and in the next phase, to compare national and international conferences to identify the gap between these two areas. Given the goals of the research, the researchers employed quantitative meta-analysis method. First, the national conferences in Iran were analyzed in terms of the content of conferences and the time of their holding. In the next phase, 19 significant international conferences held in 2018 were analyzed in terms of the content, the host country, as well as the month of their holding. Eventually, a comparison was held between these two series of conferences and practical suggestions were presented in this regard. Comparison between the issues related to the national knowledge management conferences in Iran and those of international ones indicated that issues related to organizational intelligence and the use of artificial intelligence in decision making support systems, networking, social media, virtual expert communities and privacy of data have declined. In fact, national knowledge management conferences have not discerned some knowledge management software and it is necessary to pay more attention to them in planning of future conferences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • knowledge management
 • meta-analysis
 • comparative study
 • academic policy making
 • national conference
 • international conference
 • آرزمجو، هانیه؛ قاسمی‌نژاد، یاسر و طیار، شاهین (1393). اثر توانمندی‌های سازمانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش، پژوهشنامۀ بیمه، ش 115: 125 ـ152.
 • الوانی، سیدمهدی؛ ناطق، تهمینه و فراحی، محمدمهدی (1386). نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، س دوم، ش 5: 35 ـ 70.
 • انواری رستمی، علی اصغر و شهائی، بهنام (1388). مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده: تحلیلی بر نقش مستندسازی دانش و تجربه. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، (2)1: 18 ـ3.
 • پناهی، رضا و موسوی معصوم، سیده نرگس (۱۳۹۵). فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در زمینه تأثیر فرهنگ‌سازی بر مدیریت دانش، چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران.
 • جامی پور، مونا و شرکت، محمدحسین (1394). چالش پیاده­سازی موفق سیستم­های مدیریت دانش: بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان­های ایرانی با رویکردی آمیخته، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دورة 7، ش 2: 429 ـ 450.
 • جامی پور، مونا؛ یزدانی، حمیدرضا و صادقی، فرشته (1395). ارائة نقشة راه همراستاسازی استراتژیک مدیریت دانش در سازمان­های دولتی ایران (مطالعة موردی: شرکت برق منطقه­ای تهران)، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دورة 8، ش 2: 231  ـ 252.
 • خزایی، کامیان؛ پناهی، رضا و معمر حور، جمال (1396). فرا تحلیل پژوهش‌های ‌انجام شده در زمینه تأثیر عوامل سازمانی بر مدیریت‌دانش، کنفرانس ملی مدیریت دانش دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، نوشهر، ایران.
 • زاهدی، شمس السادات؛ محمدی، ابوالفضل (1384). فراتحلیل: راهی به سوی شناسایی ارزشیابی ترکیب و تلخیص پژوهش‌های گذشته، فصلنامه مطالعات مدیریت، بهبود و تحول، دوره 12، ش 47: 51 ـ80.
 • سلیمی، جلیل و مکنون، رضا (1397). فراتحلیل کیفی پژوهش‎های علمی ناظر بر مسئلۀ حکمرانی در ایران، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 10، ش 1: 1 ـ30.
 • عابدی، احمد؛ عریضی، حمیدرضا؛ محمدزاده، فاطمه (1385). درآمدی بر پژوهش‌های فرا تحلیل در تحقیقات آموزشی، فصلنامه حوزه و دانشگاه، روش‌شناسی علوم انسانی، دوره 12، ش 40: 120 ـ140.
 • قربانی زاده، وجه‌اله؛ نانگیر، سید طه حسن و رودساز، حبیب (1392). فرا تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات ایران، پژوهش‌های مدیریت در ایران، س 17، ش 2.
 • منوریان، ع.، موسی‌خانی، م.، اخوان، پ. و عسگری، ن.، (1391). ارائه مدلی از زیرساخت انسانی ـ اجتماعی توانمندساز اقدامات مدیریت دانش. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، (10)4: 178 ـ 159.
 • ولیان، سمیه؛ معینی کیا، مهدی و زاهدبابلان، عادل (۱۳۹۲). فرا تحلیل عوامل اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در آموزش عالی، ششمین کنفرانس مدیریت دانش، تهران: مؤسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی.
 • یزدانی، حمیدرضا؛ حمیدی‌زاده، علی و کاملی، علیرضا (1394). بررسی تأثیر سبک رهبری و جو سازمانی بر مدیریت دانش با توجه به نقش میانجی ساختار سازمانی و تعامل اجتماعی (پیمایشی پیرامون بخش ستادی بانک ملت)، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دورة 7، ش 1: 199 ـ 216.
 • Ale, M., Toledo, C., Chiotti, O., Galli, M. (2014). A conceptual model and technological support for organizational knowledge management. Science of Computer Programming, 95(1): 73-92.
 • Amabile, T. M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. Research in organizational behavior, 10(1), 123-167.
 • Barachini, F. (2009). Cultural and social issues for knowledge sharing. Journal of Knowledge Management, 13(1), 98-110.
 • Chen, M. Y., & Chen, A. P. (2006). Knowledge management performance evaluation: a decade review from 1995 to 2004. Journal of Information Science, 32(1), 17-38.
 • Chen, C. J., & Huang, J. W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance—the mediating role of knowledge management capacity. Journal of Business Research, 62(1), 104-114.
 • Croasdell, D. T., Jennex, M., Yu, Z., & Christianson, T. (2003, January). A meta-analysis of methodologies for research in knowledge management, organizational learning and organizational memory: five years at HICSS. In System Sciences, 2003. Proceedings of the 36th Annual Hawaii International Conference on (pp. 9-pp). IEEE.
 • Dokhtesmati, M., & Bousari, R. G. (2013). Knowledge Sharing in Iranian academic institutions: Meta analysis approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 73, 383-387.
 • Fan, Y. W., & Wu, C. C. (2011, January). The Role of Social Capital in Knowledge Sharing: A Meta-Analytic Review. In 2011 44th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2011) (pp. 1-10). IEEE.
 • Fan, Z.-P., Bo, F., Y.-H. Sun, & Ou, W. (2009). Evaluating knowledge management capability of organizations: A fuzzy linguistic method. Expert Systems with Applications: An International Journal, 36 (2), 3346–3354.
 • Frank, A. G., Sander, N., Gastaldi, L., Madini, E., & Corso, M. (2017). An assessment model for virtual communities of practice: a study in the oil and gas industry. Knowledge Management Research & Practice, 15(4), 507-522.
 • Hu, Y., Wen, J., & Yan, Y. (2015). Measuring the performance of knowledge resources using a value perspective: integrating BSC and ANP. Journal of Knowledge Management, 19(6), 1250-1272.
 • Jacks, T., Wallace, S., & Nemati, H. (2012). Impact of Culture on Knowledge Management: A meta-analysis and framework. Journal of Global Information Technology Management, 15(4), 8-42.
 • Khan, Z., & Vorley, T. (2017). Big data text analytics: an enabler of knowledge management. Journal of Knowledge Management, 21(1), 18-34.
 • Masa’deh, R. E., Shannak, R., Maqableh, M., & Tarhini, A. (2017). The impact of knowledge management on job performance in higher education: The case of the University of Jordan. Journal of Enterprise Information Management, 30(2), 244-262.
 • Meso, P., & Smith, R. (2000). A resource-based view of organizational knowledge management systems. Journal of Knowledge Management, 4(3), 224-234.
 • Scarbrough, H. (2003). Knowledge management, HRM and the innovation process. International Journal of Manpower, 24(5), 501-516.
 • Serenko, A. (2013). Meta-analysis of scientometric research of knowledge management: discovering the identity of the discipline. Journal of Knowledge Management, 17(5), 773-812.
 • Wong, K. Y., Tan, L. P., Lee, C. S., & Wong, W. P. (2013). Knowledge Management performance measurement: measures, approaches, trends and future directions. Information Development, 0266666913513278.